Digital factory

Smart monitoring concept for    Electricity 4.0 

การตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าแนวใหม่ในยุค 4.0 
สัมมนาออนไลน์

Smart monitoring concept for Electricity 4.0

ระบบไฟฟ้าในปัจจุบันมีความต้องการเชิงข้อมูลที่มีความหลายหลายและมีความน่าสนใจมากขึ้น การนำข้อมูลต่างๆ มาประมวลและวิเคราะห์ สามารถช่วยใช้ผู้ปฎิบัติงานสามารถเลือกปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การนำข้อมูลมาใช้กับการบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition-Based Maintenence) การแจ้งเตื่อนภัยก่อนเกิดเหตุ (Pre-alarm system) รวมไปถึงการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management systems) ดังนั้นระบบตรวจสอบและแสดงค่าต่างๆ ในระบบไฟฟ้ายุคปัจจุบันจึงมีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งบางเทคโนโลยีสามารถตรวจสอบขณะที่อุปกรณ์ยังคงใช้งานตามปกติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า และเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติก็สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบไฟฟ้านั้นมีความเชื่อถือได้ ลดความสูญเสีย และลดระยะเวลากระแสไฟฟ้าที่ขัดข้องได้

หัวข้อการสัมมนา                 

ซีเมนส์ขอแนะนำเทคโนโลยีและวิธีการตรวจสอบอัจฉริยะ (Smart monitoring) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ ดังนี้

 

1. อุปกรณ์และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าตามสถานะอุปกรณ์ (Condition-Based Monitoring)

      - การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ในเบรกเกอร์ MCCB และ ACB

      - การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ชุด fuse, MCB และ อื่นๆ

      - การตรวจสอบอุณหภูมิภายในตู้ไฟฟ้า (Thermal Monitoring System)

2. อุปกรณ์และการตรวจสอบชุดควบคุมมอเตอร์อัจฉริยะ

3. อุปกรณ์ตรวจสอบและวัดค่าพลังงาน

4. การเชื่อมต่อและการสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า

5. ถาม-ตอบกับผู้เชี่ยวชาญ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • อัปเดตเทคโนโลยีและความสามารถใหม่ๆ ในอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ
  • เพื่อประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและความสามารถ์ทางด้านการสื่อสารข้อมูล และการให้ข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติม
  • เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและจัดการการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า การจัดการพลังงานไฟฟ้า โดยคำนึงถึงอุปกรณ์ที่มีความสามารถมากขึ้นและเหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย

 

 

 

กำหนดการ

สัมมนาออนไลน์

"Smart monitoring concept for Electricity 4.0”

 

วันที่:         12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

เวลา:         10:00 – 11:00 น.

บรรยาย:     ภาษาไทย

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

อัปเดตเทคโนโลยีและความสามารถใหม่ๆ ในอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ

เพื่อประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและความสามารถ์ทางด้านการสื่อสารข้อมูล และการให้ข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติม

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและจัดการการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า การจัดการพลังงานไฟฟ้า โดยคำนึงถึงอุปกรณ์ที่มีความสามารถมากขึ้นและเหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย

สัมมนานี้เหมาะกับใคร

การสัมมนาครั้งนี้ เหมาะกับ  โรงผลิตตู้ไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป วิศวกรซ่อมบำรุง

ผู้รับเหมา ผู้จำหน่าย และผู้ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าหรือตู้ไฟฟ้า

เจ้าของงาน และวิศวกรฝ่ายวางแผนงาน 

บรรยายโดย (Speakers)

Pongtrawat

คุณภัสพงษ์ วิทยากร  (Passapong Vidhyarkorn)  

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

กลุ่มธุรกิจสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์

(Technical Expert and Product Manager, Electrical Products, Smart Infrastructure)

 

สำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาระบบไฟฟ้ากำลัง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบควบคุมและส่งจ่ายไฟฟ้ามากกว่า 15 ปี ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรรับเชิญ ให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ รวมทั้งตู้สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ

 Charnwit

คุณ ชาญวิทย์ พลทำ (Chanwit Poltham)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบและผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ กลุ่มธุรกิจสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์

 

สำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรีภาควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปัจจุบันร่วมงานกับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด หน่วยงาน Electrical Products มีประสบการณ์ทำงานด้านอุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อและอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ มากกว่า15ปี มีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและระบบควบคุมมอเตอร์ กลุ่มธุรกิจสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์

Pongtrawat

คุณ พงษ์ธวัช คณานุรักษ์  (Pongtawat Kananurak)

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์ SINOVA

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบและผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ กลุ่มธุรกิจสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์

 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาระบบไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบควบคุมและส่งจ่ายไฟฟ้ามากกว่า 17 ปี  มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระบบจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้า

Pongtrawat

คุณ ลักษิกา ลี้วิริยะสหกิจ  (Laksika Leewiriyasahakit) 

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์คอนโทรล ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 

สำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมการวัดและควบคุม  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

และระดับปริญญาโทภาคบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันร่วมงานกับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด หน่วยงาน Electrical Products มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมในอุตสาหกรรม (Control Products) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา (Registration Form)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในวันสัมมนา 

คุณสามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จากลิงค์ที่เราส่งให้ (หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย) โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมสัมมนาจากมือถือได้อีกด้วย

 

คุณไม่จำเป็นต้องมีไมโครโฟนหรือเว็บแคม  เพราะทุกท่านจะถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าร่วม แต่คุณสามารถพิมพ์คำถามผ่านทาง chat box ได้ตลอดระหว่างการสัมมนา  

 

สามารถเข้าร่วมสัมมนา ได้อย่างไร

หลังจากลงทะเบียนแล้วคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อมลิงค์สำหรับเข้าร่วมสัมมนา เพียงแค่กดลิงค์ที่ให้มา คุณก็จะเข้าสู่งานสัมมนาได้อัตโนมัติ  และลิงค์สัมมนาจะเปิดใช้งานได้ก่อนเริ่มต้นสัมมนา 30 นาที