Go Digital (โปรดิจิทัล)

เพราะภารกิจของเราคือการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ซีเมนส์ กลุ่มธุรกิจ Digital Industries พร้อมให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล ด้วย 3 ขั้นตอน ง่ายๆ ดังนี้

 

  1. Maturity Assessment - ช่วยวิเคราะห์ มาตรวัดความเป็นองค์กรดิจิทัลของท่าน เพื่อให้เข้าใจว่า องค์กรของท่านต้องการอะไรและอยู่ที่จุดไหน (ใช้เวลา ½ หรือ 1 วัน)
  2. Digitalization Workshop – Workshop ที่จะช่วยวิเคราะห์และทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายด้านดิจจิทัลตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของท่าน เพื่อให้ท่านรู้จุดมุ่งหมายว่าทิศทางด้านดิจิจทัลขององค์กรท่านจะไปทางไหน (ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน)
  3. Digitalization Consulting Variable: เราพร้อมให้คำปรึกษา ช่วงวางแผน เพื่อปูทางสู่โลกดิจิทัล (ใช้เวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์) 

 

3 ขั้นตอนหลักของเราในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ความท้าทาย
1. องค์กรของท่านอยู่ที่จุดไน
2. องค์กรของท่านควรไปทางไหน
3. องค์กรของคุณควรจะเริ่มที่ไหน
วิธีของเรา

ทำความเข้าใจความต้องการ ความท้าทายและจุดที่เป็นปัญหาของลูกค้า 

 

- พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยละเอียดระหว่างแผนกและหน่วยงานต่างๆ ของลูกค้า

 

- ประเมินมาตรวัดความเป็นองค์กรดิจิทัลตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของท่าน

ประเมินความท้าทายตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

 

- เชื่อมโยงความท้าทายของลูกค้ากับความคิดริเริ่มข้อเสนอแนะทางดิจิทัล

 

- ประเมินความคุ้มค่าของลูกค้าและผลลัพธ์ททางธุรกิจ

 

- จัดลำดับความสำคัญของความคิดริเริ่มข้อเสนอแนะทางดิจิทัล

 

- กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานโดยทั่วไป

กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ และแผนการดำเนินงาน

 

- แผนการดำเนินงานในกรณีเฉพาะนั้นของลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหา

 

- การให้คำปรึกษา

สิ่งที่จะได้รับ

- รายการจุดที่เป็นปัญหาของลูกค้าและความท้าทาย 

 

- ดัชนีดิจิทัล(Digital Index)  ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

- ขั้นตอนการทำงานที่อิงกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลของโลก

 

- ความคิดใหม่ๆทางธุรกิจและ

- การคำนวณงบประมาณจากโครงการหลัก ROI และ NVP

 

- ข้อมูลทางเทคนิคของวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ 

 

- รายละเอียดการวางแผนการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ระยะเวลา
Maturity Assessment – ใช้เวลาประมาณ ครึ่งวันถึงหนึ่งวัน
Digitalization Workshop - ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน
Digitalization Consulting Variable - ใช้เวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราในพื้นที่ของคุณ