Möjligheter med mätvärdesinsamling – satsa på en digitaliserad lågspänningsdistribution!

SENTRON

Att samla in energi- och effektrelaterade data har många fördelar och öppnar upp stora möjligheter. Men för att fördelarna ska kunna realiseras gäller det att mjukvaran, som är ansvarig för insamling och analys av data, är enkel att hantera under idriftsättning, användning och utvärdering. Jakob Ingvar-Nilsson tipsar om Sentron – mätinstrument och mjukvara för energiövervakning – för att på smartast sätt utnyttja fördelarna med en digitaliserad lågspänningsdistribution.

Januari 2021

Primärt syftar mätvärdesinsamling till att minska kostnader relaterade till den energiförbrukning som är kopplad direkt till verksamheten. Ett väl utformat och designat system kan dock skapa fler nyttor och bör utnyttjas för att nå sin fulla potential. Förutom att optimera energiförbrukningen handlar det främst om att dra nytta av digitalisering av komponenter som tidigare har kommunicerat analogt – men som idag kan samla in tusentals datapunkter och, om analyserat på rätt sätt, skapa stora värden.  

Utmaningar i dagens elkraftsystem

Ett användarvänligt mätvärdessystem kan ligga till grund för att minimera utmaningar relaterade till en förändrad elkvalitet. I ett kraftsystem där vi har tagit stabila spänningsnivåer för givet under lång tid får vi vänja oss vid att den nominella spänningen kan komma att variera allt oftare i takt med att vi, av mycket goda anledningar, idag har en kraftproduktion med högre andel icke-planerbar kraftproduktion. Dessa störningar är dock inte enbart externa – vi ser i många verksamheter allt fler komponenter som bidrar med ett direkt processvärde genom att variabelt kunna styra motorer och maskiner men som även bidrar med nackdelen att skapa störningar på den nominella sinusvågen. Dessa störningar kan i förlängningen påverka livslängden på kraftkritiska komponenter.

Kommunikativa produkter

Vidare ska ett modernt mätvärdessystem även kunna ta tillvara all information som de kraft- och produktionskritiska komponenterna kan dela med sig av: antal cykler, status, läge och ja, idag kan moderna lågspänningsprodukter till och med rapportera nivån på sitt eget slitage. Denna typ av information har möjlighet att, om den nyttjas på rätt sätt, frigöra kostnader som tidigare har lagts på ett underhåll som har planerats utefter förutbestämda intervaller istället för att ha sett på individuella komponenters faktiska status.  

Energiövervakning med SENTRON

Siemens beprövade lågspänningsportfölj Sentron innefattar bland annat bryt- och mätinstrument. Mjukvaran Sentron powermanager, som ansvarar för att samla in, analysera, rapportera och skapa möjligheter med hjälp av data, är en enkel och skalbar lösning för att skapa ett bra beslutsunderlag och löpande skapa värde för våra kunder. Vi inser även värdet av att mjukvaran i sin grundstruktur är öppen till tredjepartsprodukter – och kan samla in värden långt bortom elektriska storheter som spänning, ström och frekvens. Vi tycker att det är roligt att även fortsättningsvis kunna stötta våra kunder med kunskap, insikt och erfarenheter från mätvärdesinsamling. Vill du också utnyttja fördelarna med en digitaliserad lågspänningsdistribution?