Nacrt ugovora o statusnoj promeni

Nacrt ugovora o statusnoj promeni 

 

Prilog 1

Deobni bilans

 

Prilog 2

Predlog odluke članova Prenosioca o statusnoj promeni 

 

 

Prilog 3

Predlog odluke članova Sticaoca o statusnoj promeni

 

Prilog 4

Spisak članova Prenosioca, sa navođenjem nominalne vrednosti njihovih udela, odnosno akcija u Sticaocu, kao i udela, odnosno akcija koje stiču u  Sticaocu

 

Prilog 5

Predlog odluke o izmenama Osnivačkog akta Prenosioca

 

 

Prilog 6

Predlog odluke o izmenama Osnivačkog akta Sticaoca

 

 

Prilog 7

Obaveštenje članovima u skladu sa odredbom člana 495 stav 2 ZPD

 

Dodatak 1

Definicije

 

Dodatak ‎3.1.1

Preneta osnovna sredstva

 

Dodatak 3.1.2.

Preneta obrtna sredstva

 

Dodatak ‎6.1.1

Preneti ugovori

 

 

Dodatak 6.1.4.1

Preneta primljena sredstva obezbeđenja

 

Dodatak 6.1.4.2

Preneta data sredstva obezbeđenja

 

Dodatak 7.1

Preneta potraživanja

 

Dodatak 8.1.1

Prenete obaveze

 

Dodatak 10.1

Zaposleni u Poslovanju