Požiarna bezpečnosť

Ideálne miesto je chránené miesto

Požiarna bezpečnosť zahŕňa rôzne disciplíny od detekcie a hlásenia požiaru cez evakuáciu osôb a hasenie až po manažment nebezpečenstva a manažment budovy. Iba pri ich optimálnom vzájomnom prispôsobení v zmysle vašich špecifických požiadaviek môžete mať istotu maximálnej ochrany vaši pracovníkov, návštevníkov, hostí a majetku. Ponúkame všetky  relevantné produkty, systémy a riešenia od jedného dodávateľa so zárukou bezproblémovej prevádzky vo vašej spoločnosti.

Systémy protipožiarnej ochrany

Všetky bezpečnostné prvky v jednom systéme

Inovatívne systémy protipožiarnej ochrany pre všetky požiadavky. Všetky naše systémy protipožiarnej ochrany sú modulárne a tým ľahko rozšíriteľné od malých až po veľmi veľké ako aj od jednoduchých až po komplexné aplikácie.

 
Systémy protipožiarnej ochrany Siemens poskytujú bezkonkurenčnú presnosť a užívateľský komfort pre personál budovy, inštalatérov a hasičov. Pri prvom náznaku nebezpečenstva spustia naše spoľahlivé systémy protipožiarnej ochrany koordinovaný alarm a aktivujú hasiace systémy.

Všetky naše systémy zodpovedajú najvyšším bezpečnostným štandardom (EN, UL a GB/CCCF) pre bezproblémovú inštaláciu so zaistenou kvalitou produktu. Naše systémy protipožiarnej ochrany Sinteso a Desigo Fire Safety inštalujú a servisujú lokálne zastúpenia Siemens, systémy Cerberus v tesnej spolupráci s našimi 

Siemens fire detection

Hlásenie požiaru

O čo rýchlejšie detekujete požiar, o to rýchlejšie ho môžete zlikvidovať.

Naše portfólio inteligentných produktov na hlásenie požiaru obsahuje:

  • Výkonné ústredne požiarnej signalizácie s jednoduchou obsluhou
  • Kompaktné ovládacie terminály signalizačných a hasiacich zariadení
  • Požiarne hlásiče s funkčne bezpečnými snímačmi (falošné poplachy)
  • Široký sortiment periférnych prístrojov
  • Spoľahlivé hlásiče požiaru na špeciálne aplikácie

Alarmovanie a evakuácia

Ochrániť vašich ľudí pred požiarom znamená dostať ich preč od ohňa.

Naše portfólio produktov na alarmovanie a evakuáciu zahrňuje:

  • Modulárne a aplikačne rozšíriteľné systémy hlasovej signalizácie požiaru
  • Veľký výber prístrojov na požiarnu signalizáciu a oznamovacích systémov

Hasenie

Ochrana dôležitých vecí. Hasenie požiarov na ochranu ľudí a priestorov.

Naše portfólio hasiacich zariadení na ochranu miestností a objektov zahŕňa systémy s prírodnými plynmi alebo chemickými hasiacimi prostriedkami, kombinované systémy plyn voda ako aj systémy vodnej hmly.  

Siemens danger management

Manažment nebezpečenstva

K manažmentu vašej budovy patrí spoľahlivý manažment protipožiarnej ochrany.

Potenciálne nebezpečenstvá ktoré ohrozujú majetok a obchodné procesy zvyšujú potrebu manažmentu nebezpečenstva a zlepšenia ochranných opatrení. Preto sa tak v komerčnej ako aj súkromnej sfére stali bezpečnosť a odvrátenie nebezpečenstiev centrálnou témou a v uplynulých rokoch vzrástli investície do bezpečnostnej techniky. V súčasnosti majú podniky a  verejné budovy obvykle nainštalovaný viac ako jeden bezpečnostný systém. Výkonné systémy manažmentu nebezpečenstva ponúkajú komplexné aplikácie, v ktorých ich spájajú do jedného systému.

Cloud

Najlepším prostriedkom na súčasné monitorovanie viacerých miest sú dáta.

Na ďalšie posunutie digitalizácie požiarnej bezpečnosti na vyššiu úroveň zahrňuje naše portfólio Cerberus Cloud Apps súbor aplikácií, ktoré využívajú cloudovské spojenie s našimi systémami protipožiarnej ochrany. To umožňuje našim partnerom digitalizovať ich ponuku servisu a údržby, čo zvyšuje efektívnosť a redukuje požiadavky na čas a cestovné.

application-fire-safety

Aplikácie

Váš sprievodca požiarnou ochranou na báze potreby

Požiarne riziká závisia prevažne od spôsobu využitia budovy a medzi jednotlivými miestnosťami môžu byť sčasti značne rozdielne. Ponúkame nami vyvinuté špecializované koncepty protipožiarnej ochrany pre všetky typické prostredia, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v komerčných alebo verejných budovách. Spoznajte naše špecifické odporúčania pre koncepciu systémov požiarnej bezpečnosti pre jednotlivé miestnosti.

Kontakty Slovenská republika

Kontakty Slovenská republika

Kontaktujte nás ohľadne ďalších informácií o našom komplexnom portfóliu technológií, riešení a služieb v oblasti požiarnej bezpečnosti.

Ideálne miesto je chránené miesto

Chrániť čo je dôležité

Ak chcete chrániť čo je skutočne dôležité, potom záleží na každom bezpečnostnom prvku. Zistite viac o tom, ako vám požiarna bezpečnosť spoločnosti Siemens pomáha chrániť to, na čom záleží.

#CreatingPerfectPlaces

Highlights

Náskok prostredníctvom inovatívnych technológií

Podniky a budovy sa stávajú čoraz komplexnejšími a preto trvale vyžadujú stále sofistikovanejší prístup k požiarnej bezpečnosti. Aby ste vždy boli na aktuálnom stave techniky, môžete sa spoľahnúť na naše portfólio inovatívnych produktov. Garantujeme vám maximálnu možnú ochranu, ktorá využíva všetky potenciály – v súčasnosti aj v budúcnosti.

Protipožiarna ochrana systémov skladovania elektrickej energie s Li-ionovými akumulátormi

Systémy skladovania elektrickej energie s Li-iónovými akumulátormi pokrývajú veľký rozsah aplikácií od výroby po spotrebu a prispievajú k stabilizácii frekvencie a napätia a kompenzácii kolísaní ponuky a dopytu. Včasné a spoľahlivé rozpoznanie požiaru je preto pri návrhu systémov požiarnej ochrany pre systémy s Li-iónovými akumulátormi absolútnou nevyhnutnosťou. Nevyhnutnosťou je taktiež aj rýchle uhasenie, ktoré sa môže zabezpečiť iba použitím automatických hasiacich zariadenie s použitím vhodného hasiaceho prostriedku.

Modernizácia

V dnešnom podnikovom prostredí je tak isto ako schopnosť rýchlo a flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky trhu, potreby zákazníkov a vznikajúce riziká  rovnako dôležité riešenie bezpečnosti ľudí a neprerušovanej prevádzky podniku. Myslieť prediktívne dopredu pri požiarnej bezpečnosti je mimoriadne dôležité najmä tam, kde nové obchodné procesy, kolísanie výkonnosti systému alebo zvýšené prevádzkové náklady v dôsledku zvýšených požiadaviek na údržbu alebo falošných poplachov si môžu vyžadovať modernejšie ochranné opatrenia. Vďaka najmodernejším systémom detekcie požiaru, evakuácie, hasenia a manažmentu budov z nášho komplexného portfólia vám môžeme ponúknuť špecifické riešenia modernizácie a rozšírenia vášho systému podľa vašich potrieb tak, aby vyhovoval súčasným aj budúcim štandardom.

Tiché hasenie

Dáta sú stredobodom modernej spoločnosti. Úspech malých a veľkých podnikov tak intenzívne závisí od dát v elektronickej forme, že strata týchto údajov je pravdepodobne jedným z najväčších rizík pre kontinuitu podnikania či dokonca pre ekonomické prežitie celých spoločností. Máte správny koncept protipožiarnej ochrany na zabezpečenie vašich dát? V prípade požiaru je nevyhnutné nielen rýchlo a efektívne reagovať ale aj minimalizácia škôd na drahých a citlivých elektronických zariadeniach. Naša technológia Sinorix Silent Extinguising bola vyvinutá špeciálne na ochranu moderných systémov uchovávania dát a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky aj v prípade požiaru. 

Protipožiarna ochrana so zameraním na trh

Splnenie špecifických požiadaviek vo vašom odvetví

Význam požiarnej bezpečnosti vo vašom odvetví sa môže výrazne líšiť od požiadaviek na iných trhoch: napríklad v dátových centrách je najdôležitejšie zabrániť poškodeniu serverových systémov, zatiaľ v múzeách je často výzva potreby zachovania architektonickej estetiky budovy. Vyvinuli sme špeciálne riešenia pre rôzne odvetvia, ktoré optimálne zodpovedajú vašim špecifickým požiarnym rizikám a charakteristikám.
Referencie

Vytvoriť perfektné miesta s komplexnou požiarnou bezpečnosťou

Downloads and support

Further resources

Kontakt

Spojte sa s nami

Kontaktujte nás ohľadne ďalších informácií o našom komplexnom portfóliu technológií, riešení a služieb v oblasti požiarnej bezpečnosti.