Förbrukningsflexibilitet – Hjälper fastigheter att dra nytta av elmarknaden

Maximera avkastningen och säkra din investering med en ny inkomstkälla.  
Energiomställningen förändrar fastighetsbranschen

Fördelar för både fastighetsägare och samhälle

Statliga Svenska Kraftnät (Svk) har öppnat upp den del av elmarknaden som rör systemstabilitet för elkonsumenter. Det skapar nya möjligheter för fastigheter att tillfälligt möta över- eller underproduktionen av el. När vi aktivt kan möta efterfrågan av el genereras en betydande avkastning, samtidigt som samhället gynnas av en mer hållbar utveckling genom en stabilisering av elnätet.

När fastigheter integreras till energimarknaden med Siemens tjänst förbrukningsflexibilitet, kan dem bidra till en mer koldioxidneutral och hållbar framtid. Genom att reglera elanvändning efter behov kan elnätet hållas stabilt, något som inte varit möjligt tidigare.

 

Tjänsten implementeras med förutsättning att skapa värde för fastigheten och dess ägare. En flexibel energikonsumtion som anpassar sig efter behov bidrar till ett intelligent energihanteringssystem. Konceptet grundar sig i att mängden el genereras utifrån konsumtion. Det vill säga, för att balansera nätverket när konsumenterna använder mer el, genereras det mer el och om konsumenterna använder mindre el, behöver mindre el genereras. Svenska kraftnät (Svk) betalar en ersättning till de som reglerar sin produktion eller konsumtion enligt deras regler. Genom att använda befintliga system ger förbrukningsflexibiliteten en ny intäktsmodell. För fastighetsägare är detta ett bra komplement till de traditionella delarna som hyra och avkastning av egendom.

Läs mer om fördelarna med förbrukningsflexibilitet för fastighetsägare

Ladda ned broschyren

Webbinarieserie: Möjligheter i en utmanande energimarknad

Den osäkra energimarknaden med höga och volatila priser skapar både utmaningar och möjligheter för företag med en omfattande energianvändning. I vår webbinarieserie visar vi dig hur en flexibel energianvändning kan skapa nya intäktsmöjligheter samt minska kostnaderna och riskerna för flexibla elanvändare.

Anmäl dig här

Förnybar energi kräver flexibilitet

Endast smarta fastigheter kan flexa

Digitala fastigheter kan avsevärt minska sin klimatpåverkan, samtidigt som de gynnas ekonomiskt.

Att möjliggöra en flexibel energianvändning kräver en grundlig förståelse för hur en fastighet kan minska eller öka sin energianvändning utan att störa pågående aktiviteter eller förhållanden.  Det finns stora möjligheter att addera denna typ av digital dimension genom att nyttja den data som redan genereras i befintliga system och på plattformar som redan är inarbetade och väletablerade. Siemens har många års erfarenhet av att arbeta med hållbara tjänster, allt från fastighetsautomation till att addera intelligens. Med erfarenheter från utförda projekt i bland annat Finland kan vi se följande statistik för fastigheterna:

 

  • Upp till 30 % mer effektiv kostnadsstruktur*
  • Upp till 15 % mer hyresintäkter*
  • Upp till 15 % ökat fastighetsvärde*
  •       Säker investering*

  • Nya intäktsmöjligheter för byggnaden*
  • Mer attraktiv för nya hyresgäster*

 

Förnybar energi

Ansvarsfulla fastigheter bidrar till en mer hållbar utveckling

För att balansera elnätet vid ökad produktion från sol och vind ställs högre krav på reglerbar elproduktion. För tillfället görs detta främst med vattenkraft. Att upprätthålla reglerbar kraft medför kostnader för samhället och syftet är därför att även balansera elnätet genom att styra elanvändningen. Byggnader och lokaler förbrukar över 50 % av Sveriges slutliga elanvändning**, så det finns stor potential för en mer flexibel konsumtion. Betydande förändringar i regelverket visar på en stark vilja att införa nya lösningar som främjar en mer hållbar utveckling. De fastighetsägare som inför de nya lösningarna, kommer att ta del av betydande fördelar som ökad avkastning och besparingar, samtidigt som de gör en ansvarsfull investering för miljö- och klimatmålen.

Det virtuella kraftverket behöver ett intelligent energihanteringssystem

Den intelligenta energiplattformen integrerar fastigheter i ett så kallat virtuellt kraftverk. Det virtuella kraftverket bygger på nya mjukvaror tillsammans med redan befintlig installerad bas i fastigheter. Detta skapar helt nya möjligheter till besparingar, effektivitetsvinster, skuldupptag och nya intäkts- och affärsmodeller.

 

Fastigheter med flexibel, styrbar konsumtion utgör grunden för smarta städer och ekologiska samhällen. Ett intelligent energihanteringssystem baserat på digitalisering är kärnan i det virtuella kraftverket. Det fungerar automatiskt under kontroll av artificiell intelligens. Förbrukningsflexibilitet är en ny tjänst från Siemens som är integrerad i det intelligenta energihanteringssystemet. Den reagerar omedelbart på obalans och anpassar snabbt förbrukningen till nätets behov. Frekvensen på elnätet är ett direkt mått på balansen mellan produktion och konsumtion. Transmissionsnätsföretaget (SvK) som förvaltar stamnätet betalar ersättning för fastighetens flexibilitet. Att addera intelligens till fastigheten möjliggör också lägre elanvändning samt lägre kostnader för fastighetsreparationer.

Flera möjligheter med flexibel elanvändning

En stor del av omställningen till ett grönare samhälle bidrar till att industrier och infrastruktur elektrifieras. Investeringar görs för att möta den ökade efterfrågan men samtidigt ökar ständigt risken för lokal kapacitetsbrist i elnätet. Detta medför att effektbehovet i ett område överstiger den effektnivå som kan levereras till detta område. Lokala elmarknader öppnar därför upp för att kunna ge konsumenter ekonomisk ersättning i utbyte mot att de under en kortare period sänker sin effektförbrukning. Genom att tillfälligt konsumera mindre el, kan någon annan som är i större behov konsumera mer. Byggnader som utgör det virtuella kraftverket kan nyttja sin förbrukningsflexibilitet mot den lokala marknaden, och hjälpa både regionen och sin egen verksamhet att ställa om till ett grönare samhälle och samtidigt skapa möjlighet till nya intäkter. ***

Elbilar integreras i fastighetssystemet

Det virtuella kraftverket har även möjlighet att integrera andra energiresurser anslutna till fastigheten. Detta innebär att exempelvis laddinfrastruktur, solcellsanläggningar och även energilager alla kan bidra till ökade besparingar genom ett centralt energioptimeringssystem. Detta sker genom att smart planlägga resurserna för att reducera nätavgifter, elpriser samt för att maximera mängden tillgänglig flexibilitet.

 

 

Att delta i en flexibel marknad kräver investeringar i teknik

Intresset för införandet av nya lösningar och ny teknik i Sverige har varit stort. Trots detta är det svårt att få investeringsmedel. Antingen på grund av att de inte är tillräckligt lönsamma eller för att den kompetens som krävs för den nya tekniken, upplevs som alltför hög. Siemens koncept med förbrukningsflexibilitet för fastigheter är en omfattande lösning som hanterar dessa utmaningar och möjliggör för fastighetsägare att ta del av ny teknik, expertis och tjänster.

 

Fastigheten behöver ett intelligent energihanteringssystem, en IoT-lösning, ett gränssnitt mellan teknik och system samt vissa förändringar i det befintliga automationssystemet. Grundidén är dock fortfarande att tillsammans med mjukvaror använda de befintliga installationerna i byggnaden som reglerbara enheter. Andra fördelar kan uppnås genom energilager eller lokal produktion av el, såsom solpaneler.

Säkra investeringar

Siemens expertis säkerställer enkel implementering

Med en kombination av global teknik och lokal expertis har Siemens, genom att utnyttja den senaste tekniken och digitaliseringsmöjligheterna., tillfört mer värde till sina kunder i över 160 år.

Kunskapsbaserat ledarskap ger värde

Siemens intelligenta energiplattform med virtuella kraftverk möjliggör en effektiv och kunskapsbaserad fastighetsförvaltning. Den analyserar data, förutser händelser och vägleder fastighetsägare att på ett enkelt sätt uppnå satta miljömål, optimera sin energiförbrukning och förbättra lönsamheten.

 

Service- och underhållsfunktioner utförs på ett planerat och effektivt sätt och fastighetens elanvändningsprofil tar fram detaljerad information som kan användas för att förhandla om ett bättre elavtal. 

 

Siemens lösning för förbrukningsflexibilitet levererar ett mätbart värde till varje enskild fastighet. Samtidigt är fastigheterna utrustade för att vara aktiva, effektiva och intelligenta, vilket också skapar förutsättningar för en mer hållbar framtid.

Kunderna drar nytta av mångfalden

Siemens har stor kunskap och lokal kompetens inom byggnadstekniska lösningar och kraftnät, vi erbjuder en mängd lösningar och tjänster inriktade på hållbar kraftproduktion, smarta fastigheter och kraftnät, effektiv trafik och konkurrenskraftig industri, IoT, dataanalyser, mikronätverk.

 

Digitaliseringslösningar implementeras alltid i samarbete med kunden, då en omfattande förståelse för verksamheten ligger till grund för en värdeskapande tjänst. Lösningar för virtuella kraftverk är relativt enkla att införa och som en del av tjänsten tillhandahåller Siemens både en intelligent energiplattform och andra tekniska lösningar. Siemens ansvarar också för en optimal hantering av konsumtionen.

Fastigheter spelar en viktig roll i klimatarbetet

Förbrukningsflexibilitet ökar lönsamheten och främjar en mer hållbar utveckling

Virtual Buildings Ecosystem Oy

VIBECO – ett virtuellt kraftverksföretag

Siemens tjänster för förbrukningsflexibilitet tillhandahålls av VIBECO - Virtual Buildings Ecosystem Oy, som är etablerat i Finland. VIBECO ansvarar för att verka på energimarknaden, vilket gör det möjligt för Siemens att fokusera på sin kärnkompetens inom tekniska lösningar.

VIBECO agerar mot elmarknaden, samordnar tipsprojektstöd, utvecklar nya tjänster och säkrar ett billigt virtuellt ekosystem för fastigheter.

Till en början är VIBECO ett 100-procentigt dotterbolag till Siemens, med syfte att bredda ägarbasen. Andra möjliga ägare är till exempel fastighetsinvesteringsföretag som har den bästa översikten av mervärdestjänster för fastigheter. Som ägare av VIBECO är kärnan i företagets tjänster Siemens tekniska kunnande som erbjuds till kunder i form av en enkel och heltäckande lösning som inkluderar teknik, expertis, tjänster och eventuellt finansiering. Företagets första digitala tjänst är förbrukningsflexibilitet för fastigheter, där fastigheterna agerar tillsammans eller enskilt som virtuella kraftverk.

Referenser: 

* enligt erfarenhet från projekt i Finland

** energimyndigheten.se

*** svk.se
        coordinet-project.eu 

 

 

Kontakt

Vill du veta mer om flexibilitetslösningar?

Fyll i formuläret nedan så kommer vi snart tillbaka till dig!