Modulbeskrivningar Fastighetsautomation

Modulbeskrivningar fastighetsautomation

Fastighetsautomationsavtal

 

Modul: MIN

 

Namn: Inspektion

 

Beskrivning:
Siemens inspekterar anläggningen via platsbesök för att minimera driftstörningar genom tidig identifiering av potentiella fel samt slitna och defekta delar.

 

Kundvärde: 

 • Tidig identifiering av potentiella fel samt slitna och defekta delar för att minimera risken för drift- störningar.
 • Hålla utrustningen i gott skick.
 • Säkerställa utrustningens tänkta livslängd.
 • Information om nödvändigt underhållsarbete.
 • Rondering i anläggningen.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på specificerad utrustning inom de villkor som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Siemens åtaganden: 

 • Inspektera ingående utrustning för att upptäcka eventuella defekter, korrosion och förslitningar.
 • Lämna rapport över upptäckta fel och avvikelser samt vid behov ge förslag till lämpliga åtgärder och förbättringsförslag.

 

Vem ansvarar: Tekniker

 

Modul: MPA

Namn: Funktionskontroll

 

Beskrivning:

Siemens genomför en funktionskontroll av anläggningen och dess system för att säkerställa funktion och prestanda.

 

Kundvärde:

 • Tidig identifiering av potentiella fel samt slitna och defekta delar för att minimera risken för drift- störningar.
 • Säkerställa anläggningens funktion och prestanda under hela livscykeln.
 • Information om nödvändigt underhållsarbete.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på specificerad utrustning inom de villkor som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Siemens åtaganden: 

 • Funktionstesta ingående system och rapportera eventuella fel eller problemområden som bör åtgärdas. 
 • Jämföra utrustningens tekniska nivå med dagens teknik och vid behov föreslå lämplig uppgradering.
 • Lämna en servicerapport över utrustningens status och funktionalitet samt vid behov ge förslag till lämpliga åtgärder och förbättringsförslag.

Vem ansvarar: Tekniker /ASC

 

Modul: MCM

Namn: Avhjälpande underhåll

 

Beskrivning:

Siemens genomför avhjälpande underhåll som omfattar arbete för reparation och/eller utbyte av felaktiga eller utslitna komponenter vid avtalsbesök för att förebygga risker för driftstopp.

 

Kundvärde:

 • Snabb felavhjälpning i samband med avtalsbesök.
 • Minimera driftstörningar.
 • Budgeterbar kostnad.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på specificerad utrustning inom de villkor som överenskommits och angivits i serviceavtalet. Gäller vid avtalsbesök.

 

Utbyteskomponenter ingår ej och faktureras enligt Siemens gällande prislista, såvida avtalet inte inkluderar tjänsten Komponenter ingår.

 

Siemens åtaganden:

 • Åtgärda fel som upptäckts vid besök för exempelvis Inspektion, Funktionskontroll, Driftoptimering eller Akutservice.
 • Reparera och/eller byta ut felaktiga eller utslitna delar. 
 • Lämna en servicerapport om vidtagna åtgärder.

 

Vem ansvarar: Tekniker

 

Modul: MGR

Namn: Garanterad inställelsetid

 

Beskrivning: Siemens definierar den tid det maximalt får ta innan Siemens påbörjar felavhjälpning som reaktion på en felanmälan.

 

Kundvärde: 

 • Prioriterad kund.
 • Snabb återkoppling.

Särskilda villkor: 

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på speci- ficerad utrustning inom de villkor som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Inställelsetiden är i normala fall senast 12 timmar efter felanmälan under ordinarie arbetstid för att påbörja felavhjälpning.

 

Siemens åtaganden:

Initiera åtgärd inom överenskommen tid enligt serviceavtalet.

 

Vem ansvarar: Tekniker/ASC

Tilläggstjänster till grundpaket

 

Modul: MEI

Namn: Akutservice

 

Beskrivning: Siemens undersöker felorsaken till anmälda problem under ordinarie arbetstid på distans och/eller via platsbesök med syfte att snabbt hitta en orsak samt lösning till dem.

 

Kundvärde:

 • Snabbt fastställande av orsak till problem mellan ordinarie besök.
 • Budgeterbar kostnad för felsökning.
 • Prioriterad kund och trygghet att få hjälp.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på specificerad utrustning inom den tid som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Arbete för avhjälpande underhåll samt levererade utbyteskompo- nenter ingår ej och faktureras enligt Siemens gällande prislista, såvida avtalet inte inkluderar tjänsterna Avhjälpande underhåll och Komponenter ingår.

 

Siemens åtaganden:

 • Ta emot kundens felanmälan under ordinarie arbetstid.
 • Leverera akutservice på distans eller via platsbesök under överens- kommen tid.
 • Rapportera om vidtagna åtgärder.

Vem ansvarar: Tekniker/ASC

 

Modul: MPI

Namn:  Komponenter ingår

 

Beskrivning: 

Siemens åtar sig att till ett fast budgeterat pris per år leverera komponenter som krävs inom ramen för tjänsten Avhjälpande underhåll för att återställa befintliga funktioner.

 

Kundvärde:

 • Budgeterbar kostnad.
 • Inga oförutsedda kostnader, tjänsten kan ses som en försäkring.

Särskilda villkor:

Tjänsten täcker inte delar som skadats genom felaktigt handhavande eller andra omständigheter utanför Siemens kontroll. Siemens levererar styrkomponenter av Siemens fabrikat och garanterar full support för samtliga styrkomponenter i 7 år efter att produktionen upphört. När reservdelar ej längre finns tillgängliga har Siemens rätt att debitera utbytet.

Detta sker endast efter kundens godkännande och faktureras separat.

 

Siemens åtaganden:

 • Leverera alla reservdelar och komponenter som behövs till kundens fastighet för att säkerställa funktionerna i det specificerade systemen.
 • Rapportera om vidtagna åtgärder samt delar som ersatts och/eller bytts ut.

Vem ansvarar: Tekniker

 

Modul: MCA

Namn: Kalibrering

 

Beskrivning: Siemens kontrollmäter temperatur-, fukt- och tryckgivare för att på ett tillförlitligt sätt identifiera eventuella behov av korrigeringar som krävs för att säkra optimal noggrannhet.

 

Kundvärde:

 • Möta de krav som är satta för anläggningen.
 • Styra anläggningen på korrekta parametrar.
 • Rätt inomhusklimat för verksamheten.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på listade givare inom de villkor som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Siemens åtaganden:

 • Kontrollmäta listade givare.
 • Dokumentera avvikelser för givare som inte ligger inom toleransområdet samt föreslå avhjälpande åtgärder.

Vem ansvarar: Tekniker

 

Modul: MPO

Namn: Driftoptimering

 

Beskrivning:

Siemens besöker fastigheten och gör en diagnos av systemen i anläggningen. Med ledning av resultaten optimerar Siemens systemen för att ge bästa möjliga resultat avseende inomhuskomfort och driftekonomi.

 

Kundvärde:

 • Anläggningens system anpassas efter verksamhetens behov.
 • Specialist- och stödfunktion för driftorganisationen.
 • Optimerad driftekonomi.
 • Bibehålla kundnöjdheten.
 • Minskad miljöpåverkan och energianvändning.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på specificerad utrustning inom de villkor som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Arbete för avhjälpande åtgärder ingår ej och kräver kundens godkännande och faktureras enligt Siemens gällande prislista, såvida avtalet inte inkluderar tjänsten Avhjälpande underhåll.

 

Siemens åtaganden:

 • Kontrollera börvärden, drifttider samt larmgränser och jämföra dessa med verksamhetens behov.
 • Kontrollera reglerparametrarna i syfte att optimera prestanda i specificerade system.
 • Finjustera systemparametrarna till optimal prestanda.
 • Lämna en rapport som verifierar de aktuella systemens allmänna tillstånd samt ge förbättringsförslag.

Vem ansvarar: Tekniker

 

Modul: MCS

Namn: Förbrukningsmaterial

 

 

Beskrivning:

Siemens levererar regelbundet det förbrukningsmateriel som behövs för kontinuerlig drift.

 

Kundvärde:

 • Stödja kontinurlig drift.
 • Samordning genom en kontaktperson.
 • Budgeterbara kostnader för exempelvis batteri, filter och kilrep.

Särskilda villkor:

Siemens förbehåller sig rätten att ersätta förbrukningsmateriel som inte längre finns i handeln med motsvarande varor av samma eller högre kvalitet.

 

Siemens åtaganden:

 • Upprätta och underhålla en lista över förbrukningsmateriel som behövs till det aktuella systemet eller anläggningen.
 • Införskaffa varorna och leverera dem till kundens anläggning.
 • Tillhandahålla en lista över levererat förbrukningsmateriel.

Vem ansvarar: Tekniker

Energi/miljötjänsteavtal

 

Modul: EEM

Namn: Insamling och visualisering av energi- och mediaanvändning

 

Beskrivning:

 

Siemens samlar in, kontrollerar och visualiserar data gällande energi- och mediaanvändning.

 

Kundvärde:

 • Samlad bild över sin energi-och mediaanvändning, graddagsjusterad.
 • Transparens över energi- och mediaanvändning.
 • Beslutsunderlag.
 • Stöd i energi- och mediauppföljning för effektivare energi- och miljöarbete.

Särskilda villkor:

Insamling av data sker enligt överenskommen metod och rapporter levereras enligt de villkor som överenskommits.

 

Siemens åtaganden:

 • Samla in energi- och mediadata enligt överenskommen metod.
 • Utföra kontroller av insamlade data.
 • Bearbeta och arkivera data.
 • Justera insamlade data efter klimatförhållanden och graddagsjustering.
 • Framställa periodiska energi- och mediarapporter.
 • Visualisera energi- och mediaanvändning via standardvy i Advantage Navigator ”Dashboard”.

Vem ansvarar: ASC

 

Modul: ERA

Namn: Energi- och mediaanalys

 

Beskrivning: Siemens analyserar energi- och mediaanvändningen mot uppsatta energi- och miljömål i fastigheten för att förbättra den totala energi- och mediasituationen.

 

Kundvärde:

 • Analysen är ett hjälpmedel för att minska driftkostnader och optimera den installerade utrustningens energiverkningsgrad.
 • Kunskap om verksamhetens energi- och mediaanvändning samt förbättringsområden.
 • Benchmark mot liknande verksamheter.
 • Förbättra den totala energi- och mediasituationen.

Särskilda villkor:

Siemens erhåller data om kundens energi- och mediaanvändning.

 

Siemens åtaganden:

 • Jämföra faktisk energianvändning med historik och/eller budgetsiffror.
 • Undersöka och diskutera fall av extremt hög energianvändning samt verksamhetsförändringar.
 • Sammankalla till årligt möte med kunden för att diskutera resultat, rekommendera åtgärder och förbättringar som bör övervägas.

Vem ansvarar: ASC

 

Modul: EEO

Namn: Energioptimering

 

Beskrivning:

Siemens optimerar energianvändningen för att nå gemensamt uppsatta klimat-, energi- och miljömål.

 

Kundvärde:

 • Regelbunden optimering av energianvändning och inomhusklimat.
 • Säkerställa att systemen används optimalt.
 • Minimera energikostnader samt miljöpåverkan genom minskad mediaanvändning.

Särskilda villkor:

Optimeringsåtgärderna bygger på resultat från tjänsten Energi- och mediaanalys och vilka åtgärder som kan bli aktuella på beror på anläggningen.

För denna tjänst krävs uppkoppling till anläggningen med tjänsten Siemens Remote Service Platform för fjärrtjänster. Rutiner för energi- optimering upprättas tillsammans med kund.

 

Siemens åtaganden:

 • Justera och optimera drifttider efter verksamhetens behov.
 • Kontrollera börvärden och jämföra dem med ursprungliga konstruktionsvärden samt optimering efter verksamhetens behov.
 • Kontrollera och vid behov justera reglerparametrarna i syfte att optimera prestanda i specificerade system.
 • Lämna en rapport som verifierar åtgärder och justeringar för de aktuella systemen samt ge förslag till möjliga förbättringar.

Vem ansvarar: ASC

 

Modul: ECO

Namn: Miljörapportering

 

Beskrivning:

Siemens tar fram en årlig rapport utifrån insamlad data för att visualisera påverkande utsläpp kopplat till energi- och mediaanvändning med syfte att skapa transparens och förståelse för verksamhetens miljöpåverkan.

 

Kundvärde:

 • Skapa transparens och förståelse för verksamhetens miljöpåverkan och stöd i redovisning.
 • Underlag till hållbarhets- rapportering.

Särskilda villkor:

Siemens erhåller data om kundens energi- och mediaanvändning.

 

Siemens åtaganden:

 • Följa upp byggnadens energianvändning för att upprätta byggnadens utsläppsprofil.
 • Ta fram underlag för utsläppsparametrar.
 • Framställa en rapport över byggnadens utsläppsprofil.
 • Jämföra utsläppsprofilen med föregående år samt i förekommande fall basår.

Vem ansvarar: ASC

Fjärrtjänsteavtal

 

Modul: RSP

Namn: Siemens Remote Service Platform för fjärrtjänster

 

Beskrivning:

Siemens tillhandahåller en teknikplattform som möjliggör uppkoppling till anläggningen på distans.

 

Kundvärde:

 • Tillgång till kvalificerad kompetens som kan ge snabbare hjälp vid frågor eller problem gällande driften av fastighetens system.
 • Åtkomst till fastighetssystemen för att mäta, styra och övervaka på valfri plats och tid.
 • Minskad miljöpåverkan genom att hantera fel och brister på distans och kan minska onödiga resor till och från anläggningen.
 • En framtidssäkrad anläggning som är redo för morgondagens digitala tjänsteutbud via Advanced Service Center.

Särskilda villkor:

För att kunna tillhandahålla fjärrtjänster behöver Siemens vara uppkopplad mot er anläggning.

 

Som kund godkänner ni att Siemens mottager och behandlar data från er anläggning genom undertecknande av detta avtal. Undertecknandet omfattar även godkännande för fjärrtjänst som innehåller manövrering och konfigurering av er anläggning.

 

Siemens åtaganden:

 • Tillhandahålla en säker uppkoppling och plattform till specificerade anläggningar.
 • Genomföra kontinuerliga uppdateringar i takt med ökade säkerhetskrav.

Vem ansvarar: ASC

 

Modul: RAH

Namn: Siemens Remote Service Platform för fjärrtjänster

 

Beskrivning:

Siemens tar emot, analyserar och agerar på larm och händelser via fjärruppkoppling enligt definierad larmrutin med syfte att avlasta kundens driftpersonal.

 

Kundvärde:

 • Snabba och relevanta åtgärder för att begränsa skada/händelse som är på väg att inträffa.
 • Trygghet att Siemens monitorerar anläggningen.
 • Minimera risker för avbrott.
 • Avlasta kundens driftpersonal.

Särskilda villkor:

För denna tjänst krävs uppkoppling till anläggningen med tjänsten Siemens Remote Service Platform för fjärrtjänster. 

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på specificerad utrustning under vardagar mellan kl 8–16.

Rutiner för larm och händelser upprättas tillsammans med kund.

 

Siemens åtaganden:

 • Ta emot larm och händelser.
 • Agera på larm och händelser enligt fastställd rutin.
 • Analysera larm och händelser.
 • Optimera larmparametrar.
 • Tillgång till rapporter på larm och händelser.
 • Föra statistik över behandlade larm och händelser.

Vem ansvarar: ASC

 

Modul: ROA

Namn: Fjärrassistans

 

Beskrivning:

Siemens assisterar för att lösa tekniska frågor och handhavande avseende funktionalitet, drift och underhåll av de byggnadstekniska systemen via fjärruppkoppling.

 

Kundvärde:

 • Tillgång till kvalificerad personal.
 • Snabb support och återkoppling.
 • Snabbare lösning på frågor angående drift och underhåll av systemen.
 • Säkra hög och tillförlitlig funktion i systemen.

Särskilda villkor:

För denna tjänst krävs uppkoppling till anläggningen med tjänsten Siemens Remote Service Platform för fjärrtjänster. 

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på specificerad utrustning under vardagar mellan
klockan 8–16.

Maximal tid per år för Fjärrassistans specificeras i serviceavtalet. Assistans utöver faktureras enligt Siemens gällande prislista.

 

Siemens åtaganden:

 • Ge assistans via fjärruppkoppling.
 • Assistera för att lösa tekniska frågor och handhavande avseende funktionalitet, drift och underhåll av byggnadstekniska systemen.
 • Föra en logg över de aktiviteter som hanterats.

Vem ansvarar: ASC

 

Modul: RHL

Namn: Telefonsupport

 

Beskrivning:

Siemens supporterar för att lösa tekniska frågor och handhavande avseende funktionalitet, drift och underhåll av de byggnadstekniska systemen via telefon.

 

Kundvärde:

 • Tillgång till kvalificerad personal via telefon.
 • Snabb support och återkoppling.

Särskilda villkor:

 • Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på specificerad utrustning under vardagar mellan klockan 8–16.
 • Maximal tid per år för Telefonsupport specificeras i serviceavtalet. Support utöver faktureras enligt Siemens gällande prislista.

Siemens åtaganden:

 • Supporterar för att lösa tekniska frågor och handhavande av de system som ingår i serviceavtalet via telefon.
 • Föra logg över de samtal som hanterats.

Vem ansvarar: ASC

 

Modul: RRM

Namn: Fjärrövervakning

 

Beskrivning:

Siemens genomför fjärrondering för att säkerställa anläggningens komfort och tekniska funktionalitet.

 

Kundvärde:

 • Minskade driftstörningar.
 • Säkerställa anläggningens komfort och tekniska funktionalitet.
 • Optimal användning av egen driftpersonal.
 • Nöjdare hyresgäster.

Särskilda villkor:

För denna tjänst krävs uppkoppling till anläggningen med tjänsten Siemens Remote Service Platform för fjärrtjänster.

 

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på specificerad utrustning inom de v illkor som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Siemens åtaganden:

 • Kontrollera och säkerställa anläggningens komfort och tekniska funktionalitet.
 • Göra schemalagda genomgångar av systemets larmlogg.
 • Rekommendera åtgärder och förbättringsförslag.
 • Föra en logg över rondering.

Vem ansvarar: ASC

 

Modul: RHD

Namn: Desigo CC Cloud

 

Beskrivning:

Siemens tillhandahåller det överordnade systemet Desigo CC som en tjänst i molnet. Tjänsten ger tillgänglighet till funktionaliteterna i Desigo CC oavsett plats och tidpunkt.

 

I tjänsten ingår en dedikerad kundserver.

 

Kundvärde:

 • Funktionaliteten av ett överordnat system utan att behöva investera i egen teknisk infrastruktur.
 • Hög tillgänglighet oavsett plats eller tidpunkt.
 • Modernt – uppdaterat med senaste tekniken.
 • Underhållsfritt – Siemens säkerställer att de senaste uppdateringarna och uppgraderingarna av Desigo CC är på plats.
 • Driftsäkert – central övervakning.
 • Trygghet med kontinuerligt gjorda backuper av det överordnade systemet.
 • För denna tjänst krävs uppkoppling till anläggningen med tjänsten Siemens Remote Service Platform för fjärrtjänster.

Särskilda villkor:

Kund tillhandahåller dedikerat nätverksuttag och abonnemang för internet på respektive anläggning som ska anslutas.

 

Siemens åtaganden:

 • Hålla plattformen uppdaterad med senaste säkerhetsuppdateringar.
 • Sköta drift och övervakning av den tekniska plattformen.
 • Tillhandahålla uppdateringar och uppgraderingar till de senaste versionerna av det överordnade systemet Desigo CC.
 • Rutinmässigt säkerhetskopiera och arkivera av backuper på det överordnade systemet.

Vem ansvarar: ASC

Drifttjänsteavtal

 

Modul: OSA

Namn: Driftassisstans

 

Beskrivning: 

Siemens assisterar, genom platsbesök, med teknisk kompetens till kundens personal vid betjäning och övervakning av installerad utrustning. Det för att säkerställa att fastighetsautomationssystemet blir fullt nyttjat.

 

Kundvärde:

 • Ökar kompetens hos driftpersonalen.
 • Frigörande av tid för driftorganisationen.
 • Uppklarande av frågor angående drift och underhåll av systemen.
 • Tillgång till kvalificerad personal.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras enligt det tidsintervall som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Siemens åtaganden:

 • Assistera kundens personal för optimalt nyttjande av tekniken i kundens fastighetsautomationssystem.
 • Agera driftstöd.

Exempel på insatser:

 • Ändring av tidkataloger.
 • Undersöka klimatproblem.
 • Utföra förbättringsförslag.
 • Åtgärda driftproblem.
 • Komplettering av bilder.
 • Larmrensning, justering av larmparametrar samt åtgärda återkommande larmer.

Vem ansvarar: Tekniker

Programvarutjänsteavtal

 

Modul: SBU

Namn: Programbackup

 

Beskrivning:

Siemens säkerhetskopierar anläggningsspecifik programvara samt åtar sig att förvara dessa backuper på ett säkert sätt.

 

Säkerhetskopior av programvara för anläggningen är grundläggande för att skydda programinvestering och undvika tidskrävande samt kostsamt återställningsarbete.

 

Kundvärde:

 • Skydda kundens programinvestering.
 • Undvika tidskrävande och kostsamt återställningsarbete genom att alltid ha backup på gjorda förändringar och uppdateringar.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras på specificerad utrustning inom de villkor som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Siemens åtaganden:

 • Säkerhetskopiera kundens programvara enligt överenskommet schema.
 • Förvara backupen hos Siemens på ett säkert sätt.
 • Vid behov göra backupen tillgänglig.

Vem ansvarar: ASC / tekniker

 

Modul: SUR

Namn: Programuppdatering Desigo CC

 

Beskrivning:

Siemens svarar för regelbundet underhåll genom uppgraderingar och uppdateringar av programvara Desigo CC.

 

Kundvärde:

 • Ny och utökad funktionalitet.
 • Säkerhetsuppdateringar och buggfix.
 • Förbättring av prestanda.
 • Uppdaterad och framtidssäkrad.
 • Kompabilitet med senaste hårdvaran och operativsystem.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras när uppgraderingar och relevanta uppdateringar finns tillgängliga.

 

Eventuella modifieringar som krävs av hårdvara och/eller applikationsprogram faktureras separat.

 

Siemens åtaganden:

 • Installera nya versioner av Desigo CC
 • Installera relevanta program- uppdateringar.
 • Tillhandahålla kompletterande teknisk dokumentation.
 • Informera en person i kundens organisation om genomförda uppgraderingar och uppdateringar.

Vem ansvarar: Tekniker / ASC

Administrativa tjänster

 

Modul: MCT

Namn: Anläggningsträff

 

Beskrivning:

Siemens genomför regelbundna träffar tillsammans med kund för återkoppling på utförda arbeten och servicebesök för att säkerställa kvalitet i alla led. Det är också ett tillfälle att stämma av för att anpassa teknik och tjänster efter verksamhetens behov samt genomgång av planerade uppdrag.  

 

Kundvärde:

 • Långsiktig partner i byggnadstekniska frågor.
 •  Återkoppling på utförda uppdrag och servicebesök för att säkerställa kvalitet.
 •  Information om teknisk nivå i befintliga system.
 •  Uppgraderingsplaner för att kunna planera och budgetera.
 •  Leverera förbättringsförslag anpassade efter kundens behov och förståelse för deras framtidsplaner.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras enligt det tidsintervall som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Siemens åtaganden:

 • Stämma av kommande, pågående och avslutade uppdrag.
 •  Informera kunden om den tekniska nivån i system för fastighetsautomation.
 •  Att presentera förbättringsförslag som skapar mervärde.
 •  Gå igenom migrationsbehov och planer.
 •  Att fortlöpande uppdatera kunden om Siemens tjänsteutbud.

Vem ansvarar: Kundansvarig

 

Modul: OCT

Namn: Utbildning

Beskrivning: Siemens erbjuder utbildning för att höja kompetensen hos kundens personal. Utbildning säkerställer att gjorde investeringar nyttjas på bästa sätt. Siemens erbjuder kursen inom:

 • Styr- och reglerteknik.
 • Systemutbildning Desigo CC.

Kundvärde:

 • Säkerställa nyttan av sina investeringar.
 • Ökad kompetens hos personal.
 • Motiverad personal.
 • Effektivare anläggning.
 • Nöjdare hyresgäster.

Särskilda villkor:

Utförandet av den här tjänsten kommer att genomföras inom den tid som överenskommits och angivits i serviceavtalet.

 

Siemens åtaganden:

 • Leverera avtalad utbildning enligt specifikation.

Vem ansvarar: Utbildningen