Polityka prywatności Siemens Finance Sp. z o.o.

Siemens Finance Sp. z o.o. (dalej „Siemens Finance”) niniejszym przekazuje następującą informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Siemens Finance.

 

1.    Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).

 

2.    Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Siemens Finance z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa.

Siemens Finance stanowi część Grupy Siemens. Pełną listę spółek wchodzących w skład Grupy Siemens można znaleźć na naszej stronie internetowej www.siemens.com.

 

3.    Podstawowa zasada przetwarzania danych osobowych

Siemens Finance przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też Siemens Finance przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych, przestrzegając Państwa prawa do zachowania prywatności.

 

4.    Przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem przez Państwa z naszych witryn internetowych, aplikacji i platform internetowych

Podczas korzystania przez Państwa z witryn, aplikacji lub narzędzi internetowych Siemens Finance oraz innych spółek Grupy Siemens (dalej „Oferta Internetowa Siemensa”), Siemens Finance oraz inne spółki Grupy Siemens mogą przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie odbywa się według następujących zasad.

    4.1.  Kategorie przetwarzanych danych osobowych

    Siemens Finance oraz inne spółki Grupy Siemens mogą przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa za pośrednictwem Oferty Internetowej Siemensa (np. podczas rejestracji, kontaktowania się z nami w sprawie zapytań lub uczestnicząc w ankietach itp.), w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje przekazane w ramach zgłoszenia prośby o wsparcie, komentarzy lub postów na forach itp.;
 • informacje przesyłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę lub urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki, strona przekierowująca, strony odwiedzane podczas Państwa wizyty, data i godzina każdego zgłoszenia odwiedzającego.

    4.2.  Cel przetwarzania danych osobowych

    Siemens Finance oraz inne spółki Grupy Siemens mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 • wykonywania usług i funkcji w ramach Oferty Internetowej Siemensa oraz zapewnienia obsługi korzystania przez Państwa z Oferty Internetowej Siemensa;
 • zweryfikowania Państwa tożsamości (jeśli zarejestrowali się Państwo do Oferty Internetowej Siemensa);
 • udzielenia odpowiedzi i realizacji Państwa konkretnych wniosków;
 • na ile jest to konieczne i uzasadnione, w celu wyegzekwowania obowiązujących regulaminów dotyczących Oferty Internetowej Siemensa, ustanowienia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego, zapobiegania oszustwom lub innym bezprawnym działaniom, w tym atakom na systemy informatyczne Siemens Finance oraz innych spółek z Grupy Siemens.

    Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia powyższych celów.

   

     4.3.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

    O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, Siemens Finance może przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • udzielenie przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Siemens Finance polegającego na skutecznym i efektywnym dostarczaniu i zarządzaniu Ofertą Internetową Siemensa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

    4.4.  Cookies

    W ramach Ofert Internetowych Siemensa możemy wykorzystywać pliki cookies. Informacje o wykorzystywaniu plików cookies mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Siemens w zakładce „Polityka cookies" (https://www.siemens.com/pl/pl/home/general/legal.html). Polityka Cookies zawiera również informacje o zasadach blokowania plików cookies, odmowy wyrażenia zgody na korzystanie z nich oraz o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies.

    4.5.  Łącza do innych witryn internetowych

    Polityka prywatności odnosi się tylko do Ofert Internetowych Siemens Finance oraz innych spółek Grupy Siemens i nie dotyczy innych witryn internetowych lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Możemy zamieścić łącza do innych witryn internetowych, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Siemens Finance, ani inne spółki z Grupy Siemens nie ponoszą odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

 

5.    Przetwarzanie danych osobowych związane z Państwa współpracą biznesową z Siemens Finance

W kontekście swojej współpracy biznesowej Siemens Finance może przetwarzać dane osobowe dotyczące naszych klientów, dostawców, sprzedawców i innych partnerów, a także ich aktualnych i przyszłych osób kontaktowych oraz osób ich reprezentujących (dalej „Partnerzy Biznesowi”). Przetwarzanie odbywa się według następujących zasad. 

    5.1  Kategorie przetwarzanych danych osobowych

    Siemens Finance może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu i adres e-mail; 
 • dane płatnicze, jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery rachunków bankowych oraz inne powiązane dane rozliczeniowe;
 • dodatkowe niezbędne informacje, które muszą być przetwarzane w ramach współpracy z Siemens Finance przy realizacji projektów lub umów albo dostarczone przez Państwa dobrowolnie; 
 • dane osobowe zbierane z zasobów dostępnych publicznie, wiarygodnych baz danych oraz biur informacji kredytowych i/lub innych agencji kredytowych i/lub biur informacji gospodarczej;
 • w przypadku, gdy jest to prawnie wymagane do sprawdzenia Partnera Biznesowego pod kątem przestrzegania prawa: data urodzenia, numery identyfikacyjne, numery/kopie dowodów tożsamości oraz informacje o istotnych sprawach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko Partnerom Biznesowym.

    5.2  Cel przetwarzania danych osobowych

    Siemens Finance może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 •  planowanie i realizacja współpracy (stosunków umownych) z Partnerami Biznesowymi, w szczególności poprzez realizację transakcji i zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie lub zlecanie wykonania następujących czynności oraz usług: księgowych, audytowych, rozliczeniowych, windykacyjnych, prawnych, rzeczoznawczych (w tym sporządzenia wyceny, opinii, przeprowadzenia inspekcji), dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w związku z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie produktów finansowych, lokowania ubezpieczenia u ubezpieczycieli, cesji wierzytelności;
 • komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi w sprawie produktów, usług i projektów Siemens Finance lub Partnerów Biznesowych;
 • doskonalenie naszych produktów i usług, obsługa i przeprowadzanie badań opinii klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, loterii, konkursów lub innych działań lub imprez promocyjnych;
 • utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryn internetowych, zapobieganie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych; 
 • zapewnienie przestrzegania obowiązków prawnych (jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji), kontroli eksportowej, przepisów celnych, przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, obowiązków w zakresie sprawdzania Partnerów Biznesowych pod kątem przestrzegania prawa (w celu zapobiegania przestępstwom urzędniczym i praniu pieniędzy), oraz polityk i norm branżowych Grupy Siemens;
 • rozstrzyganie sporów, egzekwowanie naszych umów oraz ustanawianie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych.

    Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia powyższych celów.

    5.3  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

    O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, Siemens Finance może przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 •   udzielenie przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) (jeżeli jest wymagana);
 •   przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 •   zachodzi potrzeba wykorzystania danych do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 •   wykorzystanie danych osobowych jest uzasadnione interesem Siemens Finance lub interesem innych podmiotów, w sytuacjach, w których nie wiąże się to z żadnymi niekorzystnymi dla Państwa konsekwencjami - w tym w sytuacjach, w których w naszym interesie leży oferowanie Państwu dodatkowych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 •  przetwarzanie jest również niezbędne do skutecznej realizacji współpracy lub zarządzania naszą współpracą biznesową z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6.    Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Podmioty, którym Siemens Finance przekazuje lub udostępnia Państwa dane osobowe działają wyłącznie na polecenie Siemens Finance bądź innych spółek Grupy Siemens lub też realizują własne cele, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

   

    6.1  Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych

    Siemens Finance może przekazywać dane osobowe:

 • innym spółkom Grupy Siemens lub osobom trzecim, lecz tylko jeżeli i w takim zakresie, w jakim przekazywanie ich jest potrzebne do realizacji powyżej wskazanych celów przetwarzania;
 • sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub kancelariom prawnym, jeśli jest to prawnie dopuszczalne oraz gdy jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; 
 • podmiotom, którym Siemens Finance zleca wykonanie usług w zakresie hostingu lub utrzymania systemów informatycznych (dostawcy IT);
 • innym podmiotom, które wspierają nasze działania w zakresie oferowanych Państwu rozwiązań finansowych, w szczególności: ubezpieczycielom, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie pozyskania klienta oferowanych przez Siemens Finance produktów, rzeczoznawcom, firmom wspierającym Siemens Finance w administracji i windykacji, kancelariom prawnym, bankom uczestniczącym w realizacji polecenia zapłaty, pośrednikom w zakresie przyjmowania i realizowania płatności, biurom informacji kredytowej i/lub innym agencjom kredytowym i/lub biurom informacji gospodarczej, podmiotom świadczącym usługi doradczo–kontrolne np. firmom consultingowym i audytorskim, warsztatom serwisowym, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, firmom magazynującym i/lub transportowym.

    6.2  Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

    Odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej „kraje trzecie”), w których obowiązujące przepisy prawa nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych, co przepisy prawa macierzystego kraju danej osoby fizycznej.

    W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do krajów trzecich, Siemens Finance podejmuje w szczególności następujące działania w celu wprowadzenia właściwych i odpowiednich zabezpieczeń aby zapewnić ochronę danych osobowych innymi środkami: 

 • wymieniamy dane osobowe ze spółkami Grupy Siemens w krajach trzecich tylko wówczas, gdy wdrożyły one wiążące reguły korporacyjne (dalej „WRK“) Grupy Siemens dotyczące ochrony danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące WRK Grupy Siemens znajdą Państwo tutaj;
 • przekazujemy dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w krajach trzecich tylko w przypadku, gdy dany odbiorca (i) podpisał standardowe klauzule umowne UE z Grupą Siemens, (ii) wdrożył w swojej organizacji wiążące reguły korporacyjne. Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Grupą Siemens, aby uzyskać dodatkowe informacje i kopie odpowiednich zabezpieczeń. 

    6.3  Odbiorcy danych osobowych w ramach Ofert Internetowych Siemensa

    W niektórych przypadkach, dane osobowe publikowane przez Państwa w ramach Ofert Internetowych Siemensa (np. globalne serwisy dyskusyjne typu chatroom lub globalne fora użytkowników aplikacji) mogą być dostępne na całym świecie dla innego zarejestrowanego użytkownika danej Oferty Internetowej Siemensa.

   

7.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

    W niektórych przypadkach, w ramach procesu rozpatrywania wniosku leasingu/pożyczki, Siemens Finance może stosować w swoich procedurach tzw. zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji, o których mowa w art. 22 RODO, w postaci automatycznej weryfikacji zdolności kredytowej. Siemens Finance wspiera się tego rodzaju rozwiązaniami technicznymi, aby sprostać Państwa oczekiwaniom w zakresie sprawnej obsługi wniosku i skrócenia czasu oczekiwania na decyzję.

    Zautomatyzowane procedury, o których mowa powyżej są elementem koniecznym do zawarcia umowy pomiędzy Państwem, a Siemens Finance.

    Tym niemniej, jeśli mają Państwo zastrzeżenia do podjętej w powyżej opisany sposób decyzji Siemens Finance w Państwa sprawie, mają Państwo prawo do jej zakwestionowania, tj. do zgłoszenia żądania weryfikacji podjętej decyzji przez osobę upoważnioną przez Siemens Finance. W tym celu należy podjąć kroki wskazane w Regulaminie Produktu lub Usługi z której Państwo chcą skorzystać.

 

8.    Okres przechowywania danych

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej (np. przy użyciu zaakceptowanego przez Państwa formularza zgody), usuwamy dane osobowe, jeśli:

 • przechowywanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetworzone, oraz
 • żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych na mocy obowiązującego prawa (jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymaga od nas dalszego przechowywania danych osobowych. 
9.    Wycofanie zgody

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych przez Siemens Finance lub inne spółki Grupy Siemens mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tzn. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody Siemens Finance lub inne spółki Grupy Siemens mogą kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej ich przetwarzania. 

 

10. Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych może Państwu przysługiwać – pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań prawnych – prawo do:

 • uzyskania od Siemens Finance potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane i w takim przypadku – dostępu do tych danych osobowych (prawo dostępu do danych osobowych);
 • dokonania przez Siemens Finance sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych (prawo sprostowania danych osobowych);
 • dokonania przez Siemens Finance usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych (prawo usunięcia danych osobowych);
 • wprowadzenia przez Siemens Finance ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych (prawo ograniczenia przetwarzania); 
 • przenoszenia danych w zakresie danych osobowych, które Państwo aktywnie dostarczyli (prawo do przenoszenia danych);
 • sprzeciwienia się, powołując się na Państwa konkretną sytuację, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych (prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych);
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu produktów i usług (prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu produktów i usług).
11. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

Pion ochrony danych Grupy Siemens zapewnia wsparcie w zakresie wszelkich pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych. Z pionem ochrony danych Grupy Siemens można skontaktować się pod adresem: dataprotection@siemens.com

Pion ochrony danych Grupy Siemens będzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłaszanych przez Państwa żądań lub skarg.

Poza skontaktowaniem się z pionem ochrony danych Grupy Siemens mają Państwo zawsze prawo zwrócenia się ze swoim wnioskiem lub skargą do właściwego organu ochrony danych.