Vedenie spoločnosti

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04
Bratislava
Telefón: +421 (02) 5968 1114
kontakt.sk@siemens.com

 

Pobočka Košice

Siemens s.r.o.
Tr. SNP č. 37
SK 040 11 Košice 11
Tel.: (+421 55) 79 54 811
Fax: (+421 55) 79 54 833

 

Pobočka Žilina

Siemens s.r.o.
Framborská 58
010 01 Žilina

 

Personálny útvar

Lamačská cesta 3/A , P.O.Box 60
841 04 Bratislava
cv-siemens.sk@siemens.com

 

Kontakt na Public and Media Relations

Monika Orbanová
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04
Bratislava
Telefón: +421 (02) 5968 2161

monika.orbanova@siemens.com


Informácie spoločnosti Siemens ohľadom spracúvania osobných údajov

 

Január 2019

 

Ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Siemens dôležitá. Z tohto dôvodu spoločnosť Siemens (bližšie informácie o spoločnosti nájdete nižšie pod „Korporátnymi informáciami“) spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany a bezpečnosti údajov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a právny základ

Pokiaľ používate webové stránky spoločnosti Siemens, resp. aplikácie alebo online nástroje (ďalej len „Online Ponuka Siemens“), môže spoločnosť Siemens o Vás spracúvať nasledovné osobné údaje:
 • osobné údaje, ktoré aktívne a dobrovoľne poskytnete prostredníctvom Online Ponuky Siemens (napr. pri registrácii alebo keď nás kontaktujete ohľadom Vašich otázok, príp. v súvislosti s Vašou účasťou na prieskumoch a pod.), vrátane mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, informácií poskytnutých ako súčasť žiadosti o podporu, komentárov alebo príspevkov na internetových fórach, atď., a/alebo
 • informácie, ktoré nám Váš webový prehliadač alebo Vaše zariadenie pošle automaticky, ako Vašu IP adresu, typ zariadenia, typ prehliadača, odkazujúcu stránku, stránky otvorené počas Vašej návštevy alebo dátum a čas každej návštevníckej požiadavky.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • za účelom poskytnutia služieb a funkcií Online Ponuky Siemens a za účelom administrácie Vášho používania Online Ponuky Siemens,
 • za účelom overenia Vašej identity (pokiaľ sa zaregistrujete v rámci Online Ponuky Siemens),
 • za účelom zodpovedania Vašich otázok a splnenia Vašich konkrétnych požiadaviek,
 • za účelom zasielania marketingových informácií alebo za tým účelom, aby sme Vás kontaktovali v rámci prieskumov zákazníckej spokojnosti (ako je bližšie vysvetlené v časti 3 nižšie), a/alebo
 • pokiaľ to bude potrebné, za účelom uplatnenia príslušných podmienok používania, za účelom uplatnenia alebo presadenia právneho nároku alebo obrany, za účelom predchádzania podvodom alebo iným nelegálnym činnostiam, vrátane útokov na informačné systémy spoločnosti Siemens.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov uplatňujeme nasledovné právne základy:

 • uplatňujeme naše práva a vykonávame naše povinnosti v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú sme s Vami uzatvorili (čl. 6 (1) (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR),
 • plníme si naše zákonné povinnosti (čl. 6 (1) (c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR), a/alebo
 • sledujeme naše oprávnené záujmy (čl. 6 (1) (f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR). Naše oprávnené záujmy pri spracúvaní Vašich osobných údajov spočívajú predovšetkým v efektívnej realizácii a manažovaní Vášho používania Online Ponuky Siemens.

V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V týchto prípadoch je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Váš súhlas (a to ako samostatný právny základ, príp. popri ďalších právnych základoch) (čl. 6 (1) (a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR).

Cookies

V rámci Online Ponuky Siemens môžeme používať cookies. Bližšie informácie o používaní cookies nájdete v našich Pravidlách cookies. Pravidlá cookies obsahujú o.i. informácie o tom, ako možno blokovať cookies alebo namietať voči ich používaniu, resp. blokovať alebo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré cookies získavajú.

Google mapy 

Niektoré programy/aplikácie v rámci Online Ponuky Siemens môžu využívať Google mapy za účelom poskytnutia lokalizačných funkcií (napr. aby ste získali informácie o trase k Vašej lokálnej kontaktnej osobe spoločnosti Siemens). Pokiaľ použijete Google mapy, bude Vaše údaje spracúvať spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Predmetom spracúvania môže byť o.i. IP adresa Vášho zariadenia a Vaša poloha. Údaje o Vašej polohe môžu byť predmetom spracúvania len ak ste súhlasili s prístupom k týmto údajom, resp. ak ste aktívne poskytli tieto údaje v rámci príslušnej Online Ponuky Siemens.

Prevádzkovateľom zodpovedným za spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s Google mapami je spoločnosť Google. Informácie o spracúvaní osobných údajov zverejnila spoločnosť Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy.

Odkazy (linky) na iné webové stránky

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Online Ponuku Siemens; nevzťahujú sa na iné webové stránky alebo aplikácie prevádzkované tretími stranami. Môžeme poskytnúť odkazy (linky) na iné webové stránky a aplikácie, pokiaľ sme toho názoru, že by Vás mohli zaujímať. Spoločnosť Siemens však nezodpovedá za ochranu osobných údajov v rámci týchto iných webových stránok alebo aplikácií.

Mobilné aplikácie

Niektoré aplikácie spoločnosti Siemens, ktoré si môžete stiahnuť do svojho mobilného zariadenia („mobilné aplikácie“), poskytujú vlastné informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Tieto informácie sú dostupné v príslušnom obchode s aplikáciami (App Store) a môžete si ich prečítať ešte pred stiahnutím príslušnej mobilnej aplikácie, pričom ich zároveň obsahuje aj samotná mobilná aplikácia. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov vo vybraných mobilných aplikáciách sú zároveň dostupné tu.

Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a právny základ

V súvislosti s obchodným vzťahom s našou spoločnosťou Siemens môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov kontaktných osôb u našich (perspektívnych)  zákazníkov, dodávateľov, predajcov alebo partnerov (každý ďalej len „Obchodný Partner“):

 •  kontaktné informácie, ako meno a priezvisko, pracovná adresa, pracovné telefónne, mobilné a faxové číslo a pracovná e-mailová adresa,
 • platobné údaje, ako údaje potrebné pre spracovanie platieb a pre predchádzanie podvodom, vrátane čísiel kreditných/debetných kariet, čísiel bezpečnostných kódov a ďalšie súvisiace účtovné informácie,
 • ďalšie informácie potrebné v rámci projektovej alebo zmluvnej spolupráce so spoločnosťou Siemens alebo dobrovoľne poskytnuté zo strany Obchodného Partnera, ako osobné údaje súvisiace so zadanými objednávkami, vykonanými platbami, žiadosťami alebo projektovými míľnikmi,
 • osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov, z databáz s informáciami o kredibilite alebo z agentúr s informáciami o bonite, a/alebo
 • pokiaľ to bude podľa zákona potrebné na kontrolu Obchodného Partnera: dátum narodenia, rodné číslo, doklady totožnosti a informácie o relevantných a významných súdnych sporoch alebo iných právnych konaniach voči Obchodným Partnerom.

Siemens môže osobné údaje spracúvať na nasledovné účely: 

 • za účelom komunikácie s Obchodnými Partnermi o výrobkoch, službách alebo projektoch spoločnosti Siemens alebo Obchodných Partnerov, napr. za účelom poskytnutia odpovedí na dopyty alebo žiadosti alebo za účelom poskytnutia technických informácií o zakúpených výrobkoch,
 • za účelom plánovania, plnenia a správy v rámci (zmluvného) vzťahu s Obchodnými Partnermi, napr. na realizáciu transakcií či objednávok výrobkov alebo služieb, spracúvanie platieb, vedenie účtovníctva, vykonanie auditu, na fakturáciu alebo prijímanie platieb, odosielanie a prijímanie zásielok, zabezpečenie opráv a poskytovanie služieb podpory,
 • za účelom spravovania a vykonávania zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, hier a súťaží a iných propagačných činností alebo podujatí,
 • za účelom prieskumov zákazníckej spokojnosti a za účelom priameho marketingu (ako je vysvetlené v časti 3 nižšie),
 • za účelom zabezpečenia a ochrany bezpečnosti našich výrobkov, služieb alebo webových stránok, ako aj za účelom predchádzania a odhaľovania bezpečnostných hrozieb, podvodov alebo inej trestnej alebo nekalej činnosti,
 • za účelom zabezpečenia súladu so zákonnými povinnosťami (ako povinnosti pri vedení účtovníctva), kontroly vývozu a plnenia colných povinností, za účelom kontroly Obchodného Partnera (prevencia kriminality bielych golierov alebo prania špinavých peňazí), ako aj za účelom zabezpečenia súladu s pravidlami skupiny Siemens, resp. s odvetvovými štandardmi, a/alebo
 • za účelom riešenia sporov, uplatnenia našich zmluvných oprávnení a za účelom uplatnenia, obrany a výkonu právnych nárokov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov uplatňujeme nasledovné právne základy:

 • uplatňujeme naše práva a vykonávame naše povinnosti v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú sme s Vami uzatvorili (čl. 6 (1) (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR),
 • plníme si naše zákonné povinnosti (čl. 6 (1) (c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR), a/alebo
 • sledujeme naše oprávnené záujmy (čl. 6 (1) (f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR). Naše oprávnené záujmy pri spracúvaní Vašich osobných údajov spočívajú predovšetkým v efektívnej realizácii a manažovaní nášho spoločného obchodného vzťahu.

V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V týchto prípadoch je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Váš súhlas (a to ako samostatný právny základ, príp. popri ďalších právnych základoch) (čl. 6 (1) (a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR).

Siemens môže v súlade s príslušnými právnymi predpismi spracúvať Vaše kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy) na účely priameho marketingu (napr. pozvánky na predajné výstavy alebo zasielanie newslettrov), ako aj v rámci prieskumov zákazníckej spokojnosti. Máte právo namietať voči uvedenému spracúvaniu Vašich kontaktných údajov, a to kedykoľvek zaslaním e-mailu na adresu contact@siemens.com, resp. využitím postupu uvedeného v komunikácii, ktorá Vám bola doručená.

Spoločnosť Siemens môže preniesť Vaše osobné údaje 

 • iným spoločnostiam v rámci skupiny Siemens alebo tretím stranám (napr. obchodným partnerom alebo dodávateľom) v súvislosti s Vaším používaním Online Ponuky Siemens, resp. v súvislosti s naším obchodným vzťahom s Vami,
 • tretím stranám, ktoré našej spoločnosti Siemens poskytujú IT služby a ktoré spracúvajú tieto údaje len na účely týchto služieb (napr. hosting alebo údržba a podpora IT), a/alebo
 • tretím stranám v súvislosti s dodržiavaním právnych povinností alebo v súvislosti so založením, uplatnením alebo obranou práv a nárokov (napr. na súdne alebo arbitrážne konania, na konania o výkone práv, ako aj regulačným orgánom, advokátom a poradcom).

 

Príjemcovia, ktorým Siemens prenáša Vaše osobné údaje, môžu v niektorých prípadoch sídliť v krajinách, v ktorých príslušné právne predpisy neposkytujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako právne predpisy vo Vašej domovskej krajine. V takýchto prípadoch spoločnosť Siemens prijala príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov, a to najmä:

 • Zdieľame Vaše osobné údaje so spoločnosťami skupiny Siemens v takýchto krajinách len ak implementovali Záväzné vnútropodnikové pravidlá Skupiny Siemens („BCR“) na ochranu osobných údajov. Pre bližšie informácie o BCR kliknite sem.
 • Prenášame osobné údaje externým príjemcom v takýchto krajinách len v prípade, ak (i) pristúpili k štandardným zmluvným doložkám EÚ so spoločnosťou Siemens, (ii) implementovali vo svojej organizácii záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo (iii) – v prípade príjemcov v USA – sú certifikovaní v rámci Privacy Shield. Môžete požiadať o bližšie informácie ohľadom príslušných bezpečnostných opatrení vo vzťahu ku konkrétnym prenosom na e-mailovej adrese dataprotection@siemens.com.

Osobné údaje, ktoré zverejníte na Online Ponuke Siemens (ako sú chatovacie priestory alebo fóra) môžu byť globálne prístupné iným registrovaným užívateľom príslušnej Online Ponuky Siemens.

 

Pokiaľ nie je pri získavaní Vašich osobných údajov výslovne uvedené inak (napr. v rámci formulára, ktorý vyplníte), vymažeme Vaše osobné údaje akonáhle prestane byť ich uchovávanie (i) nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo (ii) nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností (ako povinnosti uchovávania údajov podľa daňových alebo obchodných predpisov).

V prípade, že ste spoločnosti Siemens udelili súhlas so spracúvaním určitých osobných údajov, máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať, a to s účinkami pro futuro, t.j. odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pokiaľ Váš súhlas odvoláte, môže spoločnosť Siemens ďalej spracúvať osobné údaje len v prípade, ak existuje iný právny základ pre takéto spracúvanie.

V súlade s príslušnými právnymi predpismi – pokiaľ budú splnené stanovené podmienky – Vám prislúchajú nasledovné práva:

 • právo získať od spoločnosti Siemens potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, získať právo na prístup k týmto osobným údajom,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré ste aktívne poskytli, a
 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Ďalšie informácie a bližšie vysvetlenia ohľadom Vašich vyššie uvedených práv nájdete na webovej stránke Európskej komisie „Práva občanov“.

Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens poskytuje podporu v prípade otázok, pripomienok, obáv alebo sťažností vo veciach ochrany osobných údajov, resp. ak si želáte uplatniť Vaše práva k údajom. Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens môžete kontaktovať na adrese: dataprotection@siemens.com.

Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens vynaloží maximálne úsilie na vyriešenie Vašich žiadostí alebo sťažností. Okrem možnosti kontaktovať Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens máte vždy právo obrátiť sa s Vašimi žiadosťami alebo sťažnosťami na príslušný dozorný orgán.


Zoznam a kontaktné údaje príslušných lokálnych dozorných orgánov nájdete tu.

Siemens používá Cookies

Tieto pravidlá používania Cookies sa vzťahujú na súčasné webovej stránky prevádzkované spoločnosťou Siemens uvedených pod odkazom pod "Pravidlá Cookies".

Status: 15. 7. 2015

Pri návšteve našich webových stránok Siemens, sa niektoré informácie môžu ukladať vo vašom prehliadači vo forme "cookie." Cookies predstavujú dáta, typické malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do vášho počítača a uchovávajú niektoré informácie a nastavenia, ktoré používate na prezeranie stránok.

Cookies umožňujú webovým stránkam fungovať spôsobom, ako ste zvyknutí ich používať. Cookies nám napríklad umožňujú prispôsobiť webové stránky tak, aby lepšie zodpovedali vašim záujmom a preferenciám, alebo uložiť vaše heslo, takže ho nemusíte znovu zadávať zakaždým pri návšteve našich stránok. Je všeobecným pravidlom, že nikdy nezhromažďujeme Vaše osobné údaje prostredníctvom cookies, bez toho aby ste nám poskytli svoj výslovný súhlas.

Ak súhlasíte s používaním cookies, kliknutím prejdite pre prijatie a návrat na našu domovskú stránku.

Ak nesúhlasíte s používaním cookies a chcete pokračovať v prezeraní stránky bez používania cookies, nastavte si Váš internetový prehliadač tak, aby všetky cookies Vášho prístroja vymazal, zablokoval alebo Vás pred uložením cookies varoval. Nižšie nájdete stručné pokyny o tom, ako postupovať alebo použite odkaz na Nápovedu pre svoj prehliadač:

Google Chrome ™
Mozilla Firefox®
Microsoft Internet Explorer®
Apple Safari®
Opera ™

Upozorňujeme, že niektoré funkcie našich webových stránok už nemusia bez použitia cookies fungovať správne alebo vôbec.
 

Zoznam používaných cookies
Cookies môžeme rozdeľovať do štyroch kategórií, a to v závislosti na ich funkciu a zamýšľaného účelu: absolútne nevyhnutné cookies, výkonnostné cookies, funkčné a cookies, a cookies na marketingové účely.

Absolútne nevyhnutné cookies
sú pre vás potrebné z dôvodu navigácie v rámci webovej stránky Siemens a prevádzkujú základné funkcie webovej stránky.

Výkonnostné cookies
zhromažďujú informácie o využívaní našich webových stránok, napríklad vrátane informácií, ktoré sú používané internetovými prehliadačmi a operačnými systémami ako názov domény webovej stránky, ktoré ste už predtým navštívili, počet návštev na stránkach, priemerná doba trvania návštevy na stránkach a informácie, z ktorej stránky ste sa na našu stránku dostali.

Tieto cookies neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies, sú súhrnné a anonymné. Výkonnostné Cookies slúžia k zlepšeniu užívateľskej prehľadnosti na webových stránkach a preto pomáhajú zvyšovať užívateľské skúsenosti. Používanie týchto cookies môžete zablokovať vylúčením cookies.

Funkčné cookies
Umožňujú webovým stránkam ukladať informácie, ktoré už užívateľ zadal (napr. ID používateľa, výber jazyka, umiestnenie používateľa), s cieľom ponúknuť vylepšené, individualizované funkcie pre užívateľov. Funkčné cookies sú používané aj k tomu, aby umožnili využitie niektorých požadovaných funkcií, ako je prehrávanie videí.

Cookies na marketingové účely
používame na to, aby sme mohli ponúknuť užívateľom viac relevantný, preferovaný obsah, na základe ich špecifických záujmov. Používajú sa aj k obmedzovaniu frekvencie zobrazenie reklám a meranie a kontrolovanie efektivity reklamných kampaní. Registrujú, či používatelia navštívili webové stránky alebo nie a aký obsah bol použitý. Tieto informácie môžu byť prípadne tiež zdieľané s tretími stranami, ako sú napríklad inzerenti. Tieto súbory cookies sú často spojené s funkciou internetových stránok tretích strán. Používanie týchto cookies môžete zablokovať vytvorením opt - out cookie.

Správa súborov cookies:
Upozornenie: Nie všetky nižšie uvedené cookies sú nutné k prezeraniu našej webovej stránky prostredníctvom mobilného zariadenia.

Výkonnostné cookies: Adobe Analytics
Na našich webových stránkach používame Adobe Analytics a to za účelom neustáleho zlepšovania webovej stránky a/alebo detekcii chýb. Za týmto účelom Adobe Analytics anonymne ukladá a analyzuje rôzne druhy dát, vrátane navštívenej webovej stránky a metadáta webových stránok, webové stránky, ktoré odkazujú na Siemens, čas návštevy a použitý prehliadač.

Prosím, kliknite sem, aby sa zabránilo Adobe Analytics zhromažďovaniue a analýze dát získaných z vašej návštevy na tomto webe. Tým vytvoríte tzv. Vylúčenia cookies vo vašom prehliadači. To znamená žiadne zbieranie osobných údajov, ale technicky umožňuje Adobe Analytics trvalo rozpoznať Vaše preferencie na stránke.

Ak odstránite takto vylúčené cookies alebo ak zmeníte zariadenie alebo webový prehliadač, budete musieť vytvoriť vylúčenie cookies znova.

Cookies na marketingové účely

Ochrana osobných údajov
Informácie o zbere a použití osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

Adobe Target

Prosím, kliknite sem, aby sa zabránilo Adobe Target zhromažďovaniue a analýze dát získaných z vašej návštevy na tomto webe. Tým vytvoríte tzv. Vylúčenia cookies vo vašom prehliadači. To znamená žiadne zbieranie osobných údajov, ale technicky umožňuje Adobe Target
trvalo rozpoznať Vaše preferencie na stránke.

Adobe Media Optimizer

Niekedy prevádzkujeme online reklamné kampane, ktoré vám na základe vašich pravdepodobných záujmov zobrazujú reklamy ("ads"). Môžeme sa dozvedieť vaše pravdepodobné záujmy na základe vášho využitia našich webových stránok a aplikácií alebo z iných spoločností a webových stránok, s ktorými pracujeme, aby nám pomohli porozumieť vašim pravdepodobným záujmom. Tieto typy reklám sa často nazývajú "online behavioral advertising". Na zobrazovanie našich reklám na webových stránkach po celom internete používame nástroj Adobe Media Optimizer ("AMO"). Na tento účel sa v prehliadači nastaví niekoľko súborov cookies, ktoré umožnia AMO a tzv. ad exchanges rozpoznať vaše terminálové zariadenie na základe anonymných identifikátorov a tak vám zobraziť reklamy prispôsobené vašim pravdepodobným záujmom. Ak chcete zabrániť tomu, aby spoločnosť AMO zhromažďovala a analyzovala údaje získané pri vašej návšteve tejto webovej stránky (webové zobrazovacie údaje) a aby vám poskytovala prispôsobené reklamy zobrazené na iných webových stránkach na základe vašej aktivity na našich webových stránkach a online službách. Ak sa odhlásíte, vaše reklamy sa naďalej zobrazujú na webových stránkach iných firiem, ale na základe vašich aktivít na našich webových stránkach a online službách nebudú na vás konkrétne prispôsobené. Okrem toho sa môžete tiež vyhnúť zbierania údajov z webových stránok na inzerciu založenú na záujmoch zo strany niektorých alebo všetkých spoločností zúčastnených na Digital Advertising Alliance - Digital Advertising Alliance Consumer Choice page.

Xaxis

Povoľujeme spoločnosti Xaxis (divízia spoločnosti GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf) umiestňovať na našich stránkach cookies, ktoré zhromažďujú informácie o online reklame založenej na využívaní; toto je tiež známe ako "zacielenie/targeting".

Na tento účel spoločnosť Xaxis zhromažďuje a ukladá anonymizované údaje na našej webovej stránke. Súbor cookie uložený v počítači zhromažďuje informácie o vašich aktivitách na navštívených webových stránkach (napríklad spôsob surfovania na stránke, navštívené podstránky, kliknutia na reklamné panely atď.). Na základe týchto údajov generuje Xaxis profily, ktoré nemôžu byť použité na osobnú identifikáciu, čo znamená, že ako používateľ nemôžete byť osobne identifikovaní; konkrétne adresa IP, ktorú používate, nie je uložená.

Váš počítač je potom identifikovaný na účely zobrazovania reklám a priradený cieľovej skupine. Tieto informácie umožňujú zobraziť reklamu, ktorá je pre vás relevantnejšia na webových stránkach iných poskytovateľov.

Ďalšie informácie o technológii používanej na našich webových stránkach a o ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcej linke: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy

Vždy môžete zablokovať budúcu zbierku a ukladanie údajov vytvorením súboru cookie vylúčenia.

Otázky a pripomienky
Siemens bude reagovať na primerané požiadavky na preskúmanie, opravu, zmenu alebo zrušenie všetkých nepresností v tejto informácii. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k nášmu používanie cookies, napíšte nám e-mail na adresu kontakt.sk@siemens.com.

1.1 Používanie tejto webovej lokality patriacej spoločnosti Siemens Aktiengesellschaft a/alebo jej pobočkám, dcérskym spoločnostiam (ďalej len „Siemens“), ďalej len „webová lokalita Siemens“, sa riadi týmito Podmienkami používania. Tieto Podmienky používania môžu byť dopĺňané, upravované alebo nahrádzané inými podmienkami, napr. podmienkami nákupu výrobkov a služieb. Prihlásením sa, alebo ak prihlásenie nie je vyžadované, otvorením a používaním webovej lokality Siemens akceptujete tieto Podmienky používania v ich aktuálnom znení.

1.2 V prípade webových ponúk určených podnikateľom alebo štátnym inštitúciám budú tieto subjekty zastupované používateľom, pričom sa predpokladá, že tento používateľ má príslušné oprávnenia, splnomocnenia a znalosti a koná v súlade s nimi.

1.3 Ak používateľ používa túto webovú lokalitu Siemens ako obchodný zákazník, tak sa predpokladá, že koná v rozsahu činnosti svojho podnikania ako podnikateľa alebo v rozsahu oprávnenia zamestnanca, alebo koná ako zákazník reprezentujúci štátne alebo samosprávne orgány.

2.1 Webová lokalita Siemens obsahuje konkrétne informácie a softvér, a v niektorých prípadoch aj príslušnú dokumentáciu, ktorú si je možné prehliadať a prevziať. 

2.2 Spoločnosť Siemens môže kedykoľvek ukončiť prevádzku celej alebo časti webovej lokality Siemens. Kvôli povahe siete internet a počítačových systémov, nemôže spoločnosť Siemens niesť zodpovednosť za to, že webová lokalita Siemens nebude dostupná. 

3.1 Niektoré stránky webovej lokality Siemens môžu byť chránené heslom. V záujme bezpečnosti a zabezpečenia obchodných transakcií budú mať k týmto stránkam prístup iba registrovaní používatelia. Spoločnosť Siemens si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu používateľa. Spoločnosť Siemens si obzvlášť vyhradzuje právo zaviesť povinnosť registrácie pre niektoré lokality, ktoré boli predtým voľne prístupné. Spoločnosť Siemens je oprávnená kedykoľvek bez udania dôvodov zablokovať používateľovi prístup do časti chránenej heslom zablokovaním používateľského konta (definovaného nižšie), a to najmä ak používateľ:

 • pri registrácii vyplní nepravdivé údaje;

 • poruší tieto Podmienky používania alebo zanedbá svoje povinnosti s ohľadom na používateľské konto;

 • pri prístupe na alebo používaní webovej lokality používateľ poruší platné zákony; alebo

 • dlhší čas nepoužíva webovú lokalitu Siemens.

3.2 Pri registrácii je používateľ povinný uviesť presné a pravdivé informácie a v prípade, že neskôr dôjde k zmene týchto informácií, aktualizovať ich (v maximálnej možnej miere: online) čo najskôr. Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá spoločnosti Siemens, bola vždy aktuálna, a aby ho na tejto adrese bolo možné kontaktovať.

3.3 Po zaregistrovaní dostane používateľ prístupový kód, pozostávajúci z identifikačného čísla používateľa a hesla (ďalej len „používateľské konto“). Pri prvom prihlásení je používateľ povinný zmeniť heslo poskytnuté spoločnosťou Siemens na iné heslo, ktoré pozná len on sám. Používateľské konto umožňuje používateľovi prezerať si alebo meniť už zadané údaje o používateľovi, resp. zrušiť súhlas so spracovaním údajov.

3.4 Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho používateľské konto nebolo prístupné tretím stranám a zodpovedá za všetky transakcie a ostatné činnosti vykonané pomocou jeho používateľského konta. Po skončení práce s online systémom je používateľ povinný sa odhlásiť z webových lokalít chránených heslom. V prípade, že sa používateľ dozvie, že dochádza k zneužívaniu jeho používateľského konta tretími stranami, musí o tom okamžite písomne (prípadne e-mailom) informovať spoločnosť Siemens.

3.5 Po prijatí oznámenia špecifikovaného v odseku 3.4 spoločnosť Siemens zablokuje prístup do častí chránených heslom pre dané používateľské konto. Prístup bude takémuto používateľovi obnovený len na základe jeho žiadosti zaslanej spoločnosti Siemens, alebo po novej registrácii.

3.6 Používateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o zrušenie registrácie, za podmienky, že vymazanie jeho konta nenaruší riadne plnenie zmluvných záväzkov. V takomto prípade spoločnosť Siemens odstráni všetky údaje o používateľovi ako aj iné uložené osobné údaje o používateľovi, a to bezodkladne.

4.1 Používanie informácií, softvéru a dokumentácie prístupnej na alebo prostredníctvom webovej lokality Siemens sa riadi týmito Podmienkami používania, alebo v prípade aktualizovania informácií, softvéru alebo dokumentácie, platným licenčným podmienkam, ktoré boli vopred dohodnuté so spoločnosťou Siemens. Samostatne dohodnuté licenčné podmienky, napr. pre preberanie softvéru, budú nadradené týmto Podmienkam používania.

4.2 Spoločnosť Siemens udeľuje používateľovi nevýhradnú a neprenosnú licenciu, ktorú nie je možné poskytovať ďalej, na využívanie informácií, softvéru a dokumentácie prístupnej používateľovi prostredníctvom webovej lokality Siemens v dohodnutom rozsahu, alebo ak takýto rozsah nebol dohodnutý, v rozsahu, v akom spoločnosť Siemens pre daný účel uzná za vhodné.

4.3 Softvér bude k dispozícii bezplatne v objektovom kóde. Používatelia nebudú mať nárok na sprístupnenie zdrojového kódu. To sa netýka zdrojového kódu voľne šíriteľného softvéru (open source), ktorého licenčné podmienky budú nadradené týmto Podmienkam používania v prípade prenosu takéhoto softvéru, a ktoré vyžadujú sprístupnenie tohto zdrojového kódu. V tomto prípade spoločnosť Siemens zdrojový kód sprístupní odplatou za úhradu nákladov.

4.4 Informácie, softvér a dokumentáciu používateľ nesmie za žiadnych okolností dať k dispozícii tretím stranám, a rovnako ich nesmie tretím stranám požičiavať alebo inak sprístupniť. Pokiaľ to výslovne nedovoľuje platný zákon, používateľ nesmie softvér alebo dokumentáciu žiadnym spôsobom upravovať a zároveň nesmie spätne analyzovať ani prekladať alebo oddeľovať časti softvéru. Používateľ si smie vyhotoviť jednu záložnú kópiu softvéru, ak je to potrebné pre zaistenie jeho ďalšieho používania v súlade s týmito Podmienkami používania.

4.5 Informácie, softvér a dokumentácia sú chránené autorským právom ako aj medzinárodnými dohovormi o autorskom práve a ostatnými zákonmi a dohovormi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo. Používateľ je povinný tieto zákony dodržiavať, a predovšetkým neupravovať, neskrývať alebo neodstraňovať žiadne alfanumerické kódy, značky a upozornenia o autorských právach z informácií, softvéru alebo dokumentácie, alebo z ich kópií.

5.1 Bez ohľadu na konkrétne ustanovenia § 4 týchto Podmienok používania, žiadne informácie, obchodné značky a ďalší obsah webovej lokality Siemens nie je možné meniť, kopírovať, reprodukovať, predávať, prenajímať, používať, nahrádzať alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Siemens.

5.2 S výnimkou práva na používanie a iných práv výslovne udelených v týchto Podmienkach používania, nie sú používateľovi udeľované žiadne iné práva, a povinnosť udeliť takéto práva nie je ani žiadnym spôsobom v týchto Podmienkach používania zakotvená. Všetky patentové práva a licencie sú výslovne vylúčené.

5.3 Spoločnosť Siemens môže bezodplatne využívať všetky nápady alebo návrhy uložené používateľmi na webovej lokalite Siemens na ďalší vývoj, zlepšovanie a predaj svojich výrobkov.

6.1 Pri prístupe na a používaní webovej lokality Siemens, používateľ nesmie:

 • poškodzovať iné osoby, najmä neplnoleté, alebo poškodzovať ich osobné práva;

 • spôsobom používania porušovať zásady etiky;

 • porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva;

 • odovzdávať dáta obsahujúce vírusy, trójske kone alebo iné programy, ktoré by mohli poškodzovať údaje;

 • prenášať, ukladať alebo odovzdávať hypertextové odkazy alebo obsah, ku ktorým nevlastní práva, najmä v prípadoch, keď takéto odkazy alebo ich obsah porušujú povinnosť utajenia informácií alebo sú v rozpore so zákonom; alebo

 • rozosielať reklamu alebo nevyžiadané e-maily (tzv. „spam“) alebo falošné upozornenia o vírusoch, závadách alebo podobné materiály, alebo žiadať o účasť v lotériách, reťazových listoch, pyramídových hrách a pod.

7.1 Webová lokalita Siemens môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť Siemens nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a nevyjadruje sa o nich a ich obsahu, ani ich nepropaguje ako svoje vlastné, pretože nemá možnosť ovplyvňovať informácie nachádzajúce sa na nich a nezodpovedá za obsah a informácie, ktoré sú na nich prezentované. Používateľ používa takéto stránky na vlastné riziko.

8.1 Ak sú akékoľvek informácie, softvér alebo dokumentácia sprístupnené bezplatne, akákoľvek zodpovednosť za problémy s vlastníckymi právami alebo kvalitou týchto informácií, softvéru alebo dokumentácie, hlavne vo vzťahu k ich správnosti, absencii závad, nárokov alebo práv tretích strán alebo vo vzťahu k úplnosti a/alebo vhodnosti na určitý účel, sú vylúčené, okrem prípadov zámerného alebo podvodného konania.

8.2 Informácie na webovej lokalite Siemens môžu obsahovať špecifikácie alebo všeobecné popisy týkajúce sa technických možností jednotlivých výrobkov, ktoré nemusia byť v niektorých krajinách alebo prípadoch dostupné (napr. následkom zmeny výrobku). Požadované vlastnosti výrobkov budú preto vždy dodatočne špecifikované pri predaji výrobku.

9.1 Zodpovednosť spoločnosti Siemens za závady týkajúce sa kvality alebo vlastníckych práv bude určovaná v súlade s ustanoveniami § 8 týchto Podmienok používania. Akákoľvek iná zodpovednosť spoločnosti Siemens je vylúčená, pokiaľ nie je vyžadovaná na základe zákona, napr. zákona o zodpovednosti za vadný výrobok, alebo v prípadoch úmyselného konania, hrubej nedbalosti, zranení alebo usmrtení osôb, nedodržaní garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajenia závady alebo porušenia základných zmluvných povinností. Výška náhrady škody v prípade porušenia základných zmluvných podmienok je obmedzená čiastkou primeranou pre danú zmluvu, alebo predvídateľnou čiastkou, s výnimkou prípadov zámerného poškodenia alebo hrubej nedbalosti.

9.2 Aj keď sa spoločnosť Siemens snaží zamedziť výskytu vírusov na webovej lokalite Siemens, nemôže zaručiť, že sa tam skutočne žiadne vírusy nevyskytnú. Používateľ je povinný, v záujme vlastnej ochrany, prijať príslušné bezpečnostné opatrenia a pred prevzatím akejkoľvek informácie, softvéru alebo dokumentácie musí použiť antivírový program.

9.3 §9.1 a §9.2 nijakým spôsobom nedefinujú alebo nenaznačujú zmeny v dôkaznom bremene v neprospech používateľa.

10.1 Vývoz niektorých informácií, softvéru a dokumentácie môže, napr. na základe ich povahy alebo zamýšľaného použitia alebo destinácie, vyžadovať zvláštne povolenie. Používateľ musí striktne dodržiavať všetky vývozné obmedzenia týkajúce sa informácií, softvéru a dokumentácie, najmä predpisy platné v rámci EÚ, jednotlivých členských krajinách EÚ a USA. Spoločnosť Siemens bude označovať informácie, softvér a dokumentáciu v súlade s kontrolnými vývoznými zoznamami EÚ a obchodným kontrolným zoznamom Spojených štátov, a v súlade s platnými zákonmi.

10.2 Používateľ bude povinný najmä kontrolovať, či: 

 • informácie, softvér a dokumentácia nebudú používané na účely vzťahujúce sa k výzbroji, nukleárnej technológií alebo zbraniam;

 • niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname U.S. Denied Persons List (DPL) nedostávajú tovar, softvér alebo technológiu pochádzajúce zo Spojených štátov;

 • niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname U.S. Warning List, U.S. Entity List alebo U.S. Specially Designated National List nedostávajú výrobky pochádzajúce zo Spojených štátov bez príslušnej licencie; a

 • výrobky nedostávajú niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List alebo Terrorists List of the EU;

 • dodávky nesmerujú vojenským adresátom;

 • sú dodržiavané upozornenia a pokyny príslušných úradov.

Prístup k softvéru, dokumentácii a informáciám na webovej lokalite Siemens bude umožnený len ak je v súlade s vyššie uvedenými podmienkami a zárukami. Ak používateľ nevyhovuje uvedeným kritériám, spoločnosť Siemens nebude povinná poskytovať mu príslušné plnenie.

10.3 Na požiadanie musí spoločnosť Siemens informovať používateľa o príslušných bodoch zmluvy a ďalších informáciách.

11.1 Prihlásením sa, alebo ak prihlásenie nie je vyžadované, otvorením a používaním webovej lokality Siemens používateľ udeľuje súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov spoločnosti Siemens s.r.o., so sídlom Stromová 9, Bratislava. Zber, používanie a spracovanie osobných údajov na webovej lokalite Siemens prebieha v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a Zásadami ochrany osobných údajov platnými pre webovú lokalitu Siemens.

12.1 Všetky dodatočné dohody musia byť vyhotovené v písomnej podobe.

12.2 Miestne príslušný súd bude určený v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

12.3 Jednotlivé stránky webovej lokality Siemens sú prevádzkované a spravované spoločnosťou Siemens. Spoločnosť Siemens neručí za to, že informácie, softvér a/alebo dokumentácia na webovej lokalite Siemens sú vhodné alebo dostupné na zobrazenie alebo prevzatie v každej krajine. Prístup k informáciám, softvéru a/alebo dokumentácii nachádzajúcich sa na webovej lokalite Siemens z krajín, v ktorých je takýto obsah nezákonný, je zakázaný. V tomto prípade, ak používateľ chce vstúpiť do obchodného vzťahu so spoločnosťou Siemens, mal by kontaktovať jej zástupcu pre danú krajinu a konkrétnu oblasť.

12.4 Tieto Podmienky používania, a všetky spory týkajúce sa, alebo vznikajúce v spojitosti s týmito Podmienkami používania, sa budú riadiť a budú riešené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Zároveň je vylúčené použitie Dohovoru Spojených národov o zmluvách týkajúcich sa medzinárodného predaja tovaru (CISG) z 11. apríla 1980.

12.5 Tieto webové stránky používajú nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google).  Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu.  Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva.  Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok.  Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Siemens poskytuje digitálne certifikáty zamestnancom, obchodným partnerom a webovým stránkam Siemens (tzv. Digitálna ID)  v súlade s "Siemens Issuing CA".

 

Certifikačná autorita ("CA") kontaktné informácie
Siemens AG
CT CYS, Attn. Siemens Issuing CA(s)
81739 Munich
Federal Republic of Germany

E-mail: contact.pki[AT]siemens[DOT]com;
Hlásenia o problémoch s certifikátom: certificate-problem-report[AT]siemens[DOT]com

(Len pre externé použitie - zamestnanci spoločnosti Siemens môžu získať podporu na stránke https://intranet.siemens.com/pkihelpdesk)

 

Website: https://www.siemens.com/pki/

 

 

Certifikačná politika / Vyhlásenie o certifikačnej praxi (“CP/CPS”)

CA a úložisko, licencie, diskrétnosť (dôvernosť) a audit
Siemens PKI je klasifikovaný ako kritická IT infraštruktúra spoločnosti a bol auditovaný a certifikovaný v súlade s normou ETSI EN 319 411-1 v1.2.0

Obmedzená záruka a zrieknutie sa zodpovednosti / Obmedzenie zodpovednost
Zahrnutý do Certifikačnej politiky ("CP") spoločnosti Siemens


Certifikáty CA
Siemens umožnil stiahnutie Siemens CA(s) certifikátov. Prehľad štruktúry a ostatných CA certifikátov môžete nájsť v  Siemens PKI CA Hierarchy (PDF).

Zoznam zrušených certifikátov
Spoločnosť Siemens umožnil stiahnutie Zoznamu zrušených certifikátov (CRL(s)) nižšie pre Certifikáty vydané Siemens Issuing CA(s)

 

Testovacia stránka certifikátu
Siemens CA poskytuje testovaciu stránku certifikátu pre všetky platné Issuing CAs podľa https://catestsite.siemens.com

 

Verejný zoznam certifikátov

Spoločnosť Siemens prevádzkuje verejne prístupné úložisko certifikátov. V úložisku certifikátov sú uložené certifikáty PKI Siemens. Úložisko certifikátov je dostupné na internete, aby umožnilo výmenu bezpečných e-mailov so spoločnosťou Siemens.

Register certifikátov ponúka online vyhľadávanie certifikátov Siemens. Na získanie certifikátov priamo z úložiska certifikátov musí byť nastavené a nakonfigurované ako adresár LDAP v príslušnom programe na šifrovanie e-mailov

Prístup

Názov domény

IP adresa

Port

Základ vyhľadávania

Siemens

cl.siemens.com

194.138.20.37

389

O = Trustcenter

Autentifikácia s PKI Siemens

Certifikáty PGP v zozname certifikátov:

Zoznam certifikátov obsahuje aj certifikáty Siemens PGP. Možno ho používať so všetkými PGP programy, ktoré podporujú LDAP.

European Bridge CA

Siemens je členom European Bridge CA.

European Bridge CA prevádzkuje virtuálnu adresárovú službu. Pomocou tejto služby možno získať certifikáty účastníkov z rôznych firiem. Za týmto účelom sú LDAP dotazy z Bridge CA presmerované na adresárové služby zapojených organizácií. Verejný zoznam certifikátov Siemens PKI možno takto pýtať.

European Bridge CA poskytuje Online vyhľadávač certifikátov. Tu nájdete tiež všetky certifikáty Siemens, ak zadáte kompletné a kvalifikovanú emailovú adresu. Aby bolo možné použiť zoznam Bridge CA, musí byť tento konfigurovaný ako zoznam LDAP v použitom programe pre šifrovanie emailov.

Prístup

Názov domény

IP adresa

Port

Základ vyhľadávania

EBCA

dir.ebca.de

92.51.158.6

 

389

o=ebca

Súvisiace odkazy: