ทำดิจิทัลให้ใช้งานได้จริง

การนำ Digitalization มาใช้ในการบริการด้าน Power Generation