Digital Enterprise - przyszłość jest teraz

Digitalizacja to podstawowy i nieodłączny element Przemysłu 4.0. Możliwość urzeczywistnienia nowoczesnych, innowacyjnych wizji przez organizację w ogromnym stopniu zależy od stopnia jej zdigitalizowania. Digital Enterprise to już nie pieśń przyszłości – to rzeczywistość.

Digital Enterprise Workshop

Do skutecznej implementacji założeń Industry 4.0 nie wystarczy sama paleta rozwiązań technologicznych, potrzebne są odpowiednie modele biznesowe, świadomość i zaangażowanie nie tylko szefów firm, ale też wszystkich pracowników.

 

Konieczna jest refleksja nad tym, czego danej firmie potrzeba, jak można ulepszyć jej funkcjonowanie. Nie ma jednego przepisu na transformację cyfrową, który odpowiadałby oczekiwaniom każdego przedsiębiorstwa. Jej szczegóły muszą być wypracowane na bazie potrzeb konkretnej firmy i jej klientów.

Odpowiedzią Siemensa na wyzwania związane z transformacją cyfrową jest Digital Enterprise Workshop (Audyt Dojrzałości Technologicznej), czyli warsztat ko-kreacyjny, którego efektem jest stworzenie roadmapy do rozwoju danego przedsiębiorstwa w stronę Industry 4.0

 

Na początku drogi do transformacji cyfrowej przedsiębiorcy powinni odpowiedzieć sobie na pytanie: gdzie chcę, aby moja firma była za kilka lat? Jakie są moje plany na przyszłość? Punktem wyjścia jest konkretna potrzeba biznesowa danej firmy i zdefiniowanie wyzwań, które stoją na przeszkodzie do pełnej digitalizacji. Kolejnym naturalnym krokiem jest konfrontacja tej potrzeby biznesowej z istniejącym stanem przedsiębiorstwa i wybór najbardziej atrakcyjnych, z punktu widzenia stopy zwrotu z inwestycji, rozwiązań digitalizacyjnych oraz zaplanowanie ich na osi czasu, która może – i powinna – również stanowić podstawę do tworzenia budżetu na przyszłe lata. To główna wartość, jaką daje warsztat dla przedsiębiorstwa.

Digital Workshop - najczęściej zadawane pytania

Kliknij przycisk poniżej i zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami, które dotyczą warsztatów Digital Enterprise Workshop:

  • Dla kogo jest Digital Enterprise Workshop?
  • Jak wygląda przebieg warsztatu?
  • Jakie są koszty przeprowadzenia warsztatów?

Digi Index

Polska gospodarka przyspieszyła wdrażanie technologii cyfrowych. Widać to po zmianie podejścia firm do digitalizacji, na co wskazują wyniki tegorocznej edycji raportu DIGI INDEX.

DIGI INDEX to barometr nastrojów osób zarządzających produkcją, służący jako badanie cyfrowej świadomości polskiego rynku, który Siemens opracowuje od 2020 roku.

Raport określa podejście do digitalizacji w 4-punktowej skali. Rezultat poniżej 2 pkt. oznacza bardzo niski wynik, nawołujący do pilnych wdrożeń. Przez ostatnie dwa lata w Polsce mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją.

 

W 2022 roku wskaźnik DIGI INDEX wzrósł jednak z 1,8 do 2,4 pkt. Wynik ten  – mimo wciąż relatywnie niskiego stopnia cyfryzacji – jest bardzo pozytywnym sygnałem. Dowodzi, że większość firm przeszła już z etapu przygotowań do tworzenia podstaw cyfryzacji. W przypadku wybranych branż można nawet mówić o stosowaniu w praktyce digitalizacji odnośnie do niektórych procesów produkcyjnych i zarządczych.

Digi Index

DIGI INDEX [Digital Enterprise Index], czyli poziom cyfryzacji produkcji w Polsce, uśredniony dla czterech sektorów biorących udział w badaniu: Machinery, Automotive, Chemistry&Pharmacy, Food&Beverages, wynosi 2,4 pkt. w 4-punktowej skali. Taki poziom osiągniętego wyniku (powyżej 2 pkt.) świadczy o tym, że część firm zaczęła szybko przechodzić z fazy przygotowania procesu do etapu tworzenia podstaw i wdrażania cyfryzacji biznesu.

Zarządzanie danymi ma największy wpływ na uzyskaną wartość wskaźnika. Uśredniony wynik 2,8 pkt. oznacza, że są one już zbierane z wybranych systemów. Kolejnym etapem w procesie digitalizacji przedsiębiorstw jest pełna integracja systemów, zbieranie danych i wykorzystanie ich do symulacji przy użyciu procesów cyfrowych.

Najwyższy wskaźnik digitalizacji odnotowały branże Automotive (odczyt 2,6 pkt.) oraz Machinery (2,6 pkt.). Wynik ten świadczy o stosowaniu w praktyce digitalizacji – przynajmniej w odniesieniu do niektórych procesów produkcyjnych i zarządczych.

Najniższy wskaźnik odnotowała branża Food&Beverages (odczyt 2,2 pkt.).Wskazuje to na konieczność przyspieszenie wdrażania cyfrowych rozwiązań. Branża, ze względu na swoją wielkość w Polsce oraz charakter, ma ogromny potencjał na rozwój przy zastosowaniu digitalizacji.

Digitalizacja przedsiębiorstwa jest oceniana w 6 obszarach:

1. Planowanie strategiczne

2. Organizacja i administracja

3. Integracja systemów

4. Produkcja i działania operacyjne

5. Zarządzanie danymi

6. Zastosowanie procesów cyfrowych

TEST

Jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet przeznaczony na digitalizację w przedsiębiorstwach

0 %

Zwiększy się

0 %

Utrzyma się na tym samym poziomie

Kondycja polskich firm - sprawdź swoją!

DIGI INDEX [Digital Enterprise Index], czyli poziom cyfryzacji produkcji w Polsce, uśredniony dla czterech sektorów biorących udział w badaniu: Machinery, Automotive, Chemistry&Pharmacy, Food&Beverages, wynosi 2,4 pkt. w 4-punktowej skali.

Sprawdź Digi Index Twojej firmy

Sprawdź

 Taki poziom osiągniętego wyniku (powyżej 2 pkt.) świadczy o tym, że część firm zaczęła szybko przechodzić z fazy przygotowania procesu do etapu tworzenia podstaw i wdrażania cyfryzacji biznesu.

Changes

Jaki procent zysków średniorocznie firmy inwestują w digitalizację procesów produkcyjnych?

0 %

Ponad połowa przedsiębiorstw

przeznacza pomiędzy 0-10% rocznych przychodów.

0 %

Średni procent zysków

 przeznaczanych na digitalizację dla wszystkich branż.

A gdzie na tej skali znajduje się Twoja firma? Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która wykaże, w jakim stopniu zdigitalizowana jest Twoja organizacja.
Pomoże Ci to określić, gdzie i jak przejść na technologię cyfrową. To narzędzie oceny zostało zaprojektowane w oparciu o globalne doświadczenie firmy Siemens i lokalne doświadczenie we wdrażaniu transformacji cyfrowych dla tysięcy klientów branżowych na całym świecie.

FAQ

Digital Enterprise Workshop - najczęściej zadawane pytania

Warsztat to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy:

  1. chcieliby zdobyć wiedzę na temat miejsca swojej firmy na rynku poznać jej potencjał swojej firmy i poznać możliwości na optymalizację
  2. czują, że mogą poprawiać efektywność swojego biznesu i chcieliby odnaleźć najlepsze, dostosowane do ich oczekiwań rozwiązanie.

Zanim rozpoczniemy warsztat, musimy go dopasować do wymogów określonego przedsiębiorstwa, aby uzyskać optymalne rezultaty. Rozpoczynamy od rozmów z szefem firmy, polegających na ustaleniu zakresu i celów warsztatu, a także jego horyzontu czasowego. Następnie organizujemy spotkania z ekspertami domenowymi, którzy przekażą nam bardziej szczegółową wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. Rozmowa ta ma na celu zmapowanie łańcucha decyzyjnego, czyli przepływu strumienia wartości w firmie.

Warsztat ma formę kokreacyjną, a więc zakłada wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania pomiędzy Siemensem a daną firmą. Naszą rolą, jako Siemens, jest bycie facylitatorem pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkiem - porównujemy stan zastany do trendów i doświadczeń podobnych przedsiębiorstw na świecie.

W Digital Enterprise Workshop uczestnikami są specjaliści domenowi z danego obszaru, posiadający wiedzę na temat wyzwań, z jakimi mierzy się organizacja oraz gotowi na poszukiwanie obszarów do optymalizacji. Z reguły są to:

· kierownicy produkcji,

· inżynierowie produkcji i planowania,

· konstruktorzy,

· osoby zarządzające parkiem maszynowym.

Długość trwania Digital Enterprise Workshop jest uzależniona od potrzeb biznesowych danego przedsiębiostwa oraz od tego, czy analiza ma dotyczyć przekrojowo całego przedsiębiorstwa, czy jedynie wybranego obszaru jego działalności. Dla przykładu:  w przypadku badania przekrojowego, dla przedsiębiorstwa zatrudniającego ok. 600 pracowników, gdzie poddanych analizie jest ponad 10 działów, warsztat trwa ok. 6 dni roboczych.

W wyniku Digital Enterprise Workshop powstaje mapa rozwoju cyfryzacyjnego dla danej firmy na ustalony wcześniej okres czasu. Taka roadmapa posiada rozwiązania digitalizacyjne umieszczone na osi czasu, zgodnie z planowanymi inwestycjami na najbliższe lata, odpowiadające konkretnie zmapowanym potrzebom tego przedsiębiorstwa.

Tak, warsztaty i przygotowana w ich toku roadmapa może być początkiem dla dalszej współpracy przedsiębiorstwa z Siemens. Jeżeli firma decyduje się na wdrożenie rozwiązań wypracowanych podczas warsztatu, Siemens przejmuje rolę managera projektu. Monitorujemy całe wdrożenie, łącznie z walidacją wyników, czyli weryfikacją, czy odpowiada ono założeniom ustalonym na poziomie warsztatu. Ponosimy pełną odpowiedzialność, także zarządczą, nad wdrożeniem. Pilnujemy czasu, budżetu i efektów.

Należy pamiętać, że sama roadmapa jest tworzona tak, żeby odpowiadała potrzebom teoretycznym, ale na etapie realizacji wdrożenia jest zderzana z rzeczywistością, jaką jest budżet i rozwój firmy. W związku z tym, jej korekty czy zmiana priorytetów są możliwe w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku realizacji inwestycji, warsztat jest wliczony w jej koszty. Jeśli natomiast poprzestaniemy na samym Digital Enterprise Workshop, następuje wycena w oparciu o kilka czynników, takich jak zakres badania, wielkość firmy, liczba zaangażowanych w warsztat pracowników. Zazwyczaj cena oscyluje w granicach 1500 euro brutto za dzień pracy i obejmuje obecność specjalistów Siemens, ich akomodację oraz wypracowanie roadmapy rozwoju cyfrowego.

workshop

Chcesz zdiagnozować swój potencjał cyfryzacyjny?

Łukasz Otta

Łukasz Otta

Sebastian Lemieszek

Sebastian Lemieszek

Kontakt

Zainteresował Cię temat cyfrowego przedsiębiorstwa?

Zastanawiasz się, czy warsztat kokreacyjny jest dla Ciebie? Zapisz się na konsultację z ekspertami Siemensa, podczas której omówiona zostanie możliwość udziału Twojej firmy w spotkaniu z cyklu Digital Enterprise Workshop.