Smart City

Co sprawia, że ​​miasto jest inteligentne? Chciałbyś żyć w mieście, które spełnia Twoje oczekiwania? Inteligentne miasto przyczynia się do efektywnego zarządzania zasobami, komunikacją i warunkami życia. Dąży w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dzięki technologii i danym, analizie i optymalizacji, możemy poprawiać jakość życia wszystkich mieszkańców poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza, którym wszyscy oddychamy. 

Miejskie Centrum Zarządzania Energią 

Efektywność energetyczna i jej pochodne – bezpieczeństwo, niezależność, komfort, redukcja emisji, koszty – to wyzwania dla miast na najbliższe lata.
 

Jak formułować śmiałe plany i podejmować skuteczne decyzje? – oczywiście w oparciu o wiarygodne dane. Dostęp do danych jest kluczem, ale bezspornym warunkiem efektywnego planowania i działania jest ich stałe przetwarzanie i analizowanie wyników.
 

Jak zapewnić sobie taką możliwość? – własne Miejskie Centrum Zarządzania Energią jest odpowiedzią na to pytanie. 

City Performance Tool

Wyzwania, przed którymi stoją miasta

Na miasta oddziaływują trzy czynniki: społeczeństwo, technologia i infrastruktura, które ścierają się ze sobą, tworząc indywidualny charakterystyczny mix. Urbanizacja, zmiany klimatu, dbałość o jakość życia, wywołują daleko idące zmiany obszarów miejskich. Miasta muszą przygotować się na długotrwałą ewolucję: technologie cyfrowe zyskują na znaczeniu, a szeroko rozumiana infrastruktura i budynki miejskie wymagają inteligentnego zarządzania, opartego na uzasadnionych decyzjach.

Zmieniające się uwarunkowania rodzą szereg miejskich wyzwań. Miasta dobrze rozwinięte koncentrują sięna poprawie życia mieszkańców, m.in.: poprzez działania w obszarze zwiększaniu jakości powietrza, poprawie wydajności infrastruktury, efektywności w zarządzaniu ciepłem i chłodem w budynkach promowaniu niskoemisyjnego transportu, etc.
 

Misją miasta jest także motywowanie obywateli.

 

W czasach kurczących się budżetów miejskich władze miast muszą precyzyjnie określić swoje infrastrukturalne cele inwestycyjne, tak aby zapewnić, że wpisują się one w ich priorytety środowiskowe i gospodarcze oraz uzasadnić decyzję o ich realizacji. Każdą technologie należy dostosowywać do lokalnych potrzeb, tak aby spełniały swoją rolę w odpowiednim otoczeniu i przynosiły miastu mierzalną korzyść. 

City Performance Tool firmy Siemens

Co zrobić, aby w czasach kurczących się budżetów miejskich władze miast mogły precyzyjnie i odpowiedzialnie określać cele inwestycyjne? Tak aby rzetelnie uzasadniać decyzję o ich realizacji?
 

W odpowiedzi na te wyzwania oraz po to, by wypełniać misję wiodącą ku zrównoważonemu rozwojowi społeczeństw, Siemens opracował narzędzie City Performance Tool (CyPT). Narzędzie jest dedykowane dla gospodarzy, włodarzy i organów administracji publicznej. Pozwala ono precyzyjnie określić cele środowiskowe ( m.in.: redukcję emisji C02, PMx) w odniesieniu do planowanych inwestycji miejskich.   


Jest ono w stanie dostarczyć miastu wiedzę na temat tego, jak osiągać cele środowiskowe, zarazem wskazując, w jaki sposób dana decyzja związana z infrastrukturą wpłynie na tworzenie miejsc pracy i rozwój infrastruktury. Pozwala także monitorować efekty działań zmierzających do realizacji strategii zeroemisyjności. 

City Performance Tool

  • narzędzie do symulacji do wykorzystania przy podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych w wielu różnych scenariuszach w obszarze działań prowadzących do redukcji zanieczyszczeń powietrza  
  • wspiera administrację w ponad 40 miastach w Europie (np.: Wiedeń, Haga, Madryt, Helskinki) i na świecie 
  • celem jest przeprowadzenie oceny infrastruktury budynkowej  oraz wykorzystanych w mieście technologii transportowych i energetycznych, korzystając z bazy ponad 70 technologii różnych firm
  • mierzy wpływ planów strategicznych miasta i porównuje skutki korzystania z tradycyjnych metod z tymi, które oferują najnowsze technologie
  • określa zakres wdrożenia wymagany dla miasta, które zakłada sobie konkretne cele środowiskowe
  • gromadzi i analizuje środowiskowe i gospodarcze wskaźniki wydajności (KPI) w takich sektorach, jak transport, budownictwo i energetyka

Dzięki przejrzystej i dostosowanej strategii miasta mogą czerpać korzyści z rozwoju, który nie odbywa się kosztem jakości życia mieszkańców. Jakie technologie są odpowiednie dla Twojego miasta? Pracujesz w administracji publicznej? Jesteś odpowiedzialny za gospodarowanie miastem? Zapoznaj się z najlepszymi praktykami i pozyskanym doświadczeniem. 

Raporty City Performance Tool

Miasto Aarhus uzyskuje neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla

Aarhus ma ambicję uzyskać neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w 2030 r. Narzędzie City Performance Tool firmy Siemens potwierdza, że jest to cel realistyczny.

Wielka zachęta dla Kopenhagi

Do roku 2025 stolica Danii zamierza uzyskać neutralność węglową. Raport uzyskany dzięki narzędziu City Performance Tool pokazuje, jakie dodatkowe działania mogłyby zostać podjęte przez władze miasta, mieszkańców i przedsiębiorstwa, aby przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i osiągnięcia wspomnianego celu na rok 2025.

Miasto Haga

Miasto Haga podjęło ambitny plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2040. Aby go realizować miasto musi wykazać się innowacyjnym i strategicznym podejściem w wyborze projektów o dużym oddziaływaniu na poziomie całej metropolii, które będą wzmacniać jego pozycję jako organizatora życia mieszkańców, nabywcy towarów i usług oraz decydenta.

Technologie klimatyczne w Helsinkach

Helsinki są na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2020 roku. Kolejny ważny cel władz miejskich to neutralność węglowa do roku 2050.

Czyste powietrze dla Madrytu

Madryt kładzie duży nacisk na rozwój społeczny i traktuje go na równi z inwestycjami miejskimi mającymi na celu pobudzenie lokalnej gospodarki i poprawę sytuacji mieszkańców. Raport koncentruje się na działaniach miasta na rzecz środowiska naturalnego, a zwłaszcza celu krótkoterminowym z tym związanym, jakim jest poprawa jakości powietrza oraz celu długoterminowym, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Wiedeń 2025

Wiedeń może osiągnąć swoje cele środowiskowe na rok 2030 już w roku 2025, jeśli wdroży zestaw nowych technologii dla sektora energetycznego, budowlanego i transportowego. Narzędzie City Performance Tool firmy Siemens wskazuje, jakie rozwiązania infrastrukturalne powinny być wdrażane w pierwszej kolejności, aby uzyskać jak największy efekt.

Zatrzymany wzrost emisji dwutlenku węgla w Nankin

Podejmując zdecydowane działania i wdrażając skuteczne rozwiązania techniczne, chińskie miasto Nankin może osiągnąć „zerowy wzrost emisji dwutlenku węgla” już w roku 2020. Dzięki temu całkowita emisja CO2 w regionie będzie niższa niż np. w 2012 roku.

Cel niskoemisyjności miasta Ningbo

Chińskie miasto Ningbo ma aspiracje maksymalnego zmniejszenia szczytowego poziomu emisji CO2 już w 2018 roku, zarazem pozostawiając sobie przestrzeń dla rozwoju przemysłowego i gospodarczego, na przykład poprzez zwiększenie zastosowania przełomowych rozwiązań technologicznych w obszarze tzw. zielonej infrastruktury.

Seul: miasto zrównoważone

Raport przedstawia model skutków wybranych, przełomowych inwestycji w 46 technologii transportowych, budowlanych i energetycznych, które zapewniają ponad 23% redukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2020.

Shenzhen jako wzór zrównoważonego rozwoju

Cieszący się powszechnym uznaniem projekt Shenzhen International Low-Carbon City (SILC), czyli niskoemisyjnej dzielnicy Longgang miasta Shenzhen, jest bliski osiągnięcia celu emisji dwutlenku węgla na poziomie 5 ton na głowę mieszkańca, o ile zainwestuje w nowe technologie i modernizację przemysłu.

Neutralna klimatycznie Adelajda

Władze stanu Australia Południowa i rada miasta Adelajda postawiły sobie za celu uczynienie stolicy stanu pierwszym na świecie ośrodkiem miejskim o pełnej neutralności węglowej.

Mississauga: tu kształtuje się przyszłość klimatyczna Kanady

Do roku 2050 szóste co do wielkości miasto Kanady, Mississauga, ma liczyć ponad 900 000 mieszkańców. Miasto jest jednym z największych ośrodków gospodarczych w obszarze metropolitalnym Greater Toronto. Miasto postawiło sobie ambitny cel uzyskania 80% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050. Dowiedz się, w jaki sposób miasto wykorzystuje dane do budowania świadomego i zorientowanego na obywatela podejścia do długoterminowego zrównoważonego rozwoju.

Nowe szlaki dla technologii: przykład Los Angeles

Miasto Los Angeles jest liderem w dziedzinie czystej energii, efektywności energetycznej i odporności na zmiany klimatu. We współpracy z władzami miasta Siemens opublikował opracowanie „City Performance Tool Report”, w którym omawia technologie, które wygenerują ponad 1,8 mln miejsc pracy do roku 2050. Aby utrzymać pozycję lidera w dziedzinie czystej energii w kraju, Los Angeles będzie musiało przestawić się na całkowitą produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz realizować blisko połowę (45%) przewozów pasażerskich i tranzytowych w mieście w  ramach tzw. aktywnej mobilności.

Strategia 80/50 miasta Minneapolis

Miasto Minneapolis stawia sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do roku 2050 miasto zamierza uzyskać próg 80% redukcji emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Aby zrealizować ten cel konieczne jest wdrożenie 40 nowych technologii transportowych i budowlanych.

Zielona przyszłość miasta Meksyk

Chociaż miasto Meksyk podjęło już istotne „zielone” decyzje dotyczące swojej infrastruktury, ma ambicje dalszego przyspieszania korzystnych zmian.

Inicjatywy klimatyczne w Portland

Kilka pokoleń mieszkańców Portland pracowało na to, by stworzyć miasto tętniące życiem kulturalnym, mekkę dla intelektualistów, miejsce innowacyjne i piękne. Dzisiaj Portland podejmuje wyzwanie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80% do roku 2050 w sposób zrównoważony i równościowy.

San Francisco: technologie drogą do zrównoważonej przyszłości

Raport omawia, w jaki sposób decyzje władz San Francisco dotyczące inwestowania w energooszczędne budynki, czystą energię i multimodalną sieć transportu mogą przyspieszyć osiągnięcie przez miasto ambitnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym tworzeniu nowych miejsc pracy i poprawie jakości powietrza.

Cyfrowy Dystrykt Kolumbii

Raport analizuje środki technologiczne służące do osiągnięcia ambitnego celu zawartego w planie zrównoważonego rozwoju Dystryktu Kolumbii. Jego podstawą jest wizja zrównoważonego rozwoju Dystryktu Kolumbii, która nadaje przedsięwzięciu odpowiednią dynamikę i zakłada, że Waszyngton stanie się najbardziej zielonym, zdrowym i żywotnym miastem Stanów Zjednoczonych.

Zrównoważona wizja Deerfield Beach

Miasto Deerfield Beach planuje swoją zrównoważoną przyszłość wykorzystując inteligentne narzędzia i technologie. Trwałe partnerstwo między miastem a firmą Siemens stanowi obietnicę wizji, która może stać się rzeczywistością. Dzięki zastosowaniu swojego oryginalnego narzędzia City Performance Tool (CyPT), firma Siemens wraz z miastem budują szeroko zakrojony plan zrównoważonego rozwoju całej aglomeracji.

Zielona przyszłość Orlando

Raport jest wynikiem rocznej współpracy pomiędzy firmą Siemens a Biurem ds. Zrównoważonego Rozwoju miasta Orlando. Skupia się on na wykorzystaniu technologii do osiągnięcia ambitnych celów sformułowanych w strategii na rzecz rozwoju miasta i społeczności Orlando z 2018 roku.

Technologiczna mapa drogowa dla Pittsburga

Strategia miasta zatytułowana OnePGH proponuje odważną i agresywną, a przy tym realną wizję rozwoju poprzez stymulowanie innowacji i zatrudnienia. Pobierz raport i dowiedz się, jak Pittsburg wykorzystuje dane do budowania świadomego i zorientowanego na obywatela podejścia do zrównoważonego rozwoju w dłuższej perspektywie.

City Air Management Tool

Lepsza jakość powietrza w miastach

Władze wielu miast traktują problem zanieczyszczenia powietrza bardzo poważnie, szczególnie zła jakość powietrza jest główną przyczyną przedwczesnych zgonów w UE. City Air Management Tool (CyAM) to narzędzie do dynamicznego zarządzania stanem powietrza w mieście. CyAM został zaprojektowany, aby pomóc miastom w spełnieniu coraz bardziej rygorystycznych wymogów emisyjnych w zakresie głównych zanieczyszczeń, a tym samym poprawy jakości powietrza w miastach.

Sztuczna Inteligencja w służbie miasta 

Narzędzie CyAM jest rozszerzeniem rozwiązania, City Performance Tool, które koncentruje się na wskaźnikach jakości powietrza i źródłach emisji w miastach.

 

Po wygenerowaniu poziomu odniesienia dla środowiska/jakości powietrza, algorytm sztucznej inteligencji oblicza wpływ infrastruktury na jakość powietrza w mieście. Brane są pod uwagę dane ze stacji pomiarowych, dane pogodowe i inne specyficzne dla miasta czynniki, po to by dać informację na 3-5 dni do przodu o prognozowanym poziomie zanieczyszczeń.
 

Predykcja o zaciekawiająco wysokiej jakości na 3-5 pozwala podjąć działania prewencyjne, jak np.: ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta, zachęcenie mieszkańców do korzystania z ekologicznych źródeł transportu i inne. 

W jaki sposób CyAM pomaga miastom podejmować właściwe decyzje

To narzędzie ukierunkowane na wsparcie decyzji, które wykorzystuje metody prognozowania zanieczyszczenia powietrza oparte na sztucznych sieciach neuronowych, gromadząc i analizując dane z czujników pogody (min. 5 stacji w mieście), ruchu kołowego i zanieczyszczenia powietrza w celu wspierania podejmowania decyzji krótkoterminowych.

 

Dzięki takiej analizie miasta mają możliwość wdrażać krótkoterminowe środki, takie jak pobieranie opłat za zanieczyszczenie, bezpłatny transport publiczny, itp., na kilka dni przed przekroczeniem określonych limitów emisyjnych. Może ono także stymulować poprawę jakości powietrza w nadchodzących latach, np. poprzez wdrażanie stref niskiej emisji, zwiększoną e-mobilność, itp.
 

Pilotaż narzędzia CyAM miał miejsce w Stuttgarcie i Norymberdze.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o CyAM, napisz na adres smartcity.pl@siemens.com i wyraź zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter