Izjava o politici IMS-a

Politika kvaliteta

Siemens AG je globalni lider u oblasti elektronike i elektrotehnike i predstavlja jednu od najvećih i najstarijih kompanija na svetu. Siemens je prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža i koje integriše u rešenja u oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije.

Ime Siemens na ovim prostorima prvi put se pojavilo sa elektrifikacijom, koja je otpočela posle 1900. godine. Iz Siemens-a potiču prve elektrane, osvetljenje i tramvaji.

 

Shodno stalnom razvoju i inovacijama, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou, najviše rukovodstvo kompanije Siemens Beograd svoje poslovanje bazira na sledećim principima:

 

º        Cilj nam je da potpunom predanošću odgovorimo na sve zahteve naših kupaca, kao i svih zainteresovanih strana, stvarajući proizvode i usluge vrhunskog kvaliteta kojima ćemo zadovoljiti sve njihove potrebe i očekivanja uz poštovanje zakonske regulative i zahteva matične kompanije. Postizanje potpunog zadovoljstva naših kupaca predstavlja osnovu našeg uspešnog poslovanja;

 

º        Kvalitet određuje isključivo kupac. Kvalitet je sastavni deo Siemens brenda (“Siemens stands for world class quality”);

 

º        Mi držimo visoke standarde poslovanja, nudimo podjednake uslove za sve zaposlene bez obzira na godine, pol, stepen obrazovanja. Radimo na njihovom razvoju, obezbeđujemo različite  programe stručnog usavršavanja, kako u zemlji tako i u inostranstvu, omogućujemo praćenja svih inovacija i aktuelnih trendova u oblasti poslovanja;

 

º        Ostvarujemo i razvijamo dobre partnerske odnose sa dobavljačima, eksternim provajderima i ostalim interesnim grupama kroz obostranu razmenu znanja i iskustava;

 

º        Kontinuirano preispitujemo i unapređujemo integrisani sistem upravljanja kroz jasno definisanje poslovnih procesa, poštovanje usvojenih pravila rada i efikasnu primenu dokumentacije na svim nivoima unutar kompanije sa jasnom granicom individualne odgovornosti;

 

º        Promovišemo svest o procesnom pristupu i razmišljanju zasnovanom na rizicima po poslovanje, bezbednost informacija, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu.

 

º        Sigurnost informacija je sinonim za sigurno poslovanje. Definisali smo odgovornosti za zaštitu informacija, podižemo svest o značaju bezbednosti informacija kod zaposlenih i poslovnih partnera, primenjujemo organizacione i tehničke mera zaštite informacione imovine kompanije;

 

º        Racionalna potrošnja prirodnih resursa u kompaniji je samo jedna karika poslovanja. Očuvanje životne sredine ostvarujemo kroz jasno definisanje aspekata i uticaja procesa i aktivnosti kompanije na životnu sredinu, praćenje i kontrolu utroška prirodnih resursa, merenje učinka životne sredine, upravljanje otpadom koji nastaje tokom realizacije procesa u kompaniji, kao i efikasnim korišćenjem energije;

 

º        Obezbeđujemo visok nivo bezbednosti svojih zaposlenih, podizvođača, dobavljača, posetilaca i svih angažovanih lica kroz jasno definisanje pravila ponašanja tokom sprovođenja radnih aktivnosti, obezbeđujemo kvalitetnu zaštitnu opremu, kao i opremu za rad, podižemo svest o važnosti poštovanja propisanih mera bezbednosti na radu, sprovodimo lekarske preglede; Zdravlje naših zaposlenih je naš prioritet!

 

º        Primenjujemo savremene tehnologije procesa, znanja i iskustva sa ciljem ostvarivanja stalnih poboljšanja energetskih performansi.

 

"Implementacija obavezujućih elemenata upravljanja integrisanim sistemom menadžmenta i kontinuiranog unapređenja kadrova, proizvoda, usluga i procesa, je naš imperativ "

 

 

 

 Datum                                                                                         Direktor                                                                       Direktor
10.01.2022.                                                                          Medeja Lončar                                                             Pavle Knežević