ธุรกิจที่ซีเมนส์เป็นธุรกิจที่ใสสะอาด

ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซีเมนส์. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเรื่องที่ซีเมนส์ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก นั่นคือเหตุผลว่าทำไมแผนกกฎหมายและแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ คุณโจ เคเซอร์ (ประธานกรรมการ)
การแนะนำ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมที่ไปด้วยกัน

ซีเมนส์แสดงให้เห็นว่าจะไม่ยินยอมให้มีการทุจริต ,การฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นๆเกิดขึ้นที่ซีเมนส์อย่างเด็ดขาด และหากมีการละเมิดดังกล่าว เราจะดำเนินการกับการกระทำดังกล่าวทันที การปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความหมายมากกว่าการยึดมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ตามที่ได้ระบุอยู่ในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ซีเมนส์ แต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบยังเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและกระทำกิจกรรมต่างๆและยังเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เราตั้งมั่นว่าซีเมนส์จะต้องดำเนินธุรกิจที่ใสสะอาดเท่านั้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้นำไปประยุกต์ใช้กับบริษัทซีเมนส์ทั่วโลกและในทุกระดับขององค์กร นอกจากการต่อต้านการทุจริตและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมแล้ว  แผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังดูแลเรื่องการต่อต้านการโกง การฟอกเงิน รวมถึงทำให้แน่ใจว่ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี เราเป็นบริษัทต่างชาติที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมา ประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรมของกลุ่มนโยบายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของกลุ่มประเทศยุโรป (OECD)

ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซีเมนส์คืออะไร

ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซีเมนส์ประกอบด้วยมาตรการการครอบคลุมต่างๆที่ทำให้แน่ใจว่าธุรกิจของซีเมนส์มีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและหลักและกฎเกณฑ์ภายในต่างๆอยู่เสมอ ในกระบวนการทำงานพวกเราต้องค่อยๆปลูกฝังความคิดในเรื่องการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบในทุกๆสิ่งที่พนักงานซีเมนส์คิดและกระทำ

ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของซีเมนส์ประกอบด้วย  3 ส่วน คือ ป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนอง วิธีการป้องกันรวมถึง ตัวอย่างเช่น การจัดการความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายและขั้นตอนในการดำเนินงาน การฝึกอบรมและการให้คำแนะนำกับพนักงาน  กำหนดช่องทางในการสื่อสารต่างๆเช่น ช่องทางการร้องเรียนในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านทาง เช่น  Tell us และ Ombudsman รวมถึงการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหารายการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การตอบสนองที่ไม่คลุมเครือและบทลงโทษที่ชัดเจนได้ถูกกำหนดเพื่อลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสมและจัดการกับจุดอ่อน ผู้จัดการทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบนอกเหนือจากองค์ประกอบครอบคลุมสามส่วนที่กล่าวมาแล้ว

วัฒนธรรมการเป็นเจ้าขององค์กรทำให้ซีเมนส์มีความแตกต่างจากบริษัทอื่น เหนือกว่าความเฉลียวฉลาด คนภายนอกเลือกที่จะทำธุรกิจกับซีเมนส์เพราะว่าซีเมนส์มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นธรรม และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
โจ เคเซอร์ , ประธานและกรรมการของบริษัท ซีเมนส์ เอจี
ไม่ยิมยอมให้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม

จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

ซีเมนส์ต้องการให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจที่มีหน้าที่เป็นตัวแทนของเราได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท  จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจฉบับนี้เป็นไปตาม กฏ 10 ประการของสหประชาชาติ โดยครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายโดยทั่วไปและนโยบายต่อต้านการทุจริตของเราโดยเฉพาะรวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดและความขัดแย้งทางผลประโยชน์   จากระบบการตรวจสอบเราสามารถระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าทางธุรกิจมีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณของซีเมนส์  

การคัดเลือกและการตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ซีเมนส์คงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย เราจะจัดการกับความเสี่ยงนี้โดยมีแนวทางในการคัดเลือกคู่ค้าของเราและมีการกำหนดข้อบังคับในสัญญาเพื่อให้คู่ค้าทางธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเรา รวมถึงมีการตรวจสอบในระหว่างที่ยังคงมีการดำเนินธุรกิจร่วมกันอยู่ กระบวนการนี้ครอบคลุมขอบเขตทั้งหมดของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยทำการประเมินผ่านระบบการประเมินคู่ค้าทางธุรกิจของเรา (Business partner compliance tool) ซึ่งระบบดังกล่างจะรองรับการดำเนินการตามกระบวนการและสร้างความมั่นใจในเรื่องเอกสาร ข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าของเราอีกด้วย

การผสมผสานการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำธุรกิจของพวกเรา

การผสมผสานการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำธุรกิจของพวกเราเป็นบทบาทที่สำคัญมากในการสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสำคัญของกระบวนนี้คือเราได้มีการให้ข้อมูลในเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซีเมนส์แก่ลูกค้าของเรา

 ยกตัวอย่างเช่นของกระบวนการนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อปี2561 ที่ Hannover Messe ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของโลก ที่นั่น แผนก Digital factory และ Process Industries and drives ได้มีการนำเสนอเกมส์ใหม่ขึ้นมา “การปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ถูกรวมเข้าไปใน....” ของลูกค้าของเขา เมื่อไรที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นี่คือสิ่งที่ซีเมนส์เป็น : การทำธุรกิจที่ใสสะอาด ตลอดเวลาและทุกสถานที่!

กฎเกณฑ์และสิ่งจำเป็นสำหรับซัพพลายเออร์ของซีเมนส์

แนวทางการปฏิบัติ

หน่วยบริการด้านความช่วยเหลือ(Tell Us) และเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ( Ombudsman) ที่ซีเมนส์

ช่องทางการรายงานการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ช่องทางการรายงานที่น่าเชื่อถือสำหรับพนักงานซีเมนส์และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และการปกป้องผู้ร้องเรียนภายในจากบทลงโทษจะทำให้แน่ใจว่าการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่มีความเป็นไปได้จะถูกรายงาน ถูกตรวจสอบและทำให้กระจ่างได้ ที่ซีเมนส์ พวกเรามีช่องทางการรายงานหลายรูปแบบสำหรับผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกที่จะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในเรื่องการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านทาง Tell Us ให้ช่องทางในการรายงานข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันทุกเวลา ทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ ไม่เปิดเผยตัวตนได้หากต้องการ และมีหลายภาษา

การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2560 แสดงตัวเลข

ในปีงบประมาณ 2560 มีรายการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้และได้ถูกไต่สวนและสอบสวนเป็นจำนวน 667 ราย ในปีเดียวกันมีการลงโทษการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจำนวน 217 รายการ ซีเมนส์มีนโยบายปกป้องผู้ร้องเรียนการกระทำผิดที่มีเจตนาบริสุทธิ์ หรือไม่อคติ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ombudsman) ที่ซีเมนส์

นอกเหนือจาก Tell Us ซีเมนส์เสนอช่องทางอื่นในการรายงานการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นั่นคือ เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ombudsman) คุณ Andreas von Máriássy ซึ่งมาจากสำนักงานกฎหมายในมิวนิค von Máriássy Dr. von Stetten ได้ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ภายนอกของบริษัท พนักงานซีเมนส์และบุคคลภายนอกสามารถให้ความไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพที่ทำงานอย่างเป็นธรรม โดยรายงานการกระทำธุรกิจที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่างเป็นความลับหรือไม่เปิดเผยตัวตนได้

แนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โครงการส่งเสริมการต่อต้านทุจริตของซีเมนส์

โครงการส่งเสริมการต่อต้านทุจริตของซีเมนส์สนับสนุนองค์กรและโครงการต่างๆเพื่อต่อต้านการทุจริตและการโกงโดยผ่านแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริต รวมถึงมีการให้การศึกษาและการอบรมเพื่อสนับสนุนธรุกิจที่ใสสะอาดและเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้งที่กำหนดขึ้นระหว่างกลุ่มธนาคารโลกกับซีเมนส์ เอจีในเดือนกรกฎาคม 2552 และระหว่างธนาคารเพื่อการลงทุนในยุโรปและซีเมนส์ เอจีในเดือนมีนาคม 2556 โครงการส่งเสริมการต่อต้านทุจริตของซีเมนส์สนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำธุรกิจและสามารถแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สามารถวัดในการพัฒนาวงกว้างและเพื่อคำตอบที่ดีในอนาคต

การให้เงินลงทุนสามรอบในสิบห้าปีที่ผ่านมา

ซีเมนส์ได้สนับสนุนเงินลงทุนแก่องค์กรหรือโครงการต่างๆเพื่อการต่อต้านการทุจริตและการโกงโดยผ่านแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริตรวมถึงมีการให้การศึกษาและการอบรมโดนผ่านการให้เงินลงทุนสามรอบในสิบห้าปีที่ผ่านมา สำหรับสองรอบแรกในการให้เงินลงทุน ซีเมนส์สนับสนุน 55 โครงการซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงระยะเวลาของโครงการ 3- 5ปี ซึ่งถูกคัดเลือกอย่างดีมาจากผู้สมัครต่างๆทั่วโลก ท่ามกลางผู้สมัครที่ได้ถูกเลือกเป็นสถาบันการศึกษาการต่อต้านทุจริตนานาชาติที่เพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นที่กรุงเวียนนา ซึ่งนำเสนอการศึกษาด้านการการต่อต้านทุจริตแบบองค์รวม ซึ่งให้การศึกษาและการวิจัยในการต่อต้านการทุจริตและการฝึกอบรม และสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับผู้มีส่วนร่วมจากหลากหลายองค์กร

Local initiative

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบนรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซีเมนส์มีความภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในสาม บริษัทแรกที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 .เพราะว่าประกาศนียบัตรนีนี้จะต้องมีการพิจารณาทุก 3 ปี ซีเมนส์ได้ผ่านการอนุมัติและรับรองอีกครั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยคณะกรรมการ CAC และยังเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการการรับรองต่อสถานะใบรับรองอีก 3 ปี