ระบบควบคุมอัตโนมัติด้านพลังงานและระบบโครง​ข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

Energy automation

เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับระบบควบคุมอัตโนมัติด้านพลังงานและโซลูชันส์ระบบโครง​ข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

การพัฒนาโครงการต่าง ๆ เช่น ระบบผลิตพลังงานแบบกระจายศูนย์ ข้อเสนอการบริการแบบใหม่ และการเชื่อมโยงระหว่างระบบพลังงาน (sector coupling) ก่อให้เกิดความท้าทายรูปแบบใหม่  ซีเมนส์นำเสนอเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันส์อันหลากหลายที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างประหยัดด้วยวิธีการที่ดีที่สุด

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตามแนวความคิด กริดเอดจ์ แรงขับเคลื่อนทางนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่ระบบพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (net-zero energy)

เราแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแนวความคิดกริดเอดจ์กำลังช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบพลังงานแบบรวมศูนย์สู่แบบกระจายศูนย์ซึ่งอยู่ใกล้จุดใช้งานมากกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า มุ่งสู่ระบบพลังงานที่คนหมู่มากสามารถเข้าถึงและควบคุมได้ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบพลังงานที่ถตอบสนองความต้องการทางพลังงานของประชากรทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อโลกด้วย

Energy Automation Products and Systems

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ระบบควบคุมอัตโนมัติด้าน พลังงาน

ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ที่ช่วยให้ระบบ โครงข่ายไฟฟ้าของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและ ไร้ความกังวล

วางใจในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเชื่อถือได้

การทำงานที่ปราศจากข้อผิดพลาดของระบบโครงข่ายไฟฟ้าทุกระบบท่ามกลางสถานการณ์ที่ระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของผู้ให้​บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ผลิตพลังงาน และองค์กรอุตสาหกรรมในทุกวันนี้ ซีเมนส์นำเสนอสินค้านวัตกรรมทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์และดิจิทัลโซลูชันส์ รวมถึงบริการที่จะสนับสนุนให้คุณพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบจ่ายพลังงานและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยอาศัยความก้าวหน้าทางดิจิทัลในยุคปัจจุบัน

การทำงานและการควบคุมของ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

เทคโนโลยีทางดิจิทัลอันชาญฉลาดช่วยให้เกิดความมั่นคงของระบบจ่ายพลังงาน ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

การจัดการงานในปัจจุบันและการสร้างโอกาสในอนาคต

การเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลและระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจพลังงานกลับไปสู่รากฐานด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยเหตุนี้ ซีเมนส์จึงนำเสนอโซลูชันส์อัจฉริยะแก่ผู้ให้​บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อพลิกความท้าทายให้เป็นโอกาส ซึ่งประกอบด้วยสินค้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลโซลูชันส์ และบริการที่เสริมความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในทุกขนาดด้วยข้อมูลล้ำค่า วิธีการนี้ช่วยตอกย้ำถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์พลังงาน ระบบที่มีความน่าเชื่อถือและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงระดับความยั่งยืนที่สูงขึ้น

โซลูชันส์สำหรับ ระบบควบคุมอัตโนมัติด้าน พลังงาน

โครงสร้างพื้นฐานของระบบโครงข่ายไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล

การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล

โซลูชันส์สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติด้านพลังงานจัดเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะของเราที่ช่วยให้ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม โดยโซลูชันส์ของเราได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของระบบพลังงานในยุคใหม่ ด้วยจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสำหรับทุกชุมชน

การวางแผนและการจำลองสถานการณ์ของระบบโครง​ข่ายไฟฟ้า

ทุกสิ่งล้วนจำเป็นต่อการสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด รวมถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่ไม่มีวันล้าสมัย

เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตในรูปแบบที่ซับซ้อนที่สุด

ด้วยระบบไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนนับตั้งแต่การผลิตจนถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงทำให้ความรู้ความชำนาญในระบบไฟฟ้าเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซีเมนส์จึงได้นำซอฟต์แวร์ที่ทรงพลัง ยืดหยุ่น และใช้งานง่าย รวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากทุกมุมโลกที่จำเป็นต่อการแข่งขันในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มานำเสนอให้แก่ผู้ให้​บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค โดยการลดความซับซ้อนในการดูแลรักษาและแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนการวางแผนงานล่วงหน้าทั้งในเชิงเทคนิคและธุรกิจ

ความปลอดภัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ 

ความปลอดภัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ ระบบและโซลูชันส์กับกระบวนการและบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลัง รวมไปถึงวิธีการที่บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการเหล่านั้น

ระบบจัดการข้อมูลมิเตอร์ (MDM)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณเพื่อปลดล็อกศักยภาพการลงทุนในระบบมิเตอร์อัจฉริยะ

ระบบ EnergyIP ถือเป็นรากฐานสำหรับการวางแผน การประยุกต์ใช้งาน และการทำงานของระบบโครงสร้างพื้นฐานมิเตอร์อัจฉริยะ

กริดเอดจ์ (Grid Edge)

กริดเอดจ์ คือ แนวคิดศูนย์รวมของระบบพลังงานยุคใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้บริโภค ผู้ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในคราวเดียวกัน (prosumer) และระบบโครง​ข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

กริดเอดจ์โซลูชันส์สำหรับระบบพลังงานและอุตสาหกรรม

เมนส์นำเสนอโซลูชันส์การให้บริการระบบซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service, SaaS) อันหลากหลายตามแนวคิดกริดเอดจ์ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างการผลิต การจัดเก็บ และการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซีเมนส์นำเสนอโซลูชันส์ครบวงจรให้แก่ลูกค้าทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ผ่านการนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างสมบูรณ์

บริการให้คำปรึกษา

ซีเมนส์ พีทีไอ (Siemens PTI) เป็นพันธมิตรที่ดีทางธุรกิจซึ่งเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจพลังงาน โดยเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคนิคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงาน

บริการที่ปรึกษาที่วางใจได้ในความเชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจพลังงาน

ตลาดและกฏเกณฑ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล และการเชื่อมต่อระหว่างระบบโครง​ข่ายไฟฟ้าที่เพิ่มจำนวนขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการและปัญหาที่ภาคธุรกิจพลังงานต้องเผชิญเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทวีจำนวนขึ้นอย่างมากมาย ซีเมนส์ พีทีไอ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านกลยุทธ์และเทคนิคที่จะส่งเสริมให้ระบบโครง​ข่ายไฟฟ้าของคุณมีความยั่งยืนและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา

เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันส์จากซีเมนส์ช่วยให้ผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ให้​บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า หน่วยงานด้านไฟฟ้า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และหน่วยงานสาธารณูปโภคระดับเทศบาล เผชิญความท้าทายในธุรกิจไฟฟ้าได้อย่างเต็มกำลัง เช่น การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องของระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ ความจำเป็นในการเชื่อมโยงกับระบบพลังงานหมุนเวียน และการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญจากซีเมนส์ยินดีและพร้อมสนับสนุนคุณในด้านการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ตามแนวทางของคุณ (อีกช่องทางสำหรับติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราที่เว็บเพจ siemens.com/csc) เพียงติดต่อเราเพื่อปรึกษาและหาแนวทางเพื่อก้าวให้ถึงเป้าหมายของคุณอย่างคุ้มค่าด้วยวิธีที่ดีที่สุด แม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน แต่หนทางนี้เป็นรากฐานและนำพาคุณสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน