Podmienky používania

1. Rozsah

 

1.1 Používanie tejto webovej lokality patriacej spoločnosti Siemens Aktiengesellschaft a/alebo jej pobočkám, dcérskym spoločnostiam (ďalej len „Siemens“), ďalej len „webová lokalita Siemens“, sa riadi týmito Podmienkami používania. Tieto Podmienky používania môžu byť dopĺňané, upravované alebo nahrádzané inými podmienkami, napr. podmienkami nákupu výrobkov a služieb. Prihlásením sa, alebo ak prihlásenie nie je vyžadované, otvorením a používaním webovej lokality Siemens akceptujete tieto Podmienky používania v ich aktuálnom znení.


1.2 V prípade webových ponúk určených podnikateľom alebo štátnym inštitúciám budú tieto subjekty zastupované používateľom, pričom sa predpokladá, že tento používateľ má príslušné oprávnenia, splnomocnenia a znalosti a koná v súlade s nimi.


1.3 Ak používateľ používa túto webovú lokalitu Siemens ako obchodný zákazník, tak sa predpokladá, že koná v rozsahu činnosti svojho podnikania ako podnikateľa alebo v rozsahu oprávnenia zamestnanca, alebo koná ako zákazník reprezentujúci štátne alebo samosprávne orgány.

 

2. Služby

 

2.1 Webová lokalita Siemens obsahuje konkrétne informácie a softvér, a v niektorých prípadoch aj príslušnú dokumentáciu, ktorú si je možné prehliadať a prevziať. 


2.2 Spoločnosť Siemens môže kedykoľvek ukončiť prevádzku celej alebo časti webovej lokality Siemens. Kvôli povahe siete internet a počítačových systémov, nemôže spoločnosť Siemens niesť zodpovednosť za to, že webová lokalita Siemens nebude dostupná. 

 

3. Registrácia, heslo

 

3.1 Niektoré stránky webovej lokality Siemens môžu byť chránené heslom. V záujme bezpečnosti a zabezpečenia obchodných transakcií budú mať k týmto stránkam prístup iba registrovaní používatelia. Spoločnosť Siemens si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu používateľa. Spoločnosť Siemens si obzvlášť vyhradzuje právo zaviesť povinnosť registrácie pre niektoré lokality, ktoré boli predtým voľne prístupné. Spoločnosť Siemens je oprávnená kedykoľvek bez udania dôvodov zablokovať používateľovi prístup do časti chránenej heslom zablokovaním používateľského konta (definovaného nižšie), a to najmä ak používateľ:

 • pri registrácii vyplní nepravdivé údaje;

 • poruší tieto Podmienky používania alebo zanedbá svoje povinnosti s ohľadom na používateľské konto;

 • pri prístupe na alebo používaní webovej lokality používateľ poruší platné zákony; alebo

 • dlhší čas nepoužíva webovú lokalitu Siemens.

3.2 Pri registrácii je používateľ povinný uviesť presné a pravdivé informácie a v prípade, že neskôr dôjde k zmene týchto informácií, aktualizovať ich (v maximálnej možnej miere: online) čo najskôr. Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá spoločnosti Siemens, bola vždy aktuálna, a aby ho na tejto adrese bolo možné kontaktovať.


3.3 Po zaregistrovaní dostane používateľ prístupový kód, pozostávajúci z identifikačného čísla používateľa a hesla (ďalej len „používateľské konto“). Pri prvom prihlásení je používateľ povinný zmeniť heslo poskytnuté spoločnosťou Siemens na iné heslo, ktoré pozná len on sám. Používateľské konto umožňuje používateľovi prezerať si alebo meniť už zadané údaje o používateľovi, resp. zrušiť súhlas so spracovaním údajov.


3.4 Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho používateľské konto nebolo prístupné tretím stranám a zodpovedá za všetky transakcie a ostatné činnosti vykonané pomocou jeho používateľského konta. Po skončení práce s online systémom je používateľ povinný sa odhlásiť z webových lokalít chránených heslom. V prípade, že sa používateľ dozvie, že dochádza k zneužívaniu jeho používateľského konta tretími stranami, musí o tom okamžite písomne (prípadne e-mailom) informovať spoločnosť Siemens.


3.5 Po prijatí oznámenia špecifikovaného v odseku 3.4 spoločnosť Siemens zablokuje prístup do častí chránených heslom pre dané používateľské konto. Prístup bude takémuto používateľovi obnovený len na základe jeho žiadosti zaslanej spoločnosti Siemens, alebo po novej registrácii.


3.6 Používateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o zrušenie registrácie, za podmienky, že vymazanie jeho konta nenaruší riadne plnenie zmluvných záväzkov. V takomto prípade spoločnosť Siemens odstráni všetky údaje o používateľovi, ako aj iné uložené osobné údaje o používateľovi, a to bezodkladne potom, ako tieto údaje prestanú byť potrebné.
 

4. Právo na používanie informácií, softvéru a dokumentácie

 

4.1 Používanie informácií, softvéru a dokumentácie prístupnej na alebo prostredníctvom webovej lokality Siemens sa riadi týmito Podmienkami používania, alebo v prípade aktualizovania informácií, softvéru alebo dokumentácie, platným licenčným podmienkam, ktoré boli vopred dohodnuté so spoločnosťou Siemens. Samostatne dohodnuté licenčné podmienky, napr. pre preberanie softvéru, budú nadradené týmto Podmienkam používania.


4.2 Spoločnosť Siemens udeľuje používateľovi nevýhradnú a neprenosnú licenciu, ktorú nie je možné poskytovať ďalej, na využívanie informácií, softvéru alebo dokumentácie prístupných používateľovi prostredníctvom webovej lokality Siemens v dohodnutom rozsahu, alebo ak takýto rozsah nebol dohodnutý, v rozsahu zodpovedajúcom účelu, ktorý Siemens sledoval pri sprístupnení informácií, softvéru alebo dokumentácie používateľovi.


4.3 Softvér bude k dispozícii bezplatne v objektovom kóde. Používatelia nebudú mať nárok na sprístupnenie zdrojového kódu. To sa netýka zdrojového kódu voľne šíriteľného softvéru (open source), ktorého licenčné podmienky budú nadradené týmto Podmienkam používania v prípade prenosu takéhoto softvéru, a ktoré vyžadujú sprístupnenie tohto zdrojového kódu. V tomto prípade spoločnosť Siemens zdrojový kód sprístupní odplatou za úhradu nákladov.


4.4 Informácie, softvér a dokumentáciu používateľ nesmie za žiadnych okolností dať k dispozícii tretím stranám, a rovnako ich nesmie tretím stranám požičiavať alebo inak sprístupniť. Pokiaľ to výslovne nedovoľuje platný zákon, používateľ nesmie softvér alebo dokumentáciu žiadnym spôsobom upravovať a zároveň nesmie spätne analyzovať ani prekladať alebo oddeľovať časti softvéru. Používateľ si smie vyhotoviť jednu záložnú kópiu softvéru, ak je to potrebné pre zaistenie jeho ďalšieho používania v súlade s týmito Podmienkami používania.


4.5 Informácie, softvér a dokumentácia sú chránené autorským právom ako aj medzinárodnými dohovormi o autorskom práve a ostatnými zákonmi a dohovormi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo. Používateľ je povinný tieto zákony dodržiavať, a predovšetkým neupravovať, neskrývať alebo neodstraňovať žiadne alfanumerické kódy, značky a upozornenia o autorských právach z informácií, softvéru alebo dokumentácie, alebo z ich kópií.

 

5. Duševné vlastníctvo

 

5.1 Bez ohľadu na konkrétne ustanovenia § 4 týchto Podmienok používania, žiadne informácie, obchodné značky a ďalší obsah webovej lokality Siemens nie je možné meniť, kopírovať, reprodukovať, predávať, prenajímať, používať, nahrádzať alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Siemens.


5.2 S výnimkou práva na používanie a iných práv výslovne udelených v týchto Podmienkach používania, nie sú používateľovi udeľované žiadne iné práva, a povinnosť udeliť takéto práva nie je ani žiadnym spôsobom v týchto Podmienkach používania zakotvená. Všetky patentové práva a licencie sú výslovne vylúčené.


5.3 Spoločnosť Siemens môže bezodplatne využívať všetky nápady alebo návrhy uložené používateľmi na webovej lokalite Siemens na ďalší vývoj, zlepšovanie a predaj svojich výrobkov.

 

6. Povinnosti používateľa

 

6.1 Pri prístupe na a používaní webovej lokality Siemens, používateľ nesmie:

 • spôsobom používania porušovať zásady etiky;

 • porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva;

 • odovzdávať dáta obsahujúce vírusy, trójske kone alebo iné programy, ktoré by mohli poškodzovať údaje;

 • prenášať, ukladať alebo odovzdávať hypertextové odkazy alebo obsah, ku ktorým nevlastní práva, najmä v prípadoch, keď takéto odkazy alebo ich obsah porušujú povinnosť utajenia informácií alebo sú v rozpore so zákonom; alebo

 • rozosielať reklamu alebo nevyžiadané e-maily (tzv. „spam“) alebo falošné upozornenia o vírusoch, závadách alebo podobné materiály, alebo žiadať o účasť v lotériách, systémoch nabaľujúcej sa gule, reťazových listoch, pyramídových hrách a pod.

 

6.2. Spoločnosť Siemens môže kedykoľvek odmietnuť prístup na webovú stránku spoločnosti Siemens, najmä ak používateľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z týchto Podmienok používania.

 

7. Hypertextové odkazy

 

7.1 Webová lokalita Siemens môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť Siemens nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a nevyjadruje sa o nich a ich obsahu, ani ich nepropaguje ako svoje vlastné, pretože nemá možnosť ovplyvňovať informácie nachádzajúce sa na nich a nezodpovedá za obsah a informácie, ktoré sú na nich prezentované. Používateľ používa takéto stránky na vlastné riziko.

 

8. Zodpovednosť za problémy s vlastníckymi právami alebo kvalitou

 

8.1 Ak sú akékoľvek informácie, softvér alebo dokumentácia sprístupnené bezplatne, akákoľvek zodpovednosť za problémy s vlastníckymi právami alebo kvalitou týchto informácií, softvéru alebo dokumentácie, hlavne vo vzťahu k ich správnosti, absencii závad, nárokov alebo práv tretích strán alebo vo vzťahu k úplnosti a/alebo vhodnosti na určitý účel, sú vylúčené, okrem prípadov zámerného alebo podvodného konania.


8.2 Informácie na webovej lokalite Siemens môžu obsahovať špecifikácie alebo všeobecné popisy týkajúce sa technických možností jednotlivých výrobkov, ktoré nemusia byť v niektorých prípadoch dostupné (napr. následkom zmeny výrobku). Požadované vlastnosti výrobkov budú preto vždy dodatočne špecifikované pri predaji výrobku.

 

9. Iná zodpovednosť, vírusy

 

9.1 Zodpovednosť Siemensu za závady týkajúce sa kvality alebo vlastníckych práv bude stanovená v súlade s ustanoveniami § 8 týchto Podmienok používania. Akákoľvek iná zodpovednosť Siemensu je vylúčená, pokiaľ nevyplýva z príslušných právnych predpisov, napr. zo zákonných ustanovení o zodpovednosti za vadný výrobok, alebo v prípadoch úmyselného konania, hrubej nedbalosti, zranení alebo usmrtení osôb, nedodržaní zaručených vlastností výrobku, podvodného zatajenia závady alebo porušenia základných zmluvných povinností. Výška náhrady škody v prípade porušenia základných zmluvných povinností je obmedzená čiastkou primeranou, resp. predvídateľnou pre danú zmluvu, s výnimkou prípadov zámerného poškodenia alebo hrubej nedbalosti.


9.2 Aj keď sa spoločnosť Siemens snaží zamedziť výskytu vírusov na webovej lokalite Siemens, nemôže zaručiť, že sa tam skutočne žiadne vírusy nevyskytnú. Používateľ je povinný, v záujme vlastnej ochrany, prijať príslušné bezpečnostné opatrenia a pred prevzatím akejkoľvek informácie, softvéru alebo dokumentácie musí použiť antivírový program.


9.3 §9.1 a §9.2 nijakým spôsobom nezakladajú a ani nepredpokladajú zmeny v dôkaznom bremene v neprospech používateľa.

 

10. Súlad s predpismi o vývozných obmedzeniach

 

10.1 Pokiaľ používateľ prevedie na tretiu osobu informácie, softvér alebo dokumentáciu, ktoré mu poskytol Siemens, musí pri tomto prevode dodržať všetky relevantné národné a medzinárodné predpisy ohľadom vývozných obmedzení, resp. obmedzení reexportu, a to najmä predpisy platné v EÚ a USA.


10.2 Pred vyššie uvedeným prevodom na tretiu osobu musí používateľ osobitne skontrolovať a zabezpečiť príslušnými opatreniami, že:

 • predmetným prevodom, resp. poskytnutím iných ekonomických zdrojov v súvislosti s informáciami, softvérom alebo dokumentáciou, ktoré poskytol Siemens, nedôjde k porušeniu embarga uvaleného Európskou úniou, USA alebo UN, pričom je potrebné zohľadniť aj obmedzenia domáceho podnikania a zákazy obchádzania uvalených embárg;
 • predmetné informácie, softvér alebo dokumentácia, ktoré poskytol Siemens, nie sú určené na použitie súvisiace so zbrojením, nukleárnymi technológiami alebo zbraňami, a to v rozsahu, v akom je také použitie zakázané alebo podmienené príslušným schválením, pokiaľ nie je príslušné schválenie udelené;
 • je potrebné zohľadniť všetky relevantné sankčné zoznamy Európskej únie a USA ohľadom obchodovania s tam uvedenými subjektami, osobami a organizáciami.

10.3 V prípade, ak budú príslušné orgány alebo Siemens vykonávať kontrolu exportných obmedzení, je používateľ na požiadanie Siemensu povinný bezodkladne poskytnúť všetky informácie týkajúce sa koncového užívateľa, resp. cieľovej destinácie a zamýšľaného použitia informácií, softvéru alebo dokumentácie Siemensu, ako aj informácie týkajúce sa existujúcich vývozných obmedzení.


10.4 Používateľ odškodní Siemens, resp. zabezpečí, aby Siemensu nevznikla škoda v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, konaním, úkonom, pokutou, stratou, nákladmi alebo náhradou škody, ktoré vzniknú alebo budú súvisieť s tým, že používateľ poruší príslušné predpisy o obmedzení vývozu, pričom používateľ uhradí Siemensu všetky straty a náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú, okrem prípadov, ak porušenie predpisov používateľ nezapríčinil. Toto ustanovenie nezakladá zmenu dôkazného bremena.


10.5 Povinnosť Siemensu na zmluvné plnenie je podmienená tým, že plnenie nie je nemožné vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z národných alebo medzinárodných požiadaviek na zahraničný obchod alebo colný styk, resp. obmedzenia vyplývajúce z embárg alebo iných sankcií.

 

11. Ochrana osobných údajov
 

V súvislosti so získavaním, používaním a spracúvaním osobných údajov používateľa webovej lokality Siemens sa spoločnosť Siemens zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov, ako aj povinnosti vyplývajúce z informácií o ochrane osobných údajov zverejnených na webovej lokalite Siemens.

 

12. Dodatočné dohody, príslušnosť súdu a rozhodné právo

 

12.1 Akékoľvek dodatočné dohody musia byť vyhotovené v písomnej forme.


12.2 Na riešenie sporov vzniknutých v súvislosti s týmito Podmienkami používania bude príslušný súd určený na základe právnych predpisov Slovenskej republiky.


12.3 Jednotlivé stránky webovej lokality Siemens prevádzkuje a spravuje Siemens Aktiengesellschaft a/alebo jej pobočky, resp. dcérske spoločnosti. Jednotlivé stránky sú v súlade s právnymi predpismi príslušnej krajiny, v ktorej má daná spoločnosť svoje sídlo. Siemens nepreberá zodpovednosť za to, že informácie, softvér a/alebo dokumentácia na webovej lokalite Siemens sú vhodné alebo dostupné na prehliadanie alebo prevzatie v miestach mimo danej krajiny. Pokiaľ používatelia pristupujú na webovú lokalitu Siemens z miest nachádzajúcich sa mimo danej krajiny, nesú plnú zodpovednosť za súlad s príslušnými lokálnymi právnymi predpismi. Zakazuje sa pristupovať k informáciám, softvéru a/alebo dokumentácii nachádzajúcich sa na webovej lokalite Siemens z tých krajín, v ktorých je takýto obsah nezákonný. V týchto prípadoch, ak chce používateľ nadviazať obchodný vzťah so Siemensom, mal by kontaktovať jeho zástupcu pre danú krajinu ohľadom lokálnych špecifík obchodného vzťahu.

12.4 Tieto Podmienky používania, a všetky spory týkajúce sa, alebo vznikajúce v spojitosti s týmito Podmienkami používania, sa budú riadiť a budú riešené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s výnimkou príslušných kolíznych noriem. Zároveň je vylúčené použitie Dohovoru Spojených národov o zmluvách týkajúcich sa medzinárodného predaja tovaru (CISG) z 11. apríla 1980.