Siemens Mobility

Our business

Shaping connected mobility

Siemens Mobility is a global leader in transport solutions for more than 160 years with a local footprint in Thailand for more than 20 years!

What we do

บริษัทซีเมนส์ โมบิลิตี้ (Siemens Mobility) รับผิดชอบดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัทซีเมนส์ในด้านการขนส่งมวลชน และการจัดส่งสินค้าระยะไกล ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ได้แก่ ตู้ขบวนรถไฟ, การควบคุมระบบรางอัตโนมัติ, การจ่ายไฟให้แก่ระบบราง, การซ่อมบำรุงระบบราง รวมไปถึงเทคโนโลยีการจัดการจราจรอัจฉริยะ

 

ซีเมนส์ โมบิลิตี้ได้จัดหาและส่งมอบระบบโดยรวมของรถไฟฟ้า (BTS Sky train) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รวมไปถึงรับผิดชอบการบำรุงซ่อมแซมในหลายจุดที่สำคัญของระบบรถไฟฟ้าดังกล่าว บริษัทยังได้มีโอกาสในการดูแลระบบควบคุมรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (Airport Rail Link) นอกจากนี้ ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ประเทศไทย  ยังเป็นศูนย์กลางด้านงานซ่อมบำรุงในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคสำหรับงานซ่อมบำรุง อันได้แก่ Center of Competence Rail Services ASEAN-Pacific และ Engineering Hub for Maintenance Service เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

 

จากประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการต่างๆ ด้านระบบรางในประเทศไทยมามากกว่า 20 ปี ทำให้ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านระบบราง รวมถึงความเข้าใจในกระบวนการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลให้ซีเมนส์ โมบิลิตี้ มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเทคนิคและกระบวนการ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาโครงการการขนส่งทางรางทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

 

“เรามีความภูมิใจที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในประเทศไทยเสมอมา เราจะยังคงเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการขนส่งทางรางในประเทศไทย รวมถึงกระจายความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางไปสู่สถานศึกษา ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้แก่ประเทศไทย” คุณโธมัสค์ มาซัวร์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัทซีเมนส์ โมบิลิตี้ ประเทศไทย

Mobility products and solutions

บริษัทซีเมนส์ โมบิลิตี้ ประเทศไทย มีหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆ ให้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 400 คนในประเทศไทย ซีเมนส์ได้จัดตั้ง Center of Competence (CoC) Rail Services ASEAN-Pacific ขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริการทางเทคนิคสำหรับระบบรางในเมือง ได้แก่ รถไฟฟ้าเมโทร (Metro) และรถราง (Tramway) และระบบรางชานเมือง-ระหว่างเมือง ได้แก่ รถไฟทางไกล (Mainline/Heavyrail) ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ CoC ยังเป็นศูนย์รวมความรู้และการให้บริการด้านเทคนิคสำหรับงานระบบรางอันได้แก่

 •  งานออกแบบสำหรับการซ่อมบำรุงเฉพาะจุดในระบบราง (Tailored railway maintenance solutions)
 • บริการช่วยเหลือด้านงานซ่อมบำรุง (Mobilization support for maintenance projects)
 • บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งทางราง (Expertise and consultancy in railway services)
 • การจัดซื้อและจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่รถสำหรับงานซ่อมแซม (Selection and delivery of spare parts)
 • การวางแผนและดำเนินการซ่อมเครื่องรถไฟ (Train overhaul planning and execution)
 • การซ่อมและตกแต่งอุปกรณ์/ชิ้นส่วนในตู้รถไฟ (Refurbishment and repairs of selected components)
 • การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบราง (Training courses for railway maintenance)

CoC ประกอบไปด้วย 5 หน่วยงานย่อย ได้แก่

 

1)         ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านต่างๆ

 • ขบวนรถไฟ (Rolling Stock)
 • ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling)
 • ระบบจ่ายไฟฟ้าแก่รางรถไฟ (Rail  Electrification)
 • การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)
 • งานระบบราง (Track work)
 • ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection)
 • ระบบประตูกั้นชานชาลาอัตโนมัติ (Platform Screen Doors)
 • ระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Maintenance Management System : CMMS)
 • อุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาและโรงซ่อมบำรุง (Depot Workshop Equipment)

 

2)         ด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Workshop)

 •  บริการการแก้ปัญญางานซ่อมบำรุงได้น่าเชื่อถือ
 • ช่วยเหลืองานซ่อมและตกแต่งตู้รถไฟในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

3)         หน่วยงานจัดอบรม (Training)

 • การอบรม หัวข้อ “การบำรุงรักษาในทางปฏิบัติ  - Maintenance in Practice” (ระยะเวลาอบรม 1 สัปดาห์)
 • การอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานซ่อมบำรุง

 

4)         หน่วยงานขายและจัดส่งสินค้าอะไหล่รถสำรอง/บริการงานซ่อม (Sales/Logistic for Spares, Repairs and Services)

 • การปรับแต่งชิ้นส่วนอะไหล่
 • บริการจัดหาอะไหล่ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาในงานซ่อมบำรุงให้ถูกจุด

 

5)         สำนักงาน-ติดต่อสายด่วน (Business Administration and Hotline)

 • สามารถติดต่อสำนักงานผ่านทางสายด่วน Hotline ได้ในเวลาเปิดทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 ถึง 17.00 ปิดวันหยุดราชการ) ทา
 • สำนักงานจะทำการช่วยเหลือติดต่อดำเนินเรื่อง รวมถึงการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

ศูนย์รวมทางวิศวกรรม ระบบอาณัติสัญญาณ ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการวิจัยและออกแบบระบบอาณัติสัญญาณ ให้แก่โครงการต่างๆ ทั้งในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AUNZ & ASEAN) รับผิดชอบดูแลการวิจัยและพัฒนาระบบบังคับสัมพันธ์ (Interlocking System) ระบบการตรวจติดตามริมทางวิ่ง (Wayside Monitoring System) ตามมาตรฐาน ETCS L1 ซึ่งให้บริการรวมถึงการรับประกันระบบ (System Assurance) การติดตั้งระบบ ตรวจสอบระบบ และทดสอบ (Installation-Supervision-Test-Commissioning) ให้กับโครงการระบบรางต่างๆ ทั้งการขนส่งมวลชนและรถไฟทางไกล (Mainline and Mass Transit)

 •  สถานีจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage Substation/Bulk Substation)
 • สถานีจ่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (Medium Voltage Substation)
 • สถานีไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับจ่ายให้แก่รถไฟฟ้า (DC Traction Power and Service Substation)
 • โปรแกรม SCADA และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ (SCADA and Process Automation)
 • การทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงกับระบบ SCADA (Commissioning for DC Traction Power and SCADA System)

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ความสำเร็จของซีเมนส์ โมบิลิตี้ ประเทศไทย ในอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งทางราง นอกเหนือไปจากความเชื่อถือได้ในคุณภาพของสินค้าและบริการ ยังหมายถึงความเข้าใจและการช่วยเหลือลูกค้าของเราอย่างสุดความสามารถ

บทสัมภาษณ์คุณโธมัสค์ มาซัวร์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัทซีเมนส์ โมบิลิตี้ ประเทศไทย (Mr. Tomasz Mazur, Chief Executive Officer, Siemens Mobility Thailand ) - ประสบการณ์และความท้าทายในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย

In the Press

Further Links & Topics

Contact

Siemens Mobility

Siemens Mobility Limited (Head office)                                                                                                       Charn Issara Tower II, 33rd Floor 2922/324                                                                                               New Petchburi Road Bangkapi, Huaykwang,                                                                                                   Bangkok 10310 Thailand                                                                                                                                   Tel : +66 (0) 2-715-4000                                                                                                                                 Fax : +66 (0) 2-715-4911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rail Services Office at MRTA Depot                                                                                                           189/2 Main Workshop Building,                                                                                                                 Depot Area Rama IX Road, Huay Kwang,                                                                                             Bangkok 10310, Thailand                                                                                                                              Tel : +66 (0) 2 615-8223                                                                                                                                  Fax : +66 (0) 2 615-8299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Siemens Maintenance BTS Skytrain                                                                                                              1000 Phaholyothin Road Chompon, Chatujak                                                                                       Bangkok 10900, Thailand                                                                                                                                 Tel: +66 (0) 2-6178750                                                                                                                                Fax: +66 (0) 2-6178760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Soonvijai ST-6 project’s site                                                                                                                            8/3 Soi Soonvijai 1 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang,                                                               Bangkok 10310, Thailand                                                                                                                              Tel : +66 (0) 2 718 2170                                                                                                                                Fax : +66 (0) 2 718 2173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Green Line Extension Project (Project Office)                                                                                              3354/23 Manorom Bldg. 7th Floor Rama 4 Road,                                                                                    Klongton, Klongtoey Bangkok 10310, Thailand                                                                                       Tel: +66 (0) 2 249-0131-34                                                                                                                           Fax: +66 (0) 2 249-0119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Blue Line Extension Project (Project Office)                                                                                               181 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok, 10310, Thailand                                                                     Tel: +66 (0) 246 0164                                                                                                                                  Fax: +66 (0) 246 0168