DIGI INDEX 2020

Wskaźnik stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych
Nadchodzi era inteligentnej produkcji. Jak każda rewolucja stanowi ona wyzwanie tak dla ludzi, jak i dla biznesu. Dziś producenci na całym świecie mają spore trudności z określeniem, od czego zacząć i jak skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację w swojej firmie. Właśnie po to stworzyliśmy Digi Index, żeby pomóc im w obraniu właściwej ścieżki tej innowacyjnej podróży. 
Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries w Siemens Polska 

Raport Digi Index 2020

Siemens prezentuje premierowy raport dotyczący stopnia cyfryzacji produkcji w Polsce. W oparciu o algorytm opracowany przez nasz koncern oraz badanie sondażowe rodzimego rynku, powstał Digi Index [Digital Enterprise Index] – uniwersalny wskaźnik pozwalający ocenić poziom digitalizacji firmy, branży czy całej gospodarki.
 

Skala Digi Index obejmuje od 1 do 4 punktów. Wynik poniżej 2 pkt. oznacza alarmująco niski poziom cyfryzacji – liderzy przemysłu 4.0 osiągają wartości powyżej 3.5 pkt. Polski przemysł produkcyjny uzyskał 1,9 punktu, co wskazuje na pilną potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej.

Badanie odzwierciedla stan polskiego sektora produkcyjnego i analizuje problemy stojące na jego drodze do innowacyjności na światowym poziomie. Siemens jako ekspert w dziedzinie automatyzacji i digitalizacji oraz odpowiedzialny partner polskiej gospodarki, chce przyczyniać się do jej modernizacji i promować technologie, które wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Raport przygotowaliśmy wspólnie z ośrodkiem badawczym Keralla Research, a jego wyniki ocenili przedstawiciele świata nauki i biznesu. 

Digitalizacja

Digitalizacja to proces zarządzania firmą uwzględniający zbieranie i analizę danych, które prowadzi do zwiększenia produktywności, minimalizowania strat, nieplanowych przestojów w przedsiębiorstwie oraz do automatyzacji procesów okołoprodukcyjnych. O globalnej konkurencyjności firmy, branży czy gospodarki coraz częściej decydować będzie poziom digitalizacji określany za pomocą wskaźnika Digi Index: im wyższy wynik, szczególnie w kluczowych branżach wytwórczych, tym atrakcyjniejsze lokowanie produkcji w danym kraju. Tym samym transformacja cyfrowa jest jedną z dróg do stabilnego, zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

Digi Index

Digi Index [Digital Enterprise Index] – to autorski wskaźnik opracowany przez Siemens Polska na bazie algorytmu stworzonego przez inżynierów Siemensa w Chinach. Adaptacja algorytmu z jednoczesnym komponentem badawczym pozwala na zastosowanie go w różnych regionach świata, dla różnych branż i przedsiębiorstw. Dzięki temu Digi Index stanowi uniwersalny punkt odniesienia w skali globalnej i umożliwia obiektywną ocenę poziomu digitalizacji.
 

W badaniu uwzględnia się 6 strategicznych obszarów, tj. planowanie, organizacja i administracja, integracja systemów, produkcja i działania operacyjne, zarządzanie danymi i zastosowanie procesów cyfrowych.
 

Skala Digi Index obejmuje od 1 do 4 punktów. Wynik poniżej 2 pkt. oznacza alarmująco niski poziom cyfryzacji – liderzy przemysłu 4.0 osiągają wartości powyżej 3.5 pkt.
 

Polski przemysł uzyskał 1,9 punktu, co wskazuje na pilną potrzebę wdrożenia usprawnień w kieruku transformacji cyfrowej.

Digi Index to jedyne takie narzędzie na rynku. Stanowi ono uniwersalny barometr poziomu digitalizacji firmy, branży czy regionu. Pozwala określić potrzeby i wytyczyć kierunek transformacji cyfrowej, która w dzisiejszych realiach jest nieodzowna dla funkcjonowania biznesu i konkurencyjności gospodarki.
Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w Siemens Polska

Komentarze Ekspertów

Małgorzata Oleszczuk, prezeska PARP

„PARP z dużą uwagą śledzi postępy w cyfryzacji polskich (…).Od lat znane są atuty polskich firm, zauważane również przez ekspertów zagranicznych, związane z dobrym przygotowaniem od strony produkcyjnej. Dlatego też ta składowa DIGI Index jest względnie wysoka (2,6 pkt). Natomiast bardzo cieszy jeszcze wyższy składnik indeksu, tj. zarządzanie danymi, które otrzymało 2,9 pkt na 4-stopniowej skali.” 

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej

„[Digi Index to] bardzo ciekawe dane ankietowe i opracowanie dotyczące poziomu digitalizacji produkcji w sektorze MŚP w Polsce. Dobrym trendem jest wzrost świadomości i stosowania systemów bezpieczeństwa sieci. Zwiększa się także ilość i szczegółowość gromadzonych danych oraz zakres ich wykorzystania. Prezentowane wyniki badań ankietowych są zgodne z ogólnie obserwowanym oraz odczuwanym poziomem digitalizacji produkcji przemysłowej. Wymowne są niskie wyniki w zakresie udziału planowania strategicznego i niski jeszcze poziom inwestycji na rzecz wdrażania cyfrowej transformacji w pełnym zakresie, co skutkuje działaniami rozproszonymi i doraźnymi, ukierunkowanymi na uzyskanie szybkiego efektu.” 

Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w Siemens Polska

„Digitalizacja przemysłu, czyli kreowanie nowej rzeczywistości Industry 4.0 stała się faktem. Jak pokazuje raport „Digi Index 2020” świadomość zdobycia przewagi rynkowej dzięki digitalizacji jest wśród producentów w Polsce stosunkowo wysoka. (…) Osobiście liczę, że bazowanie na konkretach pozytywnie wpłynie na postrzeganie digitalizacji jako procesu realnego, osiągalnego a jednocześnie niezbędnego w nowej, zmiennej rzeczywistości. Jest to też elementem szerszego budowania świadomości i edukacji rynku.”  

Metodologia

Badanie zrealizowano w marcu 2020 r. na terenie całej Polski. Przeprowadzono wywiady w stu firmach produkcyjnych zatrudniających od 50 do 249 pracowników, z branż: spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej i farmaceutycznej oraz sektora maszynowego.
 

W badaniu uwzględniono 6 strategicznych obszarów, tj. planowanie, organizacja i administracja, integracja systemów, produkcja i działania operacyjne, zarządzanie danymi i zastosowanie procesów cyfrowych.
 

Respondentami byli odpowiednio: dyrektor techniczny, dyrektor ds. rozwoju, dyrektor finansowy (lub odpowiednicy tych stanowisk z poziomu zarządu) + CDO, czyli Chief Digitalization Officer, inne osoby wskazane jako odpowiedzialne za obszar digitalizacji.

Pobierz

DIGI INDEX 2020

Raport na temat wskaźnika stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Wyraź zgodę na przesyłanie informacji marketingowych i pobierz raport.

Kontakt

Łukasz Ogonowski