Dostawcy

Informacje dla partnerów biznesowych Siemensa

Informacje ogólne

Sformułowano zasady i wytyczne, które będą obowiązywać w Siemensie na całym świecie. Zgodnie z tym dokumentem, wszyscy pracownicy i menadżerowie zobowiązani są do etycznych zachowań i przestrzegania obowiązującego prawa. Zasady te stanowią podstawę naszej pracy oraz wskazówkę, w jaki sposób nasi pracownicy odnoszą się do siebie nawzajem, do naszych klientów, jak również do partnerów biznesowych. „Kodeks Postępowania dla Dostawców Siemensa” odzwierciedla treść obowiązujących w Siemensie „Zasad Prowadzenia Działalności Biznesowej”. Nasi partnerzy zobowiązują się przestrzegać zasad zawartych w „Kodeksie Postępowania dla Dostawców Siemensa”.

Główne zasady Kodeksu Postępowania dla Dostawców Siemensa

Stosowane od 2002 roku podstawowe wymagania dotyczące dostawców zostały obecnie uzupełnione i bardziej szczegółowo zdefiniowane. 
Wdrożenie „Kodeksu Postępowania dla Dostawców Siemensa” i wprowadzenie go do wszystkich nowych, jak również już obowiązujących umów gwarantuje - w perspektywie długofalowej - wysokie standardy naszych dostawców i tym samym zapewnia Siemensowi zrównoważoną konkurencyjność.

 

 

Kodeks Postępowania dla Dostawców Siemensa

Code of Conduct for Siemens Suppliers

Zgodność z obowiązującym prawem

Zgodność z obowiązującym prawem to jeden z naszych podstawowych obowiązków. Zasada ta stanowi element naszej odpowiedzialności korporacyjnej, zatem tego samego oczekujemy również od naszych dostawców. 
Jako dostawca Siemensa zobowiązujecie się Państwo do:

  • przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce

Zakaz korupcji i przekupstwa

Siemens przeciwdziała wszelkim formom korupcji. Żadne wykroczenia przeciwko tej zasadzie nie będą tolerowane. 
Oczekujemy, że nasi dostawcy:

  • nie będą tolerować oraz w żaden sposób angażować się w jakąkolwiek formę korupcji lub przekupstwa, co obejmuje również sprzeczną z przepisami prawa korzyść pieniężną lub inną korzyść dla urzędnika państwowego w celu wywarcia wpływu na podjęcie decyzji.


Poszanowanie podstawowych praw człowieka w odniesieniu do pracowników

Siemens oczekuje od swoich dostawców poszanowania podstawowych praw człowieka w odniesieniu do pracowników. Prawa te zostały określone w międzynarodowych konwencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OWGiR) oraz w Inicjatywie Global Compact ONZ. 

Oznacza to, że Państwo jako dostawca jesteście na przykład zobowiązani do:

 

poszanowania godności osobistej, prywatności i praw każdego pracownika; przestrzegania maksymalnej liczby godzin pracy określonej w prawie danego państwa.

 

 

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

 

Posiadacie Państwo własne minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich przedsiębiorstwach. W procesie wyboru dostawców należy upewnić się, że także Państwa dostawcy spełniają postawione wymagania minimalne. 
Oznacza to, że Państwo jako dostawca jesteście zobowiązani na przykład do:

  • wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników;
  • kontrolowania ryzyka i podejmowania najlepszych środków ostrożności zapobiegających powstawaniu wypadków i chorób zawodowych. 

Informacje dodatkowe do „Kodeksu Postępowania dla Dostawców Siemensa”. Rozdział „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

Zakaz pracy dzieci

Siemens oczekuje od swoich dostawców niezatrudniania pracowników poniżej 15 roku życia. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zatrudnienie pracownika, który ukończył 14 lat pod warunkiem, że minimalny wiek 14 lat dopuszczony został przez 138 Konwencję MOP w tym państwie, w którym dostawca prowadzi swoją działalność gospodarczą.


Jako dostawca Siemensa nie możecie Państwo: zatrudniać pracowników poniżej 15 roku życia, a w krajach o statusie państwa rozwijającego się korzystających ze zwolnienia na mocy 138 Konwencji MOP - zatrudniać pracowników poniżej 14 roku życia.

 

Więcej informacji dot. MOP
       

 

 

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo techniczne

Podejmowane przez nas działania służące ochronie środowiska przyczyniają się także do zwiększenia możliwości rynkowych naszych produktów oraz pomagają nam uzyskać coraz większą zgodność środowiskową i wydajność ekologiczną naszych produktów i procesów produkcji. W działaniach tych bardzo ważna jest współpraca z naszymi dostawcami. 


Oznacza to na przykład, że oczekujemy od Państwa działania zgodnie z odpowiednio obowiązującymi normami wewnętrznymi i międzynarodowymi dotyczącymi ochrony środowiska.

 

Informacje dodatkowe do „Kodeksu Postępowania dla Dostawców Siemensa”. Rozdział „Ochrona środowiska”

Monitoring przestrzegania "Kodeksu Postępowania" dla Dostawców Siemensa

W celu zapewnienia przestrzegania naszych zasad w łańcuchu dostaw wprowadzimy okresowe samooceny dostawców. Ponadto przestrzeganie naszych wymogów zawartych w "Kodeksie Postępowania dla Dostawców Siemensa" będzie monitorowane w ramach audytów jakościowych dostawców, obejmujących specjalny moduł poświęcony odpowiedzialności korporacyjnej.