Informácie spoločnosti Siemens ohľadom spracúvania osobných údajov

Január 2019

 

Ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Siemens dôležitá. Z tohto dôvodu spoločnosť Siemens (bližšie informácie o spoločnosti nájdete nižšie pod „Korporátnymi Informáciami“) spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany a bezpečnosti osobných údajov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a právny základ

 

Pokiaľ používate webové stránky spoločnosti Siemens, resp. aplikácie alebo online nástroje (ďalej len „Online Ponuka Siemens“), môže spoločnosť Siemens o Vás spracúvať nasledovné osobné údaje:

 •  osobné údaje, ktoré aktívne a dobrovoľne poskytnete prostredníctvom Online Ponuky Siemens (napr. pri registrácii alebo keď nás kontaktujete ohľadom Vašich otázok, príp. v súvislosti s Vašou účasťou na prieskumoch a pod.), vrátane mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, informácií poskytnutých ako súčasť žiadosti o podporu, komentárov alebo príspevkov na internetových fórach, atď.
 • informácie, ktoré nám Váš webový prehliadač alebo Vaše zariadenie pošle automaticky, ako Vašu IP adresu, typ zariadenia, typ prehliadača, odkazujúcu stránku, stránky otvorené počas Vašej návštevy alebo dátum a čas každej návštevníckej požiadavky.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • za účelom poskytnutia služieb a funkcií Online Ponuky Siemens a za účelom administrácie Vášho používania Online Ponuky Siemens,
 • za účelom overenia Vašej identity (pokiaľ sa zaregistrujete v rámci Online Ponuky Siemens),
 • za účelom zodpovedania Vašich otázok a splnenia Vašich konkrétnych požiadaviek,
 • za účelom zaslania marketingových informácií alebo Vášho kontaktovania v kontexte prieskumov spokojnosti zákazníkov, ako je ďalej vysvetlené v čl. 3, a
 • pokiaľ to bude potrebné, za účelom uplatnenia príslušných podmienok používania, za účelom uplatnenia alebo presadenia právneho nároku alebo obrany, za účelom predchádzania podvodom alebo iným nelegálnym činnostiam, vrátane útokov na informačné systémy spoločnosti Siemens.
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnuté pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Pokiaľ nie je uvedené inak v čase získavania osobných údajov, uplatňujeme pri spracúvaní osobných údajov nasledovné právne základy:
 • udelili ste výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (čl. 6 (1) (a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov),
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu, ktorého ste zmluvnou stranou (čl. 6 (1) (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov), alebo
 • spracúvanie je iným spôsobom nevyhnuté pre efektívne fungovanie alebo administráciu Vášho používania Online Ponuky Siemens (čl. 6 (1) (f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Cookies

V rámci Online Ponuky Siemens môžeme používať cookies. Bližšie informácie o používaní cookies nájdete v našich Pravidlách Cookies. Pravidlá Cookies obsahujú o.i. informácie o tom, ako možno blokovať cookies alebo namietať voči ich používaniu, resp. blokovať alebo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré cookies získavajú.

Google mapy

           

S cieľom ponúknuť vám určité funkcie založené na polohe môžu niektoré online ponuky spoločnosti Siemens používať „Google Mapy“ (napr. vás nasmerujú ku kontaktnému miestu Siemens). Ak používate Google Mapy v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje spracuje spoločnosť Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, inak spoločnosť Google LLC, 1600 Amfiteáter Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spracované osobné údaje môžu okrem iného obsahovať IP adresu vášho zariadenia a vašu polohu. Údaje o polohe je možné spracovať, iba ak ste udelili povolenie na prístup alebo ak ste aktívne poskytli svoje údaje o polohe v rámci príslušnej Online ponuky spoločnosti Siemens.


Odkazy (linky) na iné webové stránky

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Online Ponuku Siemens; nevzťahujú sa na iné webové stránky alebo aplikácie prevádzkované tretími stranami. Môžeme poskytnúť odkazy (linky) na iné webové stránky a aplikácie, pokiaľ je to podľa nášho názoru vo Vašom záujme. Spoločnosť Siemens však nezodpovedá za ochranu osobných údajov v rámci týchto iných webových stránok alebo aplikácií.

 

Mobilné aplikácie

 

Niektoré aplikácie spoločnosti Siemens, ktoré si môžete nainštalovať do svojho mobilného zariadenia („Mobilné aplikácie“) majú svoje vlastné Informácie o ochrane osobných údajov. Tieto informácie sú vám k dispozícií v príslušnom App Store ešte pred inštaláciou príslušnej Mobilnej aplikácie.

Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a právny základ

 

V súvislosti s obchodným vzťahom s našou spoločnosťou Siemens môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov kontaktných osôb u našich (aj perspektívnych) zákazníkov, dodávateľov, predajcov alebo partnerov (každý ďalej len „Obchodný Partner“):

 • kontaktné informácie, ako meno a priezvisko, pracovná adresa, pracovné telefónne, mobilné a faxové číslo a pracovná e-mailová adresa,
 • platobné údaje, ako údaje potrebné pre spracovanie platieb a pre predchádzanie podvodom, vrátane čísiel kreditných/debetných kariet, čísiel bezpečnostných kódov a ďalšie súvisiace účtovné informácie,
 • ďalšie informácie potrebné v rámci projektovej alebo zmluvnej spolupráce so spoločnosťou Siemens alebo dobrovoľne poskytnuté zo strany Obchodného Partnera, ako osobné údaje súvisiace so zadanými objednávkami, vykonanými platbami, žiadosťami alebo projektovými míľnikmi,
 • osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov, z databáz s informáciami o kredibilite alebo z agentúr s informáciami o bonite, a
 • pokiaľ to bude podľa zákona potrebné na kontrolu Obchodného Partnera: dátum narodenia, rodné číslo, doklady totožnosti alebo informácie o relevantných a významných súdnych sporoch alebo iných právnych konaniach voči Obchodným Partnerom.
 • Siemens môže osobné údaje spracúvať na nasledovné účely:
 • za účelom komunikácie s Obchodnými Partnermi o výrobkoch, službách alebo projektoch spoločnosti Siemens alebo Obchodných Partnerov, napr. za účelom poskytnutia odpovedí na dopyty alebo žiadosti alebo za účelom poskytnutia technických informácií o zakúpených výrobkoch,
 • za účelom plánovania, plnenia a správy v rámci (zmluvného) vzťahu s Obchodnými Partnermi, napr. na realizáciu transakcií či objednávok výrobkov alebo služieb, spracúvanie platieb, vedenie účtovníctva, vykonanie auditu, na fakturáciu alebo prijímanie platieb, odosielanie a prijímanie zásielok, zabezpečenie opráv a poskytovanie služieb podpory,
 • za účelom spravovania a vykonávania zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, hier a súťaží a iných propagačných činností alebo podujatí,
 • za účelom realizácie prieskumov spokojnosti zákazníkov a priameho marketingu ako je ďalej vysvetlené v čl. 3,
 • za účelom zabezpečenia a ochrany bezpečnosti našich výrobkov, služieb alebo webových stránok, ako aj za účelom predchádzania a odhaľovania bezpečnostných hrozieb, podvodov alebo inej trestnej alebo nekalej činnosti,
 • za účelom zabezpečenia súladu so zákonnými povinnosťami (ako povinnosti pri vedení účtovníctva), kontroly vývozu a plnenia colných povinností, za účelom kontroly Obchodného Partnera (prevencia kriminality bielych golierov alebo prania špinavých peňazí), ako aj za účelom zabezpečenia súladu s pravidlami skupiny Siemens, resp. s odvetvovými štandardmi, a
 • za účelom riešenia sporov, uplatnenia našich zmluvných oprávnení a za účelom uplatnenia, obrany a výkonu právnych nárokov.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnuté pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Pokiaľ nie je uvedené inak v čase získavania osobných údajov, uplatňujeme pri spracúvaní osobných údajov nasledovné právne základy:
 • udelili ste výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (čl. 6 (1) (a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov),
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu, ktorého ste zmluvnou stranou (čl. 6 (1) (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov), alebo
 • spracúvanie je iným spôsobom nevyhnuté pre efektívne fungovanie alebo administráciu nášho obchodného vzťahu s Vami (čl. 6 (1) (f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

V súlade s platnými právnymi predpismi je spoločnosť Siemens oprávnená spracúvať vaše kontaktné údaje na marketingové účely (napr. pozvánky na veľtrhy, newslettery...atď.) a za účelom realizácie prieskumov spokojnosti zákazníkov, v oboch prípadoch aj prostredníctvom emailovej komunikácie. Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich kontaktných údajov na uvedené účely písomne na kontakt@siemens.com alebo s využitím tzv. opt out mechanizmu, ktorý je súčasťou príslušnej komunikácie,ktorej adresátom ste boli.     

Spoločnosť Siemens môže preniesť vaše osobné údaje:

 • iným spoločnostiam v rámci skupiny Siemens alebo tretím stranám – napr. obchodným partnerom alebo dodávateľom – za predpokladu vašej účasti na Siemens online ponukách alebo za predpokladu existencie obchodného vzťahu s vami ak, avšak len pokiaľ je takýto prenos potrebný na vyššie uvedené účely, a len v nevyhnutnom rozsahu.
 • tretím stranám, ktoré poskytujú IT služby spoločnosti Siemens a ktoré spracúvajú tieto údaje výlučne za účelom takýchto služieb (napr. hosting alebo IT údržba, služby technickej podpory) a / alebo
 • pokiaľ to zákon dovoľuje, môže spoločnosť Siemens poskytnúť osobné údaje súdom, orgánom uplatňujúcim právo, regulačným orgánom alebo advokátom, pokiaľ je to podľa zákona potrebné, resp. za účelom uplatnenia, obrany a výkonu právnych nárokov.

Príjemcovia osobných údajov môžu byť umiestnení aj v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (v tzv. „tretích krajinách“), v ktorých príslušné právne predpisy neposkytujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako právne predpisy v domovskej krajine dotknutej osoby.
 

V takýchto prípadoch spoločnosť Siemens prijala príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov nasledovnými spôsobmi:

 • Zdieľame osobné údaje so spoločnosťami skupiny Siemens v tretích krajinách len ak implementovali Záväzné Vnútropodnikové Pravidlá Skupiny Siemens („BCR“) na ochranu osobných údajov. Pre bližšie informácie o BCR kliknite here.
 • Prenášame osobné údaje externým príjemcom v tretích krajinách len v prípade, ak (i) pristúpili k EU Standard Contractual Clauses so spoločnosťou Siemens, (ii) implementovali vo svojej organizácii Binding Corporate Rules alebo (iii) – v prípade príjemcov v USA – sú certifikovaní v rámci Privacy Shield. Dotknuté osoby môžu spoločnosť Siemens požiadať o bližšie informácie a kópie príslušných bezpečnostných opatrení.

Osobné údaje, ktoré zverejníte na Online Ponuke Siemens (ako sú chatovacie priestory alebo fóra) môžu byť globálne prístupné iným registrovaným užívateľom príslušnej Online Ponuky Siemens.

Pokiaľ nie je pri získavaní osobných údajov výslovne uvedené inak (napr. v rámci súhlasu so spracúvaním, ktorý akceptujete), vymažeme osobné údaje akonáhle prestane byť ich uchovávanie nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli získané alebo inak spracúvané, pokiaľ nám nevyplýva z príslušných právnych predpisov (ako daňové alebo obchodné predpisy) povinnosť uchovávania osobných údajov počas dlhšej doby.

V prípade, že ste spoločnosti Siemens udelili súhlas so spracúvaním určitých osobných údajov, máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať, a to s účinkami pro futuro, t.j. odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pokiaľ Váš súhlas odvoláte, môže spoločnosť Siemens ďalej spracúvať osobné údaje len v prípade, ak existuje iný právny základ pre takéto spracúvanie.

V súlade s príslušnými právnymi predpismi – pokiaľ budú splnené príslušné podmienky – Vám prislúchajú nasledovné práva:

·         právo získať od spoločnosti Siemens potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, získať právo na prístup k týmto osobným údajom,

·         právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú,

·         právo na vymazanie Vašich osobných údajov,

·         právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

·         právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré ste aktívne poskytli, a

·         právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Ďalšie základné informácie a vysvetlenia týkajúce sa vyššie opísaných práv sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie “Rights for citizens”.

Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens poskytuje podporu v prípade otázok, pripomienok, obáv alebo sťažností vo veciach ochrany osobných údajov, resp. ak si želáte uplatniť Vaše práva k údajom. Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens môžete kontaktovať na adrese: dataprotection@siemens.com.


Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens vynakladá maximálne úsilie na vyriešenie Vašich žiadostí alebo sťažností. Okrem možnosti kontaktovať Odbor ochrany osobných údajov skupiny Siemens máte vždy právo obrátiť sa s Vašimi žiadosťami alebo sťažnosťami na príslušný dozorný orgán.