Zwiększ efektywność energetyczną

W firmie Siemens wiemy, że energia i zrównoważenie to główne czynniki wpływające na wydajność budynku. Łączymy doświadczenie, technologię i usługi obniżające koszty i poziom ryzyka, a także redukujące oddziaływanie na środowisko. Jest to możliwe dzięki ciągłemu korzystaniu z danych dotyczących budynku, co pozwala na zagwarantowanie, że oszczędnie gospodarujesz energią, generujesz ją odpowiedzialnie i nabywasz ją w efektywny sposób. Nasi konsultanci z Działu Usług Doradczych pomogą Ci w optymalizacji Twoich zakupów energii lub strategii produkcji, aby możliwe było spełnienie potrzeb Twojej organizacji. Poprzez połączenie znajomości rynków, zdolności zamówieniowych firmy Siemens oraz wiedzy fachowej w zakresie technologii budynków, nasi eksperci pomagają w obniżaniu kosztów energii, zmniejszaniu poziomu ryzyka związanego z dostawami energii i wprowadzają nowe zasoby, takie jak odnawialne źródła energii, abyś mógł/mogła osiągnąć swoje cele. Nasi technicy świadczący usługi na rzecz wydajności zapewniają wgląd w bieżące i przewidywane nakłady na energię dzięki naszym usługom w zakresie zamawiania energii i zarządzania rachunkami za energię. Pozwala to nam zoptymalizować zasilanie energią, zgodnie z Twoimi potrzebami i profilem ryzyka. Od technologii inteligentnej energii do efektywności energetycznej, jesteś pod naszą opieką.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zoptymalizować zasilanie energią, zgodnie z Twoimi potrzebami i profilem ryzyka.

Pobierz broszurę

Oddawanie do eksploatacji istniejących budynków

Systematyczny proces badania, analizowania i optymalizacji wydajności systemów budynkowych. Usługa obejmuje identyfikację i wdrażanie nisko- lub bezkosztowych, kapitałochłonnych Środków Ulepszania Obiektów (FIM - Facility Improvement Measures) i ciągłego zapewniania ich wyników, niezależnie od upływu czasu.

Programy świadomościowe

Programy na rzecz zwiększania świadomości energetycznej i zrównoważenia firmy Siemens zostały opracowane po to, by edukować i angażować użytkowników budynków i personel eksploatacyjny we wspieranie wysiłków ukierunkowanych na uzyskanie oszczędności energii i zrównoważenia.  Dzięki odpowiedniej edukacji i zwiększaniu świadomości, możliwe jest ugruntowanie nowych, pozytywnych zachowań, aby pomóc w uzyskaniu dalszych oszczędności energii i wywarcia trwałego wpływu na nadchodzące lata.

Monitorowanie wydajności budynku

Usługa ta skupia się na ogólnej wydajności budynku i zapewnia przejrzysty obraz wydajności Twoich obiektów. Siemens pomaga w identyfikacji osiągnięć na tle celów wydajności oraz ustanawiania wartości docelowych.  W ramach procesu będzie możliwe zidentyfikowanie możliwości oszczędzania energii, poprawy komfortu i obniżenia ryzyka awarii urządzeń.

Optymalizacja wydajności budynków

Ta stała usługa optymalizuje całościową wydajność budynku i przyjmuje oparte na danych podejście do poprawy komfortu i zadowolenia najemcy, jednocześnie gwarantując optymalną wydajność energetyczną i obniżenie ryzyka operacyjnego.

Systemy rozproszonego generowania energii (DES)

Uzyskaj szczegółowy przegląd potencjalnych oszczędności energii, kosztów wdrażania i odpowiednich zwrotów finansowych. Właściciele i administratorzy mogą korzystać z tych informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących strategii redukcji kosztów operacyjnych, poprawy zrównoważenia lub oceny potrzeby przeprowadzania dalszych badań.

Audyty energetyczne

Uzyskaj szczegółowy przegląd potencjalnych oszczędności energii, kosztów wdrażania i odpowiednich zwrotów finansowych. Właściciele i administratorzy mogą korzystać z tych informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących strategii redukcji kosztów operacyjnych, poprawy zrównoważenia lub oceny potrzeby przeprowadzania dalszych badań.

Monitorowanie energii

Uzyskaj pełną przejrzystość w zakresie zużycia energii przez Twoje budynki. Główne dane pomiarowe są gromadzone i regularnie poddawane analizie przez firmę Siemens, aby zidentyfikować wzorce zużycia i możliwości oszczędzania energii.

Ustalanie harmonogramu i zarządzanie dostawami energii

Firma Siemens zapewni szczegółowe raporty dotyczące zużycia i bilansów, a także miesięczne raporty dotyczące rozliczeń międzyokresowych. W oparciu o wdrożoną politykę ryzyka, Siemens przeprowadzi transakcję kupna energii i gazu ziemnego typu forward, aby utrzymywać zgodność z Twoimi strategiami zabezpieczającymi.

Raportowanie środowiskowe

Ta usługa świadczona przez firmę Siemens zapewnia narzędzia skutecznego i kompleksowego raportowania dotyczącego środowiska i zrównoważenia. Siemens pomaga w określeniu, mapowaniu, organizowaniu i kompilowaniu niezbędnych danych, wymaganych do sporządzenia dokładnej inwentaryzacji.

Środki na rzecz ulepszenia obiektu

Siemens zapewnia aktualizacje i ulepszenia różnych części Twojego obiektu, aby zwiększyć efektywność energetyczną i operacyjną i zmniejszyć koszty usług komunalnych i koszty operacyjne budynku.

Siemens określa, które urządzenia wymagają ulepszenia i przeprowadza naprawy, remonty lub wymiany, co prowadzi do oszczędności kosztów. Zakres usług obejmuje: środki ulepszania budynków w zakresie automatyki budynkowej, instalacji mechanicznych, oświetleniowych, elektrycznych, laboratoryjnych i w zakresie fasady budynku.

Monitorowanie pod kątem nowych systemów zarządzania budynkiem

Uzyskaj większą przejrzystość w zakresie zużycia energii i wydajności obiektu, aby mieć pewność, że Twoje systemy zarządzania budynkiem funkcjonują prawidłowo. Dane są poddawane analizie przez firmę Siemens, aby zidentyfikować wzorce zużycia oraz możliwości oszczędzania energii i zwiększenia poziomu dostępności i komfortu, a także łagodzenia ryzyka awarii urządzeń.

Zapewnienie wydajności

Usługa zapewnienia wydajności, świadczona przez firmę Siemens, zapewnia monitorowanie i weryfikację oszczędności energii i kosztów operacyjnych, wynikających z projektów energetycznych (po stronie podaży i popytu).

Usługa skutecznie zarządza wynikami finansowymi każdego projektu i łagodzi potencjalne spadki oszczędności w okresie gwarancyjnym.  Dodatkowo, usługa zapewnienia wydajności weryfikuje optymalne korzystanie ze środków, które zostały zainstalowane lub wdrożone, oraz wspiera identyfikację dodatkowych ulepszeń.

Zarządzanie programem

Firma Siemens oferuje funkcję zarządzania programem jako usługę, aby zapewnić terminową dostawę i wysoką jakość środków i usług świadczonych w ramach wieloobiektowych programów efektywności energetycznej lub zrównoważenia. Wspierać Cię będzie dedykowany Menedżer Projektu oraz ustandaryzowany system realizacji projektu.

Portal publiczny

Publikuj skuteczne wysiłki w kierunku optymalizacji efektywności energetycznej w Twoich budynkach i pokazuj swoje osiągnięcia pracownikom. Portal publiczny to platforma komunikacyjna składająca się z wyświetlacza wielkoekranowego oraz aplikacji Siemens dającej możliwość opcjonalnego wprowadzania treści, która informuje o funkcjach budynku i inspiruje zachowania użytkowników budynku.

Zarządzanie rachunkiem za usługi komunalne

Rozwiązanie gotowe do użycia, odpowiadające na wyzwania związane z przetwarzaniem rachunków za usługi komunalne. Oszczędności są uzyskiwane poprzez identyfikowanie i naprawianie błędów w rachunkach za usługi komunalne, optymalizację taryf oraz wyszukiwanie możliwości uniknięcia uiszczania konkretnych opłat i podatków, a także przesunięcia zasobów. Przejrzystość obrazu kosztów energii i usług komunalnych danego budynku umożliwia klientom podejmowanie lepszych i bardziej świadomych decyzji dotyczących energii.

Total Energy Management

Dostosowane do indywidualnych potrzeb zarządzanie energią

Od redukcji zużycia energii, do produkcji i zamówień energii, Siemens wspiera organizacje wszelkiego typu w dostosowywaniu programów zarządzania energią, który odpowiada potrzebom organizacji po obydwu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan na rzecz realizacji bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości, dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak firma Siemens łączy doświadczenie, technologię i usługi obniżające koszty i poziom ryzyka, a także redukuje oddziaływanie na środowisko poprzez korzystanie z pakietów elementów stanowiących część oferty produktów.
Nowe podejście do zarządzania energią i zrównoważeniem

Dowiedz się więcej o podejściu Total Energy Management

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.