Siemens'te Kamuyla İlişkiler

Dünya çapında yaklaşık 377,000 çalışanı ve 200'den fazla ülkede/bölgede operasyonu bulunan gerçek anlamda küresel bir şirketiz ve dijitalleşme, karbondan arındırma ve şehirleşme gibi gezegenin karşı karşıya olduğu acil çözüm bekleyen sorunlardan bazılarına yenilikçi çözümler sunmak için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Sonuç olarak, dış paydaşlarımızla diyalog kurmanın ve kamu düzeninin sorumlu bir şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, iş dernekleri ve sivil toplum tarafından düzenli olarak görüşlerimize başvuruluyor. Politik ve dış ilişkilerimizin tümü, aşağıda ana hatları verilmiş olan ilkeler dahilinde yönetilmekte ve tamamen şirketimizin sorumlu ve sürdürülebilir iş yapış tarzına olan bağlılığı çerçevesinde yürütülmektedir.

Başlıklar

Başlıklar

Aktif olarak desteklediğimiz konular ve politika alanları şunlardır:

 

-        İklim Değişikliğiyle Mücadele

-        Akıllı Şehirler

-        Siber Güvenlik

-        Enerji Yönetimi, Güvenliği ve Verimliliği

-        Veriye dayalı/Dijital Ekonomi

-        Ticaret Politikası


Bunlarla ilgili gerçekleştirilen yakın tarihli faaliyetleri aşağıda bulabilirsiniz:

 

Akıllı Şehirler:

 

Siemens olarak, dijitalizasyonun şehirler için de öneminin farkındayız. Artık çok daha fazla cihaz birbirine bağlı; 2020 yılına gelindiğinde 50 milyardan fazla cihazın aktif olarak birbiriyle iletişim kurması bekleniyor. Bu etkileşimin oluşturacağı veri kentsel yaşamın her yerinde mevcut olan hizmetlerin de dijitalleşmesine imkân sağlayacaktır. Kaliteli şehir yaşamını desteklemek adına belediyelerle yaptığımız çalışmalar: Akıllı Şehir Vizyonu Oluşturma; Enerji Yönetimi, Güvenliği ve Verimliliği; Yeni Nesil Ulaşım Sistemleri; Akıllı Altyapı Çözümleri ve Büyük Veri Yönetimi.

 

Dijitalizasyon:
 
Siemens, tüm ülke ekonomilerinde ve tüm sanayi sektörlerinde dijitalizasyonun benimsenmesini sağlayacak politikaları desteklemek için politika yapıcı mercilerle birlikte çalışıyor. Diğer bir amaçta dijital dünyaya güven duyulmasını sağlayacak politikalar aracılığıyla varlıkların, verilerin, ticari işletmelerin ve altyapının korunmasına katkıda bulunmaktır. Bu konudaki yakın tarihli etkinlikleri aşağıda bulabilirsiniz:

 

*Siber Güvenlik: 16 Şubat 2018'de Münih Güvenlik Konferansında yayınlanan, güvenli bir dijital dünya için Siemens Güven Anlaşması


*Dijital Düşünün: “Konrad Adenauer Vakfı” tarafından düzenlenen dijital geleceğimizin nasıl olacağına dair konferans dizisi


Enerji:
 
Siemens, akıllı piyasalara dair düzenlemelerin benimsendiğini görmek için politika yapan merciler ve paydaşlar aracılığıyla mücadele veriyor. Bu düzenlemeler küresel enerji dönüşümünde üç ana paradigma değişikliğine dayanıyor: dijital enerji; gelişmiş esneklik ve yeterlilik; ve sektörel entegrasyon. Bu konudaki yakın tarihli etkinlikleri aşağıda bulabilirsiniz:

Enerjiyi Temiz Tutun Kampanyası: Bu kampanya ile karbondioksit salınımı 550g/kWh'dan az olan teknolojilerin kapasite mekanizmalarını sınırlandırma konusunda Avrupa Komisyonu’na destek verilmesi amaçlanıyor.

 

Enerji Tasarrufu İçin Avrupa İttifakı: Avrupa'yı enerji açısından daha verimli hale getirmek için düzenlenen kampanya

Rehber İlkeler

Kamuyla İlişkilerle İlgili İlkeler Arasından Siyasi Etkinlikleri İlgilendiren Kısımlar

Yol Gösterici İlkeler

 

Siemens dünyanın hemen hemen her ülkesinde, geniş bir sektör yelpazesinde yer alan hem özel hem de kamu sektöründeki müşterileri ile çalışmaktadır.
 
Sonuç olarak Siemens parlamenter politika, hükümet politikası, düzenleme ve mevzuatın oluşumundan doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle siyasi karar mercileri ile diyalog, şirketimizin başarısı ve kurumsal sosyal sorumluluğa bağlılığımız açısından büyük önem taşımaktadır.
 
Siemens siyasi faaliyetleri ister doğrudan Siemens çalışanları vasıtasıyla ister dolaylı olarak dernek üyelikleri ve dış kurumların kullanımı yoluyla olsun, siyasi liderler, politika yapıcı kurumlar ve otoritelerle (toplu olarak “Politika Yapıcılar”) kurulan herhangi bir iletişim ve yapılan aktif politik savunma olarak tanımlar. Bu faaliyetler şirketin hedefleri ve aldığı pozisyonlar ile uyumlu olmalıdır ve aşağıdaki politikalara ve ilkelere uygun olarak koordineli ve tutarlı bir şekilde yürütülmelidir.

 

Yönetişim ve Hesap Verme Sorumluluğu
 
Siemens'in dahili yönergesi olan "Yönetişim ve Piyasalar, Kamuyla İlişkiler" uyarınca, Politika Yapıcılarla olan diyaloğun genel sorumluluğu Yönetim Kurulumuza aittir, Kurul bu iş için özel olarak şirket çapındaki koordinasyon görevlerini ve ilgili yönetişim sorumluluklarından doğan görevleri üstlenmek üzere kurulan bir Kamuyla İlişkiler (Kİ) departmanına yetki vermiştir. Kİ departmanı doğrudan Kurumsal Yönetişim ve Piyasalar (YP) Birimine, YP birimi de Başkanımız ve CEO'muz Joe Kaeser'e bağlıdır.

Merkezi Kİ departmanı- ve Bölgesel Şirketlerimizdeki ilgili yerel birimler - Siemens'in çıkarlarını geliştirmek ve üst yönetime Politika Yapıcılarla iletişim ve aktif politik savunma konuları ile ilgili tavsiye ve destekte bulunmak üzere siyasal ve fikri savunma stratejileri geliştirmekten sorumludur. Kİ departmanımız ayrıca ilgili endüstriyel derneklere katılım konularını idare ve koordine eder.
 
Siemens, siyasi faaliyetlerin şirketteki uyum ilke ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda entegre bir yaklaşıma sahiptir. Çalışanlarımız, tabi oldukları hukuki sistemlerin yasalarına ve düzenlemelerine uymak zorundadırlar ve uyum, öncelikle zorunlu İş Yapma İlkeleri (İYİ) vasıtasıyla şirketimizle sıkı bir biçimde bütünleşmiş durumdadır. Bu ilkeler, şirket içindeki ilişkilerimizi ve buna ek olarak ortaklarımızla ve kamuoyu ile olan ilişkilerimizi şekillendiren temel prensipleri ve kuralları içerir.

 

Siyasi faaliyetlerle ilgili İYİ hükümleri ve bölümleri aşağıdadır:
 
Bölüm A.1. Hukuka uygun davranış


"Tüm çalışanlar, yürürlükte olan Siemens politikalarına ek olarak tabi oldukları hukuki sistemlerin yasalarına ve düzenlemelerine uymak zorundadır... Yasaları herhangi bir şekilde ihlal etmekten suçlu bulunan tüm çalışanlar bunun disiplinle ilgili sonuçlarına tabi olacaktır."
 
Bölüm B.2. Yolsuzlukla mücadele: avantaj sunmak ve sağlamak


"Başkalarına uygunsuz avantajlar sağlayarak değil yenilikçi ürünlerimiz ve hizmetlerimizin kalitesi ve fiyatı vasıtasıyla adil bir rekabet içinde olmayı tercih ediyoruz. Sonuç olarak hiçbir çalışan, resmi bir hizmetin verilmesini sağlamak veya uygunsuz bir avantaj elde etmek üzere bir kamu görevlisine para veya değerli başka herhangi bir şey vermeyi doğrudan veya dolaylı olarak teklif edemez, vaat edemez, veremez veya bunların verilmesi için kimseye yetki veremez. Aynı durum, kamu yerine özel bir şirket veya ticari bir ilişki söz konusu olduğunda da geçerlidir."
 
Bölüm B.3. Yolsuzlukla mücadele: avantajı talep etmek ve kabul etmek


"Çalışanlar işlerini bir şeyleri istemek, talep etmek, kabul etmek, elde etmek ya da kendilerine avantaj taahhüt edilmesi için kullanamazlar.”

 
Bölüm B.4. Siyasi katkılar, hayır amaçlı bağışlar ve sponsorluk


“Siemens siyasi anlamda (politikacılara, siyasi partilere veya siyasi örgütlere) bağışta bulunmamaktadır.”
 
Bölüm B.5. Devlet alımları


“Siemens’in tüm hükümetlerle ilişkilerinde ve etkileşimlerinde şeffaf, dürüst ve doğru davranırız.”
 
Bölüm C. Çıkar çatışmalarından kaçınmak


“Siemens çalışanlarının görevi, ticari kararları kendi kişisel çıkarlarına dayanarak değil Siemens'in çıkarlarına dayanarak vermektir.”
 
Bölüm H. Uluslararası Kuruluşların Sözleşmeleri ve Tavsiyeleri


“Her ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine ek olarak, çok uluslu şirketlerin ve çalışanlarının iş yapabilmek için uyması gereken önemli kurallar olarak işlev gören uluslararası kuruluşların hazırladığı bazı Sözleşme ve Tavsiyeler mevcuttur. Siemens bu sözleşmelere ve tavsiyelere uyulmasını desteklemektedir."
 
Harici iş ortakları, çıkar çatışması, yolsuzlukla mücadele ve yüksek risk taşıyan ödemelerle ilgili diğer hükümler ve daha başka detaylar Uyum Broşürümüzde ve dahili Siemens politikamız olan “Küresel Uyum” belgesinin konuyla ilgili düzenlemelerinde bulunabilir.

 

“Döner Kapı” Kuralları
 
Siemens, çıkar çatışması gibi sorunları önlemek için özel sektör ve kamu sektörü arasındaki “Döner Kapı” uygulaması hakkında dahili ilkeler benimsemiştir. Bu ilkeyle ilgili olarak diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki prensipler geçerlidir:


*Yasal gerekliliklerin incelenmesi ve korunması

*Çıkar çatışmalarını önlemek için kapsamlı konu ve çevre kontrolü (önceki faaliyet – planlanan pozisyon) – Alınacak herhangi bir kararın sürecine Kamuyla İlişkiler ve Hukuk & Uyum birimleri de dahil edilmelidir.

*Şeffaf ve belgelenmiş seçim süreci

*Her durumda: Siemens İş Yapış Kurallarına da uyulması gerekir.

Bunun bir parçası olarak, Siemens yerel yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde bir “yatışma” süresine uyum göstermektedir.

Sorumlu Lobicilik

Sorumlu Lobicilik

Kural tanımaz davranışlara sıfır tolerans

 
Siemens'te yolsuzluk, adil rekabet ilkelerinin ihlali ve yürürlükteki yasaların ihlali ile devlet işleriyle ilgili hükümlerimiz dahil olmak üzere kendi iç düzenlemelerimizin ihlali durumlarında sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz. Bu yaklaşım çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız için geçerlidir. Eğer bunlar ortaya çıkarsa, hiç tereddüt etmeksizin tepkimizi gösteririz- bu, dünya çapında ve grubun her düzeyinde geçerlidir. Siemens için dürüstlük, ticari olarak faaliyet gösterdiğimiz her yerde kendi değerlerimize uygun – yani sorumlu, mükemmel ve yenilikçi- hareket etmek demektir. Daha fazla bilgi için, lütfen Uyum Broşürümüze bakınız.
 
Siemens’te, uyumla ilgili sorunlar hakkında bildirimde bulunmaları için dahili ve harici unsurlarca kullanılabilecek bir dizi iletişim kanalı bulunmaktadır ve daha fazlasına da buradan erişebilirsiniz. Siemens'te uyum davalarının ele alınması, bildirimde bulunulan iletişim kanallarından uyumla ilgili kuralların muhtemel ihlaline dair şirket içi soruşturmalara ve şirketin bunlara olan cevabi yaklaşımına kadar ilgili sürecin tüm adımlarını kapsayan net bir şekilde yapılandırılmış bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir.

 

Şeffaflık
 
Siemens, Avrupa Birliği’nin Şeffaflık Sicili’ne ve ABD’de Lobicilik Bilgilendirme Yasası Tescil Veri Tabanı’na kayıtlıdır. Bunlara yapılan en son girişler hakkındaki bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz:
 
AB Şeffaflık Sicili
 
ABD Lobicilik Bilgilendirme Yasası TesciliNo tolerance with non-compliant behaviour

 

Harcama:
 
Siemens, siyasi olarak (politikacılara, siyasi partilere veya siyasi kuruluşlara) para bağışı ve mali katkı yapmamaktadır. Ayrıca Siemens politik olarak tarafsızdır, bu nedenle politik amaçlar için yapılacak veya siyasi çıkarların temsilini destekleyici nitelikteki tüm katkılar (örneğin, seçimler için düzenlenecek siyasi kampanyalar) iç yönergelerimiz kapsamında yasaktır.
 
Bununla birlikte ABD'deki Siemens çalışanları, ABD yasalarının belirlediği çerçeve içinde kalmak koşuluyla Siemens Corporation Siyasi Eylem Komitesi'ne (SCSEK) kişisel bağışta bulunabilirler. Bunlar Siemens Corporation’ın katkıları olarak kabul edilmemektedir.
 
* Siemens, yürürlükteki ABD federal seçim yasasıyla hukuki sınırları çizildiği şekliyle, SEK’nin tedarik ve diğer işletme masrafları (örneğin hukuki ve bankayla ilgili masraflar) dahil olmak üzere işletme maliyetlerinin karşılanması için kullanılacak tutarda SCSEK’e idari anlamda destek sağlayabilir ve sağlamaktadır.

* Yürürlükteki ABD federal seçim yasası hakkında daha fazla bilgi için www.fec.gov ve www.fec.gov/rad/pacs/FederalElectionCommission-RAD-PACs.shtml bağlantılarına başvurabilirsiniz.

 

Tüm sponsorluklar, bağışlar, hediyeler ve ikramların yanı sıra üyelikler ve şirket genelinde harici iş ortakları, acenteler ve lobicilerle süreli iş yapma hususları zorunlu bir onay sürecine tabidir. Dahili kurallarımızda açıkça belirtildiği üzere, şirketin dahil olacağı sponsorluklar siyasi veya dini bir içerikte olamaz (politikacıların, siyasi partilerin, siyasi organizasyonların, kiliselerin vb. sponsorluğu). Ayrıca, kamu görevlilerinin bir eğlence etkinliğine davet edilmeleri hususu bir uyum görevlisinin onayından geçmelidir. Özellikle şirket bağışları için, yukarıda açıklandığı üzere, başka kısıtlamalar da bulunmaktadır.
 
Yukarıda belirtilen düzenlemeler “Sponsorluk Faaliyetleri, Bağışlar, Yardım Katkıları ve Üyelikler İçin Prensipler” isimli dahili politika belgemizden alınmıştır.

Üçüncü şahıslarla ilişkiler

Üçüncü şahıslarla ilişkiler

I) Harici Kurumlar ve Lobiciler
 
Kamuyla İlişkiler çoğunlukla kurum içinden yürütülmesine rağmen bize yardımcı olmaları için bazen dışardan bazı kurumların hizmetlerini kullanabiliyoruz. Siemens çalışanlarının, bu tür kurumlarla ve lobicilerle çalışmak için bu hususta katı kurallar içeren bir dahili politika belgesine uyması zorunludur ve, dışardan iş yaptığımız tüm ticari ortaklarımızda olduğu gibi, bunları seçmek için kapsamlı prosedürlerden yararlanıyoruz. Şirket dışından alınacak lobicilik hizmetinin seçimi, hem iş ortağı sürecimize hem de Kamuyla İlişkiler departmanından ve Baş Uyum Görevlisinden alınacak onaya tabidir. Bu ilişkiler sürekli olarak izlenir ve denetim altındadır.

Tüm Tedarikçilerimiz ve Üçüncü Şahıs Niteliği Taşıyan Aracılar, davranış kurallarımıza uymakla yükümlüdür ve genel uyum süreci sürekli izlenmektedir. Ek olarak, şirket dışından alınan lobicilik hizmeti gibi bazı iş ortağı kategorileri için özel sözleşme maddeleri de bulunmaktadır. İş ortaklığı devam ettikçe bu süreç de devam etmektedir. Şirket genelinde zorunlu olan İş Ortağı Uyum Aracımız, sürecin uygulanmasına destek verir ve konu hakkındaki bilgilerin ve faaliyetlerle ilgili belgelerin tam olarak temin edilmesini sağlar. Daha fazla ayrıntıya buradan ulaşılabilir.
 
II) Üye Olunan Kuruluşlar
 
Siemens ve bağlı ortaklıkları, bir kısmı üyeleri adına siyasi angajmana giren çok çeşitli ticari kuruluşlarda ve organizasyonlarda yer almaktadır. Tüm bu üyelikler, İş Yapış İlkelerine uyumu sağlamak ve her şeyden önce yolsuzluk yapılmasını yasaklayan kuralların ve adil rekabet ilkelerinin ihlal edilmesini önlemek için alınması zorunlu olan onay süreçlerine tabidir. Türkiye'de ve en önemli üç pazarımızda (Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin) üye olduğumuz organizasyonlar aşağıda sunulmaktadır:
 
Türkiye:

 

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK), Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Global İlişkiler Forumu (GIF), American-Turkish Council (ATC), Savunma Sanayicileri Derneği (SASAD), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Kalite Derneği (KALDER), Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR).

 

 

Avrupa:


Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM); BUSINESSEUROPE (only ASG); CER - Centre for European Reform European; DIGITALEUROPE; Roundtable of Industrialists (ERT); HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung; ICC Germany; IBC - International Business Congress; Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA); Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI)
 
ABD:


ABD Ticaret Odası, Business Roundtable; Ulusal Üreticiler Birliği; Ulusal Elektrik Üreticileri Birliği; Ulusal Dış Ticaret Konseyi; Uluslararası Yatırım Organizasyonu; Amerikan Petrol Konseyi; Amerikan Rüzgar Enerjisi Birliği; Enerji Tasarrufu İttifakı
 
Çin:


CAEFI; EUCCC; Alman Odası

İletişim

İletişim

Siemens’in küresel Kamu İlişkiler ekibinin başkanı Eva Schulz-Kamm.

 

Siemens Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Hakan Özdemir.
 
Genel sorularınız için bize ulaşın: governmentaffairs.gm@siemens.com


Satış ve tedarikçiler hakkındaki sorularınız için tıklayın.
 
Siemens’te, uyumla ilgili sorunlar hakkında bildirimde bulunulması için bir dizi iletişim kanalı mevcuttur ve daha fazlasına da buradan erişebilirsiniz.