Vad händer den 22 juli avseende RoHS-lagstiftning?

RoHS och REACH for dummies
2019-05-16

Antalet förfrågningar om Siemens uppfyller kemikalielagstiftningen RoHS* och REACH** har ökat det senaste året. Vi tar därför tillfället i akt att informera om hur det ligger till, vad som händer den 22 juli och hur du enkelt hittar information i internetbutiken Industry Mall.

Siemens tar ett stort miljö- och produktansvar och uppfyller givetvis all tillämplig lagstiftning. Det gäller naturligtvis även RoHS och REACH. 

RoHS

RoHS-direktivet (2011/65/EU) syftar till att minska riskerna genom att ersätta de farligaste ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga ämnen eller alternativ teknik. Lagstiftningen är tydlig när det gäller vilka ämnen som ska fasas ut*** men snårig vad gäller vilka produktkategorier som omfattas och från vilken tidpunkt.

 

Jämfört med starten 2006 då endast ett fåtal produktkategorier omfattades kommer det att bli enklare den 22 juli 2019 då lagstiftningen kommer att gälla för alla produktkategorier. Dock ska påpekas att det finns undantag till denna lag såsom storskaliga fasta installationer, storskaliga stationära industriverktyg och viss utrustning som är avsedd att installeras som en del av en annan utrustning, som i sig inte omfattas.

 

Börjar det bli komplicerat? Vi kan komplicera ämnet ytterligare genom att berätta att EU beslutade 2015 att utöka listan med förbjudna ämnen till att omfatta ytterligare fyra ftalater**** (2015/863 /EU), i folkmun även kallad RoHS3. Denna lag har också en tidplan för när de olika produktkategorierna ska börja gälla. Dock ska alla produktkategorier allra senast börja gälla den 22 juli 2021.

REACH

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. I de fall något ämne på EU:s så kallade kandidatlista förekommer i våra produkter informerar vi våra kunder om en produkt innehåller någon av kemikalierna (> 0,1 %). Listan består av cirka 200 särskilt farliga ämnen för människor och miljö och uppdateras två gånger per år. 

Var hittar du Siemens RoHS/REACH-information?

Du som kund finner enkelt information i internetbutiken på siemens.se/industrymall under ”Nedladdning produktdata”.

 

Där kan du även ladda hem RoHS/REACH-information om alla dina produkter genom att logga in på ditt kundnummer, välja ”Nedladdning produktdata” och välja fälten RoHS och REACH.

 

På den följesedel du får vid leverans framgår också eventuella kemikalier på kandidatlistan (REACH). Naturligtvis innehåller även CE-deklarationen för respektive produkt uppfyllande av RoHS-direktivet.

 

* Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment

** Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals
*** Sju ämnen: kvicksilver, bly, sexvärt krom, PBB, PBDE och kadmium (2011/65/EU)
**** Fyra ftalater: DEHP, BBP, DBP och DIBP som används som mjukgörare i produkternas plastdelar (2015/863 /EU)