Så blir svensk industri klimatneutral

26 augusti 2019

Sverige har som mål att uppnå ett nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. Med ett av världens tuffaste klimatmål finns en tydlig vilja och ambition att ställa om men trots detta visar statistik från både Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån att Sveriges utsläpp fortsätter att öka*. Hur ska då svensk industri kunna bli klimatneutral?

Att sätta mål är ett bra första steg men för att nå hela vägen fram behöver vägen dit konkretiseras. Det råder stor enighet om målet men frågan är hur omställningen ska ske i praktiken.


Det är just denna fråga som projektet Vägval för klimatet, samordnat av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, syftar till att besvara. Tillsammans med andra företag, akademin och politiken vill Siemens inom ramen för projektet utkristallisera vägen framåt. Genom att bidra med ett helhetsperspektiv kan vi underlätta för beslutsfattare att väga olika alternativ mot varandra. Projektet löper under cirka ett års tid med ett antal delrapporter som släpps kontinuerligt under året. I den första delrapporten, publicerad i april 2019, klarläggs möjligheterna och förutsättningarna för omställning i svensk industri.

 

Rapporten besvarar frågor som:

  • Hur ser energibehoven ut framöver inom svensk industri?
  • Vilka åtgärder krävs för industrins omställning?                     

Tekniska möjligheter finns men behöver till stor del vidareutvecklas

I delrapporten konstateras att det är fullt möjligt för svensk industri att ställa om inom ramen för uppsatta klimatmål. Sverige ligger i framkant med en industri som redan idag levererar hög klimatnytta samt att man redan har flera initiativ och pilotprojekt pågående inom området. Sammantaget kommer dock den pågående omställningen att medföra ett kraftigt ökat behov av tillgång till biomassa och el, samt möjligheter att lagra koldioxid. I den mest energiintensiva järn- och stålindustrin kommer elbehovet att fördubblas. Cement-, järn- och stålindustrierna väntas kräva stora volymer bioenergi. I syfte att minska det samlade energibehovet kommer det att krävas optimering genom energieffektiviseringar och digitalisering. Samtliga branscher är beroende av teknikutveckling.**

Inte bara en teknikfråga 

Utöver den nödvändiga teknikutvecklingen måste även en rad andra frågor hanteras parallellt såsom översyn av långa tillståndsprocesser och finansiering. Stora tekniksprång innebär långa ledtider innan utdelning. Hur kan politiken stötta för bibehållen konkurrenskraft samt underlätta för kommersialisering av idéer och implementering på bred front?

 

Mål kräver tydliga handlingsplaner där aspekter som tidsplaner, finansiering och prioriterade områden definieras. För att klara omställningen måste vi använda flera tekniker och sätta in dem där de gör mest nytta och är ekonomiskt mest lönsamma. Här måste politiken ta sitt ansvar men så även näringslivet. Genom att bidra med insikter i svåra frågor kan näringslivet underlätta för politiska beslut. Ju mer kunskapsdelning kring de möjligheter som finns, desto snabbare kommer en omställning att kunna ske.

 

Ta gärna del av IVA:s rapport med konkreta observationer kring hur omställningen av svensk industri kan påskyndas!