DESIGO CC

Man using Desigo CC on two monitors.

Riešenie pre efektívnu prevádzku budov

DESIGO CC je riadiaci systém budov (BMS), ktorý sleduje a zobrazuje technické zariadenia. Zhromažďuje všetky dáta a jednoduchým a prehľadným spôsobom ich predkladá užívateľom. DESIGO CC umožňuje pružne a s veľkou energetickou účinnosťou automatizovať chod budovy pri zachovaní najvyššej úrovne komfortu a bezpečnosti. Platforma DESIGO CC je vďaka svojej škálovateľnosti vhodná pre malé aj veľké projekty s jednou alebo viac technológiami.

 Vďaka zjednoteniu technických systémov pre riadenie (vykurovania, vetrania, chladenie, osvetlenie, tienenie, energetický manažment) a systémov pre zabezpečenie budovy (prístupový, kamerový, zabezpečovací alebo protipožiarny systém) je možné realizovať vzájomné interakcie, ktoré pomáhajú značným spôsobom minimalizovať škody v prípade požiaru či neoprávneného vniknutia. 

 

Napríklad, v prípade požiaru sa okrem spustenia poplachu kontrolovaným spôsobom riadia aj vzduchotechnické jednotky, únikové cesty, núdzové osvetlenie, zobrazovanie pokynov a prerušenie dodávky prúdu. Okrem týchto interakcii prináša DESIGO CC štandardné funkcie ako sú funkcie  komplexnej správy alarmov, reporting, riadenie časového plánu alebo funkcia sledovania trndov.

 

Využívanie jedinej platformy na riadenie všetkých technológii v budovách prináša výrazné zjednodušenie správy budov, zjednodušenie pracovných postupov, analýz dát a optimalizácie prevádzky. Vďaka jednotnému prístupu ku všetkým technológiám dochádza k značnej úspore úsilia, času a financií na zaškolenia.

DESIGO CC riadi všetky technológie v budove

DESIGO CC je flexibilná platforma, ktorá dokáže splniť požiadavky zákazníkov v projektoch rôznej veľkosti a komplexnosti.

DESIGO CC prináša širokú funkcionalitu

Sprevádzkovanie a vizualizácia

DESIGO CC bolo navrhnuté s ohľadom na jednoduchosť sprevádzkovania a intuitívnosť ovládania. Medzi funkcie uľahčujúce prácu programátora patrí online sprevádzkovanie, automatické vyhľadávanie v rámci BACnet siete, široká knižnica grafických symbolov, možnosť importovať súbory z AutoCADu, podpora Drag&Drop alebo celá rada predpripravených šablón pre vizualizáciu technológii, poschodí aj miestnosti.

 

Užívatelia ocenia vektorovú 2D, 2D+ alebo 3D grafiku, ovládanie technológii priamo z vizualizácie alebo okno s dostupnými funkciami pre zvolený dátový bod (napr. historické dáta, reporty alebo logy), ktoré veľmi sprehľadňuje orientáciu v celom systéme. 

Alarmy a udalosti

Obrovským prínosom  je fakt, že všetky alarmy, notifikácie a udalosti sú signalizované podľa priorít jednotným spôsobom na súhrnom riadku, ktorý je vždy viditeľný na obrazovke.

 

Vďaka sprievodcovi riešeniami alarmov dochádza k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu riešeniu napr. alarmov spojených s požiarmi. K minimalizácii škôd prispievajú taktiež automatické interakcie medzi systémami riadenia vzduchotechniky, elektrickej požiarnej signalizácie, plynových stabilných hasiacich zariadení, systémami riadenia únikových ciest a systémami núdzového osvetlenia a ďalšími.

 

Systém ponúka tiež vzdialené notifikácie napr. pomocou mobilnej aplikácie a funkcie eskalácie alarmov pri nepotvrdení príjmu alarmu užívateľom. Pre analýzu vzniku rôznych situácii je veľmi dôležitý záznam o spracovaní alarmu. 

Reporty

Budova generuje veľké množstvo dát a každý z užívateľov (napr. investor, operátor budovy, servisný technik, atď.) potrebuje pre svoju prácu iné dáta. DESIGO CC ponúka širokú škálu predpripravených šablón rôznych reportov, ktoré je možné upravovať presne podľa potrieb jednotlivých užívateľov.

 

V rámci reportu je možné získavať grafy alebo tabuľky s trendami meraných hodnôt, históriu alarmov a udalostí v systéme alebo napríklad vizualizáciu rôznych technických celkov s aktuálnymi hodnotami. Reporty v PDF alebo CSV formátoch je možné vytvárať manuálne alebo automaticky vo vopred nastavených časoch alebo pri špecifických udalostiach v systéme.

 

Súčasťou pokročilého algoritmu sú tiež reporty v rámci energetického managementu, vyhodnocovanie profilu odberu elektriny a vyhodnocovanie štvrťhodinových maxím.

Plánovanie, časové programy

V rámci jednoduchej správy budov ponúka DESIGO CC užívateľom rozhranie pre ľahké úpravy časových plánov a kalendárov. Z jedného miesta je možné riadiť časové programy vzduchotechnických zariadení, osvetlenia, tienenia a ďalších technológii pre celú budovu alebo pre jej časť, napríklad v závislosti od prevádzkových hodín jednotlivých nájomníkov. To prináša komfort managementu, operátorom aj nájomníkom budovy, pretože časové plány nastavené v súlade s prevádzkovou dobou optimalizujú spotrebu energie.

 

Jednoduché je tiež vytváranie a kopírovanie programov výnimiek ako sú napr. štátne sviatky alebo rôzne firemné udalosti. DESIGO CC využíva objekty BACnet analógových, binárnych a viacstavových plánovačov a kalendárov.

Trendy a logy

Sledovanie, ukladanie a vyhodnocovanie rôznych dátových objektov umožňuje efektívnu optimalizáciu energií a údržbu ovládaných technológii.

 

DESIGO CC ponúka zobrazenie a porovnanie viac sledovaných objektov v jednom grafe s dvoma osami Y. Tieto trendy navyše môžu byť čítané z automatizačných staníc vzdialene (offline trendy) alebo môžu byť dynamicky vytvorené (online trendy). Priebeh potom môže byť v rámci reportov odosielaný e-mailom alebo ukladaný na FTP server.

Energetický management

Riadenie spotreby a energetický management je jedna z najdôležitejších riešených úloh. Optimalizácia rozloženia spotreby do časovej osy a obmedzenie odberových špičiek umožňuje znížiť hodnotu štvrťhodinového maxima a znížiť tak paušálne splátky elektrickej energie.

 

Funkčný energetický management tiež dokáže včas detegovať anomálie v elektrickej sieti a predísť tak prípadným väčším škodám. Výhodou riešení DESIGO CC je podpora IEC 61850 a vytvorené knižnice pre merače Siemens či pre merače tretích strán. 

Validované prostredie

DESIGO CC spĺňa požiadavky regionálnych predpisov pre tzv. validované prostredie, na základe ktorých je nutné zaznamenávať zmeny podmienok, sledovať zmeny v systéme a zabraňovať neoprávneným zásahom.

 

DESIGO CC je teda určený aj k managementu budov a rámci farmaceutického priemyslu, potravinárstva, výroby elektronických súčiastok, R&D centrách alebo pri bezpečnostných aplikáciách s auditnou stopou.

Makra a skripty

V prípade špeciálnych požiadaviek investora a užívateľa umožňuje DESIGO CC využívať tzv. skripty, teda viac či menej sofistikované programy založené na jazyku JavaScript umožňujúce vykonávanie napr. pokročilých úloh pri interakcií jednotlivých technológii.

 

Skripty je možné spúšťať na základe časových programov, pri dosiahnutí určitého stavu systému alebo ručne priamo z grafickej vizualizácie. Ovládanie je tiež možné prispôsobiť alebo rozšíriť podľa konkrétnych potrieb užívateľa.

Otvorená platforma

DESIGO CC je založené na globálnych štandardoch ako sú BACnet, OPC, Modbusm IEC 61850, SNMP, ONVIF, M-Bus alebo KNX, prostredníctvom nich je umožnená integrácia Siemens zariadení alebo zariadení tretích strán.

 

Vďaka tzv. REST webovým službám je navyše možné vytvárať aplikácie tretích strán, ktoré môžu komunikovať prostredníctvom DESIGO CC so všetkými pripojenými technológiami. V neposlednom rade je možné integrovať akýkoľvek proprietárny protokol a vytvárať napr. OEM riešenia.

 

Certifikácia BTL B-AWS prináša investorom ochranu investície a riešenie využívajúce moderné IT technológie. Veľká pozornosť je venovaná tiež IT bezpečnosti, a preto je DESIGO CC vytvorené v súlade s IEC 62443.

Kontakt

Kontakt

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie o našom komplexnom portfóliu technológií, riešení a služieb.

Ing. Patrik Brieška

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava
mobil: +421 911 932 367

email: patrik.brieska@siemens.com