Digii index 2022

DIGI INDEX 2022

Wskaźnik stopnia cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
“Niepewność rynkowa nie wpłynęła negatywnie na stosunek do digitalizacji. Wręcz przeciwnie – pogłębiła jedynie zainteresowanie rozwiązaniami zgodnymi z ideą przemysłu 4.0.” 
Maciej Zieliński, prezes zarządu (CEO) oraz dyrektor Digital Industries w Siemens Polska

Raport Digi Index 2022

Polska gospodarka przyspieszyła wdrażanie technologii cyfrowych. Widać to po zmianie podejścia firm do digitalizacji, na co wskazują wyniki tegorocznej edycji raportu DIGI INDEX.

DIGI INDEX to barometr nastrojów osób zarządzających produkcją, służący jako badanie cyfrowej świadomości polskiego rynku, który Siemens opracowuje od 2020 roku.

Raport określa podejście do digitalizacji w 4-punktowej skali. Rezultat poniżej 2 pkt. oznacza bardzo niski wynik, nawołujący do pilnych wdrożeń. Przez ostatnie dwa lata w Polsce mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją.

 

W 2022 roku wskaźnik DIGI INDEX wzrósł jednak z 1,8 do 2,4 pkt. Wynik ten  – mimo wciąż relatywnie niskiego stopnia cyfryzacji – jest bardzo pozytywnym sygnałem. Dowodzi, że większość firm przeszła już z etapu przygotowań do tworzenia podstaw cyfryzacji. W przypadku wybranych branż można nawet mówić o stosowaniu w praktyce digitalizacji odnośnie do niektórych procesów produkcyjnych i zarządczych.

 

Ten pozytywny trend widoczny jest przede wszystkim po chęci zwiększenia budżetów na inwestycje digitalizacyjne oraz rosnącym wskaźniku dot. zarządzania danymi. Firmy w coraz większym stopniu są przekonane o korzyściach, jakie wnosi cyfryzacja. Niepewność pandemiczna minęła, a biznes wrócił do dynamicznego rozwoju, więc producenci mogą skupić się na inwestycjach, które zoptymalizują ich wyniki.

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa, to integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach biznesu, mająca na celu zmianę sposobu działania przedsiębiorstwa i dostarczanie klientom nowych wartości w nowy sposób. To również wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych do tworzenia nowych modeli biznesowych i strategii umożliwiających monetyzację danych. Wreszcie to także zmiana kulturowa, która wymaga eksperymentowania i dostosowywania się do nowej rzeczywistości.

Efektem digitalizacji jest dużo szybszy przepływ informacji, co przekłada się na podniesienie współczynnika efektywności wszystkich procesów w firmie. 

Zbieranie oraz odpowiednie przetwarzanie danych oznacza usprawnienie pracy firm, zwiększenie elastyczności produkcji oraz optymalizację zasobów i redukcję strat. Dzięki temu zakłady produkcyjne mogą się dynamicznie rozwijać, nieustannie podnosząc swoją konkurencyjność na coraz bardziej zglobalizowanym rynku, oczekującym lepszych standardów i obniżania kosztów. Z badań DIGI INDEX, które Siemens prowadzi od 3 lat, wynika, że podmioty biorące w nich udział z roku na rok w coraz większym stopniu są świadome korzyści wynikających z digitalizacji.

Cyfryzacja jest wieloetapowym i złożonym procesem, który w pierwszej kolejności wymaga przygotowania strategii, zbudowania zespołu odpowiedzialnego za jej wdrażanie oraz zabezpieczenia odpowiedniego budżetu na ten cel. Niezbędne jest przy tym wsparcie i know-how ze strony doświadczonego partnera..

Digi Index

DIGI INDEX [Digital Enterprise Index], czyli poziom cyfryzacji produkcji w Polsce, uśredniony dla czterech sektorów biorących udział w badaniu: Machinery, Automotive, Chemistry&Pharmacy, Food&Beverages, wynosi 2,4 pkt. w 4-punktowej skali. Taki poziom osiągniętego wyniku (powyżej 2 pkt.) świadczy o tym, że część firm zaczęła szybko przechodzić z fazy przygotowania procesu do etapu tworzenia podstaw i wdrażania cyfryzacji biznesu.

Zarządzanie danymi ma największy wpływ na uzyskaną wartość wskaźnika. Uśredniony wynik 2,8 pkt. oznacza, że są one już zbierane z wybranych systemów. Kolejnym etapem w procesie digitalizacji przedsiębiorstw jest pełna integracja systemów, zbieranie danych i wykorzystanie ich do symulacji przy użyciu procesów cyfrowych.

Najwyższy wskaźnik digitalizacji odnotowały branże Automotive (odczyt 2,6 pkt.) oraz Machinery (2,6 pkt.). Wynik ten świadczy o stosowaniu w praktyce digitalizacji – przynajmniej w odniesieniu do niektórych procesów produkcyjnych i zarządczych.

Najniższy wskaźnik odnotowała branża Food&Beverages (odczyt 2,2 pkt.).Wskazuje to na konieczność przyspieszenie wdrażania cyfrowych rozwiązań. Branża, ze względu na swoją wielkość w Polsce oraz charakter, ma ogromny potencjał na rozwój przy zastosowaniu digitalizacji.

W trakcie rozmów z polskimi producentami coraz rzadziej słyszę pytanie „czy transformacja cyfrowa jest potrzebna”, a znacznie częściej – „jak ją zacząć” i „kiedy przyniesie ona wartość biznesową”. Wszystko to obrazuje znaczący wzrost dojrzałości polskich przedsiębiorstw oraz świadomości zalet związanych z digitalizacją. 
Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w Siemens Polska

Komentarze Ekspertów

prof. dr hab. Piotr Płoszajski

„Okres całego, trzyletniego badania miał charakter wysoce wyjątkowy; przypadł na czas wielopoziomowych, rozległych zakłóceń funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, w swojej skali nie mających odpowiednika w ostatnich kilkudziesięciu latach, spowodowanych globalną pandemią koronawirusa. To radykalnie zmieniło warunki funkcjonowania i perspektywę strategiczną analizowanych sektorów i firm. Trudność generalnej oceny tego wpływu wynika też stąd, że jest on zapewne różny dla każdego z czterech opisywanych obszarów gospodarki. Autorzy Raportu zdają sobie z tego sprawę. "

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

„DIGI INDEX 2022 wskazuje, że powoli, ale jednak coś się poprawia w obszarze cyfryzacji biznesu. Jak wynika z badania, część firm jest „na etapie tworzenia podstaw cyfryzacji”, czyli ma za sobą myślenie o tym czy jest to konieczne (sic!). Ale do konkretnych działań, które dzięki cyfryzacji przenosiłyby firmy w inny wymiar zdolności do konkurowania ciągle daleko.

Firmy z czterech badanych w ramach DIGI INDEX branż najlepiej radzą sobie z zarządzaniem danymi. To ważne, bo bez umiejętności identyfikowania potrzebnych danych, które są już dzisiaj jednym z kluczowych zasobów, i efektywnego ich wykorzystywania ucyfrowienie, nie jest możliwe. Aczkolwiek wskazując bariery w cyfryzacji, część firm mówi o niskiej sprawności w gromadzeniu danych. Najgorzej natomiast firmy radzą sobie z zastosowaniem procesów cyfrowych, z wykorzystywaniem technologii cyfrowych w zarządzaniu."

Andrzej Soldaty, Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0

„Kolejna edycja badania stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych przynosi wyniki różniące się znacznie od wyników edycji z poprzednich lat. Główny wskaźnik DIGI INDEX wzrósł do wartości 2,4 pkt., co stanowi istotną zmianą w porównaniu z ubiegłoroczną wartością wynosząca 1,8 pkt. Tym samym wskazówka pokazująca wartość indeksu na skali poziomu digitalizacji przesunęła się do obszaru oznaczającego, że analizowane przedsiębiorstwa tworzą aktualnie podstawy cyfryzacji w swojej działalności. Bardziej szczegółowy obraz zmian przedstawia wykres radarowy, w którym podane są średnie arytmetyczne wartości dla sześciu obszarów tworzących DIGI INDEX. Szczególnie widoczny jest wzrost wartości, bo przeciętnie dwukrotny, w trzech obszarach dotyczących: integracji systemów, organizacji i administracji oraz planowania strategicznego. W pozostałych obszarach wyniki są zbliżone do ubiegłorocznych. ."

Monika Bogucka, Projects and Infrastructure planning Manager, Mercedes-Benz Manufacturing Poland

„Raport DIGI INDEX 2022 pokazuje, że średni poziom cyfryzacji przemysłu w Polsce jest jeszcze na dość niskim poziomie. Spośród czterech badanych branż automotive oraz przemysł maszynowy wypadają najkorzystniej. Wynika to z faktu, że planowanie oraz zarządzanie wdrożeniem ma w ich przypadku wymiar bardziej holistyczny.

Wymogi środowiskowe, ale też wykorzystanie sztucznej inteligencji czy analityka danych, to tylko jedne z wielu wyzwań przed jakimi stoją przedsiębiorstwa, nie tylko z branży motoryzacyjnej. Celem wykorzystania narzędzi Przemysłu 4.0 jest zawsze usprawnienie i optymalizacja procesów, jednak wymaga to podjęcia wielu skomplikowanych działań na etapie planowania, wdrożenia i decyzji o realizacji."

 

Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan

„Raport pokazuje, że systematycznie wzrasta rola cyfryzacji procesów produkcyjnych w znacznej części firm średniego szczebla. Dostrzegają one potrzebę digitalizacji i tworzenia podstaw cyfrowych swoich biznesów. Optymizmem napawa fakt, że wspomniane firmy przechodzą od etapu zidentyfikowania potrzeby cyfryzacji do etapu podejmowania działań służących zwiększeniu ich wydajności dzięki narzędziom cyfrowym. Coraz poważniej podchodzą do kwestii m.in. przygotowania strategii transformacji digitalowej, zbudowania zespołu odpowiedzialnego za jej wdrożenie oraz zabezpieczenie odpowiedniego budżetu na ten cel.”  

Inwestycje w czasie niepewności rynkowej

W 2022 r. 70% firm deklarowało, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel. Oznacza to ogromny wzrost w porównaniu do poprzedniej edycji, kiedy takich odpowiedzi było zaledwie 28%. Co więcej, z tegorocznych badań wynika, że 39,3% firm zamierza zwiększyć budżet przeznaczony na cyfryzację w najbliższych 12 miesiącach. W 2021 r. tak odpowiedziało 16% respondentów. Z kolei 34,7% chce obecnie utrzymać go na dotychczasowym poziomie (68% w 2021 r.).  

Pobierz

DIGI INDEX 2022

Raport na temat wskaźnika stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych.