OBAVEŠTENJE o sprovođenju statusne promene

___________________________________________________________________

U skladu sa odredbama člana 495 stava 1 i stava 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), privredno društvo Siemens d.o.o. Beograd, matičnog broja 17134965, Ul. Omladinskih brigada 21, Beograd (u daljem tekstu: Siemens doo) i Siemens Healthcare d.o.o. Beograd, matičnog broja 21160156, Ul. Omladinskih brigada 21, Beograd (u daljem tekstu: Siemens Healthcare doo), ovim zajednički objavljuju:

 

 

                                                                                         OBAVEŠTENJE

       o sprovođenju statusne promene izdvajanja uz pripajanje uz objavljivanje Nacrta Ugovora o statusnoj promeni

 

 

Kao jedna od posledica ove statusne promene svi poslovni odnosi Siemens doo iz oblasti Medicinske tehnike, uključujući prvenstveno ugovore o prodaji i servisiranju medicinske opreme proizvođača SIEMENS, biće preneti na Siemens Healthcare doo. Ukupna vrednost imovine i obaveza koja se prenosi putem ove statusne promene naznačena je u Deobnom bilansu (Prilog 1 Nacrtu ugovora o statusnoj promeni) pri čemu vrednost prenete imovine iznosi 118,124,171.60 RSD a obaveze 46,038,393.40 RSD Do promena u vlasničkoj strukturi društva učesnika u ovoj statusnoj promeni neće doći – Siemens AG Austrija ostaje jedini član oba društva. Deobni bilans u skladu sa kojim će se sprovesti statusna promena pripremljen je sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, a kao dan od kada se poslovne transakcije privrednog društva Siemens doo u oblasti Medicinske tehnike u ekonomskom smislu i računovodstvene svrhe smatraju transakcijama Siemens Healthcare doo određen je 01.01.2016. godine. Statusna promena će se sprovesti bez davanja posebnih pogodnosti poslovodstvima bilo kojeg od društava učesnika. Svi zaposleni u Sektoru Medicinske tehnike priv. društva Siemens doo, njih ukupno 19, nastaviće sa radom pod istim uslovima u priv. društvu Siemens Healthcare doo. Nameravani dan registracije ove statusne promene je 01.04.2016. godine kada bi nastupile pravne posledice predviđene zakonom. Nakon tog dana Siemens Healthcare doo bi  koristeći sve prenete resurse nastavilo da posluje na zadovoljstvo korisnika u R. Srbiji kao direktno ovlašćeni predstavnik Siemens Healthcare GmbH Nemačka, nastavljajući tradiciju dugu više od 165 godina. 

 

Siemens AG Nemačka, kao kontrolno (matično) društvo u odnosu na oba društva učesnika u nameravanoj statusnoj promeni donelo je odluku o reorganizaciji Sektora Medicinske tehnike (Healthcare Sector) na globalnom nivou. Shodno toj odluci poslovanje Sektora Medicinske tehnike će se u budućnosti odvijati kroz zasebne pravne entitete. Cilj novog ustrojstva poslovanja u oblasti Medicinske tehnike je uspostavljanje efikasnije organizacije, unapređenje kvaliteta i uvećanje opšte konkurentnosti usluga i proizvoda u ovoj oblasti. U Republici Srbiji ova odluka će se sprovesti na način što će se privrednom društvu Siemens Healthcare doo, kao novoosnovanom privrednom subjektu, kroz statusnu promenu izdvajanja uz pripajanje, preneti celokupno poslovanje dosadašnjeg Sektora Medicinske tehnike, kao posebne organizacione celine privrednog društva Siemens doo. Ovo podrazumeva prenos celokupne imovine, svih zaposlenih, prava i obaveza, know-how-a i svih drugih resursa koje je Sektor Medicinske tehnike, kao posebna organizaciona celina Siemens doo, koristio u dosadašnjem poslovanju, a čime će se u potpunosti omogućiti da Siemens Healthcare doo nastavi sa daljim razvojem i poslovanjem u ovoj oblasti. 

 

Svi detalji nameravane statusne promene sadržani su u  Nacrtu Ugovora o statusnoj promeni i njegovim prilozima i dodacima koji je predat Agenciji za privredne registre radi objavljivanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

 

 

 

Za Siemens doo Beograd                                                                                                    Siemens Healthcare doo Beograd                  
U. Eichlinger / J. Veljić                                                                                                         T. Vodenicharov / M. Đorđević