Systémy vysokého napätia (VN)

Ekonomický a spoľahlivý rozvod elektrickej energie

Hlavnou úlohou vysokonapäťového rozvádzača je ekonomický a spoľahlivý rozvod elektrickej energie. Túto zodpovednosť berieme vážne a ponúkame našim zákazníkom celosvetovo produkty a riešenia pre systémy vysokého napätia. Naše optimálne navzájom prispôsobené systémy zodpovedajú zvyšujúcim sa technickým požiadavkám a zabezpečujú spoľahlivý rozvod elektrickej energie – vo vzduchom alebo plynom izolovaných rozvádzačoch a pre aplikácie vo vonkajšom prostredí alebo na morskom dne.

The Power Engineering Guide is the comprehensive manual for transmission and distribution of electrical energy.

Download now

Vzduchom izolované rozvádzače pre primárne distribučné systémy  (alt. siete )

So vzduchom izolovanými rozvádzačmi Siemens ste vždy na bezpečnej strane – naše rozvádzače majú typové osvedčenie podľa normy IEC 62271-200 na inštaláciu vo vnútornom prostredí a sú vždy synonymom maximálnej bezpečnosti obsluhy a prevádzky ako aj lokálnej pridanej hodnoty.


Stručný prehľad ich predností:

 • zabezpečenie spoľahlivosti a spokojnosti
 • ochrana života
 • zvýšenie produktivity
 • úspora finančných nákladov
 • ochrana životného prostredia

Vzduchom izolované rozvádzače pre sekundárne distribučné systémy

Kompaktné, so spoľahlivou a bezpečnou prevádzkou

Rozvádzače Simosec pre sekundárne distribučné siete do 24 kV vo vyhotovení so vzduchovou izoláciou v kombinácii so spínačmi s plynovou izoláciou sú rozvádzače na použitie vo vnútornom prostredí, zmontované vo výrobnom závode, s kovovou skriňou a s osvedčením o skúške typu podľa normy IEC.

 

Modulárna, priestorovo úsporná konštrukcia umožňuje použitie v sieťových a dodávateľských elektrických staniciach ako aj v skoro všetkých aplikáciách v priemyselných zariadeniach, elektrárňach, baniach, v lodiarenskom priemysle, v elektrických trakčných napájacích systémoch, v zariadeniach na využitie obnoviteľných zdrojov energie a vo verejných budovách ako napr. výškové budovy, železničné stanice, nákupné centrá, nemocnice a letiská.

Plynom izolované rozvádzače pre primárne distribučné systémy

Kompaktné, bezúdržbové a nezávislé od klimatických podmienok

Na distribúciu elektrickej energie ponúka Siemens rôzne plynom izolované rozvádzače, ktoré možno použiť v transformovniach a rozvodniach distribučných spoločností ale aj v priemyselných systémoch vysokého napätia napr. v banskom, hutníckom alebo papierenskom priemysle. Plynom izolované rozvádzače Siemens sú taktiež prvou voľbou pri špeciálnych aplikáciách ako veterné parky, morské ťažobné plošiny a lode.

 

Vo všetkých týchto aplikáciách ponúka technológia plynom izolovaných rozvádzačov Siemens vynikajúce prednosti z hľadiska nezávislosti od klimatických podmienok, bezpečnosti obsluhy a bezúdržbovej konštrukcie. Pre zákazníkov z toho vyplývajú veľké prednosti maximálnej spoľahlivosti dodávky elektrickej energie v jeho sieti a to tak ako dodávateľa zákazníkom alebo ako dodávateľovi elektrickej energie pre výrobné procesy. 

Plynom izolované rozvádzače pre sekundárne distribučné systémy

Kompaktné, bezúdržbové a nezávislé od klimatických podmienok

V kompaktných elektrických staniciach alebo malých rozvodniach prispievajú tieto rozvádzače k zabezpečeniu neprerušeného elektrického napájania až po domácnosti a malé podnikateľské subjekty.

Vo všetkých týchto aplikáciách ponúka technológia plynom izolovaných rozvádzačov vynikajúce prednosti z hľadiska nezávislosti od klimatických podmienok, bezpečnosti obsluhy a bezúdržbovej konštrukcie. Z toho vyplývajú pre dodávateľské spoločnosti vynikajúce prednosti maximálnej spoľahlivosti dodávky elektrickej energie v ich sieťach a tým spokojnosti zákazníkov. 

Rozvádzač generátora

Výkonný pre zásobovanie energiou v budúcnosti

Nezávisle od typu elektrárne ponúkajú rozvádzače generátorov množstvo výhod: 

 • zvýšenie hospodárnosti a prevádzkovej pohotovosti
 • optimálna bezpečnosť obsluhy
 • zvýšenie produktivity
 • ekologickosť
 • minimalizácia nákladov na inštalovanie, údržbu a opravy
 • zákaznícky špecifické riešenia

Rozvádzače výkonových spínačov generátorov s technológiou spínania vo vákuu sa používajú vo vodných, prečerpávacích, plynových alebo parných elektrárňach ako aj v uhoľných, tepelných solárnych a geotermálnych elektrárňach. Ponúkajú riešenia pre projekty obnovy ako aj pre budované nové elektrárne. Naši zákazníci profitujú z trvalého zvyšovania hospodárnosti a neprerušovanej prevádzky.

Vonkajšie systémy vysokého napätia

Maximálna spoľahlivosť pri minimálnych prevádzkových nákladoch 

Rozvádzače vysokého napätie sú základnými prvkami distribučných sietí vysokého napätia so vzdušnými distribučnými vedeniami. Vonkajšie vákuové výkonové spínače Siemens chránia vzdušné vedenia v prípade dočasnej poruchy a redukujú doby výpadu a počet postihnutých zákazníkov. Vonkajšie vákuové výkonové spínače ponúkajú systémy pre vzdušné distribučné vedenia ako aj pre elektrické stanice.

Rozsiahle portfólio vonkajších vákuových spínačov bolo vyvinuté špeciálne pre široký rozsah klimatických podmienok. Ich typovo overená spoľahlivosť ako aj dlhá elektrická životnosť a mechanická robustnosť zvyšujú ziskovosť distribučnej siete vysokého napätia. Ponúkajú najväčšie možné prednosti pre všetky aplikácie, od optimalizácie menej rozvinutých prostredí siete až po perspektívne inteligentné siete (tzv. „smart grids“). 

Sieťovo viazané elektrické systémy so systémom SINACON

Kompletne integrované riešenie pripojenia do siete

Od produktu až po integrované riešenie ponúkame široký súbor  systémov meničov a striedačov na efektívnu výrobu a využitie elektrickej energie v mikrosieťach (tzv. microgrids) ako aj vo verejných sieťach.

 

Portfólio nášho systému SINACON jej vhodné na množstvo aplikácií pre všetky požiadavky zákazníkov od 250 kVA. So spoločnosťou Siemens, ako spoľahlivým partnerov na distribúciu elektrickej energie profitujete nielen z komplexného portfólia produktov ale aj z kompletne integrovaného riešenia prístupu do siete od analýzy až po servis, a to všetko od jedného dodávateľa!

Further information

End-to-end systems – versatile applications

Whether in insulated switchgear, outdoors, or on the ocean floor – with our systems, you can reliably and efficiently meet requirements in the medium-voltage power distribution. We support you along the entire value chain, from planning, installation and operation to modernization and expansion measures. For you, this means consistent, end-to-end systems that have been tested and certified.

The Power Engineering Guide is the comprehensive manual for transmission and distribution of electrical energy.

Download now