Go Digital (โปรดิจิทัล)

ข้อได้เปรียบของการทำดิจิทัลไลซ์เซชั่นนั่นก็คือ ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสและทางเลือกใหม่ๆให้กับอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก ด้วยระบบที่เรานำเสนอ จะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะความต้องการต่างๆของลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย และใช้เวลาน้อยลงที่จะนำผลิตภัณฑ์นั้นๆสู่ตลาด การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลยังช่วยให้คุณสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือแม้แต่การทำธุรกิจรูปแบบใหม่โดยพึ่งพาระบบฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมา  เราช่วยให้ลูกค้าของเราปลดล็อคศักยภาพที่มีอยู่ในตัว ให้นำออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความที่เราเป็นผู้นำในตลาดเทคโนโลยี เราจึงสามารถใช้ความสามารถของระบบอัตโนมัติที่มีอยู่มาเป็นเครื่องมือในการควบคุมขั้นตอนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ  สิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอก็คือระบบ Digital Enterprise ซึ่งเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัทผู้ประกอบการ อีกทั้งยังจะมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน สม่ำเสมอ และเป็นไปแบบครบวงจรของระบบดิจิทัลไลซ์เซชั่น ด้วยระบบ Digital Enterprise จะช่วยลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงได้อย่างมากมาย โดยการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน ก็ยังช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นต่อขั้นตอนในการทำงานอีกด้วย 

เพราะภารกิจของเราคือการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ซีเมนส์ กลุ่มธุรกิจ Digital Industries พร้อมให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล ด้วย 3 ขั้นตอน ง่ายๆ ดังนี้

 

  1. Maturity Assessment - ช่วยวิเคราะห์ มาตรวัดความเป็นองค์กรดิจิทัลของท่าน เพื่อให้เข้าใจว่า องค์กรของท่านต้องการอะไรและอยู่ที่จุดไหน (ใช้เวลา ½ หรือ 1 วัน)
  2. Digitalization Workshop – Workshop ที่จะช่วยวิเคราะห์และทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายด้านดิจจิทัลตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของท่าน เพื่อให้ท่านรู้จุดมุ่งหมายว่าทิศทางด้านดิจิจทัลขององค์กรท่านจะไปทางไหน (ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน)
  3. Digitalization Consulting Variable: เราพร้อมให้คำปรึกษา ช่วงวางแผน เพื่อปูทางสู่โลกดิจิทัล (ใช้เวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์) 

 

3 ขั้นตอนหลักของเราในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ความท้าทาย
1. องค์กรของท่านอยู่ที่จุดไน
2. องค์กรของท่านควรไปทางไหน
3. องค์กรของคุณควรจะเริ่มที่ไหน
วิธีของเรา

ทำความเข้าใจความต้องการ ความท้าทายและจุดที่เป็นปัญหาของลูกค้า 

 

- พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยละเอียดระหว่างแผนกและหน่วยงานต่างๆ ของลูกค้า

 

- ประเมินมาตรวัดความเป็นองค์กรดิจิทัลตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของท่าน

ประเมินความท้าทายตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

 

- เชื่อมโยงความท้าทายของลูกค้ากับความคิดริเริ่มข้อเสนอแนะทางดิจิทัล

 

- ประเมินความคุ้มค่าของลูกค้าและผลลัพธ์ททางธุรกิจ

 

- จัดลำดับความสำคัญของความคิดริเริ่มข้อเสนอแนะทางดิจิทัล

 

- กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานโดยทั่วไป

กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ และแผนการดำเนินงาน

 

- แผนการดำเนินงานในกรณีเฉพาะนั้นของลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหา

 

- การให้คำปรึกษา

สิ่งที่จะได้รับ

- รายการจุดที่เป็นปัญหาของลูกค้าและความท้าทาย 

 

- ดัชนีดิจิทัล(Digital Index)  ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

- ขั้นตอนการทำงานที่อิงกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลของโลก

 

- ความคิดใหม่ๆทางธุรกิจและ

- การคำนวณงบประมาณจากโครงการหลัก ROI และ NVP

 

- ข้อมูลทางเทคนิคของวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ 

 

- รายละเอียดการวางแผนการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ระยะเวลา
Maturity Assessment – ใช้เวลาประมาณ ครึ่งวันถึงหนึ่งวัน
Digitalization Workshop - ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน
Digitalization Consulting Variable - ใช้เวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราในพื้นที่ของคุณ