Informácie spoločnosti Siemens ohľadom spracúvania osobných údajov

Január 2019

 

Ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Siemens dôležitá. Z tohto dôvodu spoločnosť Siemens (bližšie informácie o spoločnosti nájdete nižšie pod „Korporátnymi informáciami“) spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany a bezpečnosti údajov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a právny základ

 

Pokiaľ používate webové stránky spoločnosti Siemens, resp. aplikácie alebo online nástroje (ďalej len „Online Ponuka Siemens“), môže spoločnosť Siemens o Vás spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • osobné údaje, ktoré aktívne a dobrovoľne poskytnete prostredníctvom Online Ponuky Siemens (napr. pri registrácii alebo keď nás kontaktujete ohľadom Vašich otázok, príp. v súvislosti s Vašou účasťou na prieskumoch a pod.), vrátane mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, informácií poskytnutých ako súčasť žiadosti o podporu, komentárov alebo príspevkov na internetových fórach, atď., a/alebo
 • informácie, ktoré nám Váš webový prehliadač alebo Vaše zariadenie pošle automaticky, ako Vašu IP adresu, typ zariadenia, typ prehliadača, odkazujúcu stránku, stránky otvorené počas Vašej návštevy alebo dátum a čas každej návštevníckej požiadavky.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely: 

 • za účelom poskytnutia služieb a funkcií Online Ponuky Siemens a za účelom administrácie Vášho používania Online Ponuky Siemens,
 • za účelom overenia Vašej identity (pokiaľ sa zaregistrujete v rámci Online Ponuky Siemens),
 • za účelom zodpovedania Vašich otázok a splnenia Vašich konkrétnych požiadaviek,
 • za účelom zasielania marketingových informácií alebo za tým účelom, aby sme Vás kontaktovali v rámci prieskumov zákazníckej spokojnosti (ako je bližšie vysvetlené v časti 3 nižšie), a/alebo
 • pokiaľ to bude potrebné, za účelom uplatnenia príslušných podmienok používania, za účelom uplatnenia alebo presadenia právneho nároku alebo obrany, za účelom predchádzania podvodom alebo iným nelegálnym činnostiam, vrátane útokov na informačné systémy spoločnosti Siemens.
 • Pri spracúvaní Vašich osobných údajov uplatňujeme nasledovné právne základy:
 • uplatňujeme naše práva a vykonávame naše povinnosti v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú sme s Vami uzatvorili (čl. 6 (1) (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR),
 • plníme si naše zákonné povinnosti (čl. 6 (1) (c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR), a/alebo
 • sledujeme naše oprávnené záujmy (čl. 6 (1) (f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR). Naše oprávnené záujmy pri spracúvaní Vašich osobných údajov spočívajú predovšetkým v efektívnej realizácii a manažovaní Vášho používania Online Ponuky Siemens.
 • V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V týchto prípadoch je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Váš súhlas (a to ako samostatný právny základ, príp. popri ďalších právnych základoch) (čl. 6 (1) (a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR).
 • Cookies
 • V rámci Online Ponuky Siemens môžeme používať cookies. Bližšie informácie o používaní cookies nájdete v našich Pravidlách cookies. Pravidlá cookies obsahujú o.i. informácie o tom, ako možno blokovať cookies alebo namietať voči ich používaniu, resp. blokovať alebo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré cookies získavajú.
 • Google mapy 
 • Niektoré programy/aplikácie v rámci Online Ponuky Siemens môžu využívať Google mapy za účelom poskytnutia lokalizačných funkcií (napr. aby ste získali informácie o trase k Vašej lokálnej kontaktnej osobe spoločnosti Siemens). Pokiaľ použijete Google mapy, bude Vaše údaje spracúvať spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Predmetom spracúvania môže byť o.i. IP adresa Vášho zariadenia a Vaša poloha. Údaje o Vašej polohe môžu byť predmetom spracúvania len ak ste súhlasili s prístupom k týmto údajom, resp. ak ste aktívne poskytli tieto údaje v rámci príslušnej Online Ponuky Siemens.
 • Prevádzkovateľom zodpovedným za spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s Google mapami je spoločnosť Google. Informácie o spracúvaní osobných údajov zverejnila spoločnosť Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy.
 • Odkazy (linky) na iné webové stránky
 • Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Online Ponuku Siemens; nevzťahujú sa na iné webové stránky alebo aplikácie prevádzkované tretími stranami. Môžeme poskytnúť odkazy (linky) na iné webové stránky a aplikácie, pokiaľ sme toho názoru, že by Vás mohli zaujímať. Spoločnosť Siemens však nezodpovedá za ochranu osobných údajov v rámci týchto iných webových stránok alebo aplikácií.
 • Mobilné aplikácie
 • Niektoré aplikácie spoločnosti Siemens, ktoré si môžete stiahnuť do svojho mobilného zariadenia („mobilné aplikácie“), poskytujú vlastné informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Tieto informácie sú dostupné v príslušnom obchode s aplikáciami (App Store) a môžete si ich prečítať ešte pred stiahnutím príslušnej mobilnej aplikácie, pričom ich zároveň obsahuje aj samotná mobilná aplikácia. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov vo vybraných mobilných aplikáciách sú zároveň dostupné tu.

Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a právny základ

 

V súvislosti s obchodným vzťahom s našou spoločnosťou Siemens môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov kontaktných osôb u našich (perspektívnych)  zákazníkov, dodávateľov, predajcov alebo partnerov (každý ďalej len „Obchodný Partner“):

 •  kontaktné informácie, ako meno a priezvisko, pracovná adresa, pracovné telefónne, mobilné a faxové číslo a pracovná e-mailová adresa,
 • platobné údaje, ako údaje potrebné pre spracovanie platieb a pre predchádzanie podvodom, vrátane čísiel kreditných/debetných kariet, čísiel bezpečnostných kódov a ďalšie súvisiace účtovné informácie,
 • ďalšie informácie potrebné v rámci projektovej alebo zmluvnej spolupráce so spoločnosťou Siemens alebo dobrovoľne poskytnuté zo strany Obchodného Partnera, ako osobné údaje súvisiace so zadanými objednávkami, vykonanými platbami, žiadosťami alebo projektovými míľnikmi,
 • osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov, z databáz s informáciami o kredibilite alebo z agentúr s informáciami o bonite, a/alebo
 • pokiaľ to bude podľa zákona potrebné na kontrolu Obchodného Partnera: dátum narodenia, rodné číslo, doklady totožnosti a informácie o relevantných a významných súdnych sporoch alebo iných právnych konaniach voči Obchodným Partnerom.

Siemens môže osobné údaje spracúvať na nasledovné účely: 

 • za účelom komunikácie s Obchodnými Partnermi o výrobkoch, službách alebo projektoch spoločnosti Siemens alebo Obchodných Partnerov, napr. za účelom poskytnutia odpovedí na dopyty alebo žiadosti alebo za účelom poskytnutia technických informácií o zakúpených výrobkoch,
 • za účelom plánovania, plnenia a správy v rámci (zmluvného) vzťahu s Obchodnými Partnermi, napr. na realizáciu transakcií či objednávok výrobkov alebo služieb, spracúvanie platieb, vedenie účtovníctva, vykonanie auditu, na fakturáciu alebo prijímanie platieb, odosielanie a prijímanie zásielok, zabezpečenie opráv a poskytovanie služieb podpory,
 • za účelom spravovania a vykonávania zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, hier a súťaží a iných propagačných činností alebo podujatí,
 • za účelom prieskumov zákazníckej spokojnosti a za účelom priameho marketingu (ako je vysvetlené v časti 3 nižšie),
 • za účelom zabezpečenia a ochrany bezpečnosti našich výrobkov, služieb alebo webových stránok, ako aj za účelom predchádzania a odhaľovania bezpečnostných hrozieb, podvodov alebo inej trestnej alebo nekalej činnosti,
 • za účelom zabezpečenia súladu so zákonnými povinnosťami (ako povinnosti pri vedení účtovníctva), kontroly vývozu a plnenia colných povinností, za účelom kontroly Obchodného Partnera (prevencia kriminality bielych golierov alebo prania špinavých peňazí), ako aj za účelom zabezpečenia súladu s pravidlami skupiny Siemens, resp. s odvetvovými štandardmi, a/alebo
 • za účelom riešenia sporov, uplatnenia našich zmluvných oprávnení a za účelom uplatnenia, obrany a výkonu právnych nárokov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov uplatňujeme nasledovné právne základy:

 • uplatňujeme naše práva a vykonávame naše povinnosti v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú sme s Vami uzatvorili (čl. 6 (1) (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR),
 • plníme si naše zákonné povinnosti (čl. 6 (1) (c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR), a/alebo
 • sledujeme naše oprávnené záujmy (čl. 6 (1) (f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR). Naše oprávnené záujmy pri spracúvaní Vašich osobných údajov spočívajú predovšetkým v efektívnej realizácii a manažovaní nášho spoločného obchodného vzťahu.

V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V týchto prípadoch je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Váš súhlas (a to ako samostatný právny základ, príp. popri ďalších právnych základoch) (čl. 6 (1) (a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov GDPR).

Siemens môže v súlade s príslušnými právnymi predpismi spracúvať Vaše kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy) na účely priameho marketingu (napr. pozvánky na predajné výstavy alebo zasielanie newslettrov), ako aj v rámci prieskumov zákazníckej spokojnosti. Máte právo namietať voči uvedenému spracúvaniu Vašich kontaktných údajov, a to kedykoľvek zaslaním e-mailu na adresu contact@siemens.com, resp. využitím postupu uvedeného v komunikácii, ktorá Vám bola doručená.

Spoločnosť Siemens môže preniesť Vaše osobné údaje 

 • iným spoločnostiam v rámci skupiny Siemens alebo tretím stranám (napr. obchodným partnerom alebo dodávateľom) v súvislosti s Vaším používaním Online Ponuky Siemens, resp. v súvislosti s naším obchodným vzťahom s Vami,
 • tretím stranám, ktoré našej spoločnosti Siemens poskytujú IT služby a ktoré spracúvajú tieto údaje len na účely týchto služieb (napr. hosting alebo údržba a podpora IT), a/alebo
 • tretím stranám v súvislosti s dodržiavaním právnych povinností alebo v súvislosti so založením, uplatnením alebo obranou práv a nárokov (napr. na súdne alebo arbitrážne konania, na konania o výkone práv, ako aj regulačným orgánom, advokátom a poradcom).

Príjemcovia, ktorým Siemens prenáša Vaše osobné údaje, môžu v niektorých prípadoch sídliť v krajinách, v ktorých príslušné právne predpisy neposkytujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako právne predpisy vo Vašej domovskej krajine. V takýchto prípadoch spoločnosť Siemens prijala príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov, a to najmä:

 • Zdieľame Vaše osobné údaje so spoločnosťami skupiny Siemens v takýchto krajinách len ak implementovali Záväzné vnútropodnikové pravidlá Skupiny Siemens („BCR“) na ochranu osobných údajov. Pre bližšie informácie o BCR kliknite sem.
 • Prenášame osobné údaje externým príjemcom v takýchto krajinách len v prípade, ak (i) pristúpili k štandardným zmluvným doložkám EÚ so spoločnosťou Siemens, (ii) implementovali vo svojej organizácii záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo (iii) – v prípade príjemcov v USA – sú certifikovaní v rámci Privacy Shield. Môžete požiadať o bližšie informácie ohľadom príslušných bezpečnostných opatrení vo vzťahu ku konkrétnym prenosom na e-mailovej adrese dataprotection@siemens.com.

Osobné údaje, ktoré zverejníte na Online Ponuke Siemens (ako sú chatovacie priestory alebo fóra) môžu byť globálne prístupné iným registrovaným užívateľom príslušnej Online Ponuky Siemens.

Pokiaľ nie je pri získavaní Vašich osobných údajov výslovne uvedené inak (napr. v rámci formulára, ktorý vyplníte), vymažeme Vaše osobné údaje akonáhle prestane byť ich uchovávanie (i) nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo (ii) nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností (ako povinnosti uchovávania údajov podľa daňových alebo obchodných predpisov).

V prípade, že ste spoločnosti Siemens udelili súhlas so spracúvaním určitých osobných údajov, máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať, a to s účinkami pro futuro, t.j. odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pokiaľ Váš súhlas odvoláte, môže spoločnosť Siemens ďalej spracúvať osobné údaje len v prípade, ak existuje iný právny základ pre takéto spracúvanie.

V súlade s príslušnými právnymi predpismi – pokiaľ budú splnené stanovené podmienky – Vám prislúchajú nasledovné práva:

 • právo získať od spoločnosti Siemens potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, získať právo na prístup k týmto osobným údajom,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré ste aktívne poskytli, a
 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Ďalšie informácie a bližšie vysvetlenia ohľadom Vašich vyššie uvedených práv nájdete na webovej stránke Európskej komisie „Práva občanov“.

Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens poskytuje podporu v prípade otázok, pripomienok, obáv alebo sťažností vo veciach ochrany osobných údajov, resp. ak si želáte uplatniť Vaše práva k údajom. Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens môžete kontaktovať na adrese: dataprotection@siemens.com.

Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens vynaloží maximálne úsilie na vyriešenie Vašich žiadostí alebo sťažností. Okrem možnosti kontaktovať Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens máte vždy právo obrátiť sa s Vašimi žiadosťami alebo sťažnosťami na príslušný dozorný orgán.


Zoznam a kontaktné údaje príslušných lokálnych dozorných orgánov nájdete tu.