Vizyonumuz ve Değerlerimiz

Vizyonumuz ve Değerlerimiz

Kurumsal kimliğimiz küresel sorumluluğumuzdur. Bilgilerimiz ve çözümlerimizle daha iyi bir dünya için katkı sağlıyoruz. Siemens çatısı altında güvene dayalı bir ilişki, yüksek etik standartlar ve verimli performans gösterme hedeflerimiz doğrultusunda geleceğe yönelik amaçlarımıza ulaşmak için çalışıyoruz.

Vizyonumuz

Çığır açan yenilikler sunan müşterilerimize benzersiz rekabet avantajı sağlayan toplumların hayati sorunlarının çözümünü mümkün kılan ve sürdürülebilir değer yaratan başarısı kanıtlanmış yetenekler dünyası. Detaylı bilgi için: https://www.dc.siemens.com/vision2020plus/

"Yenilikçilik", temel değerlerimizden birisi ve kültürel mirasımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Müşterilerimize ve bizi çevreleyen topluluklara büyük fayda sağlayan ürün, sistem, hizmet ve çözümlerin üretilmesini ifade eder. Bunun anlamı şudur ki; biz bu yenilikleri yaratmakla kalmayız, aynı zamanda Siemens'in pazar liderliğini yakalamasını sağlayan en son teknolojiye sahip, gerçek birer endüstri kıstası haline gelmesini sağlarız.

 

"Çığır açan", adım adım yeniliklerden ziyade, daha fazlasına olan arzumuzu ifade eder. Siemens, var olan engelleri aşmaya, ortadan kaldırmaya ve müşterilerimiz ile onların faaliyet gösterdiği endüstrilere yeni boyutlar açacak kuantum atılımını yaratmaya kararlıdır. "Sunmak", müşteri odaklılığımızı ve yeniliklerimizi pazara zamanında ve etkin bir şekilde getirmeyi anlatır. Ayrıca, müşterilerimiz için benzersiz, önemli ve Siemens'in yenilikçi gücü olmaksızın var olamayacak çözümler yarattığımız gerçeğinin de altını çizer.

"Müşteriler" ifadesi, sadakatleri başarımızın temeli olan şirket ve kişilere odaklanmış olduğumuzu vurgular. Aynı zamanda kendi büyümesinin müşterilerinin büyümesine bağlı olduğunun bilincindeki, büyüme odaklı bir şirketi ifade eder. Bu bir yandan da müşterilerin gerçek ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük yeniliklerin uygulanmasının da altını çizer.

 

"Rekabet avantajı"nın anlamı müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını anlıyor olmamızdır. Müşterilerimize, pazarlarında rekabetçi olmalarını sağlayacak ürün, sistem, hizmet ve çözümler sunarız. Müşterisinin başarısında katkısı olan ve güvenilir bir iş ortağı olmak için çalışırız. "Benzersiz", uzmanlığımızla müşterilerimize diğer şirketlerin hiçbir zaman sunamayacakları çözümleri sunduğumuzu belirtir. Bu aynı zamanda mükemmelliğe olan bağlılığımızı ve müşterilerimizin karşılaştığı zorlukları iyi anlamamızın onların rakiplerinden farklı olmasını sağlamasını ifade eder.

"Toplumları yetkin kılmak", "Sorumluluk"la ilgilidir ve her yerde insanların yaşamlarını iyileştirmeyi ifade eder. Siemens, toplumlara gelecekteki ihtiyaçları ile başa çıkmaları ve kentleşme, demografik değişim gibi küresel akımlarla ortaya çıkan olanaklardan fayda sağlamaları için yardımcı olmak ister. "Hayati sorunlarının çözümü" demek, Siemens'in dünyanın her yerindeki toplumların enerji ve çevre koruma, otomasyon ve kontrol, endüstri, kamusal altyapı ve sağlık konularındaki gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olması anlamına gelmektedir. Ayrıca, bunun için gereken çözümlerin pek çoğu sürekli çaba ve yenilikçilik gerektireceğinden, bizim kendimizi sürekli değer sağlamaya adamış olduğumuzu da ifade eder.

"Sürdürülebilir değer yaratma"nın anlamı tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya adanmışlığımızdır. Bu, sadece temel değerlerimize bağlı kalarak ulaşılabileceğimiz uzun süreli başarı ve etkiyi sağlamak anlamına gelir.

Sürdürülebilir değer yaratmak; güçlü ve güvenilir iş ortağı olmak, müşterilerimize gerçek fayda sağlamak, hissedarlarımız için yüksek kar ile somut, sürekli iş başarıları sağlamak, çalışanlarımıza kişisel ve profesyonel gelişimleri için mükemmel fırsatlar sunmak, tedarikçilerimiz için uzun vadeli bir iş ortağı olmak ve geniş anlamda toplum için etik ve sorumlu şekilde davranmaktır. Bu ifadeler aynı zamanda Siemens'in hem kendisi hem de dünya için yapmak istediği katkıyı da özetlerler. Bunları gerçekleştirerek, dünyadaki en değerli şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz.

Bu belgede belirtilen şirket vizyonu ve değerleri iş yapış şeklimizin temelini oluşturmalıdır.

En yüksek etik değerlerle en yüksek performansı sağlamak için vizyonumuz, değerlerimiz ve ilkelerimizi iş hayatımızdaki günlük kararlarımıza entegre etmeliyiz. Bunu tam olarak hayata geçirebilmek için dikkatli şekilde düşünmeli, iş arkadaşlarımız ve liderlerimizle sıkça görüşmeliyiz. Bundan sonraki eylemlerimiz mutlaka Siemens değerleri ile örtüşmelidir. Bu şekilde uzun süreli başarı elde ederken, beraberinde en yüksek etik değerlerle en yüksek performansı da sağlayabiliriz.

Değerlerimiz

Etik ve sorumlu davranışlara bağlı olan

 

İlkelerimiz:

 

•             Yasalara uyarız.

•             Tüm insanların haysiyetine saygı gösteririz.

•             Sağlık ve güvenliği geliştiririz.

•             İşimizi dürüst ve şeffaf şekilde yürütürüz.

•             Rakiplerimiz ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde adil davranırız.

•             Taahhütlerimize bağlı kalırız.

•             Mülkiyete saygılıyız.

•             Çevrenin korunması için çabalarız.

•             İyi bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt ederiz.

•             En iyi sonuçları almak için tüm kapasitemiz ve gücümüzle çalışırız.

 

Kişisel ve kurumsal yükümlülükler:

 

Günümüzde, şirketler hiç olmadıkları kadar yüksek etik standartlara bağlı kalmak durumundalar. Siemens'te biz, tüm yasal ve etik gerekliliklere uymaya -ve mümkün olanın- daha iyisini yapmaya kararlıyız. Kurumsal sorumluluğumuz tüm işlerimizi en üst seviyede profesyonel, etik standartlara ve kurallara göre yürütmektir. Ve bireysel sorumluluğumuz da bu standartları tüm işlerimizde uygulamaktır. Uygun olmayan davranışlar için hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

 

Siemens çalışanları olarak hepimiz, hem sorumlu iş anlayışına sahip hem de iyi bir kurumsal vatandaş olarak takdir edilen Siemens'i layıkıyla temsil edebilmek için çalışıyoruz. Bunun anlamı; her birimizin yasalara, şirket içi kurallara ve iş düzenlemelerine uyması ve içinde bulunduğumuz toplumun gelişmesi için çalışması gerekliliğidir. Aynı zamanda işimize ilişkin sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek ve eylemlerimizin sonuçları konusunda bilinçli olarak kendi performansımızdan da sorumluyuz. Siemens liderleri olarak, şeffaflık, kişisel güvenilirlik ve aldığı kararlarda sorumlu davranma kültürüne aktif bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Etik yaklaşımımızı gösteriyor, takımımızı bu şekilde davranması konusunda cesaretlendiriyor ve iş sonuçlarının hiçbir zaman etik kurallar ve Siemens politikalarına uygunluğun önüne geçmemesini sağlıyoruz.

 

"Sorumlu" değerine ilişkin ilkelerimiz, işe ilişkin kararlarımızı alırken bizim için yol gösterici oluyor. Bu kurallar sadece Siemens içerisinde uygulanmakla kalmamalıdır; aynı zamanda iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da yüksek etik davranış standardını benimsemeleri için desteklemeli ve teşvik etmeliyiz.

Yüksek performans ve mükemmel sonuçlara ulaşan

 

İlkelerimiz:

 

•             Kendimiz için en iyisi olmaya yönelik hedefler belirler ve bunlara ulaşırız.

•             Tutkuluyuz.

•             Daha ileri gitmek için hevesliyiz.

•             Disiplinliyiz, hızlı ve kararlı hareket ederiz.

•             Her zaman gelişime açığız ve kusursuz kalite için çabalarız.

•             Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tam olarak anlarız.

•             Sistemli olarak kişisel becerilerimizi geliştirir, bu şekilde potansiyelimizi artırırız.

•             Etkin, akılcı ve hızlı bir şekilde hareket ederiz.

•             Gelecekte rekabetçi kalabilmek için değişimi kucaklarız.

 

Açık, başarı odaklı hedefler, somut eylemler ve tanımlanmış sonuçlar:

 

Siemens'te, hepimizin gurur duyduğu mükemmellik geleneğine sahibiz. Kendimize vizyonumuza dayanan, kıyaslamalarımızla doğruladığımız iddialı hedefler belirler ve bunlara ulaşmak için tüm çabayı sarf ederiz. Daha yüksek kar elde etmek mükemmel yaklaşımın doğal ve arzu edilen sonucudur. Başarının peşindeyiz, daha ileriye gitmeye istekliyiz ve bu konuda disiplinli davranırız. Bu tutku ve inancı - işimize tutku ile bağlanmayı ve mükemmellik yaklaşımımızın kendimize, şirketimize ve paydaşlarımıza getireceği başarılardan emin olmayı gerektirir.

 

Mükemmellik, aynı zamana piyasadaki en iyi yetenekleri de kendisine çekebilmektir. Bu yetenekleri, yüksek başarı elde eden kişiler olmaları adına gereken becerileri kazanmalarını sağlayarak ve tüm potansiyellerini kullanabilecekleri fırsatları vererek güçlendiririz. Bu şekilde yüksek performans kültürünü yaşarız. Ayrıca, mükemmellik hem içe hem dışa doğru bakmaktır: Bu müşterilerimizin ürünler ve hizmetler açısından gereksinimlerini -en iyi şekilde- anlamak ve onların beklentilerini de aşan çözümler ortaya koymaktır. Ayrıca, mükemmellik davranışlarımızı da etkiler. Mükemmel kalite arayışlarında, paydaşlarımızın yanında durarak iş birliği ruhumuzu yansıtırız.

 

Mükemmellik, sadece bugün yaptığımız işte iyi olmak anlamına gelmez, aynı zamanda sürekli gelişime giden yolu da tanımlamak demektir. Bu yolda daha iyi olmak için var olan süreci her zaman sorgularız. Bu, aynı zamanda yeni fırsatlar çıktığında doğru yerde olabilmek için, değişimi kucaklamak, yeni teknolojileri, pazarları ve endüstrileri keşfetmektir.

Sürdürülebilir değer yaratmak için yenilikçi olan

 

İlkelerimiz:

 

•             Yarattığımız yeniliklerle müşterilerimize benzersiz rekabet avantajı sunarız.

•             Girişimci davranırız.

•             Yaratıcıyız ve yeni fikirlere açığız.

•             Yetenekli ve vizyon sahibiyiz.

•             Trendleri belirleriz.

•             Mevcut durumu her zaman sorgularız.

 

Dahiyane, girişimci, trendleri belirleyen: Dünyayı değiştirecek fikirler

 

Yenilikçilik, kuruluşundan bu yana Siemens'in başarısının temellerinden birisi olmuştur ve bugün de stratejimizin itici gücü olmaya devam etmektedir. Siemens trendleri oluşturan bir şirket olarak iş alanlarının çoğunda teknoloji lideridir.

Yenilikçilik, müşterinin gerçek ihtiyacını anlamak, pazarda kazanmasını sağlayacak sistem, ürün, çözüm ve hizmetler yaratmaktır. Yeniliklerimizin başarısını, müşterilerimizin başarısı ile ölçeriz. Biz, işini dünya ölçeğinde başarılı yenilikler üzerine inşa eden girişimcileriz. Ürün yelpazemizi sürekli olarak toplumun en önemli ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde yenileriz. Böylece, sürdürülebilir değer yaratırız.

 

Trendleri belirleyen bir firma olarak, Ar-Ge çalışmalarını iş stratejimize paralel yürütürüz. Hem var olan teknolojilerde hem de gelecekte pazarı dönüştürme olasılığı olan yeni teknolojilerde önemli patentlere ve sağlam bir konuma sahibiz. Hedefimiz, tüm iş alanlarımızda trendleri belirleyen bir firma olmaktır.

 

Gerçek bir trend belirleyicisi olarak, çalışanlarımızın sahip olduğu enerjiyi ve yaratıcılığı serbest bırakırız. Bir yandan da; mevcut varsayımları sorgulayan yeni ve farklı fikirleri kucaklarız. Aynı zamanda yetenekliyiz ve bu özelliğimize tam anlamıyla sahip çıkıyoruz; orijinal, yaratıcı ve becerikliyiz. Bunu başarabilirsek, şirketimizin hayat damarı olan yeni fikirler, dış dünyaya sürekli olarak aktarılacaktır.