AM Inspection App

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Siemens Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-821) przy ul. Żupniczej 11. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: dataprotection@siemens.com. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu nadania dostępu do aplikacji AM Inspection App. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prawidłowe wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną albo umowy pomiędzy Administratorem, a stroną, której jest Pani/Pan pracownikiem/reprezentantem. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych, wynikającego z przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw proszę skontaktować się z Administratorem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator narusza przepisy RODO.