Podmienky používania

1. Rozsah

 

1.1 Používanie tejto webovej lokality patriacej spoločnosti Siemens Aktiengesellschaft a/alebo jej pobočkám, dcérskym spoločnostiam (ďalej len „Siemens“), ďalej len „webová lokalita Siemens“, sa riadi týmito Podmienkami používania. Tieto Podmienky používania môžu byť dopĺňané, upravované alebo nahrádzané inými podmienkami, napr. podmienkami nákupu výrobkov a služieb. Prihlásením sa, alebo ak prihlásenie nie je vyžadované, otvorením a používaním webovej lokality Siemens akceptujete tieto Podmienky používania v ich aktuálnom znení.

1.2 V prípade webových ponúk určených podnikateľom alebo štátnym inštitúciám budú tieto subjekty zastupované používateľom, pričom sa predpokladá, že tento používateľ má príslušné oprávnenia, splnomocnenia a znalosti a koná v súlade s nimi.

1.3 Ak používateľ používa túto webovú lokalitu Siemens ako obchodný zákazník, tak sa predpokladá, že koná v rozsahu činnosti svojho podnikania ako podnikateľa alebo v rozsahu oprávnenia zamestnanca, alebo koná ako zákazník reprezentujúci štátne alebo samosprávne orgány.

 

2. Služby

 

2.1 Webová lokalita Siemens obsahuje konkrétne informácie a softvér, a v niektorých prípadoch aj príslušnú dokumentáciu, ktorú si je možné prehliadať a prevziať. 

2.2 Spoločnosť Siemens môže kedykoľvek ukončiť prevádzku celej alebo časti webovej lokality Siemens. Kvôli povahe siete internet a počítačových systémov, nemôže spoločnosť Siemens niesť zodpovednosť za to, že webová lokalita Siemens nebude dostupná. 

 

3. Registrácia, heslo

 

3.1 Niektoré stránky webovej lokality Siemens môžu byť chránené heslom. V záujme bezpečnosti a zabezpečenia obchodných transakcií budú mať k týmto stránkam prístup iba registrovaní používatelia. Spoločnosť Siemens si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu používateľa. Spoločnosť Siemens si obzvlášť vyhradzuje právo zaviesť povinnosť registrácie pre niektoré lokality, ktoré boli predtým voľne prístupné. Spoločnosť Siemens je oprávnená kedykoľvek bez udania dôvodov zablokovať používateľovi prístup do časti chránenej heslom zablokovaním používateľského konta (definovaného nižšie), a to najmä ak používateľ:

 • pri registrácii vyplní nepravdivé údaje;

 • poruší tieto Podmienky používania alebo zanedbá svoje povinnosti s ohľadom na používateľské konto;

 • pri prístupe na alebo používaní webovej lokality používateľ poruší platné zákony; alebo

 • dlhší čas nepoužíva webovú lokalitu Siemens.

3.2 Pri registrácii je používateľ povinný uviesť presné a pravdivé informácie a v prípade, že neskôr dôjde k zmene týchto informácií, aktualizovať ich (v maximálnej možnej miere: online) čo najskôr. Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá spoločnosti Siemens, bola vždy aktuálna, a aby ho na tejto adrese bolo možné kontaktovať.

3.3 Po zaregistrovaní dostane používateľ prístupový kód, pozostávajúci z identifikačného čísla používateľa a hesla (ďalej len „používateľské konto“). Pri prvom prihlásení je používateľ povinný zmeniť heslo poskytnuté spoločnosťou Siemens na iné heslo, ktoré pozná len on sám. Používateľské konto umožňuje používateľovi prezerať si alebo meniť už zadané údaje o používateľovi, resp. zrušiť súhlas so spracovaním údajov.

3.4 Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho používateľské konto nebolo prístupné tretím stranám a zodpovedá za všetky transakcie a ostatné činnosti vykonané pomocou jeho používateľského konta. Po skončení práce s online systémom je používateľ povinný sa odhlásiť z webových lokalít chránených heslom. V prípade, že sa používateľ dozvie, že dochádza k zneužívaniu jeho používateľského konta tretími stranami, musí o tom okamžite písomne (prípadne e-mailom) informovať spoločnosť Siemens.

3.5 Po prijatí oznámenia špecifikovaného v odseku 3.4 spoločnosť Siemens zablokuje prístup do častí chránených heslom pre dané používateľské konto. Prístup bude takémuto používateľovi obnovený len na základe jeho žiadosti zaslanej spoločnosti Siemens, alebo po novej registrácii.

3.6 Používateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o zrušenie registrácie, za podmienky, že vymazanie jeho konta nenaruší riadne plnenie zmluvných záväzkov. V takomto prípade spoločnosť Siemens odstráni všetky údaje o používateľovi ako aj iné uložené osobné údaje o používateľovi, a to bezodkladne.

 

4. Právo na používanie informácií, softvéru a dokumentácie

 

4.1 Používanie informácií, softvéru a dokumentácie prístupnej na alebo prostredníctvom webovej lokality Siemens sa riadi týmito Podmienkami používania, alebo v prípade aktualizovania informácií, softvéru alebo dokumentácie, platným licenčným podmienkam, ktoré boli vopred dohodnuté so spoločnosťou Siemens. Samostatne dohodnuté licenčné podmienky, napr. pre preberanie softvéru, budú nadradené týmto Podmienkam používania.

4.2 Spoločnosť Siemens udeľuje používateľovi nevýhradnú a neprenosnú licenciu, ktorú nie je možné poskytovať ďalej, na využívanie informácií, softvéru a dokumentácie prístupnej používateľovi prostredníctvom webovej lokality Siemens v dohodnutom rozsahu, alebo ak takýto rozsah nebol dohodnutý, v rozsahu, v akom spoločnosť Siemens pre daný účel uzná za vhodné.

4.3 Softvér bude k dispozícii bezplatne v objektovom kóde. Používatelia nebudú mať nárok na sprístupnenie zdrojového kódu. To sa netýka zdrojového kódu voľne šíriteľného softvéru (open source), ktorého licenčné podmienky budú nadradené týmto Podmienkam používania v prípade prenosu takéhoto softvéru, a ktoré vyžadujú sprístupnenie tohto zdrojového kódu. V tomto prípade spoločnosť Siemens zdrojový kód sprístupní odplatou za úhradu nákladov.

4.4 Informácie, softvér a dokumentáciu používateľ nesmie za žiadnych okolností dať k dispozícii tretím stranám, a rovnako ich nesmie tretím stranám požičiavať alebo inak sprístupniť. Pokiaľ to výslovne nedovoľuje platný zákon, používateľ nesmie softvér alebo dokumentáciu žiadnym spôsobom upravovať a zároveň nesmie spätne analyzovať ani prekladať alebo oddeľovať časti softvéru. Používateľ si smie vyhotoviť jednu záložnú kópiu softvéru, ak je to potrebné pre zaistenie jeho ďalšieho používania v súlade s týmito Podmienkami používania.

4.5 Informácie, softvér a dokumentácia sú chránené autorským právom ako aj medzinárodnými dohovormi o autorskom práve a ostatnými zákonmi a dohovormi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo. Používateľ je povinný tieto zákony dodržiavať, a predovšetkým neupravovať, neskrývať alebo neodstraňovať žiadne alfanumerické kódy, značky a upozornenia o autorských právach z informácií, softvéru alebo dokumentácie, alebo z ich kópií.

 

5. Duševné vlastníctvo

 

5.1 Bez ohľadu na konkrétne ustanovenia § 4 týchto Podmienok používania, žiadne informácie, obchodné značky a ďalší obsah webovej lokality Siemens nie je možné meniť, kopírovať, reprodukovať, predávať, prenajímať, používať, nahrádzať alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Siemens.

5.2 S výnimkou práva na používanie a iných práv výslovne udelených v týchto Podmienkach používania, nie sú používateľovi udeľované žiadne iné práva, a povinnosť udeliť takéto práva nie je ani žiadnym spôsobom v týchto Podmienkach používania zakotvená. Všetky patentové práva a licencie sú výslovne vylúčené.

5.3 Spoločnosť Siemens môže bezodplatne využívať všetky nápady alebo návrhy uložené používateľmi na webovej lokalite Siemens na ďalší vývoj, zlepšovanie a predaj svojich výrobkov.

 

6. Povinnosti používateľa

 

6.1 Pri prístupe na a používaní webovej lokality Siemens, používateľ nesmie:

 • poškodzovať iné osoby, najmä neplnoleté, alebo poškodzovať ich osobné práva;

 • spôsobom používania porušovať zásady etiky;

 • porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva;

 • odovzdávať dáta obsahujúce vírusy, trójske kone alebo iné programy, ktoré by mohli poškodzovať údaje;

 • prenášať, ukladať alebo odovzdávať hypertextové odkazy alebo obsah, ku ktorým nevlastní práva, najmä v prípadoch, keď takéto odkazy alebo ich obsah porušujú povinnosť utajenia informácií alebo sú v rozpore so zákonom; alebo

 • rozosielať reklamu alebo nevyžiadané e-maily (tzv. „spam“) alebo falošné upozornenia o vírusoch, závadách alebo podobné materiály, alebo žiadať o účasť v lotériách, reťazových listoch, pyramídových hrách a pod.

 

6.2. Spoločnosť Siemens môže kedykoľvek odmietnuť prístup na webovú stránku spoločnosti Siemens, najmä ak používateľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z týchto Podmienok používania.

 

7. Hypertextové odkazy

 

7.1 Webová lokalita Siemens môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť Siemens nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a nevyjadruje sa o nich a ich obsahu, ani ich nepropaguje ako svoje vlastné, pretože nemá možnosť ovplyvňovať informácie nachádzajúce sa na nich a nezodpovedá za obsah a informácie, ktoré sú na nich prezentované. Používateľ používa takéto stránky na vlastné riziko.

 

8. Zodpovednosť za problémy s vlastníckymi právami alebo kvalitou

 

8.1 Ak sú akékoľvek informácie, softvér alebo dokumentácia sprístupnené bezplatne, akákoľvek zodpovednosť za problémy s vlastníckymi právami alebo kvalitou týchto informácií, softvéru alebo dokumentácie, hlavne vo vzťahu k ich správnosti, absencii závad, nárokov alebo práv tretích strán alebo vo vzťahu k úplnosti a/alebo vhodnosti na určitý účel, sú vylúčené, okrem prípadov zámerného alebo podvodného konania.

8.2 Informácie na webovej lokalite Siemens môžu obsahovať špecifikácie alebo všeobecné popisy týkajúce sa technických možností jednotlivých výrobkov, ktoré nemusia byť v niektorých krajinách alebo prípadoch dostupné (napr. následkom zmeny výrobku). Požadované vlastnosti výrobkov budú preto vždy dodatočne špecifikované pri predaji výrobku.

 

9. Iná zodpovednosť, vírusy

 

9.1 Zodpovednosť spoločnosti Siemens za závady týkajúce sa kvality alebo vlastníckych práv bude určovaná v súlade s ustanoveniami § 8 týchto Podmienok používania. Akákoľvek iná zodpovednosť spoločnosti Siemens je vylúčená, pokiaľ nie je vyžadovaná na základe zákona, napr. zákona o zodpovednosti za vadný výrobok, alebo v prípadoch úmyselného konania, hrubej nedbalosti, zranení alebo usmrtení osôb, nedodržaní garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajenia závady alebo porušenia základných zmluvných povinností. Výška náhrady škody v prípade porušenia základných zmluvných podmienok je obmedzená čiastkou primeranou pre danú zmluvu, alebo predvídateľnou čiastkou, s výnimkou prípadov zámerného poškodenia alebo hrubej nedbalosti.

9.2 Aj keď sa spoločnosť Siemens snaží zamedziť výskytu vírusov na webovej lokalite Siemens, nemôže zaručiť, že sa tam skutočne žiadne vírusy nevyskytnú. Používateľ je povinný, v záujme vlastnej ochrany, prijať príslušné bezpečnostné opatrenia a pred prevzatím akejkoľvek informácie, softvéru alebo dokumentácie musí použiť antivírový program.

9.3 §9.1 a §9.2 nijakým spôsobom nedefinujú alebo nenaznačujú zmeny v dôkaznom bremene v neprospech používateľa.

 

10. Vývozné obmedzenia

 

10.1 Vývoz niektorých informácií, softvéru a dokumentácie môže, napr. na základe ich povahy alebo zamýšľaného použitia alebo destinácie, vyžadovať zvláštne povolenie. Používateľ musí striktne dodržiavať všetky vývozné obmedzenia týkajúce sa informácií, softvéru a dokumentácie, najmä predpisy platné v rámci EÚ, jednotlivých členských krajinách EÚ a USA. Spoločnosť Siemens bude označovať informácie, softvér a dokumentáciu v súlade s kontrolnými vývoznými zoznamami EÚ a obchodným kontrolným zoznamom Spojených štátov, a v súlade s platnými zákonmi.

 

10.2 Používateľ bude povinný najmä kontrolovať, či: 

 • informácie, softvér a dokumentácia nebudú používané na účely vzťahujúce sa k výzbroji, nukleárnej technológií alebo zbraniam;

 • niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname U.S. Denied Persons List (DPL) nedostávajú tovar, softvér alebo technológiu pochádzajúce zo Spojených štátov;

 • niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname U.S. Warning List, U.S. Entity List alebo U.S. Specially Designated National List nedostávajú výrobky pochádzajúce zo Spojených štátov bez príslušnej licencie; a

 • výrobky nedostávajú niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List alebo Terrorists List of the EU;

 • dodávky nesmerujú vojenským adresátom;

 • sú dodržiavané upozornenia a pokyny príslušných úradov.

Prístup k softvéru, dokumentácii a informáciám na webovej lokalite Siemens bude umožnený len ak je v súlade s vyššie uvedenými podmienkami a zárukami. Ak používateľ nevyhovuje uvedeným kritériám, spoločnosť Siemens nebude povinná poskytovať mu príslušné plnenie.

 

10.3 Na požiadanie musí spoločnosť Siemens informovať používateľa o príslušných bodoch zmluvy a ďalších informáciách.

 

 

 

 

11. Ochrana osobných údajov
 

11.1 Prihlásením sa, alebo ak prihlásenie nie je vyžadované, otvorením a používaním webovej lokality Siemens používateľ udeľuje súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov spoločnosti Siemens s.r.o., so sídlom Stromová 9, Bratislava. Zber, používanie a spracovanie osobných údajov na webovej lokalite Siemens prebieha v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a Zásadami ochrany osobných údajov platnými pre webovú lokalitu Siemens.

 

12. Dodatočné dohody, príslušnosť súdu a aplikované právo

 

12.1 Všetky dodatočné dohody musia byť vyhotovené v písomnej podobe.

12.2 Miestne príslušný súd bude určený v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

12.3 Jednotlivé stránky webovej lokality Siemens sú prevádzkované a spravované spoločnosťou Siemens. Spoločnosť Siemens neručí za to, že informácie, softvér a/alebo dokumentácia na webovej lokalite Siemens sú vhodné alebo dostupné na zobrazenie alebo prevzatie v každej krajine. Prístup k informáciám, softvéru a/alebo dokumentácii nachádzajúcich sa na webovej lokalite Siemens z krajín, v ktorých je takýto obsah nezákonný, je zakázaný. V tomto prípade, ak používateľ chce vstúpiť do obchodného vzťahu so spoločnosťou Siemens, mal by kontaktovať jej zástupcu pre danú krajinu a konkrétnu oblasť.

12.4 Tieto Podmienky používania, a všetky spory týkajúce sa, alebo vznikajúce v spojitosti s týmito Podmienkami používania, sa budú riadiť a budú riešené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Zároveň je vylúčené použitie Dohovoru Spojených národov o zmluvách týkajúcich sa medzinárodného predaja tovaru (CISG) z 11. apríla 1980.

12.5 Tieto webové stránky používajú nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google).  Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu.  Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva.  Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok.  Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.