Servicetjänster

I vårt breda utbud av servicetjänster ingår bland annat: livscykelhantering, larmhantering, energioptimeringstjänster, drifttjänster, systemunderhåll, information och utbildning.

Siemens Advanced Service Center

Uppnå en tillvaro utan avbrott och minska kostnaderna. Siemens Advanced Service Center frigör era resurser, optimerar er anläggning och ökar driftssäkerheten.

För att skydda människor och tillgångar och säkerställa verksamhetens kontinuitet och en hög komfort, behöver era system vara igång hela tiden. Siemens Advanced Service Center är svaret på dina behov - säkerställ kraftfullt stöd, snabb service och direkt förbindelse med experter nära dig.

Siemens Advanced Service Center innebär att vi via fjärruppkoppling kan övervaka och hantera era anläggningar och system från distans. Det innebär i korthet att ni kan frigöra era resurser och känna er trygga i att vi direkt kan reagera och agera på de händelser som uppstår i era system. Vi kan i ett tidigt stadium upptäcka ev. avvikelser och säkerställa att rätt åtgärder och insatser vidtas redan innan det händer

 

Allt för att åstadkomma en tillvaro där du som vår affärspartner kan känna er trygga i en vardag utan avbrott.

Förutom att direkt agera vid avvikelser så arbetar vi i vårt Advanced Service Center med att kontinuerligt optimera era anläggningar. Vi övervakar och får en klar bild av din anläggning och kan därigenom se vad som kan förbättras, behöver bytas, förstärkas eller på andra sätt hanteras för att uppnå maximal prestanda. I våra förebyggande analyser ingår också att vi ger förslag på åtgärder för att uppnå riskminimering och energibesparingar.

För att vara säker på att du, dina processer och data skyddas hela tiden, erbjuder vi våra tjänster via en avancerad IT-infrastruktur. Anslutningen säkerställer högsta säkerhet i och med att vi har den senaste tekniken inom bland annat autentisering och kryptering. Allt du behöver är en Internetanslutning - resten ordnar vi.

Som kund till vårt Advanced Service Center har du fri tillgång till support via telefon och mail och kan därmed enkelt och snabbt få svar på eventuella frågor eller åtgärder du vill ha utförda. Du har omedelbar tillgång till högt kvalificerade Siemensexperter inom energi, risk och säkerhet, som ger dig effektivt stöd via fjärranslutning.

 
 • Ökad driftsäkerhet
 • Snabb inställelsetid/åtgärd
 • Kostnadsbesparingar
 • Tidsbesparingar
 • Färre/kortare avbrott
 • Förebyggande analyser
 • Rätt insats med rätt resurs
 • Kontinuerlig övervakning
 • Tillgång till specialistsupport
 • Riskminimering
 • Energioptimering

Servicetjänster för fastighetsautomation

Driftinformation på plats och stöd till er driftpersonal med Advantage Services™

Vi på Siemens vill inte bara se till att du själv är nöjd med ert nyinstallerade byggnadsautomationssystem utan också att er driftpersonal får all den utbildning och support som behövs för att sköta driften.

 

Lokal närvaro

 

Vi finns representerade på ca 40 orter i sverige för att serva er på ett snabbt och effektivt sätt.

 

Hos oss finns alltid originalreservdelar, minst 7 år efter tillverkningsstopp. Vi ser till att omhänderta alla uttjänta produkter av vårt fabrikat för miljöriktig skrotning. Vi har de vanligaste reservdelarna i lager på respektive ort för at kunna serva er så effektivt som möjligt.

Vi arbetar tillsammans för att du ska kunna dra nytta av moderna byggnads-, brandskydds- och säkerhetssystem – idag såväl som imorgon.

 

 

I dagens tempofyllda värld förändras teknologin ständigt och med den även dina infrastrukturella krav – stommen för all din operationella verksamhet. Siemens har utvecklat en portfölj med kompatibla lösningar och tjänster som syftar till att underhålla ditt system under hela dess livscykel. Med dessa tjänster levererar vi teknikstrategier och systemprogramvara som garanterar att din infrastruktur är fullt modern och försedd med det allra senaste inom byggnadsautomation och klimatkontroll. 

 

  
Uppgraderingar leder till ökad funktionalitet och bättre prestanda. En lösning är Siemens stegvisa migrationsstrategi som är skräddarsydd just efter dina behov och gör det möjligt att uppgradera i takt med dina planerade investeringar. Normalt ger detta en total kostnadsbesparing jämfört med rena systemutbyten.

Migration Plus = migration plus serviceavtal

 

 

Med Migration Plus har vi tagit fram ett effektivt underhållspaket som garanterar systematisk och stegvis anpassning av byggnadsautomations-systemet till nya utmaningar och ny teknologi. För att kunna utnyttja de omfattande fördelarna i Migration Plus måste du vara vår servicekund. Om du vill veta mer om Migration Plus, kontakta närmaste kontor.

 

 • Värdesäkring av tidigare investeringar
 • Minskade kostnader för programvaror och produkter
 • Garanterad kompatibilitet med nästa systemgeneration
 • Nya övervaknings- och systemfunktioner
 • Låg totalkostnad
 • Hög och säker systemtillgänglighet
Nytt liv i din befintliga utrustning genom att migrera till ett modernt och energieffektivt system

Broschyr

Förlita dig på Siemens när det gäller händelsehantering.

 

 

Modulen Larmhantering är utvecklad för att övervaka din anläggning med avseende på larm gällande överenskomna parametrar. Modulen gör Building Automation ansvariga för att övervaka överenskomna larm i en specificerad byggnad via kommunikationslänk samt reagera på larm i enlighet med en överenskommen reaktionsplan.

Implementera och bevara en hållbar energioptimeringsprocess i partnerskap med Siemens.

 

 

En sund miljö är ett villkor för produktivitet och framgång i din verksamhet. Att skapa en hållbar energioptimeringsprocess utan att göra avkall på komfort kräver transparent och högkvalitativ information. Energiövervakning ger dig ovärderlig insyn i din energianvändning och dina prestanda, medan Energianalys hjälper dig identifiera potential för besparingar. En energioptimeringsplan utvecklas i partnerskapet och styrs av dina unika behov och krav. Vi hjälper dig att implementera energioptimeringsåtgärder som minskar energikostnaderna och minimerar miljöpåverkan. Med små eller inga fasta investeringar kan man vanligen uppnå energibesparingar på 10 – 15%. Genom att återinvestera dessa energikostnadsbesparingar i uppgraderingar, kan du säkra värdet på dina tillgångar. På så sätt blir höga prestanda idag en garanti för att du är redo för morgondagen.

BPO (Building Performance Optimization) består av ett paket servicetjänster som tillsammans ger ett strukturerat tillvägagångssätt för driftoptimering. Detta leder till sänkta driftskostnader, mindre miljöpåverkan, effektivare fastighetsdrift och utveckling av din driftpersonal.

Servicetjänster som kan ingå i ett BPO-paket:
 
Fjärrtjänster:

- Fjärrassistans via supportrum
- Rondering av system för kontroll av anläggningsfunktioner

- Larmhantering

- Mätvärdesinsamling

- Energi- och mätvärdesgranskning

- Utformning av åtgärdsförslag för energibesparing

- Förbrukningslarm 

Anläggningsarbete:

- Inspektion och funktionskontroll

- Inställelsetid

- Larmrensning

- Funktionsgranskning

- Backuptagning

- Kalibrering huvudgivare

- Upprättande av serviceprotokoll

- Utbildning

Avstämningsmöte:

- Genomgång av årsrapporter

- Genomgång av driftstatus/larmer

- Granskning av loggböcker/driftjournal

- Avstämning av nyckeltal

- Överlämning av åtgärdsförslag med energibesparing

Små investeringar - stora resultat

Broschyr

Vägledning genom den dagliga driften för att få ut mesta möjliga ur dina system för byggnadsautomation, säkerhet och trygghet.

 

 

Vart vi än skådar idag ser vi att saker måste göras bättre och snabbare. Affärsverksamheter står under ständigt växande tryck att få ut mer och mer ursina system, vilket i sin tur ökar kraven på de anställda. För att hålla dig kvar i täten finns Siemens Drifttjänster, tjänster på områdena byggnadsautomation, säkerhet och trygghet. Duktiga medarbetare är en avgörande faktor för framgång i ett företag. Vi kan ge dig direkt och omedelbar tillgång till våra kompetenta specialister, antingen för att ge stöd till din driftpersonal eller betjäna systemen direkt. På så sätt kan du vara säker på att din dagliga drift rullar på störningsfritt och punktligt

Hjälp till bästa tänkbara systemprestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet.

 

 

Var du än befinner dig behöver du känna dig säker på att ert system inte lägger av. Med förebyggande underhåll sätter vi fokus på att undvika systemstillestånd och avbrott. Siemens kan avsevärt minska antalet driftstörningar och se till att komfort och säkerhet alltid vidmakthålls. Skulle dock behov av avhjälpande underhåll uppstå, t ex om en komponent behöver bytas eller lagas, vidtar våra kompetenta specialister snabbt nödvändiga åtgärder, vare sig det gäller att byta en komponent, skaffa fram reservdelar eller återvinna förlorade data. Vi definierar tillsammans med dig lämpliga servicenivåer. Tack vare ett serviceavtal med en pålitlig partner kan du budgetera dina underhållskostnader och därmed skydda dina investeringar och själv koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Tillgång till rätt information och kompetens när du behöver den.

 

 

Vår tillvaro svämmar över av ständiga förändringar och ny information. Siemens hjälper dig med effektiv åtkomst av korrekt information när den behövs, antingen via strukturerad utbildning eller via ett webbaserat supportverktyg. Vare sig du vill utbilda dina anställda i specifika produkter eller system, eller behöver stöd i fråga om affärsmodeller och ekonomiska modeller eller legala krav, kan vi erbjuda rätt utbildning och rådgivning.

Utbildning

Bli effektiv – gå en kurs hos dig eller oss! 

Vi utbildar dig inom områden som fastighetsautomation, brandskydd och säkerhet. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningspaket efter just ditt företags behov av kunnande och de anställdas kompentensnivå.

 

Kontakt

Vill du veta mer?

För frågor om fastighetsautomation, integrerade lösningar och/eller brand- och säkerhetssystem

Ring 0200-11 66 21 eller skicka e-post till

Kundservice