Raport Smart Industry Polska 2018

Informacja prasowa, kwiecień 2018

Kto decyduje o rozwoju przedsiębiorstw?

Najczęściej  wpływ na decyzje o wdrażaniu innowacyjnych technologii mają właściciele firm. W dalszej kolejności wpływ ma zarząd, potem dział produkcji. Najrzadziej wpływ mają działy sprzedaży i \finansowy. Relatywnie mniejsze znaczenie działów  rozwoju (R&D) wynika z faktu, że w wielu firmach, zwłaszcza najmniejszych, nie ma takiego departamentu.

 

Działy produkcyjne i działy sprzedaży częściej mają wpływ na decyzje o innowacjach w firmach zajmujących się przemysłem lekkim niż przemysłem ciężkim. Wśród firm działających w ramach przemysłu ciężkiego statystycznie częściej decyzje o innowacjach podejmuje zarząd firmy, co wynikać może z faktu, iż zwykle są to większe przedsiębiorstwa, w których szersze grono osób ma wpływ na strategię firmy. Warto dodać, że decyzje o wdrażaniu innowacyjnych technologii nie są scentralizowane - zwłaszcza w średnich firmach, gdzie zaangażowanych jest w nie zazwyczaj 3 lub więcej osób.

Czego przedsiębiorcy oczekują po wdrożeniu nowych technologii?

Przedsiębiorcy spodziewają się, że dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych przede wszystkim poprawi się jakość ich produktów i usług. Oczekują także zwiększenia wydajności pracy i obniżki kosztów. Firmy średniej wielkości, zatrudniające od 50 do 250 pracowników częściej dostrzegają możliwość zmniejszenia liczby awarii i przestojów.

 

Korzyści, które osiągną firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii, to spodziewana wyższa rentowność, ogólny wzrost przychodów, zdobycie nowych klientów, większa sprzedaż i wyższa skala produkcji. Wszystkie te korzyści wskazane zostały przez blisko 80% respondentów. Nieco mniej, bo około 70% respondentów widzi szansę zdobycia nowych rynków zbytu. Więcej po nowych technologiach i ich wdrożeniu spodziewają się firmy średnie. Nieco mniej entuzjastycznie do technologii, chociaż poziom oczekiwań także jest dość wysoki, nastawione są firmy z mniejszą liczbą pracowników.

Najważniejsze bariery innowacyjności

„Brak czasu” (62% wskazań) to druga z największych barier, zaraz po „braku środków finansowych” (64% wskazań) hamujących procesy innowacji w przedsiębiorstwach. „Brak środków” finansowych może zresztą wynikać z pogoni za bieżącą rentownością firmy, co skutkuje właśnie poczuciem "braku czasu". Trzecią istotną barierą w rozwoju przedsiębiorstw jest brak odpowiednio wykształconych kadr (średnio 53% wskazań). Jest to ważne ograniczenie szczególnie w przypadku firm średnich, z których wskazało je aż 61 procent.

 

Do czynników zewnętrznych hamujących innowacyjność należy w pierwszej kolejności zaliczyć biurokrację. Istotnie ograniczają także polskich przedsiębiorców: trudności z pozyskaniem kompetentnych pracowników oraz brak wsparcia ze strony instytucji publicznych. Na trudności z uzyskaniem dotacji unijnych skarżą się głównie firmy najmniejsze zatrudniające do 9 pracowników. Na problem ten wskazuje aż 73% takich firm, podczas kiedy średnio w całej grupie MŚP jest to 58%.

Jakie technologie planują wdrożyć polskie przedsiębiorstwa przemysłowe?

Najpowszechniej stosowane technologie to automatyzacja linii produkcyjnych, analityka danych i optymalizacja produkcji , a także stosowanie oprogramowania obniżającego koszty prototypowania. Do najmniej popularnych obecnie technologii, kojarzących się z Industry 4.0 i wrażanych przez firmy MŚP, należą z kolei: sztuczna inteligencja, big data i cloud computing.

 

Wszystkie te rozwiązania techniczne są znacznie częściej stosowane w firmach średnich (50-250 pracowników), w których wskazane zostały przez 50% lub więcej badanych. Przykładowo automatyzację produkcji stosuje średnio 52 procent MŚP, natomiast w przypadku firm średnich jest to aż 68 procent wskazań. Co interesujące, najmniejsze firmy wyraźnie częściej niż małe i średnie stosują drukowanie przestrzenne 3D.


Z odpowiedzi respondentów wynika, że relatywnie najłatwiejszą do wprowadzenia spośród nowoczesnych technologii jest analityka danych. Podobnie liczna grupa reprezentantów firm uważa za bardzo łatwe we wdrożeniu drukowanie przestrzenne oraz – co ważne w obliczu postrzeganej wagi tej technologii – automatyzację linii produkcji. Za bardzo trudne do wdrożenia uznaje się sztuczną inteligencję, technologię tzw. cyfrowego bliźniaka czy- istotną skądinąd do budowania przewagi konkurencyjnej - robotyzację.
 

Jakie technologie przynoszą zysk firmom?

Według respondentów największe znaczenie w budowaniu zysków firmy ma automatyzacja linii produkcyjnych, analityka danych i optymalizacja produkcji, oprogramowanie obniżające koszty prototypowania oraz robotyzacja. Stosunkowo najmniej istotne z punktu widzenia rentowności działań firm są takie technologie jak: cyfrowy bliźniak, cloud computing, sztuczna inteligencja oraz Internet rzeczy. O największym przełożeniu technologii na dynamikę zysków firmy można mówić w przypadku firm z branży przemysłu ciężkiego. Dotyczy to zwłaszcza takich technologii jak analityka danych, robotyzacja czy wykorzystanie robotów współpracujących (collaborative robots).

Czego przedsiębiorstwa oczekują od państwa?

Najbardziej oczekiwanym wsparciem ze strony państwa są zachęty podatkowe, zapewnienie ram edukacyjnych powalających na dostosowanie kształcenie przyszłych kadr do potrzeb firm oraz przejrzystość regulacji prawnych. Relatywnie małe oczekiwania przedsiębiorcy wiążą z pomocą państwa w zakresie budowania sieci współpracy (między firmami czy np. z jednostkami akademickimi).


Firmy przeznaczają średnio 14,5% przychodów na wdrażanie nowych technologii opartych na informatyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Część z nich, głównie najmniejszych przedsiębiorstw nie inwestuje żadnych środków we wdrożenie technologii opartych na informatyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Jednocześnie warto odnotować, iż to właśnie te małe firmy inwestują częściej powyżej 30% przychodów. Ma to oczywiście związek z bezwzględną wielkością ponoszonych nakładów na rozwój, które dla mniejszych firm stanowią zwykle wyższy procent całościowego przychodu i stanowią tym samym większe obciążenie.
 

Kontakt

Łukasz Ogonowski

Communications Manager
Siemens Polska
tel.: +48 502 591 791
Wyślij e-mail

Newsletter dla mediów

Interesują Cię aktualności i informacje prasowe Siemens Polska?

Zapisz się na Newsletter dla mediów!

 

Zapisz się teraz