Rozvoj pracovných miest a kvalifikácie

Náš prínos k tvorbe pracovných miest

Cieľom vlády je znižovať nezamestnanosť na Slovensku na priemer eurozóny. V roku 2016 sa miera nezamestnanosti medziročne znížila o dva percentné body, stále však patrí k najvyšším v Európskej únii.

Pre vyhodnotenie nášho prínosu pre spoločnosť a ekonomiku však nie sú dôležité iba absolútne čísla, ale aj štruktúra pracovníkov. Takmer pätina zamestnancov Siemens s.r.o. pracuje v medzinárodných finančných a kompetenčných centrách a necelá polovica v oblasti technologického vývoja a inžinieringu.

 

Siemens vytvára kvalifikované pracovné miesta pre vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktoré Slovensko posúvajú k znalostnej ekonomike. Zároveň podporuje diverzitu. Ženy majú v topmanažmente viac ako štvrtinový podiel, zatiaľ čo celosvetovo je priemerné zastúpenie žien na seniorských manažérskych postoch podľa výskumu Grant Thornton iba 22 %.

Skupina Siemens na Slovensku zamestnáva 1 435 ľudí na trvalý pracovný pomer a 116 ľudí na dohodu o pracovnej činnosti.

Náš prínos k zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov

Zamestnávateľov na Slovensku dlhodobo trápi zlá štruktúra vysokoškolákov z pohľadu vyštudovaných odborov aj vo všeobecnosti slabá pripravenosť absolventov na prax.

Najväčšiu položku tvoria jazykové kurzy – do 150 kurzov cudzích jazykov je v súčasnosti zapojených viac ako 550 zamestnancov. V priemere je každý pracovník Siemensu na školení 7,5 dňa v roku, nerátajúc e-learning. Okrem kurzov cudzích jazykov naši ľudia najčastejšie využívajú školenia pre projektové riadenie, zlepšujú si manažérske zručnosti alebo si zvyšujú odbornú spôsobilosť v elektrotechnike.
Novinkou sú tréningy komunikačných zručností a už rok u nás fungujú plošne e-learningové školenia na MS Office.

Investície do vzdelávania zamestnancov zvyšujú konkurencieschopnosť Siemensu na Slovensku, zvyšujú našu produktivitu a v neposlednom rade nám pomáhajú udržať si a prilákať talentovaných ľudí, ktorí chcú odborne aj kariérne rásť.

V Siemense sa snažíme medzeru medzi úrovňou prípravy v školách a požiadavkami trhu práce preklenúť vlastným vzdelávaním – do školení a tréningov zamestnancov investujeme ročne 700-tisíc eur.

Náš prínos k zvyšovaniu kvalifikácie ľudí v praxi

Slovensko dlhodobo trpí nedostatkom ľudí s technickým vzdelaním, akými sú informatici a elektrotechnici.

Siemens sa snaží nedostatok technicky zručných a vzdelaných ľudí zmenšiť dvomi spôsobmi. Po prvé školeniami a tréningami pre zákazníkov a po druhé podporou školstva na úrovni stredných aj vysokých škôl.Zákazníkom v oblasti zdravotníctva poskytujeme ročne v rámci inštalácií a servisu viac ako 1 760 hodín aplikačných školení. V oblasti priemyslu poskytli naši zamestnanci a partneri za rok 10 400 osobohodín školení a v oblasti technológií budov to bolo za rok 350 hodín.

Podľa Európskej komisie bude do roku 2020 v Európe chýbať takmer milión IT odborníkov a na našom pracovnom trhu by podľa odhadu IT Asociácie Slovenska mohlo byť pre informatikov voľných až 20-tisíc pracovných miest.

Naša podpora stredného školstva

Naše aktivity v akademickej sfére sú príkladom úspešnej spolupráce škôl a súkromnej firmy, z čoho môžu v budúcnosti profitovať podniky aj celá ekonomika.

Už 13 rokov tiež na Slovensku každoročne organizujeme súťaž Siemens Young Generation Award; cieľom je pomôcť študentom stredných odborných škôl získať praktické skúsenosti z oblasti automatizačných riešení, ktoré môžu využiť počas štúdia na univerzite či vo svojom budúcom pracovnom živote.

Do obnovy priestorov a nového vybavenia sa investovalo 9 miliónov eur a v prvom roku nastúpila do štyroch študijných odborov stovka študentov, ktorí sa pripravujú na prácu s robotmi a s automatizačnými systémami v automobilovom priemysle.
Až 70 % celého štúdia pozostáva z praktickej výučby, pričom úspešní absolventi majú po ukončení školy garantované pracovné miesta vo Volkswagene, v Siemense alebo v Matadore.

Tento rok sme spolu s firmami Volkswagen a Matador a s Bratislavským samosprávnym krajom otvorili súkromnú strednú školu podľa nemeckého systému duálneho vzdelávania, ktorá vznikla zo Strednej odbornej školy automobilovej v Devínskej Novej Vsi.

Naša podpora vysokého školstva

Na viacerých technických vysokých školách boli na náš podnet zavedené nové predmety týkajúce sa automatizácie, ktoré podporujeme aj finančne.

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sú to napríklad predmety informačné a riadiace systémy, prostriedky automatizačnej techniky a informačné riadiace a komunikačné systémy. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky študenti aktívne pracujú s našimi riadiacimi systémami Simatic na predmetoch bakalárskeho štúdia.

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sme zriadili laboratórium softvérového inžinierstva a multimediálnu učebňu na výučbu softvérového inžinierstva. Od roku 2006 odborníci Siemensu vedú na TUKE a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach špecializovaný predmet medicínska informatika. Výučba prebieha sčasti praktickou formou v priestoroch firmy, čiže s ukážkami medicínskej techniky a zariadení.

Vybraných študentov vysokých škôl vysielame na niekoľkomesačné stáže do Siemensu vo Viedni. Všetci študenti, ktorí doteraz takúto zahraničnú stáž absolvovali, sa stali na Slovensku našimi zamestnancami.