Konsulting w projektach budowlanych i realizacje pod klucz

Konsulting

Konsulting obejmuje przygotowanie do prowadzenia projektu od fazy koncepcji i założeń funkcjonalno-użytkowych po wsparcie w wytycznych do projektowania i założeń ilościowych (optymalizacja na etapie planowania) uwzględniające uzgodnienia międzybranżowe (w tym punkty styku), systemowe oraz integrację. Usługa oparta na najlepszych praktykach, doświadczeniu i wiedzy inżynierskiej pracowników Siemensa daje możliwość płynnego przejścia do fazy realizacji. W tym przypadku po realizacji Siemens jest gwarantem kosztów utrzymania i sprawności na etapie cyklu życia obiektu (dot. systemów objętych gwarancją i serwisem).

Program funkcjonalno-użytkowy to zarys wymagań zamawiającego

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót.

 

Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, co do zasady powinny pozostać w gestii wykonawcy projektu. Ponieważ program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym.

 

W przypadku ustalenia przez wykonawcę wynagrodzenia ryczałtowego na zbyt niskim poziomie, nie może się on domagać podwyższenia wynagrodzenia, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko wynikające z braku możliwości dokonania szacunku ofertowego przez wykonawcę jest uwzględniane w cenie ryczałtowej. Oferta składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi się bowiem do szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani zamawiający, ani wykonawca nie dysponują jeszcze dokumentacją projektową. Zmiany w dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowią zatem zmiany tej umowy, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do opisu przedmiotu zamówienia w programie funkcjonalno-użytkowym.


W odniesieniu do kontraktu typu „zaprojektuj i wybuduj” zmiana umowy, w tym zmiana istotna, może dotyczyć zmian w stosunku do założeń programu funkcjonalno-użytkowego. Każdorazowo to, czy dochodzi do zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 p.z.p., uzależnione jest więc od postanowień umowy i określenia, w jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami umowa przewiduje zmianę sposobu jej realizacji w stosunku do założeń programu funkcjonalno-użytkowego.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dopuszczalności wprowadzania zmian do programu funkcjonalno-użytkowego w trakcie realizacji robót budowlanych (LEX nr 195000).

Informator UZP Nr 7/2013, www.uzp.gov.pl

Główne wytyczne dotyczące projektowania budynków

Budowanie budynku jest procesem długim i wymagającym dużo energii i czasu w tym zasobów ludzkich, narzędzi, środków finansowych i innych. Wbrew pozorom proces ten nie jest najtrudniejszym ze wszystkich etapów realizacji danej inwestycji. To właśnie projektowanie budynku jest największym wyzwaniem zadania, wymaga bowiem dokładnego przeanalizowania kwestii takich jak estetyka budynku, jego funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

Określenie funkcji budynku

Najważniejszą kwestią, którą należy uwzględnić podczas prac nad projektem, jest funkcja, jaką ma pełnić budynek. Rozwiązania technologiczne i materiałowe, które znajdą zastosowanie w przypadku domu jednorodzinnego, mogą być kompletnie nieużyteczne i niepraktyczne, jeśli projektujemy budynek wielofunkcyjny. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych rodzajów budynków – budynki przemysłowe, magazynowe oraz użytku publicznego wymagają zastosowania indywidualnych rozwiązań, służących maksymalizacji ich funkcjonalności. Należy zwrócić uwagę, że pojedyncze pomieszczenia budynków również pełnią różne funkcje – zadaniem projektanta jest opracowanie rozwiązań odpowiednich dla każdego z nich.

Bezpieczeństwo

Projekt budynku koniecznie powinien uwzględniać potrzeby bezpieczeństwa. Pod pojęciem bezpieczeństwa należy rozumieć wytrzymałość budynku na różnego rodzaju obciążenia (osiąga się ją przez zastosowanie właściwych rozwiązań materiałowych i odpowiednich dla nich modeli obliczeniowych), odporność na ogień i inne czynniki destrukcyjne, a także warunki higieniczne i środowiskowe. Krótko mówiąc: budynek powinien być zbudowany tak, by nie stwarzał zagrożenia podczas normalnej eksploatacji dla jego użytkowników oraz dla otoczenia - zarówno środowiska naturalnego, jak i sąsiadujących budynków.

Kwestie ekonomiczne

Każdy budynek generuje pewne koszty, związane z jego eksploatacją. Komfortowe użytkowanie obiektu wymaga odpowiedniej ilości energii elektrycznej i cieplnej – dobry projekt charakteryzuje się tym, że prognozuje zużycie energii i zakłada wykorzystanie technologii, które pozwalają je zmniejszyć. Obecnie stosowane są liczne rozwiązania, pozwalające zminimalizować koszty utrzymania budynku. 

Co to znaczy „pod klucz”?

Wybudowanie pod klucz bez wątpienia związane jest z podejmowaniem bardzo wielu poważnych decyzji. W pierwszej kolejności zastanawiamy się nad idealną lokalizacją, nad tym jaki rodzaj nieruchomości wybrać, czy wybudować obiekt wielofunkcyjny.

Budowa pod klucz w ofercie Siemens jest kompleksową ofertą. Ten poziom usługi dostarcza wszelkich funkcjonalności poprzez rozwiązania uszyte na miarę potrzeb naszych klientów i potrzeb nieruchomości w odniesieniu do jej przyszłego celu wykorzystania i oczekiwanego efektu.  

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.