Making data work i turbinverkstaden

Making data work i turbinverkstaden

Smart industri | Plant Engineering Software: COMOS
Vill du veta mer?

Bo Ottosson

2016-06-09

Tänk dig en värld där säljare i inledande möten med kunder kan diskutera faktiska ritningar och modeller av komplexa systemlösningar, en värld där alla projektdata är konsekventa så att engineerings- och designteam kan arbeta samtidigt och där design och dokumentation är så väl förberett att leveransfasen nästan är den lugnaste fasen. En dröm? Björn Axelsson, systemansvarig för Comos på Siemens turbinfabrik i Finspång, realiserar drömmen varje dag.

Integrerad konstruktionsmiljö effektiviserar hela projektlivscykeln

Björn Axelsson, systemansvarig för konstruktionsverktyget Comos på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång, och hans team har kommit långt. Sedan Comos lanserades 2006 har Siemens Industrial Turbomachinery förfinat och utökat konstruktionsverktyget, integrerat det i sin it- och engineeringsmiljö och utvecklat sina processer för att bli integrerade och effektiva.


– Jag har arbetat med Comos sedan 2007 och blev systemansvarig 2009. Mycket av mitt ansvar går ut på att anpassa och driva projekt runt Comos. Vi har en komplex it- och verksamhetsmiljö där vi behöver passa ihop olika system och ha alla intressenter med oss, både användare och ledning. Det positiva är att vi har en stabil grund, säger Björn Axelsson. 

Uppfyller föränderliga krav

Resan för att skapa denna grund började 2004 med en systemförstudie, då man märkte en förändring i kundernas förväntningar. Projektledtider behövde kortas och datakvalitet förbättras, både tidigt i projekt och vid leverans.

 

– Våra kunder vill se vad de köper redan under inledande samtal, inte bara en justerad standardritning
utan den faktiska projektleveransen, och de vill ha kvalitet och exakthet i projektdata under alla faser. Det kräver elektronisk dokumentation och datamodeller istället för traditionella pärmar, säger Björn Axelsson. Effektiva verktyg implementerades för att konfigurera och hantera projektdata.

 

– Vi tittade på och jämförde olika system. Redan från början var det uppenbart att vi behövde mer än bara ett verktyg att göra ritningar och konstruktioner i. För att bli effektiva i alla projektfaser behövde vi ett verktyg som kunde integrera alla konstruktionsdiscipliner och ge en enda åtkomstpunkt till alla projektdata. Och vi behövde ett system som kunde integreras i vår it-miljö så konstruktionsverktyget skulle vara öppet och flexibelt. Comos erbjöd kravställda funktioner.

 

Idag har Siemens Industrial Turbomachinery runt 700 användare som arbetar med Comos på flera
platser i världen. Lösningen består av Comos Platform för datahantering, Comos Process för Plant Engineering, Comos Automation för elektrisk konstruktion, instrumenteringskonstruktion och styrkonstruktion samt Comos Lifecycle för informationshantering genom projektets hela livscykel.
Enligt Björn Axelsson är Comos ett av nyckelverktygen för Siemens Industrial Turbomachinery.

 

– Comos används i alla projektfaser och har förändrat vårt arbetssätt. Vi samlar kunskap, kortar projektutförande- och leveranstider och höjer projektkvaliteten. Comos hjälper oss även i samarbetet med kunder, partner och leverantörer.

Ett verktyg från utveckling till underhåll

Siemens Industrial Turbomachinery utvecklar, tillverkar och underhåller gasturbiner och bygger några av marknadens mest effektiva energilösningar åt kunder över hela världen. Varje projekt är unikt och kunderna vill vara säkra på att lösningen uppfyller deras specifika behov. Därför förväntar de sig tillförlitlig och detaljerad projektinformation innan order läggs.

 

– Comos är mycket mer än bara ett konstruktionsverktyg och har visat sig vara användbart redan under utvecklandet av ett projekt, säger Björn Axelsson. Offert- och orderdokument skapas från projektstandarder och modifieras efter specifika projektkrav. Eftersom detta kan göras direkt med hjälp av färdiga standardbyggblock i Comos kan en detaljerad lösning presenteras redan tidigt i projektet. Möjligheten att använda samma data efter att ordern har lagts gör det enkelt att skapa ett projekt.

Comos är mycket mer än bara ett konstruktionsverktyg

– Tiden det tar att förbereda ett projekt har minskat från två, tre veckor till några dagar. Eftersom alla projekt baseras på en moduluppbyggd och kvalitetssäkrad standard uppbyggd på kundens valda optioner behöver konstruktören inte längre manuellt skapa konstruktionslösningen utan den genereras automatiskt och konstruktören kan nu fokusera på kundspecifika krav. Vi blir snabbare och kan utnyttja vår specifika expertis bättre. Eftersom vi levererar i genomsnitt ett project i veckan behöver vi verktyg som gör oss effektiva och som minskar rutinuppgifter och -kontroller.

 

– Att ha ett integrerat konstruktionsverktyg som Comos har gjort att vi kan samarbeta på ett nytt sätt, fortsätter Björn Axelsson.

En åtkomstpunkt

Teamen för processkonstruktion och elektrisk konstruktion kommer åt samma objekt från sina konstruktionsmiljöer och team utspridda på olika kontor i världen kan arbeta på samma projekt. Det blir även lättare att balansera arbetsbelastning och varje kontor kan bidra med sin spetskompetens. Comos fungerar också som kunskapsbank.

 

– Det finns en särskild återföringsfunktion som hjälper oss att förbättra våra lösningar i Comos. Om vi till en kund utvecklar en ny funktion som sannolikt kommer att återanvändas i andra projekt kan vi integrera den i vår standarddatabas. Vi kan även låta tekniker granska funktionen och få direkt återkoppling. Det är en ny samarbetsnivå som inte var möjlig tidigare.

Comos underlättar också ansvarigas datagranskning och -godkännande samt överlämningen till kunden.

 

– Alla projektdata är alltid konsekventa och uppdaterade i vår integrerade PLM-verktygsmiljö, vilket gör
att vi inte längre behöver sammanställa information från olika källor. Projektansvariga har alltid tillgång till aktuell status. När ett projekt är avslutat kan vi förutom elektronisk projektdokumentation även tillhandahålla data kring reservdelslager, servicebehov och så vidare så att kunden får ett faktiskt mervärde.

Comos används i alla projektfaser och har förändrat vårt arbetssätt

Nya projekt

Comosprojektet hos Siemens Industrial Turbomachinery är inte slut med detta. Björn Axelsson fortsätter:

 

– Vi arbetar inte bara för effektivare konstruktionsprocesser, vi förbättrar hela vår värdekedja. Därför integrerar vi Comos med våra andra it-verktyg, särskilt Teamcenter.

 

Projektet med att förbättra dataflödet mellan PLM-nivån – Product Lifecycle Management – och Comos
startade 2009 då Siemens Industrial Turbomachinery implementerade ett gränssnitt för att underlätta utbyte och granskning av dokument. Nu synkroniserar de båda systemen även materialinformation för att underlätta inköp och lagerhållning.

 

– Vårt mål är att skapa en helt integrerad miljö där allt vi gör, konstruktionsgranskning och godkännande, inköp och underhåll, bara görs en gång och alla data synkroniseras mellan olika verktyg och system.

Samarbetsplattform

Nästa steg är att skapa en enhetlig samarbetsplattform för alla intressenter i projekt och värdekedja
så att leverantörer, partner och kunder kan dela information i ett enda system. Detta fanns inte i ursprungliga planen men, förklarar Björn Axelsson, ett verktyg som Comos förändrar synen på hur projekt genomförs.

 

– När du inser vilken kraftfull informationskälla du har börjar du fundera på hur den kan användas mer. Hur kan återkoppling integreras? Hur uppdateras information automatiskt? Hur hålls information konsekvent i andra miljöer? Resan är långt ifrån avslutad.

3D med COMOS Walkinside

Ett projekt handlar om att förbättra underhållsutbudet med tillgänglig information från Comos och underlätta avancerade tjänster som förebyggande underhåll. Ett annat verktyg som testas är Comos Walkinside.

 

– Att visa våra komplexa leveranser tredimensionellt hjälper oss att förklara vad som gör dem överlägsna. Vi har ett pilotprojekt där våra säljare ska använda 3D-modeller från Comos Walkinside och geometriska ritningar från vår NX-mjukvara för att underlätta inledande möten med potentiella kunder.

 

3D-modellerna är även användbara utanför affärsprojekt, menar Björn Axelsson.

 

– De kan till exempel väcka uppmärksamhet på mässor när vi lanserar en ny produkt och kan även användas för att utbilda operatörer och underhållspersonal.

Affärsperspektiv 

Det initiala syftet, att implementera en integrerad konstruktionsmiljö som en åtkomstpunkt till alla projektdata, är uppnått. Återkoppling från användare och ledning har varit mycket positiv och påtagliga förbättringar har uppnåtts på nyckelområden som projektledtider och konstruktionskvalitet och -effektivitet. Björn Axelssons team arbetar nu på att bygga ut systemets möjligheter.

Alla projektdata är alltid konsekventa och uppdaterade

Vad kostar det då att implementera ett system som Comos? En viktig aspekt är att säkra ledningens engagemang, menar Björn Axelsson.

 

– Du behöver rätt argument för att visa att investeringen faktiskt betalar sig. Men du måste också vara medveten om att du redan lägger pengar på att hantera data och information, med eller utan verktyg. Du importerar och exporterar listor och datablad och kontrollerar data. Många gånger utför du samma uppgift om och om igen. Om du tänker efter hur mycket tid som läggs på att till exempel underhålla reservdelslistor så är en integrerad lösning inte längre något som bara är trevligt att ha. Att automatisera sådana uppgifter sparar mycket tid och pengar – och du kan förbättra både kvalitet och service gentemot kunderna. De potentiella vinsterna är enorma.

Life Cycle Engineering med COMOS – framtidens Plant Asset Management

Med Siemens integrerade Plant Engineering-mjukvarulösning Comos får
du full kontroll över anläggning och konstruktionsprocess genom hela livscykeln.

 

Comos integrerar planering, konstruktion och drift av anläggningen och gör att du får effektiva arbetsflöden med högre produktivitet och bättre kvalitet. Verktyget tar hand om hela anläggningens livscykel och ger bästa förutsättningar för projektledning, drift, underhåll och kvalitetskontroll.

Du får:

  • bättre datakvalitet genom hela konstruktionsprocessen och under drift
  • kortare konstruktionstid och kortare time-to-market
  • tidsbesparingar i anbudsfasen med hjälp av mallar och snabbare interna processer då aktiviteter kan göras parallellt.