Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter är viktigt för Siemens. Siemens (mer detaljerade företagsuppgifter finns under ”Företagsinformation” nedan) hanterar därför personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd och datasäkerhet.
 

Kategorier av behandlade personuppgifter, behandlingens syfte och rättslig grund 

När du besöker Siemens webbplatser, applikationer eller onlineverktyg (var för sig en ”Siemens webbtjänst”) kan Siemens komma att behandla följande uppgifter om dig:

 • Personuppgifter som du aktivt och frivilligt tillhandahåller via Siemens onlinetjänster (t.ex. när du registrerar dig, kontaktar oss med en fråga eller deltar i undersökningar etc.), bl.a. namn, e-postadress, telefonnummer, information som tillhandahålls inom ramen för en supportbegäran, kommentarer eller foruminlägg etc. och
 • Uppgifter som skickas till oss automatiskt av din webbläsare eller enhet, t.ex. din IP-adress, enhetstyp, typ av webbläsare, föregående webbplats, sidor som du tittar på under ditt besök, datum och klockslag för respektive besök.

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften: 

 • För att tillhandahålla Siemens onlinetjänster och -funktioner samt för att administrera din användning av Siemens onlinetjänster
 • För att verifiera din identitet (om du har registrerat dig för Siemens onlinetjänster)
 • För att besvara dina frågor och tillgodose dina önskemål och
 • I den mån vi behöver för att tillämpa användningsvillkoren, vidta rättsliga åtgärder eller bedriva försvar i rättsprocesser samt förhindra bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter, t.ex. attacker mot Siemens IT-system.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ovan nämnda syften ska kunna uppfyllas. Om inget annat anges vid insamling är vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter att

 • du uttryckligen har godkänt att dina personuppgifter behandlas (paragraf 6 (1) (a) i General Data Protection Regulation),
 • behandlingen är nödvändig för att ett avtalsförhållande med dig ska kunna upprätthållas (paragraf 6 (1) (b) i General Data Protection Regulation) eller
 • behandlingen är nödvändig på annat sätt för att din användning av Siemens onlinetjänster ska fungera korrekt och effektivt (paragraf 6 (1) (b) i General Data Protection Regulation).

Cookies

Cookies kan användas i Siemens onlinetjänster. Information om Siemens användning av cookies finns i vår cookiepolicy. Cookiepolicyn innehåller även information om hur du blockerar och avvisar användning av cookies och behandling av data som samlas in av cookies.

Länkar till andra webbplatser

Den här sekretesspolicyn gäller endast Siemens onlinetjänster, inte andra webbplatser eller applikationer som drivs av tredje part. Vi kan länka till andra webbplatser och applikationer som vi tror kan intressera dig. Siemens ansvarar inte för hanteringen av personuppgifter på dessa webbplatser eller i dessa applikationer.

Kategorier av behandlade personuppgifter, behandlingens syfte och rättslig grund

Inom ramen för affärsförbindelsen med Siemens kan Siemens behandla personuppgifter inom följande kategorier för nuvarande och framtida kontaktpersoner hos våra kunder, leverantörer, återförsäljare och samarbetspartner (var och en av dessa en ”affärspartner”):

 • Kontaktuppgifter som fullständigt namn, adress arbete, telefonnummer arbete, mobiltelefonnummer arbete, faxnummer arbete och e-postadress arbete 
 • Betalningsuppgifter, t.ex. information som behövs för att bearbeta betalningar och förebygga bedrägerier, inklusive kredit-/debetkortnummer, säkerhetskoder och annan relevant debiteringsinformation 
 • Andra uppgifter som måste behandlas i ett projekt eller avtalsförhållande med Siemens eller som tillhandahålls frivilligt av affärspartnern, t.ex. personuppgifter relaterade till lagda ordrar, genomförda betalningar, förfrågningar och delmål i projekt 
 • Personuppgifter som hämtas från offentligt tillgängliga resurser, sekretessdatabaser och kreditinstitut
 • Om det fordras enligt lag för affärspartnerns kontroller: födelsedatum, personnummer, legitimation och information om relevanta och viktiga stämningsansökningar eller rättsliga åtgärder som vidtas mot affärspartnern

Siemens kan behandla personuppgifter i följande syften: 

 • För att kommunicera med affärspartner kring Siemens eller affärspartners produkter, tjänster och projekt, t.ex. för att svara på frågor eller förfrågningar eller förse dig med teknisk information om köpta produkter
 • För planering, genomförande och hantering av (avtals-)förhållandet med affärspartner, t.ex. för transaktioner och beställningar av produkter och tjänster, betalningar, redovisning, revision, fakturering och indrivning, transporter och leveranser, reparationer och supporttjänster
 • För att administrera och genomföra kundundersökningar, marknadsföringskampanjer, marknadsanalyser, lottdragningar, tävlingar eller andra PR-aktiviteter eller evenemang
 • För att upprätthålla och garantera säkerheten för våra produkter, tjänster och webbplatser samt förhindra och upptäcka säkerhetshot, bedrägerier eller andra brottsliga eller skadliga aktiviteter 
 • För att säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning (t.ex. loggkrav), exportkontroll och tullbestämmelser, affärspartners kontrollskyldigheter (för att förhindra ekobrott eller penningtvätt) och Siemens policy eller branschstandarder
 • För att lösa tvister, tillämpa våra avtal och inleda, genomföra eller försvara oss i rättsliga processer

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att ovan nämnda syften ska kunna uppfyllas. Om inget annat ange vid insamling är vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter att

 • du uttryckligen har godkänt att dina personuppgifter behandlas (paragraf 6 (1) (a) i General Data Protection Regulation),
 • behandlingen är nödvändig för att avtalsförhållandet med dig ska kunna upprätthållas (paragraf 6 (1) (b) i General Data Protection Regulation) eller
 • behandlingen är nödvändig på annat sätt för att vår affärsförbindelse med dig ska fungera korrekt och effektivt (paragraf 6 (1) (b) i General Data Protection Regulation).

Siemens kan komma att vidarebefordra personuppgifter till andra Siemens-företag eller tredje part, dock endast om och i den utsträckning ett sådant vidarebefordrande fordras för de syften som beskrivs ovan.

Om det är tillåtet enligt lag kan Siemens vidarebefordra personuppgifter till domstolar, polismyndigheter, tillsynsorgan eller juridiska ombud om det är nödvändigt för lagefterlevnad eller för att inleda eller genomföra rättsliga förfaranden eller bedriva försvar i rättsliga förfaranden. 

Siemens anlitar tjänsteleverantörer, så kallade ”databehandlare”, t.ex. företag som tillhandahåller värddatorer eller IT-underhåll, som endast agerar enligt Siemens instruktioner och som är bundna enligt avtal att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

De aktörer som erhåller personuppgifter kan höra hemma i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (”tredje land”), där gällande lagstiftning inte ger samma skydd för personuppgifter som lagstiftningen i den aktuella personens hemland. 

Om så är fallet vidtar Siemens åtgärder för att personuppgifter ska skyddas på annat sätt. 

 • Vi delar bara personuppgifter med Siemens-företag i tredje land om de har infört Siemens bindande företagsregler (Binding Corporate Rules, BCR) gällande skydd av personuppgifter. Mer information om Siemens BCR finns här.
 • Vi överför bara personuppgifter till externa mottagare i tredje land om mottagaren i fråga (i) har undertecknat EU:s standardavtalsklausuler med Siemens, (ii) har infört bindande företagsregler i sin organisation eller (iii), om mottagaren är hemmahörande i USA, mottagaren är certifierad enligt Privacy Shield. Berörda personer kan begära ytterligare information och kopior av säkerhetsskydden genom att kontakta Siemens. 

Personuppgifter som du publicerar på Siemens onlinetjänster (t.ex. chattrum eller forum) kan vara globalt åtkomliga för andra registrerade användare av den aktuella Siemens-onlinetjänsten.  

Om inget annat uttryckligen anges vid insamling av personuppgifter (t.ex. i form av ett samtycke som godkänns av dig) raderar vi personuppgifter om lagringen av personuppgifter inte längre är nödvändig för de syften för vilka de har samlats in eller behandlats på annat sätt och vi inte enligt tillämplig lag (t.ex. skatte- eller handelslagstiftning) är skyldiga att lagra personuppgifter längre. 

Om du har gett Siemens tillåtelse att behandla vissa personuppgifter har du rätt att närsomhelst återkalla medgivandet. Ett sådant återkallande är framåtverkande, d.v.s. det påverkar inte lagenligheten för den databehandling som har skett före återkallandet. Om ett medgivande återkallas får Siemens därefter endast behandla personuppgifterna om det finns annan juridisk grund för behandlingen. 

Enligt gällande dataskyddslagstiftning kan du, förutsatt att tillämpliga rättsliga krav är uppfyllda, ha rätt att

 • från Siemens få information om huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte samt, om så är fallet, komma åt dessa personuppgifter
 • kräva att Siemens korrigerar felaktiga personuppgifter som rör dig
 • kräva att Siemens raderar dina personuppgifter 
 • kräva att Siemens begränsar behandlingen av dina personuppgifter 
 • flytta personuppgifter som du aktivt har tillhandahållit
 • på grund av omständigheterna i just din situation motsätta dig att dina personuppgifter behandlas.

Siemens dataskyddsavdelning kan hjälpa dig med alla datasäkerhetsrelaterade frågor, synpunkter och klagomål, eller om du vill utnyttja någon av dina datasäkerhetsrelaterade rättigheter. Siemens dataskyddsavdelning kan kontaktas på: dataprotection@siemens.com

Siemens dataskyddsavdelning gör alltid sitt yttersta för att bemöta och hantera eventuella frågor och synpunkter från dig. Förutom att kontakta Siemens dataskyddsavdelning har du alltid rätt att vända dig till behörig dataskyddsmyndighet med dina frågor eller synpunkter. 

Företagsfakta om Siemens AB hittar du här

 

Inledning

Denna Cookie Policy gäller för den aktuella webbplatsen som drivs av det Siemens-företag som anges under "Företagsinformation".

Status: Augusti 2016

När du besöker Siemens webbplatser lagras information på din enhet i form av en ”cookie”. Cookies är små filer som sparas på din enhet och som lagrar vissa inställningar och data för utbyte med våra webbplatser via din webbläsare.
Cookies medför bland annat att vi kan anpassa en webbplats så att den bättre matchar dina intressen, eller lagra ditt lösenord så att du inte behöver ange det varje gång du besöker en webbplats. Som en generell regel samlar vi dock aldrig in personliga uppgifter via cookies utan att du uttryckligen har gett ditt tillstånd till detta.
Om du inte vill att vi ska känna igen din enhet, ber vi dig att konfigurera din webbläsare så att den raderar alla cookies från din enhet, blockerar alla cookies eller förvarnar dig innan en cookie sparas. En kortare instruktion om hur du gör detta finner du längre ned på denna sida.
Observera dock att vissa funktioner på vår webbplats eventuellt inte längre kan användas eller inte fungerar som tänkt utan cookies.

To the top of the page

 

Typer av cookies

Cookies kan delas in i fyra kategorier beroende på deras funktion och tänkta syfte: absolut nödvändiga cookies, prestandacookies, funktionscookies och cookies för marknadsföringssyften.

Absolut nödvändiga cookies
behövs för att du ska kunna navigera på Siemens webbplatser och använda grundläggande webbplatsfunktioner, såsom utfärdandet av anonyma sessions-ID för att kombinera flera relaterade sökfrågor till en server.

Prestandacookies

samlar in information om användningen av våra webbplatser, inklusive till exempel vilken  webbläsare och vilket operativsystem som används, domännamnet för webbplatsen som du tidigare har besökt, antalet besök, hur länge besöken varade i genomsnitt samt hämtade sidor.
Dessa cookies lagrar ingen information som kan användas för att identifiera vem användaren är. Informationen som samlas in med hjälp av dessa cookies slås samman och är därför anonym. Prestandacookies används för att göra webbplatsen användarvänligare och därmed förbättra användarupplevelsen. Du kan blockera användningen av dessa cookies genom att skapa en undantagscookie (se ”Hantera cookies” nedan).

Funktionscookies
gör att webbplatsen kan lagra information som användaren redan har angett (t.ex. ett användar-ID, språkval eller användarens geografiska plats) i syfte att kunna erbjuda användaren förbättrade, personligt anpassade funktioner. Funktionscookies används också för att aktivera begärda funktioner, t.ex. uppspelning av videoklipp. Funktionscookies kan även användas för att spara en användares val att blockera eller inaktivera en viss funktion, t.ex. webbanalys (”opt-out cookies”).

Cookies för marknadsföringssyften
används för att kunna erbjuda användarna mer relevant innehåll baserat på deras specifika intressen. Dessa cookies används även för att begränsa visningsfrekvensen för en annons samt mäta och kontrollera hur effektiva annonskampanjer är. Reklamcookies registrerar huruvida användare har besökt en webbplats eller inte, och vilket innehåll som har använts. Informationen kan eventuellt även delas med tredje part, exempelvis annonsörer. Cookies av den här typen är ofta kopplade till funktioner på webbplatser som tillhör en tredje part. Du kan blockera användningen av dessa cookies genom att skapa en ”opt-out cookie.” (se ”Hantera cookies” nedan).

To the top of the page

 

Hantera cookies

Obs! Det är inte säkert att alla nedan nämnda cookies används när du besöker vår webbplats med en mobil enhet.

Prestandacookies: Adobe Analytics

Vi använder Adobe Analytics på vår webbplats för att kontinuerligt kunna förbättra webbplatsen och/eller upptäcka fel. För detta ändamål lagrar och analyserar Adobe Analytics olika typer av data, inklusive den besökta webbplatsen och webbplatsens metadata, webbplatser som länkar till Siemens, hur länge besöket varade och vilken typ av webbläsare som användes.
Klicka här om du inte vill att Adobe Analytics ska slå samman och analysera information som inhämtats vid ditt besök på denna webbplats. Genom att göra detta skapar du en så kallad undantagscookie på din webbläsare. Undantagscookien innehåller inga personliga uppgifter men gör att Adobe Analytics ändå alltid känner igen dina preferenser.
Om du raderar undantagscookien eller om du byter dator eller webbläsare kommer du att behöva skapa en ny undantagscookie.

Cookies för marknadsföringssyften


Adobe Target

Vi använder Adobe Target för att tillhandahålla innehåll som är speciellt anpassat efter användarnas intressen. För detta syfte analyserar Adobe Target anonymiserad information om dina tidigare besök på vår webbplats.
Klicka här om du inte vill att Adobe Target ska slå samman och analysera information som inhämtats vid ditt besök på denna webbplats. Genom att göra detta skapar du en så kallad undantagscookie på din webbläsare. Undantagscookien innehåller inga personliga uppgifter men gör att Adobe/Siemens ändå alltid känner igen dina inställningar.

Adobe Media Optimizer

Ibland bedriver vi marknadsföringskampanjer online som visar annonser för dig baserat på vad du sannolikt är intresserad av. Vi kan lära oss mer om vad du sannolikt är intresserad av utifrån hur du använder våra webbplatser och applikationer eller från andra företag och webbplatser som vi arbetar med för att förstå detta. Dessa typer av annonser kallas ofta ”online behavioral advertising”. Vi använder Adobe Media Optimizer (AMO) för att visa våra annonser på webbplatser på hela internet. I detta syfte placeras flera cookies i din webbläsare som gör det möjligt för både AMO och så kallade annonsbörser att känna igen din enhet utifrån anonyma identifierare. De kan därmed visa annonser för dig som är anpassade efter vad du sannolikt är intresserad av. Klicka här om du vill förhindra att AMO slår samman och analyserar de uppgifter som har samlats in från ditt besök på den här webbplatsen (webbvisningsdata) samt förhindra att AMO visar anpassade annonser för dig på andra webbplatser baserat på din aktivitet på våra webbplatser och onlinetjänster. Om du väljer bort detta kan våra annonser fortfarande visas för dig på andra företags webbplatser men de kommer inte att vara specifikt anpassade till dig baserat på din aktivitet på våra webbplatser och onlinetjänster. Du kan också välja att inte delta i insamling av webbvisningsdata för intressebaserad reklam från några eller alla företag som deltar i Digital Advertising Alliance på sidan Digital Advertising Alliance Consumer Choice.    
Xaxis                                                                                                                                                                                                                              Vi tillåter att företaget Xaxis (en del av GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf) placerar cookies på vår webbplats som samlar in information om användningsbaserade annonser på nätet, detta kallas även ”targeting” eller riktad annonsering.
För detta ändamål samlar Xaxis in och lagrar anonymiserad data på vår webbplats. Cookien som finns sparad på din dator samlar in information om dina aktiviteter på de webbplatser som du har besökt (t.ex. surfvanor, underliggande sidor som du har besökt, annonsbanners som du har klickat på osv.). Utifrån dessa data skapar Xaxis profiler som inte kan användas för personlig identifiering. Det betyder att du som användare inte kan identifieras personligen – framför allt lagras inte din IP-adress.
Din enhet identifieras därefter för visning av annonser och enheten tilldelas en målgrupp. Informationen gör det senare möjligt att visa annonser som är mer relevanta för dig på webbplatser som tillhör andra leverantörer.
Du hittar mer information om tekniken som används på vår webbplats och om datasekretess under följande länk:
Privacy policy
Du kan alltid blockera framtida insamling och lagring av data genom att skapa en undantagscookie.

To the top of the page

 

 

 

Hur gör jag för att inaktivera cookies?

Nedan hittar du ett antal länkar med detaljerad information om hur du inaktiverar cookies i populära webbläsare.

 

Om du har ytterligare frågor eller förslag om vår Cookie Policy kan du skicka dem till oss genom att klicka på Kontakt.

Denna Cookie Policy uppdateras löpande. Du kan se datumet då policyn senast uppdaterades högst upp på den här sidan.

 

För all användning av denna webbplats, som tillhandahålls av Siemens AB och/eller dess koncernbolag ("Siemens"), gäller följande användarvillkor. Dessa användarvillkor kan utökas, ändras eller ersättas av andra villkor, t.ex. avseende inköp av produkter och tjänster. I och med inloggning, eller i de fall då inloggning inte krävs, då användningen påbörjas, accepterar och godkänner du användarvillkoren i sin aktuella version.

Siemens webbplats innehåller specifik information och programvara, samt ev. tillhörande dokumentation avsedd för läsning eller nedladdning. Siemens har rätt att när som helst stänga Siemens webbplats helt eller delvis. På grund av Internet och datorsystems beskaffenhet, tar Siemens inte ansvar för att Siemens webbplats alltid är tillgänglig.

Vissa sidor på Siemens webbplats kan vara lösenordsskyddade. Som ett skydd för affärstransaktionerna har endast registrerade användare åtkomst till dessa sidor. Siemens förbehåller sig rätten att neka en användare som vill registrera sig. I synnerhet förbehåller sig Siemens rätten att bestämma att det för vissa sidor, som tidigare har varit fritt tillgängliga, krävs registrering. Siemens har när som helst, och utan att motivering krävs, rätt att neka användaren åtkomst till lösenordsskyddade avsnitt genom att blockera dennes användardata (se definition nedan), i synnerhet om användaren

- använder falska uppgifter för att registrera sig;
- överträder dessa användarvillkor, eller försummar sin skyldighet att iakttaga försiktighet vad gäller användardata;
- överträder tillämplig lagstiftning i åtkomsten av eller användningen av Siemens webbplats; eller
- inte har använt Siemens webbplats under en längre tid.

När du som användaren registrerar dig ska du lämna korrekt information och, i det fall att denna information ändras, uppdatera informationen (i möjligaste mån) så fort som möjligt. Användaren ska säkerställa att den e-postadress som han/hon har lämnat till Siemens, alltid är korrekt. Användaren ska även lämna en adress på vilken han/hon kan nås.

Vid registrering kommer du som användare att få en åtkomstkod, som omfattar en användar-ID och ett lösenord ("användardata"). När du sedan loggar in första gången ska du ändra lösenordet, som du fått från Siemens, till ett eget lösenord. Detta lösenord ska endast du känna till.

Det åligger dig som användare att skydda dina personliga användardata från obehörigas nyttjade. Du som användare är även ansvarig för alla transaktioner och andra aktiviteter som utförs under dina användardata. Användaren ska alltid logga ut efter avslutad användning av lösenordsskyddade sidor. Om och i den mån du som användare upptäcker att utomstående missbrukar dina användardata, ska du genast informera Siemens om detta skriftligen. När Siemens fått vetskap om att utomstående har använt en användarens användardata kommer Siemens att neka åtkomst till den (de) lösenordsskyddade sidan (sidorna) som använts med resp. användardata. För att användaren ska få tillgång igen måste denne ansöka om detta till Siemens eller registrera sig på nytt.

Du som användare kan när som helst skriftligen begära att din registrering upphör, förutsatt att borttagningen inte påverkar fullgörande av ingånget avtal. Om en avregistrering sker, kommer Siemens att ta bort alla användardata och andra data lagrade av användaren som kan identifiera personer. Detta sker så snart som dessa data inte längre behövs.

Användningen av information, programvara och dokumentation, av vilket slag det än må vara, som görs tillgänglig på eller genom Siemens webbplats, lyder under dessa användarvillkor. Även uppdateringar av information, programvara eller dokumentation samt tillämpliga licensvillkor som tidigare överenskommits med Siemens lyder under dessa användarvillkor. Särskilt avtalade villkor skall ha företräde framför dessa användarvillkor.

Användaren får för enskilt bruk (ladda ner) och i icke-kommersiellt syfte använda den information som finns tillgänglig på Siemens webbplats. För all annan användning än för enskilt bruk i icke-kommersiellt syfte (t.ex. mångfaldigande) krävs en separat överenskommelse med Siemens.

Programvara som finns tillgänglig på Siemens webbplats tillhandahålls kostnadsfritt i maskinellt läsbar form, om inte annat framgår av sammanhannget.

Information, programvara eller dokumentation får aldrig mångfaldigas, distribueras, licensieras ut eller på annat sätt upplåtas eller överlåtas till tredje part. Såvida inte tvingande rättsliga bestämmelser medger annat, får användaren inte ändra eller dekompilera vare sig programvaran eller dess dokumentation, eller ta ut delar därav. Användaren får skapa endast en säkerhetskopia av programvaran, om denna kopia krävs för säkerställandet av framtida användning på basis av dessa användarvillkor.

Informationen, programvaran och dokumentation är skyddade av immaterialrättslagstiftning. Användaren är skyldig att beakta Siemens rättigheter, och får inte avlägsna, dölja eller ändra alfanumeriska koder, märkningar eller copyright-texter vare sig från informationen, programvaran eller dokumentation, eller från kopior av dessa.

Allt material på Siemens webbplats, inklusive men inte begränsat till text, data, grafik, bilder, varukännetecken etc. skyddas av immaterialrättslagstiftning.

Som användare får du inte (utöver vad som medges enligt dessa användarvillkor) ändra, kopiera, reproducera, upplåta, överlåta, licensiera, komplettera eller på annat sätt använda information, programvara eller dokumentation på Siemens webbplats utan att Siemens skriftligen har medgivit detta.

Förutom de rättigheter till användning samt andra rättigheter som uttryckligen nämns i detta dokument, har inga andra - nu eller i framtiden aktuella - rättigheter överförts till användaren. I synnerhet skall inga patentlicenser anges ha beviljats. Siemens har inte heller någon motsvarande skyldighet att bevilja rättigheter av detta slag.

Vid åtkomst till eller användning av Siemens webbplats, får användaren inte

- skada andra människor, i synnerhet minderåriga, eller kränka deras rättigheter;
- bryta mot allmän moral ;
- kränka rätten till immateriell egendom eller andra liknande rättigheter;
- läsa in innehåll som innehåller ett virus, s.k. Trojan Horse, eller andra program som kan skada data;
- överföra, lagra eller läsa in hyperlänkar eller innehåll som användaren inte har rätt till, i synnerhet då sådana hyperlänkar eller innehåll är olagliga eller kränker skyddet för personuppgifter; eller
- distribuera reklam- eller oönskade e-postmeddelanden (s.k. spam) eller oriktiga varningar mot virus, defekter eller liknande material och användaren får inte uppmana till deltagande i lotterier, snöbollssystem, kedjebrev, pyramidspel eller liknande aktiviteter via Internet.

Siemens har rätt att när som helst neka åtkomst till Siemens webbplats, i synnerhet om användaren bryter mot förpliktelserna i dessa användarvillkor.

Siemens ansvarar inte för brister i den information, programvara eller dokumentation, av vilket slag det än må vara, som gör görs tillgänglig kostnadsfritt, på Siemens webbplats. Siemens ansvarar inte heller för att informationen eller programvaran är fullständig, korrekt eller uppdaterad.

Informationen på Siemens webbplats kan innehålla specifikationer eller allmänna beskrivningar gällande de tekniska möjligheterna hos enskilda produkter, som i vissa fall inte är tillgängliga (t.ex. på grund av produktändringar). De önskade egenskaperna hos produkterna ska därför avtalas i det enskilda fallet vid köpetillfället.

Utöver vad som stadgas ovan är tar Siemens inget ansvar. Siemens ansvarar inte för skador som uppstår till följd av missbruk av information, dokumentation eller programvara som finns tillgänglig på Siemens webbplats. Siemens ansvarar vidare t.ex. inte för skador som uppkommer direkt eller indirekt till följd av nedladdning av filer. Detta gäller såvida inte annat framgår av tvingande lag, exempelvis produktansvarslagstiftning eller i händelse av uppsåt, grov oaktsamhet, personskada, dödsfall eller underlåtenhet att uppfylla garanterade egenskaper.

Även om Siemens alltid bemödar sig om att hålla Siemens webbplats fri från virus, kan Siemens inte garantera att den är virusfri. Användaren skall, för sin egen skull, vidtaga erforderliga säkerhetsåtgärder och ska använda en virusscanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Exporten av viss information, programvara och dokumentation kan - på grund av sin natur, avsett bruk eller slutlig destination - vara underkastad godkännande. Användaren skall strikt beakta de exportbestämmelser som gäller för information, programvara och dokumentation, i synnerhet avseende EU-länderna samt enskilda EU-medlemsstater och USA. Siemens skall märka information, programvara och dokumentation med avseende på svenska och EU-länders exportkontrollistor och U.S. Commerce Control List.

Användaren skall speciellt kontrollera och verifiera att

- informationen, programvaran och dokumentationen inte används i syften som rör rustningsändamål, kärnteknik eller vapen;
- leverans inte sker till något företag eller person, som listas i U.S. Denied Persons List (DPL), av varor, programvara eller teknik med ursprung i USA;
- leverans av icke-licensierade varor med ursprung i USA inte sker till något företag eller person listad i U.S. Warning List, U.S. Entity List eller U.S. Specially Designated National List;
- leverans av varor inte sker till något företag eller person som listas i Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List eller i EU:s Terrorists List; eller att
- leverans inte sker till mottagare inom militären;- s.k. Early Warning-instruktionerna från resp. myndighet beaktas

Åtkomst till programvara, dokumentation och information på Siemens webbplats skall ske endast om åtkomsten uppfyller ovannämnda kontroller och garantier.

På begäran kan Siemens informera användaren om relevanta kontaktställen för ytterligare information

Vid bearbetning av personrelaterad data som Siemens får tillgång till när du använder Siemens webbplats följer Siemens personuppgiftslagen (PUL) och dokumentet Integritet & säkerhet som finns på Siemens webbplats www.siemens.se

Tilläggsavtal kräver skriftlig form för giltighet. Tvister eller krav avseende tolkningen och tillämpning av dessa användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt.

De enskilda sidorna på denna webbplats, www.siemens.se, drivs och administreras av Siemens AB och/eller dess koncernbolag. Sidorna uppfyller tillämplig lagstiftning i det land där det ansvariga företaget har sitt säte. Siemens tar inget ansvar för att information, programvara och/eller dokumentation på Siemens webbplats är lämplig eller tillgänglig för läsning eller nedladdning på platser utanför respektive land. Om användare kopplar upp sig till Siemens webbplats från plats utanför respektive land, är användaren ensamt ansvarig för uppfyllande av gällande lokal lagstiftning. Om så skulle vara fallet, och användaren vill sluta avtal med Siemens, hänvisar Siemens användaren till respektive koncernbolag.

Förenta Nationernas konvention av den 11 april 1980 om internationella köp (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) gäller inte för dessa användningsvillkor.

Om du har några frågor eller kommentarer som rör Siemens användarvillkor kan du kontakta oss via info.se@siemens.com.

Vi kommer att tillkännage ändringar i våra användarvillkor på den här sidan.

Information om Digital ID hittar du här