Inovácie, ktoré pridávajú hodnotu

Náš prínos k elektrifikácii

Slovensko je z hľadiska výroby elektriny takmer sebestačné, hoci v posledných rokoch sa rozdiel medzi produkciou a spotrebou mierne prehlbuje. 
Viac ako polovičný podiel na výrobe majú jadrové elektrárne a zhruba tretinu tvorí výroba z vody a z uhlia. Pre firmy aj pre domácnosti je kritická spoľahlivosť dodávok elektriny, v ktorej zohráva Siemens kľúčovú rolu. Naše technológie sa podieľajú na riadení zásobovania elektrickou energiou pre 70 % obyvateľ-stva, čo predstavuje takmer 1,7 milióna domácností. K našim zákazníkom patria tradiční hráči na trhu distribúcie – ZSE, VSE a SSE – aj 40 alternatívnych dodáva-teľov.
V budúcnosti by Siemens mohol zohrávať významnú rolu v raste zastúpenia obnoviteľných zdrojov energie, ktoré na celkovom objeme elektriny vyrobenej na Slovensku stále nemajú podiel ani 10 %.

Podľa správy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy sa na Slovensku v roku 2015 vyrobilo 27 191 GWh a minulo 29 579 GWh elektriny.

Náš prínos k automatizácii

Podiel priemyslu na HDP dosahuje v súčasnosti 22,8 %, čo radí Slovensko do prvej desiatky krajín Európskej únie s najvyšším podielom priemyslu na celko-vom hrubom domácom produkte. Automatizácia umožňuje slovenskému priemyslu zvyšovať jeho konkuren- cieschopnosť, a naďalej tak veľkou mierou prispievať k rastu ekonomiky aj zamestnanosti.

Automatizačné systémy a produkty Siemensu vrátane pohonov pre priemyselnú automatizáciu majú na Slovensku 40-percentný trhový podiel.

Náš prínos k digitalizácii

Popri automatizácii vidíme v súčasnosti aj výrazné rozširovanie a zrýchľovanie tempa digitalizácie. Digitálne technológie menia ekonomiku, návyky a správanie firiem. Cloud, mobilita, pokročilá analyti-ka dát, umelá inteligencia – to je len niekoľko príkladov technológií, na základe ktorých vznikajú inovácie s potenciálom narušiť alebo úplne rozvrátiť aj zdanlivo nemenné biznisové modely a trhy. Analytici predpovedajú obrovské pokroky v umelej inteligencii a nástup autonómnych softvérových agentov, ktoré zohrajú veľkú rolu v ekonomike a v každodennom živote. Na Slovensku zamestnávajú spoločnosti Siemens a Siemens Healthcare zhruba 300 špičkových softvérových špecialistov, ktorí vyvíjajú softvér pre oblasť technoló-gií budov, pre priemysel a dopravu, pre energetiku aj pre zdravotníctvo. Siemens Healthcare vyvíja na Slovensku dlhodobo napríklad balík softvéru Syngo.via pre zobrazovaciu diagnostiku, čiže na čítanie obrázkov z medicínskych prístrojov, akými sú počítačový tomograf alebo magnetická rezonancia.

Siemens zachytil nástup digitalizácie včas a neustále do tejto oblasti investuje. S viac ako 17,5-tisíca vývojárov po celom svete dnes patrí k popredným globálnym hráčom v oblasti IT.