Siemens firmą z wartościami 

Jesteśmy firmą, która od początku swego istnienia działa w oparciu o wartości, nieustannie dbając o dochowanie najwyższych standardów etycznych w biznesie. Kodeks wartości stanowi trwałą składową strategii firmy – jest wpisany w jej DNA.  

Etyczna firma 

Kanon wartości, w oparciu o które działa Siemens, postrzegamy jako fundament kultury organizacyjnej naszej firmy, główny wyznacznik jej tożsamości. Na każdym etapie działalności i w każdym ogniwie łańcucha dostaw przestrzegamy, by zachowane były: 

 • Transparentność biznesowa 
 • Uczciwa konkurencja 
 • Sprawiedliwość i równość szans (wobec kandydatów do pracy, partnerów biznesowych, a także wewnątrz organizacji) 
 • Dobro wspólne jako nadrzędny imperatyw działania. 

Odpowiedzialny biznes 

Jako firma odpowiedzialna społecznie nie pozostajemy obojętni na ważne kwestie społeczne.  

 • Angażujemy się na rzecz ochrony klimatu – działamy w zgodzie ze zrównoważoną strategią, która (oprócz celom biznesowym) służy człowiekowi i środowisku.  
 • Adaptujemy nasze modele biznesowe do zmieniającej się rzeczywistości. 
 • Jesteśmy innowacyjni, by kreować lepszą przyszłość. 
 • Jesteśmy autentyczni – wartości, które wyznajemy, przejawiają się we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. 

Zrównoważona kultura organizacyjna 

Także wewnątrz firmy zbudowaliśmy spójną kulturę organizacyjną opartą na wartościach. Jesteśmy dumni z postaw i zaangażowania naszych pracowników, którzy tworzą wyjątkową atmosferę pracy. 

 • Jesteśmy organizacją inkluzywną z płaskimi hierarchiami. Nasi liderzy są otwarci na głos pracowników – każdy ma możliwość zgłaszania inicjatyw i angażowania się w zespołach projektowych.  
 • Nasi pracownicy chętnie organizują programy wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności. 
 • Nasi świadomi liderzy budują trwałe relacje oparte na zaufaniu.  
 • Szanujemy różnorodność, dbamy o poszanowanie praw człowieka. Nie ma u nas miejsca na dyskryminację! 

Nowa zrównoważona strategia 

W maju 2021 roku Siemens Polska ogłosił nową zrównoważoną strategię, podporządkowując wszystkie swoje działania idei firmy odpowiedzialnej. Deklarujemy w niej podejmowanie wyłącznie takich inicjatyw, które pozytywnie wpływają na człowieka, biznes i środowisko. Kładziemy nacisk na budowanie odpowiedzialnego łańcucha wartości, który do 2050 roku ma być zeroemisyjny. Wierzymy, że wszyscy interesariusze firmy są ambasadorami jej wartości, dlatego kształtujemy spójną z naszymi zasadami strukturę zależności. 

Poprzeczkę stawiamy sobie wysoko (sami mamy ambicję osiągnąć zerowy ślad węglowy już do 2030 roku), bo wierzymy w głęboki sens i realne szanse powodzenia naszych działań. Pragniemy dawać przykład innym przedsiębiorstwom, dzielić się doświadczeniem i wspierać społeczeństwo w drodze do zrównoważonego rozwoju. 

Zapisz się do newslettera

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz newsletter