กฟผ.ใช้ซอฟต์แวร์โซลูชันของซีเมนส์ในโครงการ   โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

 

  

  • โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรเป็นโครงการนาร่องแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีกาลังผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด 45 เมกะวัตต์ และกาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังน้าขนาด 36 เมกะวัตต์
  • ด้วยศักยภาพของ SICAM แอปพลิเคชัน Microgrid Control และ Photovoltaic Plant Control และซอฟต์แวร์บนคลาวด์ DEOP ที่ถูกปรับแต่งให้เข้ากับแนวคิดการออกแบบการทางานของระบบควบคุมการบริหารจัดการพลังงานของ กฟผ. เพื่อให้ระบบทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ด้วยการตอบสนองแบบเรียลไทม์ ซอฟต์แวร์จากซีเมนส์ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
  • มุ่งขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ 

25 มกราคม 2565 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เดินหน้านโยบายการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ นาระบบ SICAM Microgrid Control และ Photovoltaic Plant Control ของซีเมนส์ มาใช้ควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด 45 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้าขนาด 36 เมกะวัตต์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ล่าสุดได้เริ่มดาเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว

 

ระบบนิเวศพลังงานในประเทศไทยกาลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีจะพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการพลังงานไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยได้เดินหน้าการผลิตไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นโดยนาเทคโนโลยีผสมผสานมาใช้เพื่อตอบโจทย์ Decarbonization, Decentralization, Digitalization และ Smart Electrification เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าในบริบทใหม่ที่ยังต้องให้ความเสถียรและความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางการความเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศให้มีความทันสมัย (Grid Modernization) ด้วยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในอนาคตตามแผนพลังงานแห่งชาติ”

 

“ทั้งนี้ กฟผ. ยังเตรียมพัฒนาโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในพื้นที่เขื่อนของ กฟผ. อีกหลายแห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมกำลังผลิตทั้งหมด 2,725 เมกะวัตต์ รวมทั้งอยู่ในช่วงพิจารณาศักยภาพเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 เมกะวัตต์ นับเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญของ กฟผ.ในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้คาร์บอนอย่างแท้จริงในอนาคต” นายประเสริฐศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม

 

ซีเมนส์ ติดตั้งและทดสอบระบบควบคุม Microgrid Controller ซึ่งทางานร่วมกับ Photovoltaic Plant Control ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรซึ่งเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เมื่อ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ทดสอบและเปิดใช้งานระบบควบคุมดังกล่าวเต็มรูปแบบเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังได้เสริมซอฟต์แวร์บนคลาวด์ Distributed Energy Optimization (DEOP) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูลการจ่ายไฟผ่านระบบไฮบริดแบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ด

 

นางสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีเมนส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรกับ กฟผ. นับเป็นความภาคภูมิใจของซีเมนส์ ด้วยความเป็นผู้นาและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะระดับโลกและความมุ่งมั่นกับพันธกิจลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2030 ซีเมนส์มีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถช่วยสนับสนุน กฟผ. ในการบริหาร จัดการไฟฟ้าที่ผลิตจากสองแหล่งที่มาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนฯ และเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดให้กับประเทศ ชุมชน และประชาชนทั่วไป”

 

“ระบบ Microgrid Control, Photovoltaic Plant Control และ DEOP ของซีเมนส์ทางานร่วมกันในการส่งข้อมูลและตอบสนองต่อคำสั่งการของศูนย์ควบคุม กฟผ. แบบเรียลไทม์ ข้อมูลจะถูกนาไปประมวลผลวิเคราะห์และหาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสม อาทิ ผสานการผลิตไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างสมดุล เช่น ระหว่างพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ได้จากโซลาร์เซลล์ลอยน้้ำและ

พลังงานไฟฟ้าจากพลังน้าจากเขื่อน เพื่อทาให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคจานวนมาก” นางสุวรรณี กล่าวเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่นาระบบ Microgrid Control, Photovoltaic Plant Control และ DEOP มาปรับใช้ ด้วยประสิทธิภาพในการควบคุมและซอฟต์แวร์บนคลาวด์ DEOP จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบพารามิเตอร์ที่สาคัญๆ ได้ อาทิ สถานะการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า กาลังการผลิตไฟฟ้า ค่าวัดสภาพอากาศ และค่าพยากรณ์กาลังการผลิตที่โรงไฟฟ้ามีอยู่ โดยโซลูชันเหล่านี้ตอบสนองแนวคิดของ กฟผ. ทั้งในด้านการจัดการ คาดการณ์ และรับมือกับการจ่ายไฟฟ้าปริมาณมหาศาลในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับซีเมนส์

 

ซีเมนส์ เอจี (เบอร์ลินและมิวนิค) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ทางด้านอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการดูแลสุขภาพ ธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการทรัพยากรในโรงงาน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ระบบอาคารอัจฉริยะและระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไปจนถึงการขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด และการดูแลสุขภาพขั้นสูง บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีด้วยวัตถุประสงค์เพื่อมอบคุณค่าที่แท้จริงแก่ลูกค้า ซีเมนส์ช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมและตลาด เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของคนนับพันล้านโดยผสานโลกความจริงและโลกดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน ซีเมนส์เป็นผู้ถือหุ้นหลักในซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ผู้นาระดับโลกด้านเทคโนโลยีการแพทย์และบริการดูแลสุขภาพดิจิทัล นอกเหนือจากนั้น ซีเมนส์ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยใน ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ ผู้นาระดับโลกในด้านการผลิตและนำส่งพลังงานไฟฟ้า

 

ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อ 30 กันยายน 2564 ซีเมนส์มีพนักงาน 303,000 คนทั่วโลก กลุ่มธุรกิจของซีเมนส์สร้างรายได้ 62.3 พันล้านยูโร และมีผลกำไร 6.7 พันล้านยูโร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.siemens.com

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

อีเมล: cm.th@siemens.com