Kompatybilność elektromagnetyczna w szafach sterowniczych - od samego początku

Wiele zakłóceń w maszynach i urządzeniach ma wpływy na kompatybilność elektromagnetyczną. Łatwo to naprawić - przestrzegając zasad dotyczących budowy szaf zgodnego z EMC już na etapie projektowania.

Dyrektywa EMC 2014/30/EU w praktyce Zapoznaj się z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.

Zarejestruj się i pobierz

Wysoka skuteczność

Kompatybilność elektromagnetyczna w praktyce

Zjawiska związane z EMC (kompatybilnością elektromagnetyczną) powodują zakłócenia w maszynach i instalacjach, poczynając od sporadycznych usterek, kończąc na awariach, a nawet niszczeniu urządzeń i jednostek. Prawidłowe planowanie i montaż może zapobiec tego rodzaju awarią.

Odpowiednia dla EMC produkcja szaf sterowniczych w praktyce

Film instruktażowy na przykładzie przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120, pokazuje, jak zbudować szafę zgodnie z wymaganiami EMC na podstawie stref. Oprócz szczegółowego opisu poszczególnych kroków, otrzymasz cenne wskazówki dotyczące sposobów unikania błędów montażowych.

Więcej informacji o SINAMICS G120

Podstawowe definicje

Dyrektywa reguluje prawidłowe działanie sprzętu. Termin sprzęt odnosi się tutaj zarówno do pojedynczego urządzenia, jak i do instalacji stacjonarnych.

  • Definicja "aparatury" zgodnie z dyrektywą EMC: "Aparatura" oznacza każde gotowe urządzenie lub ich kombinację udostępnione na rynku jako pojedyncze urządzenie funkcjonalne, przeznaczone dla użytkownika końcowego i mogące generować zakłócenia elektromagnetyczne, lub na których działanie może wpłynąć takie zakłócenie;
  • Definicja "instalacji stacjonarnej" zgodnie z dyrektywą EMC: "Instalacja stacjonarna" oznacza szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury w stosownych przypadkach, innych urządzeń,urządzeń które są składane, instalowane i przeznaczone do stałego użytkowania w określonym miejscu;

Zakres dyrektywy EMC nie obejmuje:

Bezpieczeństwa i zagrożenia związanego z wyposażeniem  np. dla osób, w zakresie sprzętu i ich konsekwencji, np. dla osób, systemów radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (objętych dyrektywą R&TTE/RED 2014/53/UE)

Więcej informacji 

Co konstruktorzy szaf muszą wziąć pod uwagę

Prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zapewnione jest poprzez określenie odpowiedniego poziomu w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. W związku z tym sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wyprodukowany w sposób gwarantujący, że:

  • Zakłócenie elektromagnetyczne nie przekracza poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem
  • Posiada poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, których można się spodziewać w zamierzonym celu, co pozwala mu działać bez niedopuszczalnego pogorszenia jego stanu

Załącznik 1 do dyrektywy o EMC określa następujące wymagania:

Wymagania dotyczące ochrony:

  • Ograniczenie emisji zakłóceń - Odpowiedni stopień odporności
  • Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi standardami  

Szczególne wymagania dla instalacji stacjonarnych:

  • Zainstalowana, zgodnie ze sztuką inżynierską 
  • Poszanowanie informacji na temat zamierzonego wykorzystania elementów
  • Przechowywanie dokumentu do wglądu przez osobę odpowiedzialną 

Więcej informacji 

Przewodnik po analizie ryzyka

W ramach nowej dyrektywy EMC producenci muszą również ocenić kompatybilność elektromagnetyczną aparatury na podstawie zjawisk elektromagnetycznych i upewnić się, czy wymagania dyrektywy są spełnione. Dowody kompatybilności elektromagnetycznej, opierające się na raportach z badań przeprowadzonych na testach EMC lub ocenie przez ekspertów, nie są już wystarczające.

Aby wykonać analizę ryzyka w zakresie objętym dyrektywą, Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oferuje przewodnik CENELEC 32 jako pomoc w obsłudze urządzeń. 

Więcej informacji

Brak wymogu etykietowania

Sprzęt nie musi podlegać ocenie zgodności, jeżeli jest wprowadzany do obrotu wyłącznie w celu integracji w konkretnej instalacji stacjonarnej. Ponieważ szafy sterownicze są zasadniczo postrzegane jako elementy instalacji stałych, dla takich urządzeń nie jest wymagana oddzielna deklaracja zgodności UE i znak CE.

Ważne: muszą one jednak spełniać wymogi ochrony określone w dyrektywie, ponieważ organy nadzoru rynku mogą żądać dowodu zgodności, w szczególności w przypadku stwierdzenia oznak niezgodności lub w przypadku reklamacji.

Więcej informacji

Istotne zmiany prawne

Nowa dyrektywa EMC 2014/30/EC nie zawiera żadnych zmian technicznych w porównaniu z poprzednią dyrektywą EMC 2004/108 /EC, która wygasła w dniu 20 kwietnia 2016 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich dyrektyw NLF, istotne zmiany odnoszą się do jasnej definicji podmiotu gospodarczego, oznakowania sprzętu i dokumentacji.

Bezpieczeństwo i zagrożenia związane z wyposażeniem np. dla osób, w zakresie sprzętu i ich konsekwencji, np. dla osób, systemów radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (objętych dyrektywą R&TTE/RED 2014/53/UE).

Więcej informacji

EMC - Kompatybilność elektromagnetyczna dla SINAMICS

Przegląd techniczny

Bezpieczne planowanie

Po ”bezpiecznej stronie”, od samego początku

Wybierz najlepsze możliwe rozwiązanie z kompatybilnością elektromagnetyczną od samego początku. Skorzystaj z naszych porad i wskazówek, aby zapewnić poprawność konstrukcji szafy z wytycznymi EMC zgodnie z najnowszymi standardami i dyrektywami.

Dyrektywa EMC 2014/30/EU w praktyce Zapoznaj się z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.

Zarejestruj się i pobierz