Säkerhetssystem

New York Security Campaign Key Visual

Tillsammans skapar vi trygghet, med rätt kompetens, rätt lösning och rätt inställning.

Avgörande för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med säkerhet är en förståelse för hur säkerhetsfrågorna genomsyrar hela din organisation. Siemens är en trygg partner i dessa frågor och erbjuder även tjänster som säkerhetsrådgivare. Oavsett om det är ett brandlarm, inbrottslarm eller integrerat säkerhetssystem hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dina behov. Arbetet med ett systematiskt säkerhetsarbete börjar med en nulägesanalys som konkretiserar era behov. Vi arbetar sedan tillsammans med er för att säkerställa anläggningens säkerhet. Risker och hotbilder förändras ständigt och det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp säkerhetsarbetet. Den digitala tekniken skapar en rad möjligheter för nya lösningar. Siemens erbjuder en totallösning med tillhörande kringtjänster rörande allt som berör brandsäkerhet och inbrott redan innan det händer.

För frågor om fastighetsautomation, integrerade lösningar och/eller brand- och säkerhetssystem, ring 0200-11 66 21 eller skicka e-post till

Kundservice

Videoövervakning

Proaktiv inställning till din trygghet

Videoövervakning

Proaktiv inställning till din trygghet

 

Siemens videoövervakningssystem ger många fördelar samt är en bra kostnadseffektiv investering för framtiden, som samtidigt skapar trygghet för dig som kund/andvändare. Det finns fördelar i form av tidig upptäckt, rätt insats, rätt åtgärd. Detta blir allt viktigare i takt med att verksamheter blir allt mer omfattande och komplexa och då säkerhetsbehoven snabbt förändras.

 

Då människan har svårt att hantera de stora informationsflödena som kommer från dagens videosystem har videoanalys snabbt blivit en viktig del i dagens säkerhetsarbete. Innovativa digitala produkter och systemkoncept baserade på intelligent videoanalys möjliggör den bästa samordning av kameraövervakningssystemets olika möjligheter och funktioner, samtidigt som kvalitén för operatörer inte äventyras.

 

Ytterligare möjligheter kan skapas genom att integrera videoövervakningen och övriga system typer till ett överordnat säkerhetssystem där Siemens tillhandahåller en kundanpassad helhetslösning som inte ger avkall på dina säkerhetsbehov.

Passerkontroll

Siemens lösningar för passerkontroll - flexibelt men ändå säkert

Passerkontroll

Siemens lösningar för passerkontroll - flexibelt men ändå säkert

 

Ett passerkontrollsystem har till uppgift att minimera risken för obehörigt tillträde och styra flöden av människor inom ett företag/verksamhet. Förenklat kan man sammanfatta detta med orden Vem, Var, När och Hur:

 • Vem har behörighet för tillträde?
 • Var har man tillträde?
 • När har man tillträde?
 • Hur ska man identifiera sig?

 

I ett passerkontrollsystem kan man snabbt och enkelt blockera/spärra individer samt byta behörigheter. Ett passersystem blir därför överlägset ett mekaniskt nyckelsystem, såväl ur ekonomisk som säkerhetsmässig synvinkel.

 

Passerkontrollösningar från Siemens kan utökas och förändras i takt med ditt företags behov. Passerkontrollsystem erbjuder också enkel och lättöverskådlig information om händelser som inträffat i din anläggning.

 

Ytterligare möjligheter kan skapas genom att integrera passerkontrollsystem och övriga systemtyper till ett överordnat säkerhetssystem där Siemens tillhandahåller en kundanpassad helhetslösning som inte ger avkall på dina säkerhetsbehov.

Inbrottslarm från Siemens

Inbrottslarm

Inbrottslarmsystem från Siemens ger tidig upptäckt med full möjlighet till integration

Inbrottslarm

Inbrottslarmsystem från Siemens ger tidig upptäckt med full möjlighet till integration

 

Oavsett verksamhet som skall skyddas - utan upptäckt, ingen åtgärd. Utan upptäckt är skadan snabbt ett dyrbart faktum.

 

Ett inbrottslarmsystem är en viktig del i ett bra inbrottsskydd, där kraven är höga på att systemen är rätt utformade.

 

Siemens erbjuder säkerhetslösningar som tillgodoser just dina krav, från den lilla verksamheten på några hundra kvadratmeter till stora industrianläggningar på flera hektar.

 

Ytterligare möjligheter kan skapas genom att integrera inbrottslarm och övriga systemtyper till ett överordnat säkerhetssystem där Siemens tillhandahåller en kundanpassad helhetslösning som inte ger avkall på dina säkerhetsbehov.

 

Med allt detta från en och samma leverantör kan du se fram emot maximal nytta och bekvämlighet.

Tjänster och utbildning

Vi arbetar tillsammans med er för att säkerställa anläggningens säkerhet.

Tjänster och utbildning

Förebyggande underhåll - för en tillvaro utan avbrott

 

Att investera i ett brand-, inbrotts eller övervakningssystem, handlar i grunden om eftersträva en trygg tillvaro och en verksamhet utan avbrott. Med Siemens förebyggande underhållskoncept upptäcks och åtgärdas eventuella brister effektivt, innan en allvarlig incident uppstår. Oavsett verksamhet och bransch så är det fördelaktig av att arbeta förebyggande av flera anledningar:

 • Säkerställer en hög funktionalitet över tid
 • Brister och fel identifieras och hanteras i samråd med er
 • En flexibel lösning som anpassas efter er verksamhet och behov
 • Bra totalekonomisk lösning

 

Ett underhållsavtal med Siemens gör att du kan känna dig säker. Du får tillgång till specialistkunskap inom såväl brand- säkerhet, övervakning samt släckgas. Med Siemens får du även:

 • Trygghet. En komplett partner inom byggnadstekniska lösningar
 • En partner med lång erfarenhet och hög kompetens
 • Närhet till kunskap. Vi har en rikstäckande organisation som finns på mer än 40 orter i landet, vilket innebär ökad tillgänglighet och snabb service

 

Säkerhetsrådgivare

 

Kraven på professionen säkerhetschef ökar. Samtidigt som frågorna blir allt mer komplexa går utvecklingen av nya säkerhetslösningar allt snabbare. Avgörande för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med säkerhet är en förståelse för hur säkerhetsfrågornas genomsyrar din organisation. 
Att vara säkerhetschef idag och i framtiden är att ha förmågan att ständigt vara öppen för nya utmaningar och kännedom/analys av omvärlden då hotbilder och risker ständigt förändras, samtidigt som teknikutvecklingen går allt snabbare. 

 

Siemens erbjuder en säkerhetsrådgivare i form av en Senior Security Advisor på konsultbasis vilket innebär att vi kommer in och hjälper er att lyfta säkerhetsarbetet till en önskad nivå. Arbetet med ett systematiskt säkerhetsarbete börjar med en nulägesanalys för att klargöra inom vilka områden kunskap och rutiner saknas men också konkretiserar vilket behov ni har. Därefter möter vi er med jämna mellanrum för att få kontinuitet i ert säkerhetsarbete och för att tillse att rutiner följs och är anpassade efter de lagkrav, myndighetskrav eller företagskrav som ni skall följa. 

 

Med ett samverkansavtal med Siemens får ni även tillgång till hela vår breda portfölj med kompetens inom säkerhetstekniska lösningar såsom, CCTV, passagesystem, inbrottslarm, brandlarm, komfort och ventilation. Oavsett om du vill sänka dina kostnader, höja kvaliteten eller temporärt stärka din organisation, så hittar vi en lösning som passar er.

 

Trygghet under byggnadens hela livslängd

 

Vi kan erbjuda flexibla tjänster och lösningar för livscykelhantering.  Detta möjliggörs bland annat genom stegvisa moderniseringar och möjlighet till integrationer av brand-, säkerhet och andra byggnadstekniska system. Efterfrågar du enkelhet, trygghet och en totalekonomisk lösning? Lösningen finns då i ett så kallat funktionsavtal. 

 

Fördelar med funktionsavtal:

 • Du behåller likviditeten i bolaget genom periodiserad betalning
 • Stor flexibilitet att utöka med nya tjänster eller lösningar
 • Belastar inte balansräkningen, s.k. ”off balance”
 • Inkluderar försäkring för plötslig oförutsedd händelse, t.ex. vid skadegörelse, åska eller olycka

 

Vi kan även hjälpa dig med:

 • Beslutsstöd för och planering av investeringar
 • Definition av teknikstrategi
 • Riskinventering för rätt lösning
 • Systemintegreringar
 • System- och programuppgraderingar
 • Utbildning

 

Med vår breda kunskap och långa erfarenhet, ges tillsammans med dina behov och förutsättningar, rätt förutsättningar till en anpassad lösning och strategi. Det ger ditt företag stort utrymme att växa och där eventuella ändringar inom fastigheten eller verksamheten kan tillgodoses på ett lösningsorienterat vis.

 

Riskhantering

 

För oss på Siemens innebär Riskhantering att arbeta förebyggande. Tillsammans med våra kunder ser vi de potentiella riskerna innan det händer och arbetar förebyggande för att dessa aldrig ska bli verklighet. Syftet är att skapa en säker tillvaro för dig som kund utan avbrott i verksamheten.

 

Vårt erbjudande


Vi erbjuder kvalitativa konsulttjänster och kommer gärna ut till ditt företag för att göra en riskinventering. Under denna går vi igenom din anläggning för att bedöma hur det ser ut i dagsläget och vilka potentiella risker som finns i er verksamhet. Utifrån denna tar vi fram förslag på säkerhetshöjande åtgärder och/eller skapar tillsammans med dig som kund en handlingsplan för att förbättra verksamhetens skydd vid brand, intrång och övervakning.

 

Larmhantering

 

Våra larmhanteringstjänster erbjuder övervakning och validering dygnet runt av specificerade händelser och larm som våra system genererar. Detta oavsett om det är ett tekniskt fel eller ett brand- eller inbrottslarm. Du kan dra nytta av pålitliga larmsvar och ingripanden samt omedelbar tillgång till de relevanta professionella insatsgrupperna – allt inom ramen för myndighetskrav.

 

Larm hanteras enligt en fördefinierad plan för ingripande av utbildad fackpersonal som har direktkontakt med vakter, brandkår och polis. Professionell larmverifiering minskar falsklarm och tillhörande kostnader.

 • Larmövervakning, verifiering och svar av utbildad fackpersonal
 • Optimal teknisk övervakning av brand- och säkerhetssystem
 • Regelbunden analys av händelser garanterar kontinuerliga system- och processförbättringar

 

Drifttjänster – alltid vid din sida

 

Våra drifttjänster förbättrar den dagliga driften, tillförlitligheten och prestandan för ditt brand- och säkerhetssystem. Vårt team med kvalificerade ingenjörer finns alltid till hands för att hjälpa din driftpersonal med tekniska frågor eller problem. Detta gör det möjligt för din personal att alltid känna en trygghet i att få snabb support.

 

Vi kan också ta del- eller helansvar för hela din systemdrift. Oavsett om det gäller att täcka upp för personalens semester, drift efter kontorstid eller maximering av systemets drifttid och egna resurser inte finns tillgängliga, så kan vi hjälpa dig via våra drifttjänster. Dessa omfattar bland annat:

 • Övervakning av systemprestanda

 • Analys av aktuell systemprestanda. Detta ger en grund för förbättringsprogram som bidrar till att minska era systems stilleståndstid, falsklarm och driftskostnader.

   

Kunskapstjänster

 

Våra kunskapstjänster omfattar kundanpassad utbildning och rådgivning samt regulatorisk rådgivning och dokumenthantering.

 • Utbildning på plats för systemanvändare - garanterar att system och teknik används optimalt
 • Föreskrivande rådgivning och beslutsstöd för investeringar
 • Säker lagring och uppdatering av all dokumentation finns tillgängligt omedelbart för behörig personal
 • Webbaserad tjänsteportal för bekväm hantering av alla servicesamtal, servicehistorik, serviceavtal och dokumentation