Framtidssäkra livsmedels-produktionen med digitala tvillingar

2020-08-23

För livsmedelsbranschen har digitalisering stor potential att effektivisera produktionen för en flexiblare, säkrare och bättre slutprodukt till konsument. Peter Karlsson, Strategic Account Manager på Siemens med huvudansvar för Food & Beverage, berättar hur en framåtlutad livsmedelsproducent kan dra nytta av den senaste tekniken. 

Att lyckas möta slutkundens efterfrågan på alltmer individualiserade produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser är en utmaning som alla livsmedelsaktörer tacklas med. Att digitalisera sin verksamhet är nyckeln till att möta dessa ökande krav på ett kostnadseffektivt sätt.

Digitala tvillingar för digitala tester innan produktion

Siemens Digital Industries är innovationsledande inom industriell automation och har utvecklat en digital plattform för modulproduktion. Genom att digitalisera och integrera hela värdekedjan kan de verkliga och digitala världarna slås samman för att virtuellt utveckla och modifiera befintliga produkter. En så kallad digital tvilling kan testa och provköra allt från produktrelaterade aspekter, som förpackningsdesigner, till att förbättra produktionsprocesser till perfektion innan beställning eller installation sker i fysiska fabriker.

 

– Tekniken kan appliceras vid olika tillfällen och passar såväl små som stora företag. I startgroparna av ett projekt kan man arbeta digitalt med layout, logistik, process och produkthantering. Det innebär att man enkelt kan testa sig fram för att säkerställa att alla steg fungerar ihop och upptäcka var det eventuellt finns brister. Exempelvis kan förpackningsdesign stresstestas för att visa vilka delar av förpackningen som löper störst risk att skadas. Utifrån den informationen kan etikettering enklare anpassas, säger Peter Karlsson.

Ökad effektivitet och förbättrade KPI:er

Med en digital tvilling kan en exakt kopia skapas på det som ska installeras eller byggas om. Peter förklarar att det innebär att installationstiden och ingenjörsarbetet optimeras, vilket förkortar ledtiden till marknad. Det ökar effektiviteten och förbättrar KPI:er. Att kunna simulera arbetsflöden eller testplacera ut nya maskiner digitalt leder även till att arbetsmiljön kan utvecklas för att bli säkrare för de anställda.

 

Digitalisering öppnar upp nya möjligheter att öka produktkvaliteten. Genom att jämföra produktionsresultat innan och efter ändringar har gjorts kan man justera tillverkningen utan att den fysiska processen påverkas. Det möjliggör kvalitetskontroller som ger direkt feedback på områden som kan förbättras. På så sätt kan slutkunden få exakt den önskade produkten när de vill ha den.

 

Att omfamna digitalisering kan vara framgångsfaktorn för att klara dagens utmaningar och stå sig konkurrenskraftig. 

 

– Digitala tvillingar kan vara en del av lösningen för att framtidssäkra sin livsmedelsproduktion, säger Peter Karlsson.