Raport Smart Industry Polska 2017

Informacja prasowa, maj 2017

Podsumowanie raportu Smart Industry 2017

56,2% badanych firm twierdzi, że stopień ich zaawansowania technologicznego jest tożsamy z poziomem innych firm na rynku. Przy czym rozkład odpowiedzi nie zależy istotnie statystycznie od tego, jak badani definiowali tło do porównań (inne firmy polskie, firmy z regionu, lub zagraniczne). Pogląd o równym poziomie zaawansowania technologicznego rzadziej wyrażali respondenci z najmniejszych firm (44,7%), jednak również w ich przypadku była to najczęściej wskazywana odpowiedź.

W 2016 roku 58,6% firm wdrożyło innowacje. Najczęściej polegały one na wprowadzeniu zupełnie nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi (37,8% wskazań), bądź wykorzystaniu zupełnie nowej lub znacząco udoskonalonej metody lub technologii produkcji czy też dostawy (32,7% wskazań).

 

49% firm zatrudniających 10-49 osób zadeklarowało, że nie wprowadziło innowacji. Jednocześnie taką samą deklarację złożyło 46,9% firm, które nie prowadzą działalności gospodarczej poza granicami Polski oraz 54,1% firm, dla których punktem odniesienia jest najbliższa konkurencja z tego samego regionu.

 

Najważniejszym motywem wdrażania innowacji w firmach są oczekiwania klientów. Taką odpowiedź wskazało 73,3% respondentów. Jednocześnie w blisko połowie firm (46,7%) innowacyjność jest elementem wewnętrznej polityki firmy i jest wpisana w jej misję. W 37% przypadków do wdrożenia innowacji doszło dzięki inspiracji, która powstała w gronie pracowników firmy. Można zatem mówić o znacznym zinternalizowaniu wartości jaką jest innowacyjność.

Jakie technologie wdrażają polskie przedsiębiorstwa przemysłowe?

W 77,3% firm zostało wdrożone przynajmniej jedno z nowych rozwiązań wspierających innowacyjność przedsiębiorstwa. Średnio wykorzystywanych jest około 4 typów technologii z tego obszaru. Przy czym najpowszechniejszym rozwiązaniem jest automatyzacja z wykorzystaniem pojedynczych maszyn, która została wdrożona w 48,6% firm. Jest to też rozwiązanie będące w planach wdrożeniowych w najbliższym roku w 10,4% badanych przedsiębiorstw. Ponadto plany wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu zarządzania produkcją wskazało 54,6% firm, które deklarują wdrożenie średnio około 3 różnych nowych technologii.

 

Według odpowiedzi respondentów technologią dającą największą przewagę konkurencyjną jest automatyzacja i robotyzacja produkcji. Jednocześnie w znaczącej części przypadków nowoczesne technologie w widoczny sposób przyczyniają się do poprawy funkcjonowania firm. Chodzi tu przede wszystkim o obszar poprawy jakości oferowanych produktów lub usług (66% wskazań), zwiększenia wydajności (58,8%) czy efektywności produkcji (57,2%). 

Najważniejsze bariery innowacyjności

Barierami wprowadzania nowych technologii w firmach produkcyjnych z sektora mikro i MŚP są przede wszystkim trudności formalne i urzędowe (tj. biurokracja – 40,6% wskazań, czy też brak zachęt ze strony organów publicznych – 36,7% wskazań). Kolejna grupa barier to trudności wewnętrzne firm: ograniczone możliwości finansowania (33,9%), brak dostępu do wykwalifikowanych kadr (32,3%) czy obawa przed ryzykiem braku zwrotu z inwestycji (31,9%).


Idea włączenia się firm produkcyjnych w proces kształcenia kadr, poprzez np. ofertę praktyk studenckich lub zawodowych została przyjęta niemal jednogłośnie pozytywnie (93,6% wskazań, w tym 70,1% zadeklarowało zdecydowaną potrzebę takich działań). Opinie na temat systemu kształcenia dualnego były jednolite w gronie wszystkich przedstawicieli firm, niezależnie od branży działalności, wielkości firmy czy struktury własności.

Kontakt

Łukasz Ogonowski

Communications Manager
Siemens Polska
tel.: +48 502 591 791
Wyślij e-mail

Newsletter dla mediów

Interesują Cię aktualności i informacje prasowe Siemens Polska?

Zapisz się na Newsletter dla mediów!

 

Zapisz się teraz