Siemensov sistem kontrole usklađenosti poslovanja

Naša osnovna misija je da se ponašamo odgovorno.

Sa našim Compliance sistemom mi želimo da uspostavimo i da se upravljamo prema najvišim standardima svesti i ponašanja zaposlenih u skladu sa principima programa kontrole usklađenosti poslovanja.

Odgovorno - Odlično - Inovativno

Promovisanje Siemens integriteta znači da postupamo u skladu sa našim vrednostima - odgovorno, odlično, inovativno, gde god da poslujemo. Ključna komponenta integriteta kontrole usklađenosti poslovanja koja je u skladu sa zakonodavstvom i našom internom regulativom. Imamo nultu toleranciju za korupciju i kršenje pravila poštene konkurencije.

Sprečavanje - Otkrivanje - Odgovor

Siemens Compliance sistem je fokusiran na tri nivoa delovanja : sprečavanje, otkrivanje, odgovor. Širok spektar aktivnosti koje se odvijaju na tri nivoa rada, ima za cilj da obezbedi da se poslovanje odvija u najvećoj mogućoj meri u skladu sa svim važećim propisima, kao i sa osnovnim internim pravilima i principima.

Odgovornost poslodavca

Zaštitinik prava/Ombudsman:

Zaštitnik prava ili Ombudsman je nezavisno spoljno telo koga može pozvati svaki Siemens zaposleni ili bilo koje treće lice van kompanije, ako ima saznanja o nepoštenoj poslovnoj praksi, na poverljiv i takođe anoniman način. Izveštaj može biti poslat na engleskom ili nemačkom jeziku.

Siemens Ombudsman je centralna adresa za prijem zahteva o nepoštenoj poslovnoj praksi

Advokat Andreas von Máriássy iz pravne kancelarije von Máriássy Dr. von Stetten Rechtsanwälte (München, Nemačka), imenovan je kao spoljni Ombudsman Siemens korporacije u cilju pružanja sigurnog kanala zaposlenima za informacije o mogućim kršenjima pravila. Na ombudsmana kao nezavisno i nepristrasno treće lice mogu biti poslate poverljive i anonimne prijave od strane Siemens zaposlenih i trećih lica u slučaju nepoštene poslovne prakse u Siemensu. 

 

Law firm "von Máriássy Dr. von Stetten Rechtsanwälte"
Attorney Andreas von Máriássy
Telephone: +49 89 24 20 56 80
 siemens-ombudsmann@rae13.de

Poverljivo, i po želji - anonimno

Tell Us

Siemensovi zaposleni i rukovodioci, kupci, dobavljači i ostali poslovni partneri, kao i sva pozvana treća lica mogu preko portala "Recite nam/Tell us" Izvestiti o kršenju kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Siemens, i to u bilo koje doba dana ili noći, bilo gde u svetu sigurno, poverljivo, i po želji - anonimno.