Smarta sjukhus med patient, personal och resurser i fokus

Med smarta IT-lösningar och innovativ byggnadsteknik blir det smarta sjukhuset en del av läkningsprocessen.
Sjukhus behöver ligga i framkant

Optimera verksamheten – tänk smart och rätt

Sjukhus ska hantera en mängd utmaningar samtidigt: sänka personal- och driftskostnader, skapa förutsättningar att arbeta mer effektivt, optimera tillgängligheten för vårdutrymmen, anpassa verksamheten utifrån ändrade regelverk - och allt detta utan att göra avkall på patientens läkningsprocess. Smarta sjukhus hjälper till att bemästra utmaningarna med lösningar som stöder optimala patient- och arbetsförhållanden.
Fördelarna med teknik för smarta sjukhus

Människan och vårdbehovet i fokus

Varje smart sjukhuslösning är skräddarsydd för den byggnadskonstruktion som den är designad för. Fokus ligger på patientnöjdhet, kvalitet och efterlevnad. Med modern byggteknik och intelligent IT optimeras kostnads- och energieffektivitet, förbättras patientens möjlighet till återhämtning samtidigt som lagar och regler följs.

Arbetsbelastningen på sjukhusen är hög och personal lägger i genomsnitt 72 minuter per skift på att söka efter sjukhusmaterial, kollegor och i vissa fall patienter.

 

Rtls (Real Time Location Services) ökar produktiviteten genom att hjälpa personalen att spåra tillgångar, patienter och medarbetare, samt minimera patientens väntetider.

 

Att påverka sin egen arbetsmiljö är en viktig faktor. Unga som kommer in i arbetslivet har höga förväntningar och krav. Desigo Room Automation (DRA) ger personalen möjlighet till att påverka sin arbetsyta med fler alternativ för belysning, temperatur och luftflöde via en RFID-nyckel.

Smart byggnadsteknik bidrar till minskade förvaltnings- och energikostnader och risken för kritiska elkraftsavbrott

 

Med BIM (Building Information Modeling) effektiviseras kostnaderna för drift och underhåll och i kombination med skyddsanordningar för elektrisk utrustning kan även ledtiderna minskas avsevärt.

 

Sjukhus använder 2,5 gånger mer energi än vanliga kontorsbyggnader och 40 procent av sjukvårdsutsläppen kommer från el, gas, värme eller kyla. Energieffektivitet är avgörande för att minska kostnader och utsläpp.

 

En energieffektivitetsanalys (EEA) är grunden för att identifiera områden för besparingar. Det överordnade systemet Desigo CC och plattformen Navigator ger rätt insikter för att realisera energibesparingar och nå uppsatta hållbarhetsmål.

Patientens välbefinnande står i centrum för alla sjukhusverksamheter. Samtidigt måste sjukhusbyggnaden bli en miljö som är fördelaktig för läkningsprocessen.

 

Sjukhusrummet spelar en viktig roll för att skapa en helande miljö som påskyndar återhämtningen. Individuell rumskontroll med möjlighet att påverka temperatur, belysning och solavskärmning är bland de främsta faktorerna för att förbättra patientens sjukhusvistelse.

 

Desigo Room Automation (DRA) gör det möjligt för patienter att enkelt styra alla system från en enda enhet. Detta ger dem möjlighet att påverka sin närmiljö, vilket hjälper till att påskynda läkningsprocessen.

 

Belysning spelar också en viktig roll för att skapa optimala läkningsförhållanden. Belysning som hjälper till att hålla patientens dygnsrytm synkroniserad främjar bättre sömn och bidrar i slutändan till en snabbare återhämtning. För att säkerställa att patienter inte får nya infektioner på sjukhuset är trycksatta rum och isoleringsrum viktiga. Detta hjälper till att skapa en säker helande miljö.

Sjukhusen måste kunna möta förändrade krav – både när det gäller långsiktiga behov och akuta och omedelbara situationer av vårdplatser och tillgänglighet. För att göra det är det viktigt att veta exakt hur beläggningen ser ut och hur byggnaden nyttjas

 

IoT-baserade multisensorer visualiserar historik över beläggning och ger viktiga insikter om rumsanvändning och oanvända ytor. Även väntrum och flöden av människor i sjukhuset är möjliga att se. 

 

Om en förändring av byggnaden eller patientrum är nödvändig ger Desigo Room Automation (DRA) maximal flexibilitet för att anpassa utrymmena till förändrade behov. Om sjukhusbyggnaden behöver byggas ut är implementering av Bygginformationsmodellering (BIM) redan från början det bästa alternativet. BIM ger optimal insyn i hela byggnaden från början och under hela livscykeln. Verksamhetens digitala tvilling gör det möjligt för sjukhuschefer att fatta välgrundade beslut baserade på tillförlitliga data, vilket säkerställer optimal användning av utrymme, resurser och energi.

Hälso- och sjukvårdssektorn måste uppfylla ett antal bestämmelser som fastställts av regeringar och myndigheter. Även om reglerna är olika i nästan alla länder hjälper lösningar för smarta sjukhus till att uppfylla lokala krav. De ger transparens över verksamheten samt optimal byggnadsprestanda genom uppkoppling, datainsamling och insiktsfull analys av denna data. 

 

Data om rumsförhållanden kan arkiveras för att följa rådande regelverk och rekommendationer. Det överordnade systemet Desigo CC ger tydlig information om planerade drift- och underhållsåtgärder. Detta hjälper driftpersonalen att göra sjukhuset mer kostnadseffektivt och hållbart.

Framtidens sjukhus

Smarta IT-lösningar optimerar den goda vården

Innovativ byggnadsteknik och smarta IT-lösningar bidrar till en förbättrad patientupplevelse, ger personalen en smidigare arbetsmiljö och optimerar resurserna. Det är vad vi kallar smarta sjukhus – ett måste i en tid då lagstiftningen och regelverk inom sjukvården är alltmer komplex.

Efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster ökar i samma takt som patienternas förväntningar på kvaliteten hos vårdgivare, vårdtjänster och vårdplatser. Det nya normala är att tänka smart! Det är vårt svar för att bemästra dagens och morgondagens utmaningar. 

Sjukhus måste utmärka sig i denna nya tillvaro där digitalisering är nyckeln som revolutionerar vården. Smarta lösningar innebär lägre infektionsrisker, en förbättrad säkerhet och luftkvalitet samtidigt som patientnöjdheten ökar. Dessutom underlättas personalens vardagliga arbete och energieffektiviteten optimeras. 

 

Siemens hjälper sjukhus att klara den digitala transformationen genom att samla in, analysera och vidta åtgärder utifrån denna data. Vi tillhandahåller den hårdvara och mjukvara som behövs för att få ut det mesta av sjukhusets smarta infrastruktur vilket skapar en säker miljö till stöd för hela läkningsprocessen.

Vårt erbjudande

Smarta sjukhus – hållbar vård, arbetsplats och miljö i förening

Med intelligent IT och smarta byggnadstekniska lösningar underlättas vårdpersonalens arbete. Patienternas läkningsprocess förkortas och tillgängliga resurser optimeras. Det är teknologin som gör det möjligt för framtidens sjukhus att fokusera rätt – på människan. Läs mer om hur såväl humana aspekter som nydanande teknologiska lösningar får plats i smarta sjukhus.

Referenser

Smart hospitals around the world

Discover how smart infrastructure for hospitals helps create environments that care all over the globe.