#Wskazówka

Weryfikacja wytrzymałości zwarciowej zgodnie z normą IEC 61439-1. Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Szafy sterownicze muszą być zaprojektowane i zbudowane w sposób umożliwiający im wytrzymanie obciążeń termicznych i dynamicznych spowodowanych przez potencjalne prądy zwarciowe, do określonych wartości granicznych i w akceptowanych warunkach.

Praktyczne wskazówki

Czy należy weryfikować wytrzymałość zwarciową szaf sterowniczych?

Istnieją dwie główne normy w ramach standaryzacji IEC:

 • IEC 60204-1 Wyposażenie elektryczne maszyn
 • IEC 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Podczas gdy IEC 61439-1 opisuje szczegółowo możliwości sprawdzenia wytrzymałości zwarciowej, IEC 60204-1 nie zawiera żadnej procedury weryfikacyjnej. Standardy, takie jak IEC 61439-1, są wymienione jako opcjonalne. Zawierają informacje, że osoba odpowiedzialna za planowanie może zdecydować, czy oprócz wymagań normy IEC 60204-1 uwzględnić odpowiednie części dyrektywy IEC 61439 dla poszczególnych elementów wyposażenia elektrycznego, w zależności od tego, jak maszyna jest używana i jaki sprzęt elektryczny się w niej znajduje.

Sposoby weryfikacji wytrzymałości zwarciowej?

 W standardzie IEC 61439-1, opisano dwie metody sprawdzania wytrzymałości zwarciowej:

 1. Weryfikacja przez testowanie
 2. Weryfikacja przez porównanie ze sprawdzonym projektem odniesienia

Proces weryfikacji jest zatem warunkiem wstępnym w obu przypadkach, albo części szafy sterowniczej lub szafy jako całości.

Uwaga: Siemens oferuje kompleksowe i sprawdzone projekty referencyjne do przeprowadzania weryfikacji przez porównanie, w zależności od struktury obwodów danego zestawu rozdzielnicy i sterownicy. Można je znaleźć w "Siemens Industry Online Support" (SIOS), wyszukując hasło: "Short-circuit ratings as a function of minimum enclosure size in accordance with IEC 61439-1".

W jakich przypadkach można pominąć konieczność sprawdzania wytrzymałości zwarciowej zgodnie z normą IEC61439-1?

Norma opisuje 3 przypadki, w których można pominąć procedurę weryfikacyjną:

 1. Rozdzielnica i aparatura sterownicza gdzie prąd znamionowy krótkotrwałego wytrzymania (Icw) lub znamionowy prąd zwarciowym (Icc) osiągają wartości maksymalne 10 kA RMS.
 2. Rozdzielnica i aparatura sterownicza lub zespoły rozdzielnic i sterownic zabezpieczone urządzeniami ograniczającymi prąd, których prąd upływowy przy najwyższym dopuszczalnym, niezakłóconym prądzie zwarciowym na zaciskach zasilania zespołu sterującego nie przekracza 17 kA. W praktyce jest to powszechne rozwiązanie. Aby to sprawdzić, należy przeanalizować charakterystykę poszczególnych urządzeń ochronnych.
 3. Dla obwodów pomocniczych:
  UN ≥ 110V, PN ≤ 10kVA i uk ≥ 4%
  UN ≥ 110V, PN ≤ 1.6kVA i uk ≥ 4%

Uwaga: Bezpłatne oprogramowanie "SIMARIS curves"  firmy Siemens zawiera szeroką gamę zabezpieczeń nadprądowych obejmujących wszystkie kluczowe aspekty. Za pomocą narzędzia można nie tylko określić, ale także w prosty sposób udokumentować wartość dopuszczalną dla danego prądu zwarciowego.