Zrýchlenie ekonomického rastu

Náš prínos k HDP

Rast ekonomiky je zásadný pre sociálny aj hospodársky rozvoj a tvorbu pracovných miest. V roku 2015 dosahoval slovenský hrubý domáci produkt na obyvateľa 77 % priemeru Európskej únie. Pre ďalšie dobiehanie je nevyhnutné udržať,
prípadne zrýchliť rast ekonomiky.Cieľom slovenskej vlády je udržať ekonomický rast v najbližších rokoch nad úrovňou troch percent a postupne zmenšovať zaostávanie za priemerom EÚ.

– priamo aj nepriamo, vo forme zisku, platov a daní – pričom celá táto suma vznikla v Slovenskej republike, čo znamená, že hoci sme nadnárodná spoločnosť, Siemens má silné lokálne pôsobenie, keďže 100 % našej hrubej pridanej hodnoty vzniká priamo v krajine.Veríme však, že skutočný úžitok firmy Siemens sa nedá vyčísliť iba podielom na ekonomických ukazovateľoch. Pochádza z prínosu našich technológií a riešení pre dopravu, energetiku a pre priemysel, ktorý je kľúčovým odvetvím slovenského hospodárstva.

V roku 2015 spoločnosť Siemens s.r.o. prispela vo výške celkovo 70 095 077 eur v hrubej pridanej hodnote

Náš prínos pre priemysel

Slovensko je jedným z vedúcich výrobcov automobilov v Európe vďaka prítomnosti troch svetových automobiliek – Volkswagen, PSA Peugeot Citroën a Kia.
Automobilový priemysel potvrdil silnú pozíciu v slovenskej ekonomike, o čom svedčí 44-percentný podiel výroby automobilov na celkovom priemysle Slovenska a 40-percentný podiel na celkovom exporte. Keďže všetky tri globálne automobilky pôsobiace na Slovensku patria k našim zákazníkom, znamená to, že 100 percent áut vyrobených na Slovensku je finálne
zmontovaných aj vďaka technológiám Siemensu.

V roku 2015 zišlo u nás z výrobných liniek 1 038 503 automobilov, čo znamenalo medziročný nárast o takmer 70-tisíc vozidiel.

Náš prínos pre papierenský priemysel

Dve tretiny elektrickej energie v priemyselných závodoch v súčasnosti spotrebúvajú motory poháňajúce výrobné zariadenia. Použitím inventorov a vysokoúčinných pohonov by sa v Európskej únii dalo ušetriť 43 terawatthodín elektriny, čo je množstvo, ktoré vyrobí 19 priemerných elektrární na fosílne palivá. Finančná úspora by dosiahla sumu najmenej 3 miliardy eur.

Obzvlášť naliehavé z pohľadu nákladov aj ekológie je využitie efektívnych pohonov pri výrobe papiera, kde v stredne veľkých prevádzkach pracuje vo dne aj v noci viac ako 3-tisíc motorov. Moderné pohony Siemensu znižujú v porovnaní s tradičnými motormi energetické straty až o 40 percent. Použitím frekvenčných meničov na neregulovaných pohonoch sa dá znížiť spotreba elektriny dokonca o polovicu.
Naše energeticky účinné pohonné systémy pomáhajú podnikom znižovať náklady na výrobu a redukovať emisie oxidu uhličitého.

Až 70 % produkcie papiera, čo predstavuje 530-tisíc ton ročne, je na Slovensku vyrobených vďaka energeticky efektívnym pohonom značky Siemens.

Náš prínos k dopravnej infraštruktúre

Menej kolón, menej dopravných zápch, rýchlejší presun z bodu A do bodu B – to všetko má pozitívny vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na spokojnosť a kvalitu života obyvateľov. Systémy Siemensu na riadenie križovatiek,
na preferenciu hromadnej dopravy a na parkovanie zlepšujú kvalitu života, lebo zabezpečujú plynulejšiu a ekologickejšiu
dopravu v mestách.
Naše riešenia tiež zlepšujú bezpečnosť, rýchlosť a komfort železničnej dopravy. Naše technológie sa neuplatňujú iba
v železničnej infraštruktúre. Podvozky Siemensu sú zabudované vo viac ako 300 cestovných vozňoch a vlakových
jednotkách, ktoré najazdia ročne 10 miliónov vlakokilometrov a odvezú takmer 20 miliónov cestujúcich, čo predstavuje necelú jednu tretinu prepravy cestujúcich železnicami ročne. Obdobné príklady sa dajú nájsť aj v cestnej doprave. Napríklad náš centrálny dispečing a komunikačná infraštruktúra pre cestné technológie riadenia dopravy na rýchlostnej ceste R1 zvyšujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Implementáciou nových, plne elektronických stavadiel v rámci komplexnej modernizácie koridoru č. Va sa skráti cesta vlakom medzi Bratislavou a Žilinou o 30 minút, čo predstavuje zhruba pätinu súčasného trvania jazdy. Po tomto koridore sa prepravuje najväčšia časť cestujúcich aj tovaru v rámci krajiny.

Náš prínos k infraštruktúre miest

V ostatných rokoch nastal v osvetľovacej technike výrazný pokrok, ktorý umožňuje mestám riešiť osvetlenie ulíc, námestí
a iných verejných priestranstiev efektívnejšie, ako to bolo v minulosti.
V Siemense nikdy nehľadíme iba na základné poslanie verejného osvetlenia. Vidíme v ňom vždy aj estetickú funkciu,
keďže osvetlenie nezvyšuje iba bezpečnosť verejných priestranstiev, ale dotvára tiež atmosféru nočného mesta. Okrem toho nás vždy zaujímajú aj náklady, ktoré mestám vznikajú s osvetle ním ulíc a s údržbou lámp.
A kým v minulosti svietili v Bratislave iba dve tretiny lámp, pod správou Siemensu sa funkčnosť dlhodobo zvýšila takmer
na 100 %.

Počas 20 rokov prevádzky verejného osvetlenia v Bratislave sme napriek zvýšeniu počtu svetelných bodov o pätinu pomohli znížiť spotrebu elektrickej energie hlavného mesta na osvetlenie o 40 %.